018-201/2009 Občina Cerknica

Številka: 018-201/2009-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN)) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata, članice mag. Nataše Jeršič in članice Vide Kostanjevec kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Njives Prelog, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Izbira izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občinah Cerknica, Loška dolina in Bloke", začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba GVO d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, Cerknica (v nadaljevanju: naročnik), dne 16.9.2009 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo, z dne 27.7.2009, se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

3. Vlagatelj mora vplačati v roku 15 dni na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, še znesek v višini 5.000,00 EUR kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 11.6.2009 sprejel sklep, da se predmetno javno naročilo "Izbira izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občinah Cerknica, Loška dolina in Bloke" izvede po odprtem postopku. Naročnik je Obvestilo o predmetnem javnem naročilu objavil, dne 12.6.2009, na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN4709/2009, s popravki (spremembami, dodatnimi informacijami) pod številkami objav JN5098/2009, z dne 26.6.2009, JN5169/2009, z dne 30.6.2009, JN5595/2009, z dne 13.7.2009, JN5773/2009, z dne 17.7.2009 in JN6017/2009, z dne 24.7.2009.

Vlagatelj je dne 27.7.2009 pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, v katerem izpodbija razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila. Vlagatelj naročniku očita kršitev temeljnih načel ZJN-2, saj kljub zahtevam za dodatna pojasnila in dopolnitvam razpisne dokumentacije naročnik tehnične specifikacije ni pripravil tako, da bi bilo mogoče na njihovi podlagi pripraviti zahtevano in vsebini naročila primerno ponudbeno dokumentacijo. Naročnik v razpisni dokumentaciji ni navedel popisa del, temveč mora ponudnik najprej izdelati idejni projekt telekomunikacijskega omrežja, katerega sestavni del je tudi projektantski popis del in izris načrtovanih tras v prostoru. šele na podlagi postavk in ocenjenih količin v projektantskem popisu lahko ponudnik izdela ustrezno zavezujočo ponudbo, v nasprotnem primeru ponudnik prevzema izjemno visoko poslovno tveganje. Naročnik je dne 22.7.2009 po vlagateljevih navedbah objavil števila gospodinjstev, ki jih je potrebno vključiti v projekt, in sicer po posameznih občinah in naselij, ni pa objavil tudi njihovih mikrolokacij/naslovov. Ker pa se število gospodinjstev po posameznih naseljih, ki jih je potrebno vključiti v projekt, bistveno razlikujejo v primerjavi z javno dostopnimi podatki o številu objektov po posameznih naseljih, ponudniki pa ne morejo vedeti, katere objekte vključiti v projekt. Prav tako naročnik ni objavil mikrolokacij preostalih priključkov (javne institucije, poslovni subjekti), kar ponudnikom onemogoča pripravo pravilno in natančno izdelanega idejnega projekta ter na njegovi podlagi izdelane ponudbe. Vlagatelj v nadaljevanju očita tudi kršitev 1. odstavka 50. člena ZJN-2, pri čemer zatrjuje, da tudi četudi bi naročnik z objavo dopolnitve razpisne dokumentacije dne 22.7.2009 zagotovil osnovne pogoje, da ponudniki lahko pričnejo s pripravo idejnega projekta in ponudbene dokumentacije, idejnega projekta za izdelavo telekomunikacijskega omrežja ter zavezujoče ponudbe za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje tega omrežja ni mogoče izdelati v manj kot 12 dneh. Vlagatelj navedeno zatrjuje iz lastnih izkušenj, saj je izdelal že več idejnih projektov izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja, dva tovrstna projekta pa že izvaja. Rok za oddajo ponudbe je bil namreč z 27.7.2009 prestavljen le na 3.8.2009, do 11 h. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se razpisno dokumentacijo dopolni z natančnimi mikrolokacijami vseh priključkov, ki jih je potrebno vključiti v projekt, da se ustrezno podaljša rok za oddajo ponudbe, ki naj bi znašal najmanj 30 dni od objave popolnih informacij, na podlagi katerih bodo ponudniki lahko začeli pripravljati ustrezno ponudbeno dokumentacijo in povrne stroške postopka.

Naročnik dne 24.8.2009 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil. Naročnik v obrazložitvi sklepa pojasnjuje, da vlagatelj ni izkazal, da so tehnične specifikacije tiste, ki mu v konkretnem primeru onemogočajo pripravo popolne ponudbe. Vlagatelj po naročnikovih navedbah le pavšalno navaja, da glede na naročnikovo ravnanje ni mogoče pripraviti ponudbe. Naročnik v zvezi s tem navaja, da so tehnične zahteve, ki jih mora izpolnjevati omrežje, opredeljene v Navodilih za pripravo načrta razvoja in Načrtu razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občinah Cerknica, Loška dolina in Bloke. V nadaljevanju naročnik pojasnjuje, da je pri določanju specifikacij upošteval 1. odstavek 37. člena ZJN-2, kar pomeni, da tehnične specifikacije v predmetnem postopku omogočajo odprtost javnega naročila konkurenci, na način da do določene mere odražajo različnost tehničnih rešitev in izpolnjevanja zahtev na določen sprejemljiv način. Naročnik v zvezi s tem navaja, da vlagatelj v okviru pavšalnih navedb ni konkretiziral, katere so tiste okoliščine, ki mu onemogočajo pripravo popolne ponudbe, oz. ki dokazujejo, da je naročnik kršil temeljna načela. Poleg tega noben predpis od naročnika ne zahteva opredelitev oziroma popisa del, zaradi česar naročnik vlagateljeve navedbe šteje za neutemeljene na kakršnikoli materialnopravni podlagi. Ponudnik je imel po naročnikovih navedbah povsem dovolj podatkov za pripravo popolne ponudbe. V Načrtu razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občinah Cerknica, Loška dolina in Bloke je do potankosti opisano obstoječe stanje za vsako občino posebej in način izvedbe. Pridobitev šest medsebojno primerljivih ponudb je dokaz, da razpisna dokumentacija pripravo slednjih nesporno omogoča. Poleg tega je naročnik v razpisni dokumentaciji v več delih jasno navedel, da se predmetno javno naročilo nanaša na podatke o številu priključkov, ki ustrezajo območju belih lis, ki je objavljeno na spletnih straneh Ministrstva za gospodarstvo, zaradi česar vlagateljeve navedbe o morebitni neskladnosti priključkov z dejanskim stanjem ne morejo biti predmet njegove presoje in ugibanj. Poleg tega mora ponudnik po naročnikovih navedbah pripraviti ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo naročnika in ne skladno z dejanskim stanjem. Tudi cena in dolžina izgradnje načrtovanega omrežja mora biti določena v skladu z razpisno dokumentacijo, ki se sklicuje na število priključkov, objavljenih na strani Ministrstva za gospodarstvo. Glede vlagateljevega ugovora o prekratkem roku naročnik soglaša, da je slednji prekratek in da ponudbe ni mogoče pripraviti v 12 dneh, vendar je bilo obvestilo o predmetnem naročilu že 12.6.2009 objavljeno na Portalu javnih naročil. Ker pa je Ministrstvo za gospodarstvo 23.7.2009 objavilo nov seznam naselij v RS, ki predstavljajo bele lise, je naročnik v skladu s 53. členom ZJN-2 podaljšal rok za prejem in odpiranje ponudb iz 27.7.2009 na 3.8.2009. Naročnik je 24.7.2009 na Portal javnih naročil posredoval dodatna pojasnila in pri tem ocenjuje, da se razpisna dokumentacija ni spremenila v takšnem obsegu, ki bi zahteval daljšo odločitev roka za prejem, temveč je razpisno dokumentacijo zgolj dopolnil z novejšimi podatki o številu priključkov. Iz česar po naročnikovih navedbah izhaja, da rok 12 dni ni predviden za začetek priprave ustrezne ponudbe, temveč za koregiranje nekaterih podatkov, kar pomeni, da če bi vlagatelj začel s pripravo ponudbe že od 12.6.2009 bi imel za njeno pripravo 54 dni časa, za njeno dopolnitev pa še dodatnih 12 dni. Naročnik ocenjuje, da je bil rok za prejem ponudbe povsem sorazmeren zapletenosti javnega naročila in času, potreben za njegovo celovito pripravo. Na podlagi navedenega je naročnik revizijski zahtevek vlagatelja zavrnil.

Vlagatelj je z vlogo z dne 26.8.2009 naročnika obvestil o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 31.8.2009, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 1.9.2009, skladno z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

V obravnavanem primeru je med strankama sporno, ali naročnik dal na voljo dovolj dolg rok za pripravo ponudbe in ali razpisna dokumentacija sploh omogoča njeno pripravo.

Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala s strani naročnika predloženo dokumentacijo o izvedbi in reviziji postopka konkretnega javnega naročila in na spletno stran Ministrstva za gospodarstvo.

Vlagatelj naročniku očita, da slednji ni pripravil popisa del, na podlagi katerega bi lahko vlagatelj izdelal zavezujočo ponudbo. Pri tem pa poudarja, da naročnik ni dal ustreznih pojasnil v zvezi z mikrolokacijo priključkov, kar mu onemogoča pripravo ponudbe. Državna revizijska komisija je pri presoji slednjega spornega vprašanja vpogledala na spletno stran Ministrstva za gospodarstvo, kjer je objavljena Navodila za lokalne skupnosti, kot pomoč pri pripravi razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v celoti ravnal v skladu z Navodili za izdelavo načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja, ki pa navedb točnih mikrolokacij priključkov sploh ne predvideva. Tudi iz vzorčnega primera načrta občine Železniki, kjer naj bi bil projekt že izpeljan, točna mikrolokacija priključkov ni razvidna, kar kaže na to, da določitev območja belih lis in podatek o številu gospodinjstev popolnoma zadostujeta za pripravo ponudbe. Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da je cilj poiskati zasebnega partnerja, ki bo zgradil odprto širokopasovno omrežje na tistih območjih, kjer to še ni zgrajeno in kjer ni komercialnega interesa za gradnjo takega omrežja gre za območje t.i. belih lis. Pri tem gre za gradnjo hrbteničnega omrežja, zato je tudi v 2. točki razpisne dokumentacije definirano območje bele lise kot območje, kjer potencialni uporabniki nimajo možnosti dostopa do omrežja. Pri čemer naj bi ponudniki za potencialni priključek šteli vsako gospodinjstvo na območju belih lis, ki mu je s tem omrežjem omogočena povezava v širokopasovno omrežje. Pri tem se šteje, da je gospodinjstvu omogočeno povezovanje v širokopasovno omrežje, kadar je gospodinjstvo v dometu brezžičnega omrežja ali v neposredni bližini omrežja. Za neposredno bližino se šteje razdalja do 200 m do kabelske kanalizacije ali priključne točke (str. 34, Razpisne dokumentacije). Naročnik je že v Načrtu razvoja odprtega širokopasovega omrežja elektronskih komunikacij v občini Cerknica, Loška Dolina in Bloke objavil območje belih lis, slednje pa je bilo objavljeno tudi na spletnih strani Ministrstva za gospodarstvo. Za vsako območje je prikazana možnost dostopa do širokopasovnega omrežja, kjer je kot vir določen Telekom Slovenije, d.d., na katerega so se imeli ponudniki možnost dodatno obrniti. Poleg tega pa je v okviru pogojev, ki jih mora zasebni partner izpolnjevati v 10. točki omenjenega načrta določeno, da mora zasebni partner pri pripravi projekta predložiti zgolj oceno potencialnih priključkov. Ponudnik naj bi namreč na podlagi predloženega projekta skupaj z občino kandidiral za pridobitev sredstev iz strukturne politike Evropske unije. Navedeno po oceni Državne revizijske komisije kaže na to, da je imel vlagatelj ves čas na voljo dovolj podatkov za pripravo ponudbe. Kar dokazuje tudi dejstvo, da je v predmetnem postopku ponudbe oddalo šest ponudnikov in da vlagatelj ni izkazal, da zaradi manjkajočega podatka o mikrolokaciji vseh priključkov ni mogel pripraviti ponudbe. Poleg tega so ponudniki na voljo dobili natančno število gospodinjstev v naseljih na območju belih lis. Pri čemer Državna revizijska komisija ni sledila vlagateljevim navedbam, da zaradi razlikovanja naročnikovih podatkov o gospodinjstvih s podatki Geodetske uprave RS, ne morejo pripraviti ponudbe. Ponudniki so namreč vezani na podatke razpisne dokumentacije in na podlagi le-teh tudi pripravijo svojo ponudbo. Poleg tega pa vlagatelj tudi v zahtevku sam priznava, da podatki glede števila gospodinjstev zadostujejo osnovne pogoje za pripravo razpisne dokumentacije. Vlagatelj namreč v revizijskem zahtevku navaja,:"â?? da tudi če bi naročnik z objavo gospodinjstev zagotovil osnovne pogoje,â??". Kar kaže na to, da vlagatelj ne prereka spornega dejstva z gotovostjo, da ponudbe na podlagi danih podatkov ni mogoče pripraviti. Poleg tega je imel vlagatelj podatke o belih lisah in številu gospodinjstev ves čas na voljo (najprej uradne od Geodetske uprave, pozneje naročnikove), zaradi česar vlagateljevim revizijskim navedbam ni bilo mogoče slediti.

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 z nadaljnjimi spremembami, v nadaljevanju ZJN-2) v prvem odstavku 50. člena ZJN-2 določa, da mora pri določanju rokov za prejem prijav in ponudb naročnik upoštevati predvsem zapletenost naročila in čas, potreben za pripravo ponudb, upoštevaje pri tem minimalne roke, določene s tem zakonom. Pojasniti gre, da ZJN-2 minimalne roke določa le za postopke oddaje javnih naročil, ki jih je glede na vrednost predmeta potrebno objaviti v Uradnem listu EU. Pri čemer ZJN-2 v 51. členu določa, da mora biti rok za prejem ponudb v odprtem postopku najmanj 40 dni od datuma pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo Uradnemu listu Evropske unije. V obravnavnem primeru gre ugotoviti, da je naročnik z objavo obvestila o predmetnem naročilu dne 16.6.2009 v Uradnemu listu Evropske unije in z določitvijo roka 3.8.2009 za odpiranje ponudb zadostil zgoraj navedenem zakonskemu pogoju o minimalnem roku za prejem ponudb. Določba 81. člena ZJN-2 določa, da so naročniki dolžni na ali preko portala javnih naročil posredovati dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno. V zvezi s tem gre v obravnavanem primeru ugotoviti, da je naročnik dodatna pojasnila posredoval 22.7.2009 in 24.7.2009 tudi podaljšal rok na 3.8.2009, kar predstavlja več kot 6 dni. Državna revizijska komisija ni sledila vlagateljevim navedbam, da ponudbe ni mogoče izdelati v roku 12 dni, saj je več kot očitno, da je imel vlagatelj na voljo dovolj časa. Poleg tega je imel vlagatelj do objave podatka o številu gospodinjstev možnost uporabiti uradne podatke Geodetske uprave in na takšni osnovi pripraviti ponudbo. Tudi če je naročnik 22.7.2009 na Portalu javnih naročil objavil novejše podatke v zvezi s tem, po oceni Državne revizijske komisije 12 dni povsem zadošča za prilagoditev ponudbe novim podatkom, v delih kjer naj bi nastala morebitna odstopanja. Na podlagi navedenega je bilo potrebno vlagateljev zahtevek za revizijo zavrniti.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker zahtevek za revizijo ni utemeljen, je Državna revizijska komisija skladno s 3. odstavkom 22. člena ZRPJN zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo." V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, zahtevek za revizijo pa je kot neutemeljenega zavrnila tudi Državna revizijska komisija, zato je Državna revizijska komisija na podlagi 4. odstavka 22. člena ZRPJN in ugotovljene višine že vplačane takse za revizijo v višini 5.000,00 EUR odločila, da mora vlagatelj vplačati v roku 15 dni na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, še znesek v višini 5.000,00 EUR kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 16.9.2009predsednik senata
Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
Član Državne revizijske komisijeVročiti:
- GVO d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana,
- Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, Cerknica,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne, službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana.