018-212/2009 Občina Videm

Številka: 018-212/2009-3

SKLEP

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija), je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, številka 78/1999, 90/1999 - popravek, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 in 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednice Državne revizijske komisije Vesne Cukrov, kot predsednice senata, ter članic Državne revizijske komisije Sonje Drozdek-šinko in Vide Kostanjevec, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "OPRAVLJANJE REDNIH PREVOZOV OSNOVNOšOLSKIH OTROK OBČINE VIDEM V šOLSKEM LETU 2009/2010" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil gospodarski subjekt VEOLIA TRANSPORT šTAJERSKA, d. d., Cesta k Tamu 7, 2000 Maribor (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), katerega po pooblastilu zastopa odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12, 1000 Ljubljana, zoper ravnanje naročnika OBČINA VIDEM, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 25. septembra 2009 soglasno

ODLOČILA

Postopek revizije postopka oddaje javnega naročila "OPRAVLJANJE REDNIH PREVOZOV OSNOVNOšOLSKIH OTROK OBČINE VIDEM V šOLSKEM LETU 2009/2010", začet z vlagateljevo vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 21. julija 2009, se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je dne 15. maja 2009 sprejel "SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA" oddaje javnega naročila "OPRAVLJANJE REDNIH PREVOZOV OSNOVNOšOLSKIH OTROK OBČINE VIDEM V šOLSKEM LETU 2009/2010" (številka sklepa 430-1/00-09), obvestilo o javnem naročilu za oddajo zadevnega javnega naročila po odprtem postopku pa je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, številka objave JN3980/2009, dne 21. maja 2009 (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo).

Naročnik je dne 13. julija 2009 izdal "OBVESTILO O IZBIRI PONUDNIKA", številka 430-1990/09 in številka 430-1991/09 (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o izbiri), ki ga je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 14. julija 2009.

Naročnik je dne 23. julija 2009, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke na vlogi, prejel vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 21. julija 2009 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo), dne 04. avgusta 2009 pa je sprejel "ODLOČITEV O VLOŽENEM ZAHTEVKU ZA REVIZIJO", številka 35-2236-07/09, s katero je odločil, da se vlagateljev zahtevek za revizijo zavrže (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo).

Odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene vročilnice, prejel dne 07. avgusta 2009, dne 10. avgusta 2009 pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, priporočeno s povratnico na pošto oddal
- pritožbo, z dne 07. avgusta 2009 (v nadaljnjem besedilu: pritožba), ki jo je Državna revizijska komisija prejela dan kasneje,
- vlogo "Zahteva za nadaljevanje postopka revizije javnega naročila OPRAVLJANJE REDNIH PREVOZOV OSNOVNOšOLSKIH OTROK OBČINE VIDEM V šOLSKEM LETU 2009/2010, OBJAVLJENO NA portalu JN3980/2009", z dne 07. avgusta 2009 (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo), ki jo je naročnik, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke na njej, prejel dan kasneje.

O vlagateljevi pritožbi je Državna revizijska komisija odločila s sklepom številka 018-174/2009-6 (s katerim je pritožbi ugodila, razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo in naročniku naložila, da mora, ob ugotovitvi izpolnjevanja vseh procesnih predpostavk, o vlagateljevem zahtevku za revizijo odločati v skladu s 16. členom ZRPJN), o vlagateljevem obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo pa s sklepom številka 018-174/2009-7 (s katerim je obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo zavrgla), obema izdanima dne 24. avgusta 2009.

Dne 01. septembra 2009 je naročnik sprejel sklep številka 35-2628-07/09, s katerim je vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodil, ugodil pa je tudi vlagateljevemu zahtevku "po povrnitvi stroškov" (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo).

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 10. septembra 2009, dne 14. septembra 2009 pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, priporočeno s povratnico na pošto oddal vlogo "Zahteva za nadaljevanje postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo" z dne 11. septembra 2009 (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo z dne 11. septembra 2009). Obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo z dne 11. septembra 2009 je naročnik, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke na vlogi, prejel dne 15. septembra 2009.

Dne 16. septembra 2009 je vlagatelj, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, priporočeno s povratnico na pošto oddal vlogo z dne 16. septembra 2009, v kateri Državno revizijsko komisijo obvešča, da "umika zahtevo za nadaljevanje postopka revizije" zadevnega javnega naročila, "saj je naročnik v celoti ugodil njenemu zahtevku za revizijo" (v nadaljnjem besedilu: vloga z dne 16. septembra 2009). Omenjeno vlogo je Državna revizijska komisija prejela dne 17. septembra 2009.

V posledici ugotovitve, da je vlagatelj vlogo z dne 16. septembra 2009 podal še pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije (o zahtevku za revizijo), pri čemer jo je slednja pred sprejemom svoje odločitve (o zahtevku za revizijo) tudi prejela, pa tudi v posledici ugotovitve, da v njej vlagatelj Državno revizijsko komisijo obvešča, da umika obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo z dne 11. septembra 2009, je Državna revizijska komisija zadevni postopek revizije postopka oddaje javnega naročila "OPRAVLJANJE REDNIH PREVOZOV OSNOVNOšOLSKIH OTROK OBČINE VIDEM V šOLSKEM LETU 2009/2010" na podlagi 23. člena ZRPJN ustavila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 25. septembra 2009


Predsednica senata
Vesna Cukrov, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- OBČINA VIDEM, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju
- odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12, 1000 Ljubljana
- OKREPČEVALNICA VRČEK, CAFUTA JOŽICA, s. p., Soviče 5A, 2284 Videm pri Ptuju
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana