018-230/2009 Občina Zreče

Številka: 018-230/2009-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 11. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5, 32/2009 - odl. US: U-I-238/07-52; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata ter članice mag. Nataše Jeršič in predsednice Vesne Cukrov kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok na območju Občine Zreče za šolski leti 2009/2010 in 2010/2011, začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Curious, d. o. o., Križevec 44a, Stranice, ki ga zastopa Boštjan Verstovšek, odvetnik v Celju (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, Zreče (v nadaljevanju: naročnik) in na podlagi predloga vlagatelja za zadržanje nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, 7. 10. 2009 soglasno

ODLOČILA

Predlogu vlagatelja, da Državna revizijska komisija sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, se ne ugodi.

Obrazložitev

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 29. 9. 2009, s katerim zahteva odpravo odločitve o oddaji naročila ponudniku Avtobusni prevozi Anita Lipičnik, s. p., Bukovlje 9, Stranice (ki izhaja iz "Odločitve o oddaji javnega naročila" št. 60900-0008/2009-6 z dne 6. 2. 2009), poleg tega pa tudi predlaga, da Državna revizijska komisija sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila (četrti odstavek 11. člena ZRPJN). Državna revizijska komisija je vlagateljev predlog prejela 30. 9. 2009.

Državna revizijska komisija je 5. 10. 2009 prejela "Mnenje o predlogu za zadržanje izvedbe javnega naročila" št. 60900-0008/2009-13 z dne 1. 10. 2009, s katerim jo naročnik poziva "k odpravi predloga vlagatelja o zadržanju vseh nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila â??, saj je jasno izražen javni interes".

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika Državna revizijska komisija predlogu vlagatelja za sprejem sklepa po četrtem odstavku 11. člena ZRPJN ni ugodila.

Iz prvega odstavka 11. člena ZRPJN je razvidno, da ZRPJN kot osnovno pravilo določa nesuspenzivnost zahtevka za revizijo, pri čemer pa velja prepoved sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila (drugi odstavek 11. člena ZRPJN). Temeljno pravilo ZRPJN je, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v zvezi z oddajo konkretnega naročila oziroma zadrži le sklenitev pogodbe o oddaji naročila, medtem ko je možnost za morebitno odločitev o zadržanju nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje naročila (aktivnosti pred sklenitvijo pogodbe o oddaji naročila) pridržana za primer, ko se naročnik ob prejemu zahtevka za revizijo sam odloči, da bo zadržal nadaljnje aktivnosti (tretji odstavek 11. člena ZRPJN), oziroma za primer, ko vlagatelj Državni revizijski komisiji predlaga zadržanje nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje naročila (četrti odstavek 11. člena ZRPJN). V obravnavanem primeru je vlagatelj postavil tudi predlog za sprejem sklepa po četrtem odstavku 11. člena ZRPJN.

Glede na fazo postopka oddaje javnega naročila in glede na čas, v katerem vlagatelj predlaga sprejem sklepa po četrtem odstavku 11. člena ZRPJN, Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi z ugoditvijo temu predlogu vlagatelj lahko dosegel le še zadržanje sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila. Zadržanje sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila pa je vlagatelj že samodejno dosegel z vložitvijo zahtevka za revizijo (drugi odstavek 11. člena ZRPJN). Vlagateljev položaj v obravnavanem primeru torej varuje že ZRPJN, zaradi česar intervencija Državne revizijske komisije v smislu, da sprejme sklep po četrtem odstavku 11. člena ZRPJN, ni potrebna. Zato je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Na predhodni zaključek pa ne morejo vplivati kasneje nastala dejstva. Naročnik je 1. 10. 2009, torej že po prejemu zahtevka za revizijo in predloga za sprejem sklepa po četrtem odstavku 11. člena ZRPJN (naročnik namreč v mnenju z dne 1. 10. 2009 izjavlja, da je zahtevek za revizijo prejel 30. 9. 2009), sklenil "začasno" pogodbo in oddal javno naročilo sklicujoč se na (5. točko prvega odstavka) 29. člen(a) Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008; v nadaljevanju: ZJN-2), čeprav ni izkazal, da je za uporabo postopka pridobil predhodno soglasje Ministrstva za finance (peta točka prvega odstavka 29. člena ZJN-2), ampak je tega zgolj obvestil. Državna revizijska komisija po izrecni določbi 29. člena ZJN-2 ne odloča o dovolitvi izvedbe postopka s pogajanji za oddajo javnega naročila po "začasni" pogodbi, pa tudi ni pristojni organ za odločanje o zadržanju izvrševanja sklenjenih pogodb, saj je vprašanje izvrševanja pogodb v pristojnosti sodišča splošne pristojnosti. V konkretnem primeru pa izvrševanje pogodbe sicer tudi ne bi bila aktivnost naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 7. 10. 2009

Predsednik senata
Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče,
- odvetnik Boštjan Verstovšek, Ljubljanaska cesta 5a, 3000 Celje,
- Avtobusni prevozi Anita Lipičnik, s. p., Bukovlje 9, 3206 Stranice,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.