018-167/2009 Zavod za tehnično izobraževanje

Številka: 018-167/2009-18

SKLEP

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija), je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, številka 78/1999, 90/1999 - popravek, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 in 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Državne revizijske komisije Jožefa Kocuvana, kot predsednika senata, ter članice Državne revizijske komisije Vide Kostanjevec in predsednice Državne revizijske komisije Vesne Cukrov, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "Nakup prehrambenih artiklov" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil gospodarski subjekt IMPULS, Domžale, d. o. o., Motnica 11, 1236 Trzin (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), katerega po pooblastilu zastopa Odvetniška pisarna Zmago Marovt, Rozmanova 12/1, 1001 Ljubljana, zoper ravnanje naročnikov VRTEC VRHOVCI, Vrhovci XIX/10, 1000 Ljubljana, VRTEC GALJEVICA, Galjevica 35, 1000 Ljubljana, VRTEC KOLEZIJA, Rezijanska 22, 1000 Ljubljana in VRTEC VIšKI GAJ, Reška ulica 31, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročniki), ki jih po pooblastilu zastopa ZAVOD ZA TEHNIČNO IZOBRAŽEVANJE - v stečaju, Ptujska ulica 19, 1000 Ljubljana, dne 18. septembra 2009 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 07. aprila 2009 se zavrže.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročniki so dne 24. februarja 2009 v objavo na Portal javnih naročil poslali obvestilo o javnem naročilu za oddajo javnega naročila "Nakup prehrambenih artiklov" po odprtem postopku "Z OKVIRNIM SPORAZUMOM", ki je bilo pod številko objave JN1381/2009 na Portalu javnih naročil objavljeno dne 25. februarja 2009 (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo).

Naročniki (oziroma njihov pooblaščenec) so, kakor to izhaja iz prejemne štampiljke na vlogi, dne 08. aprila 2009 prejeli vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 07. aprila 2009 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo), v katerem vlagatelj predlaga, da naročnik(i) oziroma Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi(jo) in
- razveljavi(jo) razpisno dokumentacijo v točkah (določilih), ki jih vlagatelj v zahtevku za revizijo tudi navede oziroma opiše,
- v določenih delih popravi(jo) predračun.
Vlagatelj v zahtevku za revizijo tudi zahteva, da mu naročnik(i) povrne(jo) "stroške z revizijo", kakor so priglašeni v stroškovniku, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

ZAVOD ZA TEHNIČNO IZOBRAŽEVANJE, Ptujska ulica 19, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec naročnikov), je dne 23. aprila 2009, torej še pred tem, ko je bil na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani, opravilna številka St 593/2009, z dne 17. julija 2009, vpisan začetek stečajnega postopka (nad njim), sprejel dokument, poimenovan "Zadeva: javni razpis objavljen na Portalu JR 1318/09" (očitna pomota - pravilno: "1381/09"; opomba Državne revizijske komisije).

Vlagatelj je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, dne 19. maja 2009 priporočeno na pošto oddal vlogo z dne 28. aprila 2009, ki jo je Državna revizijska komisija prejela dan kasneje.

Dne 08. julija 2009 je Državna revizijska komisija izdala sklep številka 018-119/2009-15 (v nadaljnjem besedilu: sklep številka 018-119/2009-15), s katerim je ugotovila, da je odločitev o vlagateljevem zahtevku za revizijo (z dne 07. aprila 2009), kot izhaja iz dokumenta, poimenovanega "Zadeva: javni razpis objavljen na Portalu JR 1318/09", ki ga je dne 23. aprila 2009 sprejel pooblaščenec naročnikov, za vlagatelja brez pravnega učinka. Z istim sklepom je Državna revizijska komisija tudi odločila, da morajo naročniki o vlagateljevem zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja vseh procesnih predpostavk, odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN, svojo odločitev pa v pisni obliki posredovati vlagatelju zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija je dne 06. avgusta 2009 po telefaksu prejela vlagateljevo vlogo z dne 04. avgusta 2009, v kateri vlagatelj med drugim zatrjuje, da naročniki niso odločili v skladu z navodili Državne revizijske komisije v zadevi (sklepu) številka 018-119/2009-15, zato "po preteku 20 dni zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, saj je nastopila fikcija zavrnitve zahtevka za revizijo" (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo).

Naročniki so Državni revizijski komisiji dokumentacijo odstopali z dopisom številka 707/09, z dne 07. avgusta 2009 (ki ga je Državna revizijska komisija prejela še istega dne), z dopisom številka 1051/09, z dne 06. avgusta 2009 (ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 10. avgusta 2009), ter z dopisom številka 358/2009, z dne 13. avgusta 2009 (ki ga je Državna revizijska komisija prejela dan kasneje).

