018-225/2009 Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste

Številka: 018-225/2009-12

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5, 32/2009 - odl. US: U-I-238/07-52; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata ter članice mag. Nataše Jeršič in predsednice Vesne Cukrov kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo revizije postopka oddaje javnega naročila za redno vzdrževanje cestne razsvetljave in svetlobno signalnih naprav na DC v Republiki Sloveniji po pritožbi, ki jo je vložil vlagatelj Nigrad, javno komunalno podjetje, d. d., Zagrebška cesta 30, Maribor, ki ga zastopa Zvonko Kolšek, odvetnik v Mariboru (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 14. 10. 2009 soglasno

ODLOČILA

1. Pritožba se zavrne kot neutemeljena.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila za redno vzdrževanje cestne razsvetljave in svetlobno signalnih naprav na DC v Republiki Sloveniji (objava 18. 6. 2009 na portalu javnih naročil pod št. objave JN4885/2009 in 19. 6. 2009 v Uradnem listu Evropskih skupnosti pod št. objave 2009/S 116-168093) z "Odločitvijo o oddaji javnega naročila" št. 43001-108/2009 z dne 17. 8. 2009 sodelujoče ponudnike obvestil, da je javno naročilo v sklopih 6MB, 7MS in 9PT oddal ponudniku ELSA Gornja Radgona, d. o. o., šlebingerjev breg 15, Gornja Radgona. Zoper to odločitev je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo z dne 31. 8. 2009, ki ga je naročnik s sklepom št. 43001-108/2009/32 z dne 15. 9. 2009 zavrgel, saj da ga ni vložila upravičena oseba, kot to določa tretji odstavek 9. člena ZRPJN, ker ga je vložil le vlagatelj brez partnerja, s katerim je nastopal pri oddaji ponudbe.

Državna revizijska komisija je 28. 9. 2009 prejela pritožbo z dne 24. 9. 2009, s katero vlagatelj oporeka naročnikovi odločitvi, saj da bi moral naročnik upoštevati tudi "predloženi sporazum o enotnem nastopanju in predložitvi skupne ponudbe za gradnjo z dne 27.07.2009".

Po prejemu in pregledu dokumentacije ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika Državna revizijska komisija pritožbi ni ugodila, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je med strankama sporno, ali je vlagatelj uspel izkazati aktivno legitimacijo, kot jo določa tretji odstavek 9. člena ZRPJN.

Tretji odstavek 9. člena ZRPJN, ki določa, da "[v] primeru, da vložijo zahtevek za revizijo osebe, ki so ali nameravajo predložiti skupno ponudbo, lahko zahtevek za revizijo vložijo le vse osebe skupaj", želi preprečiti položaj, ko bi lahko en gospodarski subjekt ali (le) nekateri izmed gospodarskih subjektov, ki je oziroma so skupaj z drugimi gospodarskimi subjekti predložil(i) ponudbo, uvedel oziroma uvedli postopek revizije. To pravilo dopolnjuje pravilo iz prvega odstavka 9. člena ZRPJN, ki zahteva, da mora vlagatelj izkazati kumulativno (tj. skupno) dva elementa aktivne legitimacije, da bi bilo mogoče zahtevek za revizijo presojati meritorno (vsebinsko): 1. interes in 2. škodo oziroma možnost nastanka škode.

Kot izhaja iz spisa in ponudb, je Nigrad, javno komunalno podjetje, d. d., Maribor nastopal v dveh ponudbah v partnerskem odnosu. Vpogled v ti (partnerski/skupni) ponudbi pokaže, da je Nigrad, javno komunalno podjetje, d. d., Maribor enkrat prevzel vlogo vodilnega partnerja s 60 % udeležbo pri prevzemu posla, enkrat pa je prevzel vlogo partnerja s 40 % udeležbo pri prevzemu posla. Razliko udeležbe do 100 % prevzema posla je v teh ponudbah prevzel CPM, d. d., Maribor. Nigrad, javno komunalno podjetje, d. d., Maribor in CPM, d. d., Maribor sta predložila skupno ponudbo v sklopih 6MB in 9PT. Nigrad, javno komunalno podjetje, d. d., Maribor ni predložil samostojne ponudbe v nobenem sklopu.

V konkretnem primeru ni sporno, da je (bil) zahtevek za revizijo z dne 31. 8. 2009 vložen po odvetniku. Iz vpogleda v dokumentacijo je tudi razvidno, da v njej ni morebitnega zahtevka za revizijo, ki bi ga vložil CPM, d. d., Maribor še sam, vlagatelj pa sicer niti ne zatrjuje, da bi tudi CPM, d. d., Maribor zahtevek za revizijo vložil še sam.

Iz vpogleda v zahtevek za revizijo izhaja, da kot "ponudnik" (tj. "vlagatelj"; ki je sicer tudi obvezna sestavina zahtevka za revizijo; prva alinea četrtega odstavka 12. člena ZRPJN) nastopa zgolj Nigrad, javno komunalno podjetje, d. d., Maribor (CPM, d. d., Maribor ni nikjer niti omenjen), zaradi česar naročnik ni neupravičeno štel, da zahtevka za revizijo ni vložila prava oseba po tretjem odstavku 9. člena ZRPJN. Takega zaključka ne morejo spremeniti niti vlagateljevi argumenti, s katerimi se sklicuje na sporazum z dne 27. 7. 2009, saj iz tretjega odstavka 9. člena ZRPJN izhaja, da ta ureja vprašanje vlagatelja (torej stranke za postopek pravnega varstva) in da določa, kdo je lahko vlagatelj (gl. tudi stališče 5. občne seje Državne revizijske komisije v letu 2009, objavljeno na http://www.dkom.si/). Iz sporazuma z dne 27. 7. 2009 izhajajo upravičenja, skladno s katerimi lahko Nigrad, javno komunalno podjetje, d. d., Maribor nastopa v vlogi pooblaščenca CPM, d. d., Maribor, vendar institut pooblaščenca ni isto oziroma ne pomeni isto kot institut vlagatelja in torej stranke po ZRPJN.

Ker je Državna revizijska komisija zaključila, da pritožba ni utemeljena, jo je na podlagi druge alinee drugega odstavka 23. člena ZRPJN zavrnila.

Državna revizijska komisija sicer tudi ugotavlja, da bi bil naročnik upravičen zavreči zahtevek za revizijo (tudi če bi ga vložila Nigrad, javno komunalno podjetje, d. d., Maribor in CPM, d. d., Maribor skupaj) zoper odločitev o oddaji javnega naročila v sklopu 7MS, ker bi vlagatelju lahko odrekel aktivno legitimacijo upoštevajoč prvi odstavek 9. člena ZRPJN, saj v sklopu 7MS Nigrad, javno komunalno podjetje, d. d., Maribor ponudbe (ne sam ne v nastopu s kakšnim partnerjem) ni predložil (prim. zadeva št. 018-014/2007).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Ker vlagatelj ni uspel, je Državna revizijska komisija zavrnila tudi njegovo zahtevo za povrnitev stroškov (22. člen ZRPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 14. 10. 2009

Predsednik senata
Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.
član Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
- odvetnik Zvonko Kolšek, Cankarjeva ulica 19, 2000 Maribor,
- ELSA Gornja Radgona, d. o. o., šlebingerjev breg 15, 9250 Gornja Radgona,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.