018-196/2009 Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste

Številka: 018-196/2009-7

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007) v senatu članice Vide Kostanjevec, kot predsednice senata, ter članice Sonje Drozdek šinko in člana Jožefa Kocuvana, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Izgradnja krožnega križišča Gorenja vas" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki sta ga vložila skupna ponudnika Cestno podjetje Kranj, d.d., Jezerska cesta 20, Kranj in Gratel, d.o.o., Skorba 40, Hajdina, ki ju oba zastopa odvetnica Carmen Dobnik, Likozarjeva ulica 6, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 28.9.2009 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 30.7.2009 se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila "Izgradnja krožnega križišča Gorenja vas", kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 43001-36/2009 z dne 15.7.2009.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.504,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 4.5.2009 sprejel sklep o začetku predmetnega postopka oddaje javnega naročila.

Javni razpis je naročnik objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave JN3489/2009 z dne 5.5.2009.

Dne 15.7.2009 je naročnik izdal dokument "Odločitev o oddaji javnega naročila", iz katerega izhaja, da se predmetno javno naročilo odda ponudniku R-gradnje, d.o.o., Tržaška cesta 297, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Z vlogo z dne 21.7.2009 je vlagatelj zahteval vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Vpogled je bil vlagatelju omogočen dne 24.7.2009, o čemer je bil napravljen tudi zapisnik.

Z vlogo z dne 30.7.2009 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo. V njem najprej zatrjuje, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje zahteve iz točke 3.1.4 Navodil za pripravo ponudbe, in sicer pogoja, ki se nanaša na odgovornega vodjo del. S tem v zvezi vlagatelj pojasnjuje, da je bil v ponudbi izbranega ponudnika en obrazec "Podatki o kadrovskih zmogljivostih" predložen za izbranega ponudnika, drugi pa za njegovega podizvajalca. Na obrazcu, kot je bil predložen za izbranega ponudnika, je kot odgovorni vodja del naveden P.O., ki pa po vlagateljevem mnenju ne more nastopati kot odgovorni vodja del. Objekt, ki je predmet javnega naročila, namreč sodi med zahtevne objekte, zato je lahko odgovorni vodja del samo posameznik z univerzitetno, visoko strokovno ali višjo strokovno izobrazbo, ki izpolnjuje tudi ostale zakonsko določene pogoje. Oseba P.O. pa takšne izobrazbe nima pridobljene, zaradi česar izbrani ponudnik ni izpolnil pogoja kadrovske sposobnosti, njegova ponudba pa bi morala biti zavrnjena. Vlagatelj dalje zatrjuje tudi, da obrazca "Podatki o kadrovskih zmogljivostih", kot je bil predložen za podizvajalca, ni mogoče šteti za izpolnitev pogoja kadrovskih zmogljivosti, oseba B.I., ki je na njem navedena, pa je dejansko v funkciji odgovornega vodje posameznih del in ne vseh del. Če bi se izbrani ponudnik želel sklicevati na kapacitete omenjenega podizvajalca, bi poleg tega moral to izrecno navesti in o tem predložiti pisni dogovor. Vlagatelj zapisanemu dodaja še, da za osebo B.I. v ponudbi izbranega ponudnika ni izkazan zahtevan referenčni posel, saj edini po vrednosti ustrezen posel ni istovrsten predmetu javnega naročila. Kot slednje v svojem revizijskem zahtevku vlagatelj zatrjuje, da je izbrani ponudnik s svojo ponudbo ni izkazal niti izpolnjevanja pogoja iz točke 3.1.5 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki se nanaša na zahtevane reference. Noben izmed dveh referenčnih poslov, ki sta jih izkazala izbrani ponudnik in njegov podizvajalec, naj namreč ne bi predstavljal istovrstnega posla.
Vlagatelj posledično predlaga, da naročnik razveljavi odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila in kot najugodnejšega izbere vlagatelja, zahteva pa tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo. Če naročnik takšnemu predlogu ne bi sledil, vlagatelj predlaga, da njegov revizijski zahtevek odstopi v reševanje Državni revizijski komisiji, ki naj temu ugodi, odločitev naročnika razveljavi in zadevo vrne naročniku v ponovno odločanje. Naročniku naj ob tem naloži tudi povračilo stroškov postopka, skupaj za zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom z dne 14.8.2009, s katerim je tega zavrnil kot neutemeljenega, ravno tako pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov, nastalih z revizijo. V obrazložitev odločitve je naročnik navedel, da je pri presoji izpolnjevanja zahteve po odgovornem vodji del upošteval, da se v okviru predmetnega javnega naročila gradi zahteven objekt, zaradi česar je štel, da oseba, navedena na obrazcu "Podatki o kadrovskih zmogljivostih", kot je bil predložen za izbranega ponudnika, ne more nastopati kot odgovorni vodja del. Je pa kot ustreznega odgovornega vodjo del štel osebo B.I., ki je bila nominirana na obrazcu, predloženem za podizvajalca v ponudbi izbranega ponudnika. Pri tem je naročnik štel, da posebnega dokazila o sklicevanju izbranega ponudnika na kapacitete podizvajalca ne potrebuje. Naročnik dalje pojasnjuje, da je v okviru postopka oddaje javnega naročila pozval izbranega ponudnika k predložitvi dodatnih dokazil za priznanje sposobnosti, kjer ni natančno navedel, katera dokazila po objektih mora izbrani ponudnik dodatno predložiti. Čeprav je naročnik dodatno dokazilo pridobil le za referenčni posel za osebo B.I., ki je nižji od 70% ponudbene vrednosti, je kasneje ugotovil, da mu je referenčni posel, ki izpolnjuje ta pogoj (Dvorišče skladišča Vrhnika-Mavrica, d.d.) že znan, zato iskanje dodatnega dokazila v tem primeru ne bi bilo potrebno. V zvezi z izpolnjevanjem pogoja referenc naročnik pojasnjuje, da je dodatno gradivo pridobil le za referenčna posla "Zunanjo ureditev skladišča Goričane in Parkirnih površin z dovoznimi cestami Baumax - Celje", je ugotovil, da predstavlja ustrezno referenčno delo za obseg in vrsto dela, ki ga je posamezni gospodarski subjekt v ponudbi prevzel. Zmotna je trditev vlagatelja, da istovrstni posel pomeni enaka dela iz popisa del. Istovrstni posel pomeni istovrstna dela iz popisa del, poleg tega izvedba istovrstnega posla ni vezana na "Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost", saj posledično omenjena uredba pomeni zgolj strožje zahteve za odgovorne udeležence pri graditvi. Na podlagi priznanja sposobnosti izbranemu ponudniku z njegovim podizvajalcem je naročnik štel, da je ponudba izbranega ponudnika najugodnejša. Iz navedenih razlogov je vlagateljev revizijski zahtevek in njegovo zahtevo po povrnitvi stroškov, nastalih z revizijo, zavrnil.

Vlagatelj je z vlogo brez datuma, ki jo je naročnik prejel dne 24.8.2009, temu sporočil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo.


Po pregledu dokumentacije o postopku oddaje javnega naročila ter proučitvi navedb strank je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN in na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med strankama v zadevi je spor glede popolnosti ponudbe izbranega ponudnika. V svojem revizijskem zahtevku vlagatelj zatrjuje, da v ponudbi izbranega ponudnika ni izkazano izpolnjevanje zahteve razpisne dokumentacije pod točko 3.1.4 Navodil za pripravo ponudbe (Kadrovske zmogljivosti).

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik v Navodilih za pripravo ponudbe v točki 3.1.4 Kadrovske zmogljivosti določil naslednji pogoj:

"Ponudnik mora zagotoviti odgovornega vodjo del, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
 strokovna izobrazba s področja gradbeništva
 strokovni izpit za odgovornega vodjo del gradbene stroke (skladen z Zakonom o graditvi objektov ali z drugim enakovrednim predpisom)
 v zadnjih desetih letih pred objavo tega naročila odgovorni vodja del pri najmanj enem istovrstnem in vsaj 70% toliko vrednem poslu, kot je ponudbena cena (z DDV) za to naročilo.

dokazilo: Podatki o kadrovskih zmogljivostih (funkcija: odgovorni vodja del), navedeni skladno s predlogo.

opomba: Istovrsten posel pomeni dela iz popisa del za to naročilo. Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za istovrsten posel, kot je to naročilo. Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu in referenčnem delu."V okviru razpisne dokumentacije je naročnik predvidel obrazec "Podatki o kadrovskih zmogljivostih", v katerega so ponudniki morali za ponujeni kader vpisati ime in priimek, strokovno izobrazbo, funkcijo (odgovorni vodja del, gradbiščaâ??), datum in številko potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za navedeno funkcijo ter podatke o referenčnem poslu za navedeno funkcijo (predmet, vrednost posla, leto izvedbe ter opis del).

Z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika gre ugotoviti, da namerava izbrani ponudnik pri izvedbi predmetnega javnega naročila sodelovati s podizvajalcem Mapri, d.o.o., ki naj bi prevzel izvedbo "vezane zgornje nosilne plasti", "vezane obrabne in zaporne plasti" ter "bitumenskih betonov", kar naj bi predstavljalo 13% vrednosti posla. Iz ponudbe izbranega ponudnika je dalje razvidno, da so bili v okviru te vsi razpisni obrazci (z izjemo obrazca "Ponudba") predloženi tako za izbranega ponudnika, kot za njegovega podizvajalca. V okviru ponudbe izbranega ponudnika sta bila tako (med drugim) predložena tudi dva obrazca "Podatki o kadrovskih zmogljivostih". Z vpogledom v omenjeni obrazec, kot je bil predložen za izbranega ponudnika, gre ugotoviti, da je na njem v funkciji "odgovorni vodja del gradbišča" navedena oseba P.O., za katero so podani tudi štirje referenčni posli. Z vpogledom v omenjeni obrazec, kot je bil predložen za podizvajalca izbranega ponudnika (družbo Mapri, d.o.o.), pa gre ugotoviti, da je v enaki funkciji, to je v funkciji "odgovorni vodja del gradbišča", navedena oseba B.I., za katero je podanih šest referenčnih poslov.

Državna revizijska ugotavlja na podlagi zgoraj navedenih dejstev najprej ugotavlja, da ponudba izbranega ponudnika ne daje odgovora na vprašanje, s katero izmed dveh oseb, ki sta bili v ponudbi opredeljeni kot "odgovorni vodja del gradbišča", je nameraval ponudnik izkazovati izpolnjevanje omenjenega pogoja, brez odgovora na to vprašanje pa presoje izpolnjevanja tega ni mogoče izvesti. Državna revizijska komisija s tem v zvezi ugotavlja, da je iz spisovne dokumentacije postopka razvidno, da naročnik omenjene nejasnosti glede izpolnjevanja spornega pogoja tekom postopka oddaje javnega naročila ni razjasnil (npr. s pridobitvijo pojasnila ponudbe), temveč je kot odgovornega vodjo del samoiniciativno štel osebo B.I. Državna revizijska komisija pojasnjuje, da se obravnavana zahteva razpisne dokumentacije, ki se nanaša na kadrovsko sposobnost, ne nanaša zgolj na ugotavljanje usposobljenosti ponudnika za izvedbo javnega naročila (na podlagi uspešne izvedbe preteklih poslov), temveč tudi na samo izvedbo konkretnega javnega naročila; oseba, s katero ponudnik izkazuje svojo usposobljenost po točki 3.1.4 Navodil za pripravo ponudbe, namreč obenem predstavlja tudi osebo, ki je nominirana kot odgovorni vodja del za izvedbo tokratnega predmeta javnega naročila. Posledično gre ugotoviti tudi, da zaključek o tem, s katerim izmed več ponujenih kadrov želi ponudnik izvesti javno naročilo, ne more biti predmet naročnikove diskrecije, temveč mora biti volja o tem podana s strani ponudnika; drugačno stališče bi namreč pomenilo, da bi naročnik namesto presoje ponudbe to dejansko soustvarjal.

Državna revizijska komisija dalje ugotavlja, da je med strankama v zadevi sicer nesporno, da izbrani ponudnik z osebo P.O. pogoja pod točko 3.1.4 Navodil za pripravo ponudbe (Kadrovske zmogljivosti) ne izpolnjuje, saj naj omenjena oseba ne bi imela ustrezne izobrazbe; ob zapisanem pa gre ugotoviti tudi, da razpoložljiva spisovna dokumentacija ne izkazuje podlage za naročnikovo ugotovitev, da izbrani ponudnik omenjeni pogoj izpolnjuje z osebo B.I. Naročnik je tekom postopka oddaje javnega naročila sicer očitno ocenil, da je potrebno v zvezi s referenčnimi posli, navedenimi v ponudbi izbranega ponudnika za osebo B.I., pridobiti dodatno dokumentacijo, zato je izbranega ponudnika tudi pozval k predložitvi te. Navkljub temu, da je na podlagi svojega poziva pridobil dodatno dokumentacijo le za enega od referenčnih poslov omenjene osebe, ki zahtevam razpisne dokumentacije ne ustreza že po vrednosti (referenčni posel na objektu "Baumax-Celje"), je naročnik ocenil, da izbrani ponudnik na tem mestu obravnavni pogoj izpolnjuje, svojo ugotovitev o izpolnjevanju tega pa je utemeljil na referenčnem poslu (objekt "Skladišče Vrhnika-Mavrica, d.d."), katerega presoja v spisu ni z ničemer dokumentirana (naročnik za ta posel ni pridobil dodatne dokumentacije niti iz spisa ne izhaja kakršnokoli preverjanje tega referenčnega posla) in za katerega tudi v odločitvi o vlagateljevem revizijskem zahtevku, ob bok s tem povezanim konkretiziranim navedbam vlagatelja, zgolj pavšalno in neobrazloženo navaja, da mu je "že znan".

Na podlagi navedenih dejstev Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik dejanskega stanja v zvezi z izpolnjevanjem pogoja po točki 3.1.4 Navodil za pripravo ponudbe za izbranega ponudnika ni razjasnil do stopnje, ki bi lahko predstavljala upoštevno podlago za njegovo ugotovitev, da izbrani ponudnik omenjeni pogoj izpolnjuje. Naročnik je s sprejemom odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila izbranemu ponudniku posledično ravnal v neskladju z določili 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008), s tem povezane revizijske navedbe pa so utemeljene. Državna revizijska komisija je zato, na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 30.7.2009 ugodila in je razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila "Izgradnja krožnega križišča Gorenja vas", kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 43001-36/2009 z dne 15.7.2009.

Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 23. člena ZRPJN naročnika napotuje, da pred sprejemom morebitne nove odločitve o oddaji predmetnega javnega ugotovljeno nejasnost, ki se nanaša na osebo, s katero izbrani ponudnik izkazuje izpolnjevanje pogoja po točki 3.1.4 Navodil za pripravo ponudbe, ustrezno razjasni (npr. s pridobitvijo ustreznih pojasnil od izbranega ponudnika), preverjanje referenc izbranega ponudnika pa v okviru dokumentacije o postopku oddaje javnega naročila ustrezno dokumentira.

Ker je Državna revizijska komisija že na podlagi zgoraj obravnavanih revizijskih navedb ugotovila nezakonitost odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila in je to razveljavila, ostalih revizijskih navedb vlagatelja, ki se nanašajo na druge domnevne pomanjkljivosti ponudbe izbranega ponudnika, ni obravnavala - to namreč ne bi moglo v ničemer vplivati na pravilnost in zakonitost sprejete odločitve.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil stroške, nastale z revizijo, in sicer v višini 1.400,00 EUR, za stroške sestave zahtevka za revizijo, ter administrativne stroške v višini 20,00 EUR, oboje povečano za 20% DDV. Vlagatelj je zahteval tudi povrnitev vplačane takse za revizijski postopek v višini 5.000,00 EUR.

Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj je s svojim revizijskim zahtevkom uspel, zato mu Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN in skladno z določili 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009), določili 13. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008) ter določili 6. dela Tarife, ki je priloga tega zakona, kot potrebne priznava naslednje stroške, nastale z revizijo:
- stroške takse za revizijski zahtevek v višini 5.000,00 EUR,
- nagrado za revizijski postopek v višini 400,00 EUR, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 480,00 EUR,
- izdatke (za materialne stroške) v (pavšalni) višini 20,00 EUR, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 24,00 EUR.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.504,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa od plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 28.9.2009


Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana,
- Odvetnica Carmen Dobnik, Likozarjeva ulica 6, Ljubljana,
- R-gradnje, d.o.o., Tržaška cesta 297, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.