018-198/2009 Elektro-Slovenija d.o.o.

Številka: 018-198/2009-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice Sonje Drozdek-šinko kot predsednice senata, članice mag. Nataše Jeršič in člana Jožefa Kocuvana kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Njives Prelog, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Rušenje, demontaža in gradnja novega daljnovoda (gradbena dela, montaža jeklenih konstrukcij in elektromontažna dela) za objekt DV 2x110 kV Doblar-Gorica, odsek Doblar-Avče", začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba DALEKOVOD d.o.o., Zavetiška 1, Ljubljana, ki jo po pooblastilu zastopa odvetnik Aleš Avbreht, šestova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 7.9.2009 soglasno

ODLOČILA

Postopek revizije oddaje javnega naročila "Rušenje, demontaža in gradnja novega daljnovoda za objekt Dv 2x110kv Doblar-Gorica, odsek Doblar-Avče" se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je dne 4.6.2009 sprejel sklep, da se predmetno javno naročilo "rušenje, demontaža in gradnja novega daljnovoda za objekt DV 2x110kV Doblar-Gorica, odsek Doblar-Avče in OPGW Doblar-Tolmin" izvede po postopku s pogajanji brez predhodne objave. Naročnik je dne 8.6.2009 izvedel pogajanja, na podlagi katerih je bila izbrana družba ELSA Gornja Radgona d.o.o., šlebingerjev breg 15, Gornja Radgona (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj 2.7.2009 vložil zahtevek za revizijo, v katerem ugovarja pravilnosti izvedbe postopka s pogajanji brez predhodne objave na podlagi 4. točke 1. odstavka 35. člena ZJNVETPS. Vlagatelj pojasnjuje, da razlogi za izvedbo omenjenega postopka v razpisni dokumentaciji niso navedeni, naročnik pa vlagatelju ni omogočil vpogleda v sklep o pričetku postopka javnega naročanja, zaradi česar ni mogel preveriti, ali so razlogi v sklepu sploh obrazloženi. Vlagatelj se je na to obrnil na Ministrstvo za finance, katerega je naročnik predhodno z dopisom obvestil o začetku postopka. Iz omenjenega dopisa izhaja, da je izvedba predmetnega naročila nujna, ker bo v primeru neizvedbe prišlo do gospodarske škode ter da bo naročnik k pogajanjem povabil vse kandidate, ki so se v preteklosti javljali na razpise za podobna dela. Po vlagateljevih navedbah naročnikova obrazložitev ne predstavlja razlogov nujnosti, ki jih zahteva 4. točka 1. odstavka 35. člena ZJNVETPS. Razlog nujnosti se po vlagateljevem mnenju lahko uporabi iz razlogov, ki morajo biti povzročeni neodvisno in ne smejo nastati na strani naročnika. Tako po vlagateljevem zatrjevanju ni dovolj, da je naročnik oddal javno naročilo prepozno po lastni krivdi. Zakon zahtevo določa kot nujni pogoj v smislu, če razlogov ni mogoče predvideti. V konkretnem primeru pa je po naročnikovem mnenju potrebno ugotoviti, da so razlogi nastali zaradi ravnanja naročnika, na podlagi česar bi naročnik lahko uporabil določbo 13. točke 1. odstavka 35. člena ZJNVETPS. Poleg tega javnega naročila po vlagateljevem mnenju ni bilo potrebno neizogibno oddati in zgolj možnost nastanka določene škode naročniku še ne predstavlja razlogov nujnosti. Poleg tega je naročnik omenjenemu ministrstvu poslal zavajajoč dopis, s čimer je kršil 2. odstavek 35. člena ZJNVETPS. V nadaljevanju vlagatelj zatrjuje, da naročnik k pogajanjem ni povabil vseh subjektov, in sicer iz razloga ker si v predmetnem postopku ni želel konkurence. Naročnik pri izvedbi postopka s pogajanji brez predhodne objave mora upoštevati vsa splošna načela javnega naročanja, zlasti načelo enakopravne obravnave ponudnikov, kar pa je naročnik opustil. Naročnik je že poleg navedenih kršitev po vlagateljevih navedbah kršil tudi 3. odstavek 83. člena ZJNVETPS, ker vlagatelju ni omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Poleg tega bi moral biti izbrani ponudnik uvrščen na seznam ponudnikov z negativnimi referencami, saj je Državna revizijska komisija v revizijskem postopku, št. 018-95/2009, zavrnila revizijo izbranega ponudnika, da so njegove reference ustrezne. Naročnik bi moral na podlagi omenjene odločitve obvestiti zgoraj omenjeno ministrstvo, da izbranega ponudnika uvrsti na seznam ponudnikov z negativnimi referencami. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročil in mu povrne stroške postopka.

Naročnik je dne 19.8.2009 izdal sklep s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik pojasnjuje, da glede na zakonsko predpisan rok za oddajo ponudb v odprtem postopku 40 dni oz. 30 dni za oddajo prijav v postopku s predhodnim ugotavljanjem usposobljenosti oz. s pogajanji po predhodni objavi, naročnik na noben način ne bi mogel zaključiti z deli do julija 2009. Na podlagi česar se je naročnik odločil za oddajo naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave. Izvajanje funkcionalnih preizkusov je bilo po naročnikovih navedbah mogoče izvesti le s priključitvijo ČHE Avče preko daljnovoda 2x110 Doblar-Avče. Ker je bil predhodni postopek oddaje naročila za celotni DV2x110 Doblar-Gorica neuspešno zaključen s prekinitvijo dne 21.5.2009, je za odsek Avče-Doblar naročnik k pogajanjem pozval le enega ponudnika, in sicer izbranega ponudnika, ki je bil v zadnjem odprtem postopku najcenejši. Pri tem naročnik pojasnjuje, da zakon ne predpisuje koliko in katere ponudnike mora naročnik povabiti v pogajanja v primeru uporabe postopka s pogajanji brez predhodne objave, nedvomno pa mora naročnik ravnati tako, da ujame roke, zaradi katerih je postopek uporabil. Naročnik je tako ravnal po svojih najboljših močeh, da pravočasno izbere ponudnika in sklene pogodbo. Naročnik navaja, da zakon sicer omenja vključitev več subjektov, a le, če je to primerno, to pa po naročnikovem mnenju v konkretnem primeru glede na kratke roke ni bilo. Glede obvestila Ministrstvu za finance naročnik ugotavlja, da se vlagatelj sklicuje na dopis št. 813/240/MK/86/2009 z dne 14.6.2009, vendar je bil za predmetni postopek po naročnikovih navedbah ministrstvu posredovan poseben dopis št. 840/240/MK/2009, z dne 4.6.2009, ki predvideva izbranega ponudnika kot izvajalca navedenih storitev, zato kršitev v zvezi s tem ni podana. Glede vpogleda v ponudbeno dokumentacijo naročnik ugotavlja, da je bil izvršen, vendar je izbrani ponudnik celotno ponudbeno dokumentacijo določil kot poslovno skrivnost, zato je naročnik vpogled v ponudbo zavrnil, vlagatelju pa je bil omogočen vpogled v preostalo ponudbeno dokumentacijo v zvezi z naročilom. Glede prijave izbranega ponudnika na omenjeno ministrstvo zaradi zavajajočih podatkov je po naročnikovih navedbah predmet drugega postopka oddaje javnega naročila in ne more biti predmet obravnave v obstoječem postopku. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 25.8.2009, naročnika obvestil o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 28.8.2009, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 28.8.2009, skladno z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Z vlogo z dne 3.9.2009 je vlagatelj Državno revizijsko komisijo obvestil, da zahtevek za revizijo in zahtevek za nadaljevanje postopka za revizijo pred Državno revizijsko komisijo v predmetni zadevi umika.

ZRPJN v 4. alineji 1. odstavka 23. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, ko pred sprejemom odločitve prejme pisno obvestilo o umiku zahtevka za revizijo, izda sklep, s katerim postopek za revizijo ustavi. Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi 4. alineje 1. odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 7.9.2009predsednica senata
Sonja Drozdek šinko, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- odvetnik Aleš Avbreht, šestova ulica 2, Ljubljana,
- Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana,
- družba ELSA Gornja Radgona d.o.o., šlebingerjev breg 15, Gornja Radgona,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne, službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana.