018-195/2009 Ministrstvo za kmetijsvo, gozdarstvo in prehrano

Številka: 018-195/2009-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvanu, ob sodelovanju svetovalke Njives Prelog, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "izvedbo pregleda sistema upravljanja in nadzora za izvajanje Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007-2013" začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba KPMG SLOVENIJA d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana, ki jo po pooblastilu zastopa odvetnik Danilo Grilj, Železna cesta 8a, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za kmetijsvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 58, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 10.9.2009

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo, z dne 11.8.2009, se ugodi tako, da se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila, št. 430-136/2009/10, z dne 22.7.2009.

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo v višini 1.440 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po izteku roka določenega v tej točki. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 30.6.2009 sprejel sklep, da se predmetno javno naročilo "izvedbo pregleda sistema upravljanja in nadzora za izvajanje Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji2007-2013" izvede po postopku zbiranja ponudb. Dne 22.7.2009 je naročnik izdal odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je kot najugodnejšega ponudnika izbral družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Davčna ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je zoper naročnikovo odločitev dne 11.8.2009, vložil zahtevek za revizijo, v katerem ugovarja naročnikovi odločitvi. Vlagatelj izpostavlja, da iz razpisne dokumentacije izhaja, da morajo ponudbe vsebovati vsaj dve referenci o opravljenih revizijah skladnosti vzpostavljenih Operativnih programov. Po vlagateljevem mnenju iz naštetih referenc v ponudbi izbranega ponudnika izhaja, da zgolj dve ustrezata razpisnim pogojem, pri čemer jih ni opravljal izbrani ponudnik marveč drugi dve družbi (Deloitte Slovaška in Deloitte Audit OOD Bolgrarija). Pri tem iz ponudbene dokumentacije izhaja, da izbrani ponudnik v svojo ekipo ni vključil strokovnjakov iz družb, ki izkazujeta ustrezni referenci. Prav tako ju izbrani ponudnik ni angažiral kot podizvajalca niti kot člana konzorcija, tako da referenci po vlagateljevih navedbah za to javno naročilo nista relevantni. Preostalih pet referenc izbranega ponudnika pa se ne nanaša na revizijo skladnosti sistema upravljanja in nadzora za Operativne programe, kot to zahteva razpisna dokumentacija. Operativni programi so po vlagateljevih navedbah programski dokumenti, ki jih odobri Evropska komisija za izvajanje pobud EU, v kateri so predstavljeni najpomembnejši cilji programa ter način izvajanja. Iz zgoraj navedenih dejstev tako izhaja, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogojev glede zahtevanih referenc, zaradi česar je njegova ponudba neustrezna. Poleg tega je naročnik kršil določilo 95. člena ZJN-2, v skladu s katerim mora naročnik po vlagateljevih navedbah obrazložiti in dokumentirati izbiro najugodnejšega ponudnika in pri tem spoštovati temeljna načela javnega naročanja. Naročnik izbire ponudnika ni obrazložil, niti ni navedel, katere reference ponudnikov je upošteval kot ustrezne, temveč zgolj to, da je bila na osnovi najnižje cene izbrani ponudnik DELOITTE REVIZIJA d.o.o. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da naročnik razveljavi svojo odločitev o izbiri in vlagatelju povrne stroške postopka.

Naročnik je dne 17.8.2009 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil. Naročnik v tem zvezi pojasnjuje, da ima izbrani ponudnik dve ustrezni referenci, kajti v ponudbi je nesporno razvidna izjava, v Prilogi 6, da izbrani ponudnik predstavlja svoje reference revizijske družbe iz Slovenije in reference njihovih sestrskih družb, s katerimi si delijo znanje, metodologijo in strokovnjake ter si na zahtevnih nalogah pomagajo z vsakodnevnimi stiki in posvetovanji. Pri tem se naročnik sklicuje na 3. odstavek 45. člena ZJN-2 in navaja, da izjava iz Priloge 6 izbranega ponudnika pomeni dejansko dokazilo, da ima izbrani ponudnik sredstva za izvedbo predmeta oddaje javnega naročila. Poleg tega je po naročnikovih navedbah že iz omenjene izjave prav tako razvidno, da izbrani ponudnik s sestrskimi družbami deli znanje, metodologijo in strokovnjake. Pri tem naročnik poudarja, da v razpisni dokumentaciji ni nikjer izrecno določeno, da morajo biti strokovnjaki vključeni v seznam članov skupine revizorjev iz družb, ki izkazujejo ustrezne reference. V postopku preverjanja naročnik tako ponovno ugotavlja, da je izjava omenjene Priloge 6 ustrezna v smislu presoje zadostne usposobljenosti izvajalca. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 21.8.2009, postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 25.8.2009, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 26.8.2009, skladno z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

V obravnavanem primeru je med strankama sporno, ali ponudba izbranega ponudnika izpolnjuje naročnikove zahteve iz razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala s strani naročnika predloženo dokumentacijo o izvedbi in reviziji postopka konkretnega javnega naročila, ter v ponudbo izbranega ponudnika.

Določba 19. točke 1. odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 z nadaljnjimi spremembami, v nadaljevanju ZJN-2) določa nepravilno ponudbo kot tisto ponudbo, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena tega zakona. Gospodarski subjekti lahko izkažejo izpolnjevanje tehnične sposobnosti glede na naravo, količino ali pomembnost in uporabo gradnje, storitve ali blaga, na enega ali več od naslednjih načinov: med drugim tudi s seznamom opravljenih storitev v zadnjih treh letih, skupaj z zneski, datumu in navedbo javnih ali zasebnih naročnikov (točka a) 2. odstavka 45. člena ZJN-2). Gospodarski subjekt se lahko, kadar je to primerno, sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, ne glede na pravno naravo povezave z njimi. V takem primeru mora naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila. Kot dokazilo lahko na primer šteje pisni dogovor teh subjektov, sklenjen za ta namen. V primeru, da gospodarski subjekt zahtevanega dokazila ali dokazil ne predloži, naročnik lahko njegovo ponudbo izloči (3. odstavek 45. člena ZJN-2). V postopku oddaje javnega naročila mora naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom tega zakona izločiti vse ponudbe, ki niso popolne (1. odstavek 80. člena ZJN-2).

Naročnik je v razpisni dokumentaciji pod 3. poglavjem Pogoji in merila za udeležbo zahteval, da mora ponudnik navesti reference o opravljenih revizijah skladnosti sistema upravljanja in nadzora za Operativne programe. Pri tem morajo ponudbe, ki veljajo za ustrezne, vsebovati vsaj dve (2) referenci o opravljenih revizijah skladnosti vzpostavljenih sistemov Operativnih programov. V obravnavanem primeru je med strankama nesporno, da ima izbrani ponudnik le dve ustrezni referenci, pri čemer sta obe dani sestrskim družbam izbranega ponudnika (Delloitte Slovaška in Deloitte Audit OOD Bolgarija), ki sta samostojni pravni osebi. Namen reference je, da ponudniki izkažejo oz. dokažejo svojo tehnično in kadrovsko sposobnost oz. da razpolagajo z ustreznimi znanji za izvedbo javnega naročila, ki je v obravnavanem primeru storitev pregleda sistema upravljanja in nadzora za izvajanje operativnega programa. Pri tem se upoštevaje določbo 3. odstavka 45. člena ZJN-2 ponudniki lahko sklicujejo na kapacitete tudi drugih gospodarskih subjektov, ne glede na pravno povezavo med njimi. Kar kaže na to, da se lahko gospodarske družbe tudi sklicujejo na kapacitete drugih družb, ki so medsebojno kapitalsko povezane, saj jim upoštevaje svoboščine prostega pretoka storitev ni mogoče naložiti, da se morajo pri nastopanju v postopku javnega naročanja povezati v določeno pravno obliko. Vendar pa mora v takšnem primeru ponudnik dokazati, da dejansko razpolaga s potrebnimi sredstvi za izvedbo javnega naročila, kar pomeni, da bo imel na voljo potrebne kapacitete družbe, na katere se sklicuje. V obravnavanem primeru na podlagi vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik v dokaz razpolaganja s potrebnimi znanji sestrskih družb (na kapacitete katerih se v svoji ponudbi sklicuje), predložil le svojo izjavo, da si s sestrskimi družbami deli znanje, metodologijo in strokovnjake. Kar pa po presoji Državne revizijske komisije ne dokazuje, da bodo sestrske družbe svoje kapacitete tudi dejansko dale na voljo. Gre namreč zgolj za samostojno izjavo izbranega ponudnika, ki sestrskih družb v ničemer ne zavezuje sodelovanja oz. dajanja na razpolago ustreznih kapacitet za izvedbo predmetnega naročila, s katerimi izbrani ponudnik razpolaga. Zgolj kapitalska povezava med njimi, pa tega manjkajočega dejstva ne izkazuje oz. ne more nadomestiti. Na podlagi navedenega je potrebno vlagatelju pritrditi, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje zahtevanih referenc, zaradi česar bi jo moral naročnik na podlagi 80. člena ZJN-2 iz nadaljnjega postopka ocenjevanja ponudb izločiti.
V nadaljevanju vlagatelj očita, da je naročnik kršil določbo 95. člena ZJN-2, ker naročnik izbire ponudnika ni obrazložil, niti in ni navedel, katere reference ponudnikov je upošteval kot ustrezne. Določba 95. člena ZJN-2 določa, da mora naročnik pisno obrazložiti in dokumentirati izbiro najugodnejše ponudbe in ponudnika in pri tem spoštovati temeljna načela javnega naročanja. Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v celotno dokumentacijo v zvezi s tem ugotavlja, da je naročnik ustrezno obrazložil odločitev o izbiri. Ugotovil je, da je ponudba izbranega ponudnika popolna, na podlagi česar gre tudi zaključiti, da je naročnik reference štel za ustrezne in vlagateljevim navedbam v zvezi s tem ne gre slediti.
Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija odločila tako, kakor izhaja iz prve točke izreka tega sklepa.

Odločitev o stroških vlagatelja temelji na 3. odstavku 22. člena ZRPJN. Ker je zahtevek za revizijo vlagatelja utemeljen, mu mora naročnik povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.
Vlagatelj je priglasil stroške, in sicer za plačilo takse 700 EUR, sestavo revizijskega zahtevka 2000 točk, vse povečano za 20% DDV.

Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso v višini 700 EUR ter skladno z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu - ZOdv-C (Uradni list RS, št. 35/09) nagrado za revizijski postopek v višini 500 EUR, katero je določila skladno s 13. členom Zakona o odvetniški tarifi - ZOdvT (Uradni list RS, št. 67/08) po pravičnem preudarku, ob upoštevanju vseh okoliščin primera (Tar. št. 6002 ZOdvT) in 20% DDV na nagrado, vse skupaj v znesku 1440 EUR. Državna revizijska komisija je višjo stroškovno zahtevo vlagatelja zavrnila, saj je ocenila, da stroški nad priznano višino niso bili potrebni, oziroma zanje ni najti pravne podlage v veljavnih predpisih.

Na podlagi navedenega je naročnik vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 1440 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne. Ostali stroški so že všteti v zahtevek za revizijo, ali pa niso potrebni stroški revizijskega postopka.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 10.9.2009
Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
Član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- odvetnik Danilo Grilj, Železna cesta 8a, Ljubljana,
- DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Davčna ulica 1, Ljubljana,
- Ministrstvo za kmetijsvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 58, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne, službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana.