018-187/2009 epublika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste

Številka: 018-187/2009-12

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007) v senatu članice Sonje Drozdek šinko, kot predsednice senata, ter člana Jožefa Kocuvana in članice mag. Nataše Jeršič, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Ureditev ceste skozi Sevnico - 2. etapa, R3-679/3909 Breg-Sevnica-Brestanica od km 7+540 do km 8+000" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Kostak, d.d., Leskoškova cesta 2a, Krško, ki ga zastopa odvetnik dr. Aleksij Mužina, Dunajska cesta 160, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) dne 7.10.2009 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu primarnemu revizijskemu predlogu, kot izhaja iz njegovega revizijskega zahtevka z dne 24.7.2009, se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila "Ureditev ceste skozi Sevnico - 2. etapa, R3-679/3909 Breg-Sevnica-Brestanica od km 7+540 do km 8+000", kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 43001-167/2009 z dne 29.6.2009.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.400,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 22.5.2009 sprejel sklep o začetku predmetnega postopka oddaje javnega naročila. Javni razpis je naročnik objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod objavo št. JN4097/2009 z dne 25.5.2009.

Naročnik je dne 29.6.2009 izdal dokument "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 43001-167/2009, iz katerega izhaja, da se predmetno javno naročilo odda ponudniku Gradnje Boštanj, d.o.o., Dolenji Boštanj 138, Boštanj (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Dne 2.7.2009 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila ter za vpogled v dokumentacijo postopka. Naročnik je vlagatelju vpogled v ponudbo izbranega ponudnika omogočil dne 9.7.2009, o čemer je bil napravljen tudi zapisnik. Zahtevano dodatno obrazložitev je naročnik vlagatelju izdal dne 13.7.2009. V njej je pojasnil, da je vlagateljevo ponudbo zavrnil zaradi ugotovljene neustreznosti referenc po podtočki 3.1.5 Navodil za pripravo ponudbe, pri čemer je glede posameznih predloženih referenc navedel:
- glede reference, ki jo je vlagatelj zahtevka za revizijo podal za projekt "Komunalna ureditev PC Vrbina", naročnik navaja, da izvajana dela niso cestno gradbena dela. Iz priloženega opisa posla naj bi bilo razvidno, da je ponudnik del izvedel komunalno ureditev, in sicer zemeljska dela, kanalizacijo, betonska dela, odvodnjavanje in elektro dela;
- glede reference "Ureditev trga v Leskovcu" naročnik prav tako navaja, da izvajana dela niso cestno gradbena dela. Ponudnik del naj bi izvedel ureditev trga in sicer podporni zid, zunanjo ureditev, elektro inštalacije in vodovod;
- tudi glede reference "Komunalna infrastruktura - Obrtna cona Leskovec - Trgovina z živili in neživih Krško" naročnik navaja, da izvajana dela niso cestno gradbena dela. Naročnik navaja, da je ponudnik del izvedel komunalno ureditev in sicer cestno razsvetljavo, semaforizacijo križišča, TK dela, NN dela, zemeljska dela, voziščno konstrukcijo in odvodnjavanje. Naročnik ob tem pojasnjuje, da je v tem poslu sicer bila izvedena voziščna konstrukcija, vendar je vrednost referenčnega dela za vsa navedena dela nižja od ponudbene vrednost cestno gradbenih del (cesta, kolesarska steza, pločnik);
- glede reference "ČCP Drnovo" naročnik navaja, da izvajana dela niso cestno gradbena dela;
- glede reference "HE Blanca LOT A1- Pripravljalna dela" naročnik navaja, da izvajana dela niso cestno gradbena dela, poleg tega naj ne bila istovrsten posel, saj so že v naslovu opredeljena kot pripravljalna dela;
- glede referenc "Zaščita Kompolja I. faza" in "Zaščita Kompolja II. faza" naročnik navaja, da izvajana dela niso cestno gradbena dela.

Z vlogo z dne 24.7.2009 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo. V njem najprej zatrjuje popolnost svoje ponudbe, za katero sicer izpostavlja, da je bila po merilih za izbor najugodnejša. Vlagatelj glede s strani naročnika ugotovljene neustreznosti predloženih referenc navaja:
- glede reference "Komunalna ureditev PC Vrbina" vlagatelj poudarja, da je v okviru izvajanja del na referenčnem projektu izvajal komunalno ureditev in izvedbo ceste v makadamski izvedbi. S tem je glede izvajanih del potrebno ugotoviti, da so skladno z razlago pojma "istovrsten posel" iz točke 3.1.5 Navodil za pripravo ponudbe dela istovrstna tistim, ki so predmet zadevnega javnega naročila, zato je referenca vlagatelja ustrezna;
- glede reference "Ureditev trga v Leskovcu" vlagatelj ugotavlja, da naročnik o njej očitno ni pridobil ustreznih informacij. V okviru del za ureditev trga v Leskovcu naj bi namreč vlagatelj izvajal tudi cestno gradbena dela in sicer naj bi izvedel cesto in pločnik, oporni zid, javno razsvetljavo in ureditev trga. S tem posel iz zadevne reference po vlagateljevem prepričanju nedvomno pomeni istovrsten posel v smislu zahtev iz točke 3.1.5. Navodil za pripravo ponudbe;
- glede reference "Komunalna infrastruktura - Obrtna cona Leskovec - Trgovina z živili in neživih Krško" vlagatelj ugotavlja, da podaja naročnik v dodatni obrazložitvi celo diametralno nasprotne trditve, in sicer najprej trdi, da referenčna dela niso cestno gradbena dela, v nadaljevanju pa priznava, da je vlagatelj v referenčnem projektu izvajal cestno gradbena dela. Glede na to, da je vlagatelj v okviru zadevnega referenčnega projekta izvajal cestno gradbena dela, kar priznava tudi sam naročnik, je predložena referenca po vlagateljevem mnenju ustrezna;
- glede reference "ČCP Drnovo" vlagatelj poudarja, da je v okviru zadevnega referenčnega posla izvajal zemeljska dela, vodovod in kanalizacijo, tesarska dela, zidarska dela, betonska dela, odvodnjavanje, elektro dela in asfalterska dela. Te podatke je vlagatelj tudi jasno navedel v podatkih o referenčnem delu v svoji ponudbi. Vlagatelj odločno nasprotuje trditvam naročnika, da v okviru zadevnega projekta ni izvajal cestno gradbenih del, saj je to, da so se cestno gradbena dela izvajala, jasno razvidno iz podatkov o referenčnem delu. Poleg tega želi vlagatelj poudariti, da so se referenčna dela izvajala na avtocesti Obrežje - Karavanke, zaradi česar ne more biti nikakršnega dvoma, da je šlo za cestno gradbena dela. Dela so bila izvedena na ČCP Drnovo s celotno cestno ureditvijo. Iz navedenih razlogov je zadevna referenca vlagatelja po njegovem mnenju povsem ustrezajoča zahtevam iz razpisne dokumentacije točke 3.1.5 Navodil za pripravo ponudbe in bi jo moral naročnik upoštevati;
- glede reference "HE Blanca LOT A1- Pripravljalna dela" vlagatelj podarja, da je v sklopu izvedbe del na navedenem objektu izvedel razširitev ceste G1-5, kar nedvomno pomeni cestno gradbena dela, ki se zahtevajo za referenčni posel, da zadosti zahtevi po istovrstnem poslu. Ob tem vlagatelj poudarja, da o ugotovitvi, da v zadevnem primeru ni šlo za cestno gradbena dela nikakor ne more odločiti naziv projekta, ki ga je vlagatelj navedel. Ali je v zadevnem primeru šlo za istovrsten posel je potrebno presoditi na podlagi vsebine posla. V kolikor je zaradi naziva projekta naročnik dvomil v to, da je šlo za istovrsten posel, bi moral skladno z 78. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008; v nadaljevanju: ZJN-2) zahtevati dopolnitev ponudbe vlagatelja oziroma potrebne podatke pridobiti sam;
- glede referenc "Zaščita Kompolja I. faza" in "Zaščita Kompolja II. faza" vlagatelj navaja, da je v okviru tega projekta izvajal dela v naselju Kompolje, in sicer drenažo v globini cca. 3-4 m izpod obstoječega stanja, za kar je bilo potrebno izdelati novo cestno telo in preplastitev obstoječe ceste. To nedvomno so cestno gradbena dela, odločitev naročnika, da tudi teh referenc ne upošteva, pa je po vlagateljevem mnenju napačna.
Vlagatelj ob zapisanem opozarja, da ob predložitvi vseh referenčnih potrdil ni spreminjal nazivov referenčnih projektov, ob tem pa vztraja pri tem, da so ne glede na njihove nazive vsi zgoraj navedeni referenčni projekti vsebovali cestno gradbena dela. V kolikor je naročnik v dejstvo, da referenčni projekti vsebujejo cestno gradbena dela dvomil, bi moral skladno z določbo 78. člena ZJN-2 vlagatelja revizijskega zahtevka pozvati, naj dopolni reference z natančnim popisom del, ki jih je v okviru izvedbe posameznega referenčnega projekta izvajal. Morebitne pomanjkljive navedbe obsega izvedenih del pri referenčnih projektih zaradi dokazovanja istovrstnosti referenčnih poslov, za katere naročnik meni, da jih ne more sam preveriti, namreč nedvomno pomenijo formalno nepopolno ponudbo, katere dopolnitev mora naročnik skladno z 78. členom ZJN-2 zahtevati. K temu je potrebno dodati, da je bilo iz vpogleda v dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila z dne 9.7.2009 razvidno, da spornih referenc naročnik ni preveril niti sam, kakor mu omogoča prvi odstavek 78. člena ZJN-2. Ker je v vseh zgoraj navedenih projektih šlo za cestno gradbena dela, je odločitev naročnika, da nobene izmed zgornjih referenc ne upošteva, češ da ni šlo za cestno gradbena dela, napačna, razlogi iz dodatne obrazložitve pa neutemeljeni in zavajajoči. Odločitev naročnika je zato potrebno kot nezakonito razveljaviti. Zaradi ugotovitve, da je v vseh zgoraj navedenih referencah šlo za cestno gradbena in tako za istovrstne posle v smislu zahteve iz točke 3.1.5. Navodil za pripravo ponudbe (četudi bi zadostovalo, da so bila taka dela izvajana samo v eni od njih), predlaga vlagatelj postavitev in zaslišanje izvedenca gradbene stroke.
V nadaljevanju svojega revizijskega zahtevka vlagatelj zatrjuje tudi nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika, iz razloga, ker mu naročnik ni omogočil vpogleda v del ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika, pa še kršitev načela transparentnosti iz 8. člena ZJN-2. Vlagatelj primarno predlaga, da se odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila v celoti razveljavi, zahteva pa tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, ki jih priglaša v višini 5.000,00 EUR, za takso za revizijski postopek, ter v višini 2.975,00 EUR za revizijski zahtevek.
Podredno vlagatelj predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija odloči, da se vlagatelju dovoli vpogled v predračun ponudbe izbranega ponudnika in od dne omogočenega vpogleda določi primeren rok, v katerem lahko vlagatelj uveljavlja pravno varstvo.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom z dne 11.8.2009, s katerim je tega zavrnil kot neutemeljenega, ravno tako pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov revizijskega postopka.
V obrazložitvi sklepa je naročnik glede spornih referenc navedel, da je pri "Komunalni ureditvi PC Vrbina", kot referenčnem delu, ponudnik izvedel komunalno ureditev, in sicer zemeljska dela, kanalizacijo, betonska dela, odvodnjavanje in elektro dela. V navedenem referenčnem poslu izvedenih del ni mogoče označiti kot istovrsten posel gradnje oz. rekonstrukcije državne ceste, ker gre pri referenčnih delih za gradbena dela nizkih gradenj, ki se uvrščajo med komunalne objekte. Predložene reference ne zadostijo tehničnim pogojem potrebnim za rekonstrukcijo ceste. Tudi "Ureditev trga v Leskovcu" ne predstavlja cestno-gradbenih del. Ponudnik je izvedel ureditev trga, in sicer podporni zid, zunanjo ureditev, elektro instalacije in vodovod, tako da tudi ta referenca ne zadosti zahtevam tehničnih pogojev potrebnih za rekonstrukcijo ceste. Reference "Komunalna infrastruktura - Obrtna cona Leskovec - Trgovina z živili in neživih Krško" prav tako ni mogoče šteti kot cestno-gradbena dela. Ponudnik del je izvedel komunalno ureditev, in sicer cestno razsvetljavo, semaforizacijo križišča, TK dela, NN dela, zemeljska dela, voziščno konstrukcijo, odvodnjavanje. V tem poslu je izvedena voziščna konstrukcija, vendar je vrednost referenčnega dela za vsa zgoraj navedena dela nižja od ponudbene vrednosti. Izvedena dela v tem poslu ne izpolnjujejo zahteve po istovrstnem referenčnem poslu v višini 70% vrednosti posla, kot je prevzet s ponudbo. Navedenega referenčnega dela "ČCP Drnovo" naročnik ne more upoštevati, ker ne gre za cestno-gradbena dela. Pri referenčnem projektu "HE Blanca LOT Al â?? Pripravljalna dela" že iz naslova izhaja, da ne gre za istovrstna dela. Tudi zadnjih dveh zatrjevanih referenčnih del " Zaščita Kompolja I. faza" in "Zaščita Kompolja II. faza" ni mogoče označiti kot "istovrstni posel" gradnji oziroma rekonstrukciji državne ceste R3. Posamezna dela pri gradnji so sicer res sorodna ali nekatera celo enaka tistim, ki so predstavljena v referenci, vendar niso bila izvajana pod enakimi zahtevanimi tehničnimi pogoji. Pri presoji istovrstnosti je potrebno izhajati iz predmeta oddaje, t.j. gradnja ceste, ki je določene kategorije, s predvidenim določenim namenom. Temu ustrezni morajo biti posamezni elementi ceste, ki pa ga referenčni objekti vlagatelja ne vsebujejo v celoti. Posamezna dela pri gradnji ceste so sicer res sorodna, ali nekatera celo enaka tistim, ki so predstavljena v referenci, vendar niso bila izvajana pod enakimi zahtevanimi tehničnimi pogoji.
V nadaljevanju sklepa se je naročnik opredelil še do ostalih revizijskih navedb iz vlagateljevega revizijskega zahtevka.

Z vlogo z dne 17.8.2009 je vlagatelj naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo. Ob tem je podal tudi pripravljalno vlogo, v kateri je dodatno pojasnil svoja stališča v zadevi.

V prilogi dopisa z dne 20.8.2009 je naročnik Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Z dopisoma z dne 1.9.2009 ter z dne 9.9.2009 je Državna revizijska komisija vlagatelja pozvala k predložitvi dodatne dokumentacije v zvezi z referenčnimi posli, na katere se je skliceval v ponudbi. Vlagatelj je dodatno dokumentacijo Državni revizijski komisiji posredoval dne 9.9.2009 ter dne 14.9.2009.

Z dopisoma z dne 18.9.2009 je Državna revizijska komisija k predložitvi dokumentacije o referenčnih poslih pozvala še dva izmed referenčnih naročnikov po referenčnih poslih, na katera se je vlagatelj skliceval v svoji ponudbi. Dokumentacijo, ki se nanaša na referenco referenčnega naročnika HSE, d.o.o., Ljubljana, je Državna revizijska komisija prejela dne 25.9.2009, dokumentacijo, ki se nanaša na referenci referenčnega naročnika Nivo, d.d., Celje, pa dne 30.9.2009.


Po pregledu dokumentacije o postopku oddaje javnega naročila ter proučitvi navedb strank je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN in na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med strankama v zadevi je spor glede vprašanja, ali vlagateljeva ponudba izpolnjuje zahteve razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila glede referenc.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo gre ugotoviti, da je naročnik v točki 3.1.5 Navodil za pripravo ponudbe (Reference) določil:

"Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, je v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila uspešno izvedel najmanj en istovrsten in vsaj 70% toliko vreden posel, kot ga prevzema v ponudbi.

dokazilo: Podatki o referenčnem delu, vsebinsko skladni s predlogo.

opomba: Istovrsten posel pomeni tista dela iz popisa del, ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za istovrstna dela, v primerljivih količinah, kot jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Vrednost posla pomeni vrednost skupaj z DDV.

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, â??) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu."

Iz citiranih določb razpisne dokumentacije izhaja, da za izpolnjevanje postavljenega referenčnega pogoja zadostuje že ena referenca, ki izpolnjuje postavljene zahteve.

Z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika gre ugotoviti, da je ta v njej v izkaz izpolnjevanja zgoraj opredeljenega referenčnega pogoja predložil podatke o skupno sedmih referenčnih delih, med drugim tudi za referenčna dela "HE Blanca LOT A1 - Pripravljalna dela", "Zaščita Kompolja I. faza" ter "Zaščita Kompolja II. faza".

Kot je v tem sklepu že bilo navedeno, je naročnik referenco "HE Blanca LOT A1- Pripravljalna dela" v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila označil kot neustrezno, in sicer z obrazložitvijo, da izvajana dela niso cestno gradbena dela, poleg tega naj ne bi bila istovrsten posel, saj so že v naslovu opredeljena kot pripravljalna dela. V svojem revizijskem zahtevku vlagatelj zatrjuje, da je v okviru del izvedel razširitev ceste G1-5, kar nedvomno pomeni cestno gradbena dela, naročnik pa na to odgovarja z ugotovitvijo, da "že iz naslova izhaja, da ne gre za istovrstna dela".

Iz obrazca "Podatki o referenčnem delu", kot ga je v svoji ponudbi v zvezi z obravnavano referenco predložil vlagatelj, izhaja, da naj bi vlagatelj v okviru projekta izvajal zemeljska dela, vodovod in kanalizacijo, tesarska dela, zidarska dela, betonska dela, odvodnjavanje, elektro dela ter asfalterska dela.

V okviru dodatne dokumentacije, ki jo je vlagatelj na njeno zahtevo predložil Državni revizijski komisiji, je bila tej posredovana tudi s strani referenčnega naročnika in vlagatelja podpisana Končna situacija št. 200473/2006, ki se nanaša na zgornji referenčni posel. Z vpogledom v dokument "Rekapitulacija", ki je del te, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je bila predmet referenčnega posla med drugim tudi "Razširitev magistralne ceste" (el. objekta pod oznako 4.3).

Na poziv Državne revizijske komisije je dodatno dokumentacijo o referenčnem delu "HE Blanca LOT A1- Pripravljalna dela" temu organu posredoval tudi referenčni naročnik Holding slovenske elektrarne, d.o.o. (oz. zanj HSE Invest, d.o.o., Maribor). Z vpogledom v predloženo dokumentacijo gre ugotoviti, da iz te nedvoumno izhaja, da je bila predmet omenjenega projekta tudi razširitev magistralne ceste, kar izhaja iz razpisne dokumentacije projekta (Opis objektov iz obsega del, točka 3.1.7 Razširitev glavne ceste G1-5) in razpisnih risb. Iz predložene dokumentacije pa je razvidno tudi, da je izvedbo navedenih del prevzel vlagatelj, kar izhaja iz 2. člena Pogodbenega sporazuma z dne 14.11.2005 in iz dokumenta Popis del z listo cen (tč. 4.3).

Na podlagi zgornjih dejstev Državna revizijska komisija ugotavlja, da razpoložljiva dokumentacija, ki se nanaša na referenčno delo "HE Blanca LOT A1- Pripravljalna dela", naročnikove ugotovitve o neustreznosti navedenega referenčnega dela iz razlogov, ki jih navaja v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila, ne potrjuje. Ugotoviti gre namreč, da so dela, izvajana v okviru navedenega referenčnega dela, v nasprotju z drugačnimi navedbami naročnika, nedvomno obsegala tudi cestno gradbena dela. Poimenovanje referenčnega posla na to ugotovitev ne more v ničemer vplivati, z vidika presoje istovrstnosti posla pa je, kot pravilno opozarja tudi vlagatelj, brezpredmetno. Ker naročnik ne navaja nobenih drugih razlogov za neustreznost obravnavane reference, gre ugotoviti, da ta (t.j. neustreznost) ni izkazana, s tem povezane revizijske navedbe vlagatelja pa so utemeljene.

Referenci "Zaščita Kompolja I. faza" ter "Zaščita Kompolja II. faza" je naročnik v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila označil kot neustrezni z obrazložitvijo, da izvajana dela niso cestno gradbena dela.

Iz obrazca "Podatki o referenčnem delu", kot ga je v svoji ponudbi za na tem mestu obravnavano referenco predložil vlagatelj, izhaja, da naj bi vlagatelj v okviru projekta izvajal zemeljska dela, vodovod in kanalizacijo, tesarska dela, zidarska dela, betonska dela, odvodnjavanje, elektro dela ter asfalterska dela.

V okviru dodatne dokumentacije, ki jo je vlagatelj na njeno zahtevo predložil Državni revizijski komisiji, sta bili tej posredovani tudi s strani referenčnega naročnika in vlagatelja podpisana Končna situacija št. 200218/2007, ki se nanaša na referenčni posel "Zaščita Kompolja I. faza", ter Končna situacija št. 200217/2007, ki se nanaša na referenčni posel "Zaščita Kompolja II. faza". Iz dokumentov, ki so priloga omenjenima, izhaja, da so bila predmet obeh navedenih referenčnih del tudi cestna dela. Iz dokumentacije, ki se nanaša na referenčni posel "Zaščita Kompolja I. faza", tako izhaja, da so bila v okviru tega med drugim izvajana dela "Fino planiranje planuma spodnjega ustroja s točnostjo +-2 cm ter komprimiranje do Me je 30 Mpa ali več", "Dobava in vgrajevanje gramoza za tamponsko plast debeline 40 cm (0-60 mm) ter komprimiranje do Me je 80 Mpa ali več. Planiranje površine s točnostjo +-1cm. Zajeta je ureditev bankin", "Dobava in kompletna strojna izdelava asfaltnih plasti BNOS 6 cm", "Asfaltiranje in prilagoditev hišnih vhodov in uvozov s cestiščem s 6 cm BNOS ter izvedba stikov", "Dobava in polaganje betonskih robnikov d=12 cm, vključno z napravo podbetona in ustroja, z vsemi dodatnimi in pomožnimi deli", "Asfaltiranje povoznih površin in uvozne poti (projekt Č.N.) z BNOS 16, d= 6cm", "Pobrizg gramoznega planuma z bitumnom za asfaltni sloj, zaradi boljše povezave", "Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega sloja bituminiziranega prodca, na pripravljeno tamponsko podlagoâ??", "Nabava in vgrajevanje obrabnega sloja bitubetona na nosilni sloj asfaltaâ??" itd. Iz dokumentacije, ki se nanaša na referenčni posel "Zaščita Kompolja II. faza", pa izhaja, da je bila v okviru tega med drugim izvedena tudi "asfaltna cesta" (točka 4.7 Rekapitulacije), ravno tako pa so bila izvajana tudi dela "Fino planiranje planuma spodnjega ustroja s točnostjo +-2 cm ter komprimiranje do Me je 30 Mpa ali več", "Dobava in vgrajevanje gramoza za tamponsko plast debeline 40 cm (0-60 mm) ter komprimiranje do Me je 80 Mpa ali več. Planiranje površine s točnostjo +-1cm. Zajeta je ureditev bankin", "Dobava in kompletna strojna izdelava asfaltnih plasti BNOS 6 cm", "Asfaltiranje in prilagoditev hišnih vhodov in uvozov s cestiščem s 6 cm BNOS ter izvedba stikov", "Pobrizg gramoznega planuma z bitumnom za asfaltni sloj, zaradi boljše povezave", "Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega sloja bitudrobirja na pripravljeno tamponsko podlago", "Dobava in vgrajevanje obrabnega sloja bitubetona na nosilni sloj asfaltaâ??" itd.

Na poziv Državne revizijske komisije je dodatno dokumentacijo o referenčnih delih "Zaščita Kompolja I. faza" ter "Zaščita Kompolja II. faza" temu organu posredoval tudi referenčni naročnik Nivo, d.d., Celje. Ob tem je v podanem pojasnilu navedel, da so dela, ki jih je za njih izvajal vlagatelj na omenjenih referenčnih delih, "med drugim obsegala tudi cestna dela", in sicer je vlagatelj izvajal dela "v sklopu cestnega telesa, vključno z asfaltiranjem cestišč ter odvodnjavanjem na lokalnih cestah ter javnih poteh v naselju Kompolje". Navedeno izhaja tudi iz s strani referenčnega naročnika predloženih pogodb in končnih situacij za omenjeni referenčni deli.

Na podlagi zgornjih dejstev Državna revizijska komisija ugotavlja, da razpoložljiva dokumentacija, ki se nanaša na referenčni deli "Zaščita Kompolja I. faza" ter "Zaščita Kompolja II. faza" naročnikove ugotovitve o neustreznosti navedenega referenčnega dela iz razloga, ki ga navaja v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila, ne potrjuje. Ugotoviti gre namreč, da so dela, izvajana v okviru navedenih referenčnih del, v nasprotju z drugačnimi navedbami naročnika, nedvomno obsegala tudi cestno gradbena dela.

Zgornji ugotovitvi v svojem sklepu, s katerim je odločil o vlagateljevem revizijskem zahtevku, vsaj posredno pritrjuje tudi naročnik, ki navaja, da so "posamezna dela pri gradnji /so/ sicer res sorodna ali nekatera celo enaka tistim, ki so predstavljena v referenci". Ob tem pa naročnik na novo podaja ugotovitev, ki je v odločitvi o oddaji predmetnega javnega naročila oz. njeni dodatni obrazložitvi ni podal, in sicer da ta dela "niso bila izvajana pod enakimi zahtevanimi tehničnimi pogoji".

Državna revizijska komisija je že v več svojih odločitvah (glej npr. odločitve v zadevah 018-114/2005, 018-464/06, 018-35/2008, 018-124/2009 itd.) zapisala, da je naročnik dolžan v postopku pregledovanja in ocenjevanja ponudb te popolno pregledati in v notifikaciji odločitve o dodelitvi naročila oz. v dodatni obrazložitvi te navesti vse razloge, zaradi katerih je ponudbo določenega ponudnika izločil kot nepopolno. Učinkovito pravno varstvo (4. točka prvega odstavka 3. člena ZRPJN) je namreč lahko v postopkih oddaje javnih naročil zagotovljeno le, če ima ponudnik možnost v revizijskem postopku izpodbijati vse naročnikove ugotovitve, ki se nanašajo na nepopolnost njegove ponudbe. Ker v obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo (praviloma) ni dopustno navajati novih kršitev, tudi naročnik v sklepu, s katerim odloči o zahtevku za revizijo, ne sme navajati novih razlogov za nepopolnost ponudbe nekega ponudnika, ki jih ni navedel že v odločitvi o dodelitvi naročila ali dodatni obrazložitvi svoje odločitve - s tem bi bil tak ponudnik namreč onemogočen v možnosti učinkovitega pravnega varstva.

Ker edinega naročnikovega razloga za zatrjevano neustreznostjo referenc "Zaščita Kompolja I. faza" ter "Zaščita Kompolja II. faza", ki ga je dopustno upoštevati (t.j. naročnikove ugotovitve, da izvajana dela "niso cestno gradbena dela"), dokumentacija o navedenih referenčnih delih ne potrjuje, gre ugotoviti, da ta (t.j. neustreznost) ni izkazana, s tem povezane revizijske navedbe vlagatelja pa so utemeljene.

V povzetku zgornjih ugotovitev Državna revizijska komisija zaključuje, da je vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom izkazal, da naročnik ni uspel izkazati neustreznosti vsaj treh izmed referenčnih del, ki jih vlagatelj podaja v svoji ponudbi, tako pa tudi ne razlogov za izločitev vlagateljeve ponudbe zaradi neizpolnjevanja pogoja iz točke 3.1.5 Navodil za pripravo ponudbe (Reference). Ker je vlagatelj posledično uspel izkazati tudi neskladnost odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila z določili prvega odstavka 80. člena ZJN-2 (naročnik je namreč izločil ponudbo, katere nepopolnost ni izkazana), je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljevemu primarnemu revizijskemu predlogu, kot izhaja iz njegovega revizijskega zahtevka z dne 24.7.2009, ugodila in je razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila "Ureditev ceste skozi Sevnico - 2. etapa, R3-679/3909 Breg-Sevnica-Brestanica od km 7+540 do km 8+000", kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 43001-167/2009 z dne 29.6.2009.

Državna revizijska komisija se v okviru revizijskega postopka ni opredeljevala do revizijskih navedb vlagatelja, ki se nanašajo na ostale reference, predložene v okviru njegove ponudbe, do revizijskih navedb, ki se nanašajo na popolnost ponudbe izbranega ponudnika, kot tudi ne do revizijskih navedb, ki se nanašajo na zatrjevano kršitev pri vpogledu v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika - obravnava teh navedb namreč ob dejstvu, da je bilo vlagateljevemu revizijskemu zahtevku v celoti ugodeno že na podlagi zgoraj obravnavanih revizijskih navedb, na njegov položaj v revizijskem postopku ne bi mogla v ničemer vplivati, prav tako pa ne bi v ničemer prispevala k pravilnosti in zakonitosti predmetne odločitve Državne revizijske komisije.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v revizijskem zahtevku z dne 24.7.2009 zahteval povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, ki jih je priglasil v višini 5.000,00 EUR, za takso za revizijski postopek, ter v višini 2.975,00 EUR, za revizijski zahtevek.

Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj je s svojim revizijskim zahtevkom uspel, zato mu Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN in skladno z določili 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) ter določili 13. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008), kot potrebne priznava naslednje stroške, nastale z revizijo:
- stroške takse za revizijski zahtevek v višini 5.000,00 EUR,
- nagrado za revizijski postopek v višini 400,00 EUR.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.400,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa od plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 7.10.2009


Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana,
- Odvetnik dr. Aleksij Mužina, Dunajska cesta 160, Ljubljana,
- Gradnje Boštanj, d.o.o., Dolenji Boštanj 138, Boštanj,
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.