018-207/2009 Dars, d.d.

Številka: 018-207/2009-7

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici mag. Nataša Jeršič, ob sodelovanju svetovalke Njives Prelog, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "nakup vodnih aparatov", začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Broline d.o.o., Gorenjska cesta 19, Mengeš, ki jo po pooblastilu zastopa odvetniška družba Podjed o.p.-d.o.o., Puharjeva ulica 3, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 6.10.2009

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila po postopku zbiranja ponudb za nakup vodnih aparatov.

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo v višini 1.320 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po izteku roka določenega v tej točki. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 11.8.2009 sprejel sklep, da se predmetno javno naročilo "nakup vodnih aparatov" izvede po postopku zbiranja ponudb. Vlagatelj je dne 26.8.2009 zoper razpisno dokumentacijo vložil zahtevek za revizijo, v katerem zatrjuje, da zaradi naročnikovega nezakonitega ravnanja pri določitvi tehničnih specifikacij ne more oddati ustrezne ponudbe. Po vlagateljevem zatrjevanju je naročnik kršil določbo 2. odstavka 37. člena ZJN-2 kot tudi načelo zagotavljanja konkurence med podnuniki in načelo enkopravne obravnave ponudnikov. Po vlagateljevih navedbah naročnikova zahteva v tehničnih specifikacijah, ki se nanaša na zamenljiv vodni filter z membranskim filtriranjem na osnovi oglja skupaj z UV svetilko, ni edini način za doseganje kriterijev po standardu ISO 9308. Kvaliteto vode, kot jo zahteva omenjeni standard, je po vlagateljevih navedbah mogoče doseči tudi s tristopenjskim filtrom sestavljenim iz karbonskega, keramičnega in filtra trdih delcev. Takšen filter naj bi zagotavljal 99% kakovost odstranitve nečistoč tudi brez uporabe UV svetilke. Pri tem vlagatelj predlaga, da se v predmetnem postopku postavi izvedenec ustrezne stroke, ki naj bi podal mnenje, ali je mogoče ustrezno filtracijo vode, ki bi ustrezala standardu ISO 9308, doseči tudi na drug način, kot pa to zahteva naročnik. Enako stališče vlagatelj zavzema glede zahtevane UV svetilke z močjo najmanj 7 W. Slednja po vlagateljevih trditvah za izpolnjevanje standarda ISO 9308 ni nujno potrebna. Kar po vlagateljevem mnenju kaže na to, da je bil navedeni pogoj v tehnične specifikacije vnašen izključno zaradi omejevanja konkurence med ponudniki, ki lahko v predmetnem postopku oddajo popolno in pravilno ponudbo. Glede naročnikove zahteve o sestavi vodnega avtomata, in sicer da mora biti slednji sestavljen iz dveh delov, pa vlagatelj navaja, da ni nobenega funkcionalnega, estetskega ali tehničnega razloga, da bi moral biti vodni aparat v dveh delih. Glede na to, da je po naravi stvari možno vodni bar uporabljati le skupaj s podstavkom, saj mora le-ta izpolnjevati dva pomembna pogoja, brez katerih vodnega bara sploh ni mogoče uporabljati, je takšna omenjena naročnikova zahteva po vlagateljevih navedbah brezpredmetna in je bila v tehnično specifikacijo vnašena le z namenom omejevanja konkurence. Pri tem se vlagatelj sklicuje na izpis iz spletne strani podjetja Bistra voda d.o.o., iz katerega je razvidno, da ponujejao produkt sestavljen iz dveh delov. V zvezi s samo kapaciteto razdeljevalca lončkov pa vlagatelj izpostavlja, da je na trgu običajno, da imajo takšni vodni aparati kapaciteto 100 lončkov. Na podlagi navednega vlagatelj meni, da ZJN-2 naročnikom načelno prepušča, da določijo pogoje po svoji lastni presoji, vendar pa ti ne smejo biti nejasni ali neupravičeno diskriminatorni. Vlagatelj na podlagi navedenega predlaga, da se njegovemu zahtevku ugodi in spremeni razpisno dokumentacijo tako, da se mu mogoči pravilno in zakonito oddajo ponudbe v postopku predmetnega naročila, ter mu povrne stroške postopka.

Naročnik je dne 7.9.2009 sprejel odločitev, s katero je odločitev o revizijskem zahtevku zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik pojasnjuje, da so tehnične specifikacije v domeni naročnika, ker edino naročnik pozna potrebe po blagu. Upoštevanje predlogov potencialnih ponudnikov, kaj naj naročnik kupi ne glede na dejanske potrebe, bi po naročnikovem mnenju pomenilo, da mora naročnik kupiti samo tisto, kar mu določeni ponudniki ponujajo in ne tega, kar dejansko rabi in trg ponuja. Naročnikova zahteva po filtru in hkratni uporabi UV svetilke za dosego standarda ISO 9308 po naročnikovem mnenju ni diskriminatorna, saj na trgu obstaja več kot en proizvajalec, ki prodajajo aparate z zahtevanimi pogoji, npr. ASSET Italija, Cosmetal Italija, Zerica Italija. Po naročnikovih navedbah bi lahko ponudniki, ki so zainteresirani za oddajo ponudbe kot tržniki na domačem trgu, stopili v kontakt z nevedenimi proizvajalci. Prav tako po naročnikovih navedbah obstajajajo vsaj trije potencijalni ponudniki na našem trgu z zahtevanimi vodnimi aparati, in sicer Bistra voda d.o.o., Mesec d.o.o., Ekosistem Bojan Bezgovšek s.p. V zvezi s sestavo avtomata iz dveh delov pa naročnik pojasnjuje, da je slednje zahteval iz razloga fleksibilnosti in praktičnosti uporabe, saj ga lahko razstaviš ob spreminjanju lokacije in ga tudi postaviš na pult, kar pri enovitem ni možno, že iz vzroka višine. Sama uporaba aparata brez podstavka je po naročnikovih navedbah možna s postavitvijo le tega na pult in dostave samih lončkov poleg aparata. Na trgu po naročnikovih navedbah obstaja večje število proizvajalcev mobilnih podstavkov, ki lahko izdelajo podstavek k vodnemu aparatu z razdeljevalnikom lončkov s kapaciteto 130 kosov lončkov po naročilu. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 14.9.2009, naročnika obvestil o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo.
Naročnik je z dopisom, z dne 15.9.2009, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 15.9.2009, skladno z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.
Državna revizijska komisija se je na podlagi 2. odstavka 21. člena ZRPJN dne 24.9.2009 obrnila na Inštitut za varovanje zdravja RS, Oddelek za sanitarno mikrobiologijo, za dodatna pojasnila v zvezi z zahtevanimi specifikacijami vodnega filtra in dne 29.9.2009 prejela zahtevana dokazila.

Državna revizijska komisija je v obravnavanem primeru presojala zakonitost naročnikovega ravnanja glede postavljenih zahtev razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na opis tehničnih specifikacij. V dokazne namene je vpogledala v s strani naročnika predloženo dokumentacijo o izvedbi in reviziji postopka predmetnega javnega naročila in v s strani Inštituta za varovanje zdravja RS podano mnenje.

Tehnične specifikacije ureja določba 2. odstavka 37. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008; v nadaljevanju: ZJN-2), ki določa, da morajo tehnične specifikacije omogočati enakopraven dostop vsem ponudnikom in ne smejo ustvarjati ovir za dostop javnih naročil konkurenčnim gospodarskim subjektom. Tehnične specifikacije morajo biti oblikovane na podlagi funkcionalnih zahtev predmeta naročil, vezanih na objektivne potrebe in zahteve naročnika, tako, da nedopustno ne omejujejo konkurence med ponudniki.

V obravnavanem primeru razpisna dokumentacija za vodni aparat pod V.2. točko razpisne dokumentacije med drugim določa, da mora slednji izpolnjevati sledeče zahteve:"
- zamenljiv vodni filter (slednji mora zadovoljevati zahteve mednarodnega standarda ISO 9308- vode mora odstraniti možne nečistoče- kakovost odstranitve vseh delcev velikosti 0,5 mikrona ali večje najmanj 99%, izboljšati oz. Popraviti možne nepravilnosti v vodi kot so vonj, okus, klor, motnost vode, ciste, azbest in organske ter anorganske raztopljene nečistoče),
- UV svetilka-moč najmanj 7 W,
- Vodni bar kot samostojna enota za postavitev na kuhinski pult-okvirne dimenzije:
o višina do 45 cm,
o širina do 30 cm,
o dolžina do 40 cm,
- stojalo oz. podstavek kot samostojna enota v estetskem izgledu kot vodni aparat (okvirna skupna višina z vodnim barom: od 125 do 135 cm."

Pri tem iz spisovne dokumentacije izhaja, da je naročnik v okviru dodatnih pojasnil za vodni filter obrazložil, da se zgoraj omenjena razpisna zahteva nanaša na vodni filter z membranskim filtriranjem na osnovi oglja, skupaj z UV svetilko, ki zagotavlja kvalitetno filtriranje pitne vode in je v skladu s SIST EN ISO 9308 standardom (pojasnila št. 2). Pri čemer uporaba UV svetilke z močjo 7 W po naročnikovih pojasnili predstavlja edini način oz. postopek za odstranjevanje mikrobioloških agensov (pojasnila št. 1).

Državna revizijska komisija je pri presoji naročnikovih zahtev v celoti sledila vlagateljevim navedbam, da so v obravnavanem primeru tehnične specifikacije oblikovane tako, da onemogočajo konkurenco med ponudniki. Tehnične specifikacije namreč morajo omogočati konkurenčnost ponudnikov, zaradi česar mora naročnik ponudnikom omogočiti oblikovanje različnih tehničnih rešitev. Kajti tudi če določena tehnologija ne izpolnjuje pogojev iz v naprej določenih tehničnih specifikacij, lahko omogoča enake učinke. Tako gre v obravnavanem primeru na podlagi spisovne dokumentacije ugotoviti, da se naročnik pri oblikovanju zahtev (za vodni filter) sklicuje na standard SIST EN ISO 9308. Za katerega pa gre na podlagi pojasnil Inštituta za varovanje zdravja RS ugotoviti, da sploh ni namenjen zagotavljanju kvalitete vode, kakor to v okviru pojasnil št. 2 zatrjuje oz. pojasnjuje naročnik. Omenjeni standard je namreč namenjen ugotavljanju prisotnosti in števila Escherichia coli in koliformnih bakterij in ne določitvi sestave vodnega filtra, kakor to zmotno meni naročnik. Enako gre ugotoviti tudi glede naročnikove zahteve po uporabi UV svetilke z močjo 7 W. Po pojasnilih inštituta omenjena zahteva ne predstavlja edini način zagotavljanja mikrobiološke ustreznosti, kakor v revizijskem zahtevku zatrjuje tudi vlagatelj. Navedeno pomeni, da naročnik v obravnavanem primeru po presoji Državne revizijske komisije tehničnih specifikacij ni oblikoval na podlagi funkcionalnih zahtev predmeta naročil, vezanih na objektivne potrebe naročnika, saj kljub temu da obstoji več načinov zagotavljanja mikrobiološke ustreznosti vode, teh v razpisni dokumentaciji ni ne predvidel niti jih ni dopustil, s čimer je omejil konkurenčnost ponudnikov in s tem kršil določbo 2. odstavka 37. člena ZJN-2. Enako gre tudi ugotoviti glede sestave avtomata in razdeljevalca lončkov s kapaciteto 130. Naročnik zgolj z zatrjevanjem, da potrebuje vodni aparat, sestavljen iz dveh delov, iz razloga njegove fleksibilnosti in praktičnosti po presoji Državna revizijske komisije ni izkazal objektivnost potreb, je pa s takšno zahtevo znatno omejil konkurenco. Na navedeno dejstvo kaže tudi naročnikovo zatrjevanje, da na trgu obstaja večje število proizvajalcev, ki lahko izdelajo takšen mobilni podstavek k vodnem aparatu z razdeljevalnikom lončkom s kapaciteto 130 lončkov po naročilu. Kar potrjuje vlagateljeva navajanja, da je na trgu običajno, da imajo vodni aparati kapaciteto 100 lončkov in ne130 lončkov, za kar je potrebna posebna dobava po naročilu. Tako gre na podlagi navedenega ugotoviti, da naročnik v obravnavanem primeru posebnih potreb po natančnem številu lončkov in ločeni sestavi aparata ni uspel izkazati, zaradi česar je Državna revizijska komisija revizijskemu zahtevku vlagatelja v skladu s pravili o trditvenem in dokaznem bremenu (215. člen ZPP) ugodila in odločila tako, kakor izhaja iz izreka tega sklepa. .

Odločitev o stroških vlagatelja temelji na 3. odstavku 22. člena ZRPJN. Ker je zahtevek za revizijo vlagatelja utemeljen, mu mora naročnik povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.
Vlagatelj je priglasil stroške, in sicer za plačilo takse 700 EUR, sestavo revizijskega zahtevka 700 EUR, vse povečano za 20% DDV.

Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso v višini 700 EUR ter skladno z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu - ZOdv-C (Uradni list RS, št. 35/09) nagrado za revizijski postopek v višini 400 EUR, katero je določila skladno s 13. členom Zakona o odvetniški tarifi - ZOdvT (Uradni list RS, št. 67/08) po pravičnem preudarku, ob upoštevanju vseh okoliščin primera in 20% DDV na nagrado, vse skupaj v znesku 1320 EUR. Državna revizijska komisija je višjo stroškovno zahtevo vlagatelja zavrnila, saj je ocenila, da stroški nad priznano višino niso bili potrebni, oziroma zanje ni najti pravne podlage v veljavnih predpisih.

Na podlagi navedenega je naročnik vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 1320 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne. Ostali stroški so že všteti v zahtevek za revizijo, ali pa niso potrebni stroški revizijskega postopka.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).V Ljubljani, 6.10.2009 mag. Nataša Jeršič
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- odvetniška družba Podjed o.p.-d.o.o., Puharjeva ulica 3, Ljubljana,
- DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne, službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana.