018-226/2009 OBČINA KOMENDA

Številka: 018-226/2009-8

SKLEP

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 3. odstavka 333. člena in 1. odstavka 274. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP-UPB3, Uradni list RS, št. 73/07 in 45/08), katerega določbe se na podlagi 5. odstavka 3. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN - UPB5, Uradni list RS, št. 94/07), smiselno uporabljajo v reviziji postopkov oddaje javnih naročil, v senatu članice Državne revizijske komisije Vide Kostanjevec, kot predsednice senata ter predsednice Državne revizijske komisije Vesne Cukrov in člana Državne revizijske komisije Jožefa Kocuvana, kot članov senata, ob sodelovanju višje svetovalke Zlate Jerman, v postopku revizije oddaje javnega naročila "Najem in montaža začasnega vrtca v Komendi", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika ADCO & DIXI varovanje okolja, d.o.o., Meljska cesta 103, Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetnik mag. Bojan Peče, Partizanska 13a, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika OBČINA KOMENDA, Zajčeva cesta 23, Komenda (v nadaljevanju: naročnik, dne 6. 10. 2009 soglasno

ODLOČILA

1. Ugotovi se, da je vlagatelj pritožbo, z dne 28. 9. 2009, umaknil.

2. Predlog vlagatelja, da Državna revizijska komisija sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo v celoti zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika, se zavrže.

3. Predlog naročnika, da Državna revizijska komisija sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila, se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je dne 1. 9. 2009 izdal Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Najem in montaža začasnega vrtca v Komendi". Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je naročnik objavil na Portalu javnih naročil, dne 7. 9. 2009, pod številko objave JN7230/2009.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 18. 9. 2009, vložil zahtevek za revizijo.

Naročnik je dne 23. 9. 2009 sprejel sklep, št. 430-0017/2009, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 28. 9. 2009, vložil pritožbo pri Državni revizijski komisiji, s katero je predlagal razveljavitev naročnikovega sklepa o zavrženju zahtevka za revizijo. Vlagatelj je v vlogi podal tudi predlog skladno z 11. členom ZRPJN, da Državna revizijska komisija sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo v celoti zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje predmetnega javnega naročila.

Naročnik je z vlogo, z dne 29. 9. 2009, Državni revizijski komisiji odstopil celotno dokumentacijo v zvezi s postopkom oddaje in revizije obravnavanega javnega naročila.

Naročnik je z vlogo, z dne 30. 9. 2009, Državni revizijski komisiji skladno z 11.a členom ZRPJN podal predlog, da Državna revizijska komisija sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži sklenitve pogodbe o oddaji predmetnega javnega naročila.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 5. 10. 2009, Državni revizijski komisiji podal umik pritožbe zoper sklep naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo z dne 23. 9. 2009.

Skladno z 2. odstavkom 334. člena ZPP, katerega določbe se smiselno na podlagi 5. odstavka 3. člena ZRPJN uporabljajo v reviziji postopkov oddaje javnih naročil, lahko stranka, dokler sodišče druge stopnje ne izda odločbe, umakne že vloženo pritožbo. Skladno s 3. odstavkom 334. člena ZPP se umik pritožbe ne more preklicati. Po določbi 3. odstavka 333. člena ZPP o pritožbi zoper sodbo odloča sodišče druge stopnje.

Državna revizijska komisija je v obravnavanem primeru ugotovila, da je vlagatelj podal pritožbo še pred odločanjem o pritožbi pred Državno revizijsko komisijo. Zato so na podlagi smiselne uporabe 3. odstavka 333. člena ZPP, ob upoštevanju sodne prakse sodišč (tako npr. v zadevah I Cp 1073/05, VSL sklep III Cp 1804/03, VSL sklep I Cp 2036/99, VSL sklep I Cpg 1561/99), izpolnjeni pogoji za izdajo ugotovitvenega sklepa, da je vlagatelj pritožbo z dne 28. 9. 2009 umaknil.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Ker je vlagatelj umaknil pritožbo, je Državna revizijska komisija ocenila, da vlagatelj nima več pravnega interesa za izdajo sklepa po 11. členu ZRPJN, da vloženi zahtevek za revizijo v celoti zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje predmetnega javnega naročila.

ZRPJN v 4. odstavku 11. člena določa, da lahko Državna revizijska komisija na predlog vlagatelja zahtevka za revizijo sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma. Pri odločanju o predlogu vlagatelja Državna revizijska komisija upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja aktivnosti v postopku in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila. Če Državna revizijska komisija predlogu ugodi, mora naročnik o tem obvestiti vse udeležene v postopku oddaje javnega naročila.

Iz citirane določbe izhaja, da se vlagateljev predlog za zadržanje naročnikovih aktivnosti veže na vloženi zahtevek za revizijo in je namenjen zadržanju nadaljnjih aktivnosti naročnika do pravnomočne odločitve o zahtevku za revizijo. V primeru, ko torej vlagatelj zahtevek za revizijo umakne, oziroma, ko postane odločitev o zahtevku za revizijo pravnomočna, je mogoče šteti, da je vlagatelju v revizijskem postopku odpadel pravni interes za vložitev predloga za zadržanje nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Ker je v obravnavanem primeru z umikom pritožbe vlagatelja naročnikova odločitev o zahtevku za revizijo, z dne 23. 9. 2009, postala pravnomočna (v revizijskem postopku je ni več mogoče izpodbijati), je potrebno ugotoviti, da vlagatelj nima več pravnega interesa za vložitev predloga po 11. členu ZRPJN, da vloženi zahtevek za revizijo v celoti zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Na podlagi ugotovljenega je Državna revizijska komisija, na podlagi smiselne uporabe 1. odstavka 274. člena ZPP, ki določa, da predsednik senata po predhodnem preizkusu tožbe izda sklep, s katerim se tožba zavrže, če ni podana pravna korist tožeče stranke za vložitev tožbe, predlog vlagatelja, da Državna revizijska komisija sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo v celoti zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika, zavrgla.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Ker je vlagatelj umaknil pritožbo, je Državna revizijska komisija ocenila, da tudi naročnik nima več pravnega interesa za izdajo sklepa po 11.a členu ZRPJN, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži sklenitve pogodbe v postopku oddaje predmetnega javnega naročila.

ZRPJN v 1. odstavku 11.a člena določa, da lahko Državna revizijska komisija na obrazloženi predlog naročnika sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila. Pri odločanju o predlogu naročnika Državna revizijska komisija upošteva razmerje med škodljivimi posledicami nezadržanja sklenitve pogodbe in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani ter javnim interesom za sklenitev pogodbe o oddaji javnega naročila.

Iz citirane določbe izhaja, da se naročnikov predlog za sklenitev pogodbe veže na vloženi zahtevek za revizijo, namenjen pa je sklenitvi pogodbe še pred pravnomočno odločitvijo o zahtevku za revizijo. V primeru, ko vlagatelj zahtevek za revizijo umakne, oziroma, ko postane odločitev o zahtevku za revizijo pravnomočna, pa je mogoče šteti, da je naročniku v revizijskem postopku odpadel pravni interes za vložitev predloga, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila.

Ker je v obravnavanem primeru z umikom pritožbe vlagatelja naročnikova odločitev o zahtevku za revizijo, z dne 23. 9. 2009, postala pravnomočna (v revizijskem postopku je ni več mogoče izpodbijati), je potrebno ugotoviti, da naročnik nima več pravnega interesa za vložitev predloga po 11.a členu ZRPJN, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila.

Na podlagi ugotovljenega je Državna revizijska komisija, na podlagi smiselne uporabe 1. odstavka 274. člena ZPP, ki določa, da predsednik senata po predhodnem preizkusu tožbe izda sklep, s katerim se tožba zavrže, če ni podana pravna korist tožeče stranke za vložitev tožbe, predlog naročnika, da Državna revizijska komisija sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila, zavrgla.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 6. 10. 2009


Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- OBČINA KOMENDA, Zajčeva cesta 23, Komenda
- Odvetnik mag. Bojan Peče, Partizanska 13a, Maribor
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana