018-207/2009 DARS d.d.

Številka: 018-207/2009-8

SKLEP

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 328. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP-UPB3, Uradni list RS, št. 73/07 in 45/08), katerega določbe se na podlagi 5. odstavka 3. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN-UPB5, Uradni list RS, št. 94/07) smiselno uporabljajo v postopkih revizije oddaje javnih naročil, po članici mag. Nataši Jeršič in ob sodelovanju višje svetovalke Zlate Jerman, v postopku revizije oddaje javnega naročila "Nakup vodnih aparatov", začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Broline d.o.o., Gorenjska cesta 19, Mengeš, ki jo po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Podjed o.p.- d.o.o., Puharjeva ulica 3, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 7.10.2009

ODLOČILA

Sklep Državne revizijske komisije, št. 018-207/2009-7, izdan dne 6.10.2009, se v 2. točki izreka in v predzadnjem in zadnjem odstavku na 4. strani obrazložitve spremeni tako, da se zapis zneska "1.320 EUR" nadomesti z zapisom zneska "1.180 EUR".

Druga točka izreka sklepa, št. 018-207/2009-7, izdanega dne 6.10.2009, se pravilno glasi:

2. "Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo v višini 1.180 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po izteku roka določenega v tej točki. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena."

Obrazložitev

Državna revizijska komisija je dne 6.10.2009 izdala sklep, št. 018-207/2009-7, s katerim je v 2. točki izreka naročniku naložila, da je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 1.320 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po izteku roka določenega v tej točki.

Skladno z določbo 328. člena ZPP, katerega določbe se na podlagi 5. odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabljajo v postopkih revizije oddaje javnih naročil, lahko predsednik senata kadarkoli popravi napake v imenih in številkah ter druge očitne pisne in računske pomote, pomanjkljivosti glede oblike in neskladnosti prepisa sodbe z izvirnikom. O popravi se izda poseben sklep, ki se zapiše na koncu izvirnika, strankam pa se vroči prepis sklepa.

Pri izdaji sklepa Državne revizijske komisije št. 018-207/2009-7, z dne 6.102009, je prišlo do očitne računske pomote pri seštevku stroškov vlagatelja, nastalih z revizijo, katere mu jih je kot potrebne priznala Državna revizijska komisija. Pravilen seštevek priznanih stroškov se namesto v višini 1.320 EUR glasi v višini 1.180 EUR.

Na podlagi ugotovljenega je Državna revizijska komisija ob smiselni uporabi 328. člena ZPP izdala popravni sklep, s katerim je popravila sklep Državne revizijske komisije, št. 018-207/2009-7, izdan dne 6.10.2009, in sicer tako, da se v 2. točki izreka in v predzadnjem in zadnjem odstavku na 4. strani obrazložitve sklep spremeni tako, da se zapis zneska "1.320 EUR" nadomesti z zapisom zneska "1.180 EUR".

S tem je izdaja popravnega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).V Ljubljani, 7.10.2009 mag. Nataša Jeršič
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Odvetniška družba Podjed o.p.- d.o.o., Puharjeva ulica 3, Ljubljana
- DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana