018-197/2009 Srednja elektro-računalniška šola Maribor

Številka: 018-197/2009-12

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi prvega odstavka 11.a člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu predsednice Vesne Cukrov kot predsednice senata ter članic Sonje Drozdek šinko in mag. Nataše Jeršič kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v zvezi s postopkom revizije postopka izbire dobavitelja toplih malic dijakov in pritožbo vlagatelja šolska prehrana, d. o. o., Gosposvetska cesta 84, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Srednja elektro-računalniška šola Maribor, Smetanova ulica 6, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), 15. 9. 2009 soglasno

ODLOČILA

1. Pritožbi se ugodi in se razveljavi odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, kot izhaja iz sklepa št. 430-1/2009-3 z dne 11. 8. 2009.

2. Naročnik mora o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločati skladno s 16. členom ZRPJN.

3. Odločitev o stroških se pridrži do odločitve o zahtevku za revizijo.

Obrazložitev

Komisija za dijaško prehrano je sodelujoče ponudnike v postopku izbire dobavitelja toplih malic dijakov izmed ponudb, ki so prispele naročniku, z "Obvestilom o izbiri dobavitelja dijaških toplih malic" št. 43011-2/2009 z dne 8. 7. 2009 obvestila, da je naročnik izbral ponudbo ponudnika Sodexho prehrana in storitve, d. o. o., Železna cesta 16, Ljubljana. Zoper to odločitev je vlagatelj 3. 8. 2009 priporočeno po pošti vložil zahtevek za revizijo z dne 28. 7. 2009 ter predlagal razveljavitev odločitve o izbiri ponudnika in "posredno" celotnega postopka izbire. Naročnik je s sklepom št. 430-1/2009-3 z dne 11. 8. 2009 zavrgel zahtevek za revizijo kot prepozen in svojo odločitev vročil vlagatelju 20. 8. 2009 (razvidno iz povratnice).

Državna revizijska komisija je 25. 8. 2009 prejela vlagateljevo vlogo "Sporočilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo ter pritožba na sklep št. 430-1/2009-3 z dne 11.8.2009 glede zavrženja zahtevka za revizijo" z dne 24. 8. 2009. Ta vlagateljeva vloga je upoštevajoč pravila iz 111. in 112. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/2007 - ZPP-UPB3, 45/2008; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN pravočasna, ker je bil tretji dan roka za vložitev pritožbe nedelja in se je rok zaradi četrtega odstavka 111. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN zato iztekel s pretekom 24. 8. 2009, v katerem je vlagatelj priporočeno po pošti (drugi odstavek 112. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN) vložil zahtevek za revizijo.

Državna revizijska komisija je 28. 8. 2009 in 31. 8. 2009 od naročnika prejela dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija zaključila, da je pritožba utemeljena.

Državna revizijska komisija uvodoma pojasnjuje (tako že npr. v zadevi št. 018-033/2009), da je postopek revizije postopek pravnega varstva; torej z vložitvijo zahtevka za revizijo upravičena oseba po ZRPJN (9. člen ZRPJN) začne (12. člen ZRPJN; npr. št. 018-269/2007) postopek pravnega varstva zoper kršitve naročnika v postopku javnega naročanja (gl. 1. člen ZRPJN ter 3., 4. in 5. točko četrtega odstavka 12. člena ZRPJN). Kot je Državna revizijska komisija zapisala že v zadevi npr. št. 018-083/2008, iz določb ZRPJN (12. in 13. člen ZRPJN; pa tudi 17. člen ZRPJN, ko se odloča o sklepu, s katerim naročnik ustavi postopek revizije), je pritožba pravno sredstvo, s katerim vlagatelj uveljavlja pravno varstvo zoper domnevno nezakonita naročnikova ravnanja v postopku revizije (zavrženje zahtevka za revizijo, ustavitev revizijskega postopka) in ne zoper domnevno nezakonita naročnikova ravnanja v postopku javnega naročanja (npr. postavitev pogoja, izbira ali izločitev ponudbe), saj, kot je bilo že pojasnjeno, zoper slednja ravnanja lahko vlagatelj vloži zahtevek za revizijo (12. člen ZRPJN), nato pa (po prejemu naročnikove meritorne odločitve âˆ" 16. člen ZRPJN; izjema v primeru "molka naročnika", drugi odstavek 16. člena ZRPJN) zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo (17. člen ZRPJN) (prim. zadeva št. 018-084/2009). Zato Državna revizijska komisija v postopku s pritožbo ne more obravnavati zahtevka za revizijo in vlagateljevih navedb, s katerimi ta izpostavlja njegovo utemeljenost. O tem bo zato lahko odločala, ko bodo za to izpolnjeni pogoji, ki jih določa ZRPJN.

Tako je treba kot osrednje razrešiti vprašanje, ali je vlagatelj zahtevek za revizijo vložil prepozno.

Skladno s prvim odstavkom 12. člena ZRPJN je po odločitvi o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti.

Iz odstopljene dokumentacije izhaja, da je naročnik ponudnikom vročal "Obvestilo o izbiri dobavitelja dijaških toplih malic" št. 43011-2/2009 z dne 8. 7. 2009 po telefaksu, vendar je zaradi neuspelega pošiljanja navedene odločitve po telefaksu naročnik vlagatelju to odločitev poslal tudi po elektronski pošti 10. 7. 2009. Iz zahtevka za revizijo kot tudi vlagateljeve vloge z dne 24. 8. 2009 nesporno izhaja, da je vlagatelj prejel "Obvestilo o izbiri dobavitelja dijaških toplih malic" št. 43011-2/2009 z dne 8. 7. 2009, saj mu vsebinsko oporeka, oporeka pa tudi načinu njegovega (elektronskega) prenosa.

Vlagatelj je, kot je razvidno s poštne nalepke na ovojnici, priporočeno po pošti 3. 8. 2009 naročniku poslal zahtevek za revizijo.

Naročnik v sklepu, s katerim je zavrgel zahtevek za revizijo, navaja, da je vlagatelj "Obvestilo o izbiri dobavitelja dijaških toplih malic" št. 43011-2/2009 z dne 8. 7. 2009 prejel 10. 7. 2009, vendar slednje dejstvo ni z ničimer izkazano v odstopljeni dokumentaciji (tudi iz sklepa, s katerim je naročnik zavrgel zahtevek za revizijo, ni razvidno, na čem temelji ta naročnikova trditev). Ob pomanjkanju dokaza, da je vlagatelj "Obvestilo o izbiri dobavitelja dijaških toplih malic" št. 43011-2/2009 z dne 8. 7. 2009 res prejel na zatrjevani datum (tj. 10. 7. 2009), Državna revizijska komisija ni mogla zaključiti, da je rok iz prvega odstavka 12. člena ZRPJN začel teči tako, kot to zatrjuje naročnik v sklepu, s katerim je zavrgel zahtevek za revizijo. Ker naročnik ni uspel izkazati, da je vlagatelj "Obvestilo o izbiri dobavitelja dijaških toplih malic" št. 43011-2/2009 z dne 8. 7. 2009 res prejel 10. 7. 2009, Državna revizijska komisija tudi ni mogla slediti naročniku, ki v sklepu, s katerim je zavrgel zahtevek za revizijo, zatrjuje, da je rok za vložitev zahtevka za revizijo potekel 20. 7. 2009.

Ob tako ugotovljenem dejanskem stanju pa Državna revizijska komisija ni mogla zaključiti, da je vlagatelj, ne glede na precejšnjo časovno razliko med trenutkom naročnikovega pošiljanja "Obvestila o izbiri dobavitelja dijaških toplih malic" št. 43011-2/2009 z dne 8. 7. 2009 po elektronski pošti (10. 7. 2009) do trenutka vložitve zahtevka za revizijo priporočeno po pošti (3. 8. 2009), zahtevek za revizijo res vložil po preteku 10 dni od prejema "Obvestila o izbiri dobavitelja dijaških toplih malic" št. 43011-2/2009 z dne 8. 7. 2009. Državna revizijska komisija zato ni mogla slediti naročnikovim argumentom iz sklepa, s katerim je zavrgel zahtevek za revizijo, ter je pritožbi skladno s tretjo alineo drugega odstavka 23. člena ZRPJN ugodila in razveljavila odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, kot izhaja iz sklepa št. 430-1/2009-3 z dne 11. 8. 2009.

Ker je Državna revizijska komisija razveljavila odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, je skladno s tretjo alineo drugega odstavka 23. člena odločila, da mora naročnik o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločati skladno s 16. členom ZRPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Ker postopek revizije še ni zaključen, je Državna revizijska komisija na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN odločila, da se odločitev o povrnitvi stroškov, nastalih z revizijo, pridrži do odločitve o zahtevku za revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 15. 9. 2009

Predsednica senata
Vesna Cukrov, univ. dipl. prav.
predsednica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Srednja ekonomska šola Maribor, Trg Borisa Kidriča 3, 2000 Maribor,
- šolska prehrana, d. o. o., Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor,
- Sodexho prehrana in storitve, d. o. o., Železna cesta 16, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.