Državna revizijska komisija je dne 13. avgusta 2009 prejela tudi vlagateljev "Poziv na odstop dokumentacije - objava na portalu JN1318/2009; dr. rev. komisija zadeva 018-119/2009-15", z dne 12. avgusta 2009.

Državna revizijska komisija je s pozivi številka 018-167/2009-6, 018-167/2009-7, 018-167/2009-8 in 018-167/2009-9, vsemi izdanimi dne 26. avgusta 2009, naročnike pozvala, da ji odstopijo dokumentacijo, ki ji je dotlej še niso odstopili. Vsi naročniki so omenjene pozive, kakor to izhaja iz Državni revizijski komisiji vrnjenih poštnih povratnic, prejeli dne 27. avgusta 2009, dne 02. in 03. septembra 2009 pa je Državna revizijska komisija prejela dodatno odstopljeno dokumentacijo. Naročniki so Državni revizijski komisiji dne 31. avgusta 2009 posredovali tudi dopis številka 742/09.

V prizadevanju po čim hitrejši rešitvi spora je Državna revizijska komisija (ker ji naročniki dotlej še vedno niso odstopili vse dokumentacije, zaradi česar ni mogla uradno preveriti niti tega, ali zahtevek za revizijo vsebuje vse podatke iz četrtega odstavka 12. člena ZRPJN) z dopisom številka 018-167/2009-10, izdanim dne 26. avgusta 2009 (v nadaljnjem besedilu: dopis z dne 26. avgusta 2009), vlagatelja prosila, da ji nemudoma po prejemu dopisa navede potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN. Vlagatelj je omenjeni dopis, kakor to izhaja iz Državni revizijski komisiji vrnjene poštne povratnice, prejel dne 01. septembra 2009.

Ker vlagatelj Državni revizijski komisiji na podlagi omenjenega dopisa z dne 26. avgusta 2009 ni navedel potrdila o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN, ga je Državna revizijska komisija na navedbo potrdila o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN pozvala še s pozivom številka 018-167/2009-16, izdanim dne 08. septembra 2009 (v nadaljnjem besedilu: poziv na dopolnitev zahtevka za revizijo številka 018-167/2009-16). Vlagatelj je omenjeni poziv na dopolnitev zahtevka za revizijo številka 018-167/2009-16, kakor to izhaja iz Državni revizijski komisiji vrnjene poštne povratnice, prejel dne 10. septembra 2009, dne 15. septembra 2009 pa je Državna revizijska komisija prejela vlagateljevo vlogo, poimenovano "Zahteva za dopolnitev zahtevka za revizijo s potrdilom o plačilu takse, vaš dopis 018-167/2009-16" (v nadaljnjem besedilu: vloga z dne 11. septembra 2009).

Po pregledu vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje predmetnega javnega naročila in postopek revizije postopka oddaje predmetnega javnega naročila, je Državna revizijska komisija v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da mora vlagatelj zahtevek za revizijo vložiti pri naročniku (tretji odstavek 12. člena ZRPJN), v zahtevku za revizijo pa mora navesti vse podatke iz četrtega odstavka 12. člena ZRPJN, med drugim tudi potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN (6. točka četrtega odstavka 12. člena ZRPJN v povezavi z uvodnim stavkom četrtega odstavka 12. člena ZRPJN). Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov iz četrtega odstavka 12. člena ZRPJN, nemudoma pozove vlagatelja, da zahtevek (za revizijo) dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik zahtevek za revizijo zavrže s sklepom (del petega odstavka 12. člena ZRPJN).

Državna revizijska komisija je ob pregledu vlagateljevega zahtevka za revizijo ugotovila, da ta ne vsebuje vseh obveznih podatkov iz četrtega odstavka 12. člena ZRPJN, saj vlagatelj v njem ni navedel potrdila o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN. Ker opustitve navedbe omenjenega obveznega podatka niso ugotovili že naročniki (v posledici pa vlagatelja na podlagi petega odstavka 12. člena ZRPJN tudi niso nemudoma pozvali, da svoj zahtevek dopolni), je vlagatelja na dopolnitev zahtevka za revizijo s pozivom številka 018-167/2009-16, izdanim na podlagi prvega odstavka 21. člena ZRPJN, pozvala Državna revizijska komisija. V omenjenem pozivu je Državna revizijska komisija zapisala, da
1. je vlagatelj dolžan v roku petih dni od dne prejema zadevnega poziva (sklepa) svoj zahtevek za revizijo dopolniti tako, da Državni revizijski komisiji navede ustrezno potrdilo o vplačilu dolžne takse za revizijo v višini 5.000,00 eurov, kot to izhaja iz 22. člena ZRPJN (1. točka izreka poziva na dopolnitev zahtevka za revizijo številka 018-167/2009-16),
2. bo, v kolikor vlagatelj zahtevka za revizijo ne bo dopolnil skladno s 1. točko izreka poziva na dopolnitev zahtevka za revizijo številka 018-167/2009-16, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgla (2. točka izreka poziva na dopolnitev zahtevka za revizijo številka 018-167/2009-16).

Vlagatelj je omenjeni poziv na dopolnitev zahtevka za revizijo številka 018-167/2009-16, kakor to izhaja iz Državni revizijski komisiji vrnjene poštne povratnice, prejel dne 10. septembra 2009, dne 15. septembra 2009 pa je Državna revizijska komisija prejela vlagateljevo vlogo z dne 11. septembra 2009. V vlogi z dne 11. septembra 2009 vlagatelj Državno revizijsko komisijo obvešča, da je v predmetni zadevi vložil "Ustavno pobudo za razveljavitev 22. člena ZRPJN, ker je taksa v predmetni zadevi nesorazmerno visoka", prav tako pa Državno revizijsko komisijo prosi, da z odločitvijo v predmetni zadevi počaka "do odločitve Ustavnega sodišča v predmetni zadevi."

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj s svojo vlogo z dne 11. septembra 2009 zahtevka za revizijo ni dopolnil v skladu z zahtevo za dopolnitev zahtevka za revizijo, kot je izhajala iz 1. točke izreka poziva na dopolnitev zahtevka za revizijo številka 018-167/2009-16, saj Državni revizijski komisiji ni navedel ustreznega potrdila o vplačilu dolžne takse (iz 22. člena ZRPJN) v višini 5.000,00 eurov. Ker torej vlagatelj svojega zahtevka za revizijo ni dopolnil v skladu z zahtevo za dopolnitev zahtevka za revizijo (pozivom na dopolnitev zahtevka za revizijo številka 018-167/2009-16) iz prvega odstavka 21. člena ZRPJN, v posledici navedenega pa zahtevek za revizijo tudi ob upoštevanju vloge z dne 11. septembra 2009 ne vsebuje vseh obveznih podatkov iz četrtega odstavka 12. člena ZRPJN (vlagatelj ni navedel potrdila o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN), je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo na podlagi prve alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN zavrgla.

Državna revizijska komisija ob tem še pripominja, da prošnji vlagatelja, da Državna revizijska komisija z odločitvijo v predmetni zadevi počaka "do odločitve Ustavnega sodišča v predmetni zadevi", ni mogoče ugoditi. Državna revizijska komisija mora tako (ob upoštevanju načela hitrosti) o zahtevku za revizijo (praviloma) odločiti in izdati sklep najkasneje v 15 dneh od prejema zahtevka za revizijo in celotne dokumentacije (del drugega odstavka 20. člena ZRPJN), ustrezne pravne podlage za ugoditev omenjeni vlagateljevi prošnji pa tudi v preostali pozitivni zakonodaji in ostalih veljavnih predpisih ni najti. Ob tem ne gre prezreti niti dejstva, da
a) vlagatelj v svoji vlogi z dne 11. septembra 2009 ni izkazal, da je pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije podal pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti (22. člena) ZRPJN,
b) (morebitna) razveljavitev (zakona) učinkuje, kakor to izhaja (tudi) iz Zakona o ustavnem sodišču (Uradni list Republike Slovenije, številka 64/2007 - ZUstS-UPB1); v nadaljnjem besedilu: Zakon o ustavnem sodišču), za naprej od naslednjega dne po objavi odločbe ustavnega sodišča o razveljavitvi oziroma po poteku roka, ki ga določi ustavno sodišče (43. člen oziroma tretji odstavek 45. člena Zakona o ustavnem sodišču).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj v zadevnem postopku zahteva tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgla, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov vlagatelja, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija zahtevo vlagatelja za povrnitev stroškov revizijskega postopka na podlagi šestega odstavka 22. člena kot neutemeljeno zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 18. septembra 2009


Predsednik senata
Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.,
član Državne revizijske komisije
Vročiti:
- ZAVOD ZA TEHNIČNO IZOBRAŽEVANJE - v stečaju, Ptujska ulica 19, 1000 Ljubljana
- VRTEC VRHOVCI, Vrhovci XIX/10, 1000 Ljubljana
- VRTEC GALJEVICA, Galjevica 35, 1000 Ljubljana
- VRTEC KOLEZIJA, Rezijanska 22, 1000 Ljubljana
- VRTEC VIšKI GAJ, Reška ulica 31, 1000 Ljubljana
- Odvetniška pisarna Zmago Marovt, Rozmanova 12/1, 1001 Ljubljana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana