018-227/2009 Dars, d.d.

Številka: 018-227/2009-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, štev. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04, 61/05, 78/06 in 53/07; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Vidi Kostanjevec, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Nabava pisarniške opreme in orodja za ACB Slovenske Konjice in AC izpostavo Logatec", na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje MERKUR d.d., Cesta na Okroglo 7, Naklo, ki ga zastopa odvetnik Borut Zajc, šestova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DARS družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 13.10.2009

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

3. Vlagatelj mora vplačati na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, še znesek v višini 2.500,00 EUR kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 8.6.2009 izdal sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila po odprtem postopku, obvestilo o javnem naročilu pa je dne 10.6.2009 objavil na portalu javnih naročil pod številko objave JN4631/2009. Iz zapisnika o odpiranju ponudb z dne 21.7.2009 je razvidno, da je naročnik prejel enajst pravočasnih ponudb, izmed katerih je, kot je razvidno iz obvestila o oddaji javnega naročila št. 000294/2009 z dne 26.8.2009, v sklopu 3 "orodje in delovna oprema za AC izpostavo Logatec" kot najugodnejšo izbral ponudbo ponudnika IMEXA d.o.o., Zaloška cesta 163, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), medtem ko je ponudbo vlagatelja izločil kot neprimerno, in sicer z obrazložitvijo, da artikel pod zaporedno številko 14 ne ustreza tehničnim zahtevam.

Vlagatelj je dne 31.8.2009 na naročnika naslovil vlogo, v kateri ga je pisno opozoril, da pri izbiri najugodnejšega ponudnika v sklopu 3 ni ravnal v skladu z razpisno dokumentacijo, hkrati pa je zahteval tudi vpogled v dokumentacijo postopka ter dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, ki jo je naročnik izdal dne 1.9.2009.

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj z vlogo z dne 11.9.2009 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je njegova ponudba popolna, ponudba izbranega ponudnika pa nepopolna, zaradi česar bi jo moral naročnik izločiti iz postopka, vlagatelja pa izbrati kot najugodnejšega ponudnika.
V zvezi s svojo ponudbo vlagatelj navaja, da je naročnik v dodatni obrazložitvi navedel, da je iz prospekta, ki ga je ponudbi predložil vlagatelj, razvidno, da mora kupec oz. naročnik pripraviti mesto postavitve dvigala (gradbeno jamo) in elektro ter zračni priključek, kar naj za artikel, ki je bil zahtevan s strani naročnika, ni potrebno izvesti. Vlagatelj navaja, da je bilo v razpisni dokumentaciji na strani 35 v vzorcu ponudbenega predračuna za Sklop 3 "Garaže", pod postavko št. 14 zahtevano, da mora ponudnik ponuditi "Hidropnevmatsko dvigalo: Prevozno za 15 t". Vlagatelj navaja, da je hidropnevmatsko dvigalo, prevozno za 15 t, ponudil in tako izpolnil vse zahteve iz razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na navedeno postavko. Naročnik je v dodatni obrazložitvi z dne 1.9.2009 navedel, da naj vlagatelj ne bi ponudil prevoznega hidropnevmatskega dvigala, temveč kanalsko hidropnevmatsko dvigalo, za katerega naj bi bilo potrebno pripraviti mesto postavitve dvigala (gradbeno jamo) in elektro in zračni priključek, česar naj za zahtevani artikel ne bi bilo potrebno. Zaradi navedenega je naročnik ponudbo vlagatelja označil kot neprimerno, pri čemer v razpisni dokumentaciji ni bilo nikakršnih dodatnih zahtev razen "Hidropnevmatsko dvigalo: Prevozno za 15 t", navaja vlagatelj, in dodaja, da je ponudil "Kanalsko pnevmatsko-hidravlično dvigalo FHZ 16/750" proizvajalca SLIFT. Kontrola dvigala FHZ 16/750 je hidravlična/pnevmatska, kar je nesporno razvidno iz kataloga oz. opisa tehničnih specifikacij dvigala FHZ 16/750 in kar dokazuje, da gre za hidropnevmatsko dvigalo, zatrjuje vlagatelj, in opozarja, da je dvigalo FHZ 16/750 večfunkcijsko, saj je primerno tako za uporabo v kanalu kot tudi za uporabo izven kanala. Iz fotografije ponujenega hidropnevmatskega dvigala je razvidno, da ima dvigalo kolesca, s katerimi je dvigalo tudi izven kanala vrtljivo v vse smeri, torej je dvigalo FHZ 16/750 samostojno prevozno in tako uporabno tudi izven kanala. Po mnenju vlagatelja je očitno, da je naročniku ponudil celo več, kot je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji, pri čemer "več" izpolnjuje vse tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije, hkrati pa ne predstavlja nikakršne slabosti ali ovire, zaradi katere dvigalo FHZ 16/750 ne bi izpolnjevalo tehnične zahteve. Vlagatelj opozarja tudi na četrti odstavek 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08; v nadaljevanju: ZJN-2), in navaja, da je naročnik v tehničnih specifikacijah zahteval prevoznost dvigala za 15 ton, pri čemer takšno zahtevo dvigalo FHZ 16/750 nedvomno izpolnjuje, saj nosilnost takšnega dvigala znaša 16,5 tone, kolesca dvigala pa omogočajo njegovo prevoznost. Vlagatelj navaja, da po roku za oddajo ponudb naročnik ne sme določati novih tehničnih zahtev, navedba iz dodatne obrazložitve z dne 1.9.2009, da mora kupec oz. naročnik pripraviti mesto postavitve dvigala (gradbeno jamo) in elektro ter zračni priključek, česar pa za artikel, ki je bil zahtevan s strani naročnika, ni potrebno izvesti, pa pomeni spremembo razpisne dokumentacije po roku za oddajo ponudb. Takšna navedba je po mnenju vlagatelja tudi pravno nerelevantna, in sicer zato, ker gradbena jama za uporabo dvigala FHZ 16/750 ni potrebna, in zato, ker naročnik obveznosti postavitve gradbene jame ter elektro in zračnega priključka do roka za oddajo ponudbe ni prepovedal. Vlagatelj navaja, da je opombo v katalog zapisal zgolj zato, ker naročnik ni opredelil, za kaj vse bo uporabljal hidropnevmatsko dvigalo.
Vlagatelj v nadaljevanju navaja, da ponudba izbranega ponudnika ni popolna, in sicer zaradi naslednjih pomanjkljivosti:
- Naročnik je v razpisni dokumentaciji, v poglavju "II. 4 Pogoji za sodelovanje", v točki "II.4.4. Dokazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti", zahteval, da mora ponudnik v svoji ponudbi predložiti vsaj tri reference za zadnja tri leta, pri čemer se mora predmet referenc nanašati na enak ali večji velikostni, cenovni in kakovostni red, kot je naročnikov. Izbrani ponudnik je na obrazcu "VIII.4. Izjava št. 4 â?? Ugotavljanje tehnične in kadrovske sposobnosti" v tabeli "Referenčne dobave (točka II.4.4. razpisne dokumentacije)" navedel samo cenovni razred, ni pa navedel dobavljenih količin blaga. Izbrani ponudnik je namesto podatka o količini v predmetno tabelo vpisal le navedbo "po pogodbi", kar je v nasprotju z zahtevo naročnika, zatrjuje vlagatelj. Izbrani ponudnik bi moral v zadnjo kolono predmetne tabele na obrazcu VIII.4. Izjava št. 4 navesti količino dobavljenega blaga za posameznega pogodbenika, ki ga je navedel kot referenco, saj naročnik v nasprotnem primeru ne more preveriti, ali se reference nanašajo na enak ali večji velikostni, cenovni in kakovostni red, kot je naročnikov. Vlagatelj zatrjuje, da izbrani ponudnik ni izpolnil zahteve v zvezi s predložitvijo referenc, saj iz njih ni razviden "velikostni red", zato ni uspel izkazati tehnične in kadrovske sposobnosti. Vlagatelj tudi opozarja, da je izbrani ponudnik kot referenčne dobave navedel dobave družbam s sedežem v državah nekdanje Jugoslavije, pri čemer je vlagatelj te reference preveril ter ugotovil, da je pri referenčnih dobavah izbrani ponudnik vršil le posle posredništva pri prodaji blaga za svoje pogodbene partnerje, kar ni v skladu z zahtevami naročnika, saj takšne reference niso primerljive z referencami prodaje blaga končnim kupcem.
- V razpisni dokumentaciji je bilo v vzorcu ponudbenega predračuna za sklop 3 "garaže", pod postavko št. 12 zahtevano, da mora ponudnik ponuditi "Udarni vijačnik pnevmatski: 3/4 cole s pripadajočim navijalcem dolžine cca 10m in garnituro natikalnih ključev 19mm do 41mm â?? v kovčku". Izbrani ponudnik je pod postavko št. 12 ponudil pnevmatsko kladivo Beta 1928S, pri čemer je na sliki pnevmatskega kladiva v kovčku, ki jo je kot del prospekta v ponudbi predložil izbrani ponudnik, slika pnevmatskega kladiva s šestimi natikalnimi ključi proizvajalca Unior, ne pa slika ponujenega pnevmatskega kladiva Beta 1928S. Vlagatelj opozarja, da pnevmatskega kladiva Beta 1928S proizvajalec ne dobavlja v kovčku, kar pomeni, da ponujeni artikel ne izpolnjuje zahtev iz predmetne razpisne dokumentacije.
- V razpisni dokumentaciji je bilo v vzorcu ponudbenega predračuna za sklop 3 "elektro prostor" pod postavko št. 2 zahtevano, da mora ponudnik ponuditi "Modulno delovno mizo za energetiko: z obema predalnikoma in dvignjeno nadgradnjo za 25 cm nad delovno površino mize s sledečimi moduli: Modul NAM 301, Modul RAK 305 in Modul TMM 304". Izbrani ponudnik je v ponudbi navedel, da ponuja modulno delovno mizo za energetiko proizvajalca O.D.M. Inženiring d.o.o., in sicer z zahtevanimi moduli: Modul NAM 301, Modul RAK 305 in Modul TMM 304. Modul TMM 304 po podatkih proizvajalca te opreme, družbe O.D.M. Inženiring d.o.o., na tržišču že več kot leto dni ne obstaja več, saj ga je nadomestil izpopolnjeni modul, zatrjuje vlagatelj, ter dodaja, da to pomeni, da je izbrani ponudnik ponudil artikel, ki ga dejansko ni več mogoče dobaviti, zaradi česar je tudi vprašljivo, ali bo izbrani ponudnik zagotovil garancijski rok minimalno 24 mesecev, kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.
Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila v sklopu 3, zahteva pa tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Vlagatelj je z vlogo z dne 11.9.2009 dopolnil zahtevek za revizijo z izjavo podjetja Produkt d.o.o., Ljubljana, da pnevmatskemu orodju BETA 1930 PG in 1928S ni priložena PVC škatla za njegovo shranjevanje.

Naročnik je dne 21.9.2009 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je vlagatelju v dodatni obrazložitvi razložil, da iz priloženih prospektov v njegovi ponudbi nedvoumno izhaja, da v sklopu 3 - garaže pod zap. št. 14 ponuja hidravlično-pnevmatsko kanalno dvigalo, ki ima talno delovanje, idealno za pregledne jaške, tudi v kombinaciji z integriranim valjastim zavornim testirnikom. Dvigalo se lahko giblje poleg valjev, potisnjenih v jašku, prav tako je primerno za dvigovanje osi tovornih vozil in avtobusov. Prosto gibajoča vzmetno-obremenjena vodila "FF" imajo mnogo lahko-tečnih valjev, zato se lahko dvigalo z lahkoto prestavi po straneh in po dolžini znotraj jaška do teže bremena 1000 kg, ob težjih bremenih, kot je 1000 kg, se vodila avtomatsko zaustavijo in zagotovijo varno dvigovanje. Pod opombo priloženega prospekta je navedeno, da mora kupec pripraviti mesto postavitve dvigala (gradbeno jamo) in elektro ter zračni priključek ter za razklad in montažo zagotoviti viličarja, navaja naročnik, in dodaja, da je v ceno zajeta montaža, ni pa zajet pritrdilni material oz. ostali potrošni material pri montaži. Po mnenju naročnika iz navedenega sledi, da je vlagatelj ponudil kanalsko dvigalo, ki se giblje poleg valjev, potisnjenih v jašku, samo po kanalu in ni prevozno za uporabo v drugi garaži, dvorišču ali na terenu. Naročnik je v ponudbenem predračunu zahteval hidropnevmatsko dvigalo, prevozno za 15 t, in ne hidropnevmatskega kanalnega dvigala. Če vlagatelju zahteva iz ponudbenega predračuna ni bila jasna, je imel možnost postaviti vprašanje, navaja naročnik. Poleg tega bi moral vlagatelj ponuditi artikel s ceno, ki vsebuje vse stroške dobave in montaže blaga, in ne zavajajoče povzročati dodatnih stroškov naročniku, da bi artikel lahko pričel uporabljati.
Naročnik v nadaljevanju odgovarja na posamezne očitke glede ponudbe izbranega ponudnika:
- Glede očitka o neustreznih referencah izbranega ponudnika naročnik citira točko a) točke 11.4.4 Dokazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti navedel, v kateri je določil zahteve glede predložitve referenc, in navaja, da je izbrani ponudnik priložil potrdila naročnikov iz zasebnega sektorja, iz katerih nedvoumno izhaja, da je izbrani ponudnik navedenim naročnikom opravil pogodbene obveznosti pravilno, kakovostno in v dogovorjenih rokih. Po mnenju naročnika si vlagatelj napačno razlaga, da bi izbrani ponudnik moral predložiti reference pri dobavah za končne ponudnike. Tega pogoja ni nikjer navedenega v razpisni dokumentaciji, saj bi se s tem diskriminatorno obravnavalo podjetja, ki prodajajo blago z veleprodajo oziroma vršijo posle posredništva.
- V zvezi z navedbo, da izbrani ponudnik v sklopu 3 ne ponuja postavke št. 12 "Udarni vijačni pnevmatski: 3/4 cole s pripadajočim navijalcem dolžine cca 10 m in garnituro natikalnih ključev 19 mm do 41 mm - v kovčku" v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, naročnik navaja, da je izbrani ponudnik v ponudbi navedel, da pozicijo 12 sestavljajo sledeči deli: udarni vijačnik 1928S - Beta, 1 kos, priključna cev 12m; 10 bar - Mavel 808 075,1 kos in ključi nasadni 19-41 v kovčku (19, 24, 27, 32, 36 in 41) - Unior art. 232,1 kpl. Navedeno pomeni, navaja naročnik, da je izbrani ponudnik zadostil zahtevam, saj je bil v poziciji 12 zahtevan udarni pnevmatski vijačnik 3/4 cole, s pripadajočim navijalcem dolžine cca 10 m in garniture natikalnih ključev 19 mm do 41 mm v kovčku. Naročnik navaja, da ni nikjer zahteval, da mora biti kovček od proizvajalca udarnega vijačnika ter da mora vsebovati garnituro 10-ih natikalnih ključev. To je naročnik zahteval v poziciji 13, kjer je navedel enakovredno znanega proizvajalca (kot UNIOR 1565).
- Naročnik zavrača tudi očitek, da je izbrani ponudnik pod postavko 2 ponudil modularno delovno mizo za energetiko z obema predalnikoma in dvignjeno nadgradnjo za 25 cm nad delovno površino z modulom TMM 304, ki naj na tržišču že eno leto ne bi obstajal več. Naročnik navaja, da ni nikjer v razpisni dokumentaciji navedel, da mora biti ponujeni artikel v redni proizvodnji na dan odpiranja ponudbe in da mora proizvajalec zagotoviti garancijski rok 24 mesecev. Garancijski rok mora zagotavljati izbrani ponudnik, jamči pa ga z bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, ki jo je moral predložiti naročniku.

Vlagatelj je naročnika z dopisom z dne 25.9.2009 obvestil, da bo nadaljeval revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo. V vlogi vlagatelj odgovarja na posamezne naročnikove navedbe in dodatno pojasnjuje revizijske navedbe.

Po prejemu vlagateljevega obvestila, da bo nadaljeval revizijski postopek, je naročnik z dopisom z dne 28.9.2009 Državni revizijski komisiji odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da je zahtevek za revizijo neutemeljen, in sicer zaradi razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je najprej obravnavala navedbe, ki se nanašajo na vprašanje primernosti vlagateljeve ponudbe. Kot je razvidno iz obvestila o oddaji javnega naročila, je naročnik vlagateljevo ponudbo v sklopu 3 izločil kot neprimerno zato, ker po njegovem mnenju ponujeni artikel pod številko 14 v podsklopu "garaže" ne ustreza tehničnim zahtevam.

Spor med vlagateljem in naročnikom glede primernosti vlagateljeve ponudbe je treba presojati z vidika prvega odstavka 80. člena ZJN-2, ki določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji, je neprimerna (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in jo mora naročnik označiti za nepopolno ter jo izločiti iz postopka. Iz navedenih določil ZJN-2 je razvidno, da ponudbe, ki ji ni mogoče očitati neizpolnjevanja posameznih tehničnih zahtev v zvezi z vsebino predmeta javnega naročila (in tudi ne kakšnih drugih pomanjkljivosti) in iz vsebine katere posledično izhaja, da bo ponudnik dobavil blago v skladu z zahtevami in tehničnimi specifikacijami iz razpisne dokumentacije, naročnik ne sme označiti za nepopolno, pač pa jo mora uvrstiti v ocenjevanje in jo oceniti v skladu z vnaprej določenimi merili.

Naročnik je v poglavju V. razpisne dokumentacije (Tehnične specifikacije) določil, da so s tehničnimi značilnostmi "določeni pogoji, ki jih mora pri nabavi pisarniške opreme in orodja upoštevati dobavitelj. Materiali za pohištvo in ostale opreme, barve, mere v centimetrih (cm), število polic v omarah in ostale tehnične značilnosti za opremo in orodje, ki jih mora izpolnjevati naročeno blago, so detajlno obrazloženi pri posameznih postavkah v ponudbenih predračunih. Na podlagi določil teh tehničnih značilnosti in ponudbenih predračunov, ki so sestavni del razpisne dokumentacije za izvedbo predmetnega javnega naročila, se bo ugotavljala ustreznost ponujenega blaga." Tehnične značilnosti za hidropnevmatsko dvigalo je naročnik določil ponudbenem predračunu za sklop 3, podsklop "garaže", v katerem je pod postavko 14 zapisal:

"Hidropnevmatsko dvigalo: prevozno za 15 t".

Kot je razvidno iz dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila, naročnik hidropnevmatskemu dvigalu, ki ga pod postavko 14 v sklopu št. 3, podsklop "garaže", ponuja vlagatelj, očita dve pomanjkljivosti: 1) dvigalo naj bi bilo uporabno le v posebnem kanalu in naj izven njega ne bi bilo prevozno, ter 2) naročnik naj bi imel s postavitvijo dvigala dodatne stroške, ki v razpisni dokumentaciji niso bili predvideni.

Z vlagateljem se gre strinjati, da je tehnični opis hidropnevmatskega dvigala zelo kratek, saj je naročnik izrecno zahteval le, da je dvigalo hidropnevmatsko in da je prevozno za 15 t, ne da bi pri tem definiral njegovo namembnost ali druge tehnične značilnosti. Po drugi strani se je mogoče strinjati tudi z naročnikom, ki navaja, da je iz opisa artikla razvidno, da ne gre za kanalsko dvigalo (da je torej zahtevano prosto prevozno dvigalo) in da bi bili dodatni stroški postavitve dvigala v posebno gradbeno jamo, ki jih ne bi kril sam ponudnik, za naročnika z vidika določil razpisne dokumentacije nesprejemljivi. Vendar pa vlagatelj v zahtevku za revizijo prepričljivo pojasnjuje (in prilaga tudi dokaze - izjavo dobavitelja hidropnevmatskega dvigala FHZ 16/750 proizvajalca SLIFT), da je mogoče to dvigalo uporabljati tako v kanalu, kjer se vozi po ravnih tleh kanala, kot tudi izven kanala, na ravnih tleh delavnice, saj naj bi bilo dvigalo mogoče prosto premikati na koleščkih. Zato je mogoče v tem delu slediti vlagatelju, ki navaja, da ponuja več, kot je zahteval naročnik, zlasti ob upoštevanju dejstva, da na podlagi vlagateljevih pojasnil in predloženih dokazil, iz katerih je razvidna prevoznost ponujenega hidropnevmatskega dvigala tudi izven kanala, ni mogoče ugotoviti, da je dvigalo le kanalsko in da bi imel naročnik z njegovo postavitvijo v kanal dodatne stroške (kar so bili tudi izrecni izločitveni razlogi, kot so razvidni iz dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila). Na podlagi navedenega ter ob upoštevanju dejstva, da naročnik v ponudbenem predračunu v sklopu 3, podsklop "garaže", pod številko 14 ni natančneje opredelil tehničnih specifikacij hidropnevmatskega dvigala, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik vlagateljevo ponudbo neutemeljeno označil kot neprimerno, zaradi česar tudi ni imel pravne podlage, da jo zaradi razlogov, navedenih v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila, izloči kot nepopolno.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju obravnavala revizijske navedbe, ki se nanašajo na očitke v zvezi s popolnostjo ponudbe izbranega ponudnika.

Naročnik je zahteve glede predložitve referenc določil v točki II.4.4. razpisne dokumentacije (Dokazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti), kjer je v alineji a) zapisal:

"Reference: ponudnik navede vsaj tri reference za zadnja tri leta. Naročnik bo priznal referenco, če so bile dobave, ki jih ponudnik navaja, zaključene ali prevzete najkasneje v zadnjem letu pred predložitvijo ponudbe. Predmet, ki ga navaja, se mora nanašati na enak ali večji velikostni, cenovni in kakovostni red, kot je naročnikov. Ponudnik mora priložiti potrdila naročnikov iz zasebnega sektorja, ki jih navaja in iz katerih je razvidno, da so pogodbene obveznosti opravljene pravilno, kakovostno in v dogovorjenih rokih. Naročnik pa ne glede na predložene reference lahko izloči ponudbo, če ima s ponudnikom dokazano slabe izkušnje pri izpolnjevanju obveznosti iz prej sklenjenih pogodb ali iz prejšnjih postopkov javnega naročanja."

Za predložitev referenc je naročnik predvidel obrazec "VIII.4 Izjava št. 4 - ugotavljanje tehnične in kadrovske sposobnosti", v katerega so morali ponudniki v tabelo vpisati leto referenčne dobave, naziv pogodbenika, vrednost pogodbe ter količino. Hkrati so ponudniki z izpolnitvijo in podpisom obrazca "VIII.4 Izjava št. 4 - ugotavljanje tehnične in kadrovske sposobnosti" naročnika pooblastili, da pri referenčnih naročnikih (pogodbenikih ponudnika) sam preveri navedbe glede referenc.

Kot je razvidno iz ponudbe izbranega ponudnika, je ta v tabeli iz obrazca "VIII.4 Izjava št. 4 - ugotavljanje tehnične in kadrovske sposobnosti" navedel devet dobav v obdobju od 2006 do 2008, pri čemer je pri vsaki dobavi vpisal vrednost pogodbe v EUR, v stolpec, kjer je bilo treba vpisati količino, pa je vpisal "po pogodbi".

Vlagatelj referencam izbranega ponudnika očita, da le-ta v posebnem stolpcu ni vpisal količine dobavljenega blaga, zaradi česar naj bi bilo nemogoče ugotoviti velikostni red referenc, hkrati pa navedenim referenčnim dobavam očita, da se ne nanašajo na prodajo blaga končnim kupcem, temveč naj bi šlo le za posle posredništva.

V zvezi z vlagateljevo navedbo, da izjava št. 4 izbranega ponudnika zaradi načina izpolnitve stolpca s količino ne dokazuje zahtevanega velikostnega reda, zaradi česar naj posledično ne bi bila izkazana tehnična usposobljenost, Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ne zatrjuje, da kateri izmed devetih navedenih referenčnih poslov ne bi izpolnjeval vsebinskih zahtev iz točke II.4.4. razpisne dokumentacije, temveč le splošno navaja, da velikostnega reda referenc ni mogoče preveriti. S to navedbo se ni mogoče strinjati. Naročnik je namreč v tabeli iz obrazca "VIII.4 Izjava št. 4 - ugotavljanje tehnične in kadrovske sposobnosti" predvidel podpis pooblastila, na podlagi katerega je lahko pri referenčnih naročnikih preveril vsebino referenčnih pogodb. Takšen način preverjanja velikostnega, cenovnega in kakovostnega reda je razumljiv ob upoštevanju dejstva, da iz podatkov, katerih vpis je predvidel naročnik, kakovostni red referenčnih dobav sploh ni razviden, kar pomeni, da je bil naročnik tisti, ki je na podlagi pooblastila lahko preveril, ali referenčne dobave ustrezajo vsem zahtevam iz točke II.4.4. razpisne dokumentacije. Ob tem je treba opozoriti, da je velikostni in cenovni red referenčne pogodbe vsaj praviloma lahko razviden že iz podatka o vrednosti pogodbe, ta podatek pa je izbrani ponudnik za vsako od v tabeli navedenih pogodb vpisal, pri čemer posamezne referenčne pogodbene vrednosti bistveno presegajo ponudbeno vrednost izbranega ponudnika. Ker je izbrani ponudnik s podpisom izjave št. 4 naročnika pooblastil, da lahko preveri vsebino v tabeli navedenih pogodb, tudi ni mogoče govoriti o formalni nepopolnosti v smislu prvega odstavka 78. člena ZJN-2, ki bi jo bil dolžan odpravljati izbrani ponudnik, saj lahko naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev njegove ponudbe le v primeru, če določenega dejstva ne more preveriti sam. Vlagateljevim navedbam, da iz obrazca "VIII.4 Izjava št. 4 - ugotavljanje tehnične in kadrovske sposobnosti", ki ga je predložil izbrani ponudnik, ni mogoče ugotoviti velikostnega reda, zato ni mogoče slediti. Ob tem gre opozoriti, da vlagatelj (kot je bilo že zapisano) ne zatrjuje vsebinske neustreznosti katere od devetih navedenih referenčnih pogodb, zaradi česar njegovim navedbam tudi na podlagi povezanosti trditvenega in dokaznega bremena ni mogoče slediti.

Vlagatelj referencam izbranega ponudnika tudi očita, da se nanašajo na dobave, ki niso bile izvedene končnim kupcem, temveč naj bi šlo le za posle posredništva. V zvezi s temi navedbami že sam naročnik opozarja, da v razpisni dokumentaciji ni zahteval, da bi morale biti predložene le reference pri dobavah za končne kupce. Dikcija točke II.4.4. razpisne dokumentacije to naročnikovo pojasnilo potrjuje, saj je iz navedene določbe razvidno, da mora ponudnik priložiti potrdila naročnikov iz zasebnega sektorja (ne da bi bili na tem mestu omenjeni le končni kupci!), iz katerih je razvidno, da so pogodbene obveznosti opravljene pravilno, kakovostno in v dogovorjenih rokih. Zato vlagateljevim navedbam tudi v tem delu ni mogoče slediti.

Vlagatelj v nadaljevanju zahtevka za revizijo navaja, da naj bi bila ponudba izbranega ponudnika nepopolna tudi zato, ker je izbrani ponudnik v sklopu 3 pod postavko 12, podsklop "garaže", ponudil pnevmatsko kladivo Beta 1928S, ki pa ga proizvajalec ne dobavlja v kovčku.

Naročnik je zahteve glede pnevmatskega kladiva določil v postavki 12 iz podsklopa "garaže" v ponudbenem predračunu, kjer je zapisal:

"Udarni vrtačnik pnevmatski:
Âľ cole s pripadajočim navijalcem dolžine cca 10 m in garnituro natikalnih ključev 19mm do 41mm - v kovčku."

Iz ponudbe izbranega ponudnika je razvidno, da je pod postavko 12 v podsklopu "garaže" ponudil naslednje artikle:

- udarni vijačnik 1928S proizvajalca BETA
- priključna cev 12m; 10bar proizvajalca MAVEL 808075
- nasadni ključi 19-41 v kovčku proizvajalca UNIOR art.232

Izbrani ponudnik je za navedene artikle predložil tudi prospekte, na katerem je označil tiste dele, ki se nanašajo na ponujene artikle. Za udarni vijačnik 1928S proizvajalca BETA je izbrani ponudnik priložil prospekt, v katerem je označil, kateri udarni vijačnik ponuja in kakšne so njegove tehnične lastnosti. Vlagatelj zatrjuje, da proizvajalec udarnega vijačnika BETA 1928S le-tega ne dobavlja v kovčku, zaradi česar naj artikel ne bi izpolnjeval zahteve iz postavke 12 ponudbenega predračuna. Vendar Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika in ob upoštevanju določb razpisne dokumentacije ugotavlja, da ponudbi izbranega ponudnika v tem delu ni mogoče očitati neizpolnjevanja naročnikovih zahtev. Izbrani ponudnik je namreč priložil tudi prospekt za natikalne ključe v kovčku proizvajalca Unior, na katerem je na sliki sicer tudi udarni vijačnik istega proizvajalca, vendar je izbrani ponudnik na tem prospektu označil, da ponuja le nasadne ključe od 19 mm do 41 mm v kovčku. Iz ponudbe izbranega ponudnika je torej razvidno, da ponuja udarni vijačnik 1928S proizvajalca BETA ter nasadne ključe 19mm do 41mm v kovčku proizvajalca UNIOR, kar pomeni, da je izpolnil zahteve iz postavke 12 ponudbenega predračuna. Kot opozarja že sam naročnik, v razpisni dokumentaciji ni bilo zahtevano, da morata biti udarni vijačnik in kovček od istega proizvajalca, zato izbrani ponudnik s tem, ko je udarni vijačnik kombiniral s kovčkom drugega proizvajalca, po mnenju Državne revizijske komisije ni kršil določil razpisne dokumentacije.

Po mnenju vlagatelja ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje zahtev razpisne dokumentacije tudi v delu, ki se nanaša na modulno delovno mizo za energetiko, ki jo je naročnik zahteval v postavki 2 ponudbenega predračuna za sklop 3, podsklop "elektro prostor". Naročnik je v postavki 2 podsklopa "elektro prostor" določil naslednje zahteve:

"Modulna delovna miza za energetiko:
z obema predalnikoma in dvignjeno nadgradnjo za 25 cm nad delovno površino mize s sledečimi moduli: Modul NAM 301, Modul RAK 305 in Modul TMM 304".

Iz ponudbe izbranega ponudnika je razvidno, da je pod postavko 2 podsklopa "elektro prostor" ponudil modulno delovno mizo za energetiko z moduli NAM 301 81TE-3HE, TMM 304 81TE-6HE ter RAK 305 81TE-3HE. Vlagatelj navaja, da modul TMM 304, ki ga pod to postavko ponuja izbrani ponudnik, na tržišču že več kot eno leto ne obstaja več, saj ga je nadomestil izpopolnjeni modul, kar naj bi pomenilo, da je izbrani ponudnik ponudil artikel, ki ga ni mogoče več dobaviti. To naj bi po mnenju vlagatelja pomenilo, da je vprašljiv tudi 24 mesečni garancijski rok, ki je bil zahtevan v razpisni dokumentaciji. Kot dokaz za navedeno trditev je vlagatelj priložil dopis podjetja O.D.M. inženiring d.o.o., Ljubljana z dne 4.9.2009, v katerem to podjetje izjavlja, da od leta 2008 ne proizvaja merilnega modula TMM 304/6HE. Po mnenju Državne revizijske komisije na podlagi navedene izjave ni mogoče sklepati, da modula TMM 304 ni več mogoče dobaviti oz. da izbrani ponudnik dejansko ponuja nedobavljiv artikel, kot to zatrjuje vlagatelj, temveč zgolj to, da določeno podjetje tega modula ne proizvaja več. Priložena izjava podjetja O.D.M. inženiring d.o.o., Ljubljana zato ne potrjuje vlagateljevih navedb, da modula TMM 304 ni več mogoče dobaviti, saj ne izključuje bodisi možnosti, da tovrstne module proizvaja kakšno drugo podjetje, bodisi možnosti, da jih je še vedno mogoče dobaviti iz zalog. Ob tem je treba dodati, da (kot opozarja že naročnik) v razpisni dokumentaciji ni bilo zahtevano, da morajo biti artikli v redni proizvodnji na dan predložitve ponudbe ali dobave artikla.

Sicer pa vlagatelj na podlagi navedbe, da modula TMM 304 podjetje O.D.M. inženiring d.o.o., Ljubljana ne proizvaja več, izraža predvsem dvom o tem, ali bo izbrani ponudnik sploh lahko zagotovil garancijo v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj v tem delu torej ne zatrjuje, da garancija, ki jo je ponudil izbrani ponudnik, ne bi bila dana v skladu z naročnikovimi zahtevami, pač pa v zvezi s tem izraža le dvom oz. opozarja na vprašljivost jamčevanja. Ne glede na to, da ob upoštevanju navedenega vlagateljevim navedbam v tem delu že z vidika povezanosti trditvenega in dokaznega bremena ni mogoče slediti, saj vlagatelj na zatrjuje nepravilnosti v ponudbi izbranega ponudnika, temveč glede ponudbene vsebine izraža zgolj dvom, gre po drugi strani opozoriti, da (kot navaja že sam naročnik) jamčevanje v garancijskem roku, kot je določen v točki V.3 razpisne dokumentacije, ni zahtevano od proizvajalcev posameznih artiklov, temveč ga mora zagotoviti prodajalec (ponudnik), pri čemer je naročnik za zavarovanje jamčevanja predvidel tudi garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v znesku 10% pogodbene cene. To garancijo bo moral izbrani izvajalec naročniku predložiti v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe (točka II.9 razpisne dokumentacije), sicer bo naročnik vnovčil garancijo za resnost ponudbe, ki so jo bili ponudniki dolžni predložiti na podlagi točke II.3.9 razpisne dokumentacije. Ker iz ponudbe izbranega ponudnika ni mogoče ugotoviti, da bi kršil citirane določbe razpisne dokumentacije glede jamčevanja oz. predložitve garancij, hkrati pa na podlagi vlagateljevih revizijskih navedb ni mogoče ugotoviti, da izbrani ponudnik ne bo dobavil v ponudbi navedenih artiklov z zahtevanimi lastnostmi, vlagateljevemu zahtevku v tem delu ni mogoče slediti.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelju ni uspelo izkazati, da je naročnik s tem, ko je izbranemu ponudniku priznal sposobnost za izvedbo predmetnega javnega naročila, kršil pravila javnega naročanja oz. določila lastne razpisne dokumentacije, saj v ponudbi izbranega ponudnika ni bilo mogoče ugotoviti v zahtevku za revizijo očitanih nepopolnosti. Zato je kljub ugotovitvi, da naročnik na podlagi razlogov, navedenih v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila, ni imel pravne podlage za zavrnitev vlagateljeve ponudbe kot neprimerne, v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov, ki so mu nastali z revizijo, in sicer stroškov za plačano takso ter stroškov v zvezi z odvetniškim zastopanjem. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov revizijskega postopka.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo."

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Ker je zahtevek za revizijo kot neutemeljenega zavrnila tudi Državna revizijska komisija, je morala ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN odločiti tako, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 13.10.2009

Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- DARS družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje
- Odvetnik Borut Zajc, šestova ulica 2, 1000 Ljubljana
- IMEXA d.o.o., Zaloška cesta 163, 1000 Ljubljana
- Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana