018-062/2009 Elektro-Slovenija, d.o.o.

Številka: 018-62/2009-27

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Sonje Drozdek šinko, kot predsednice senata, ter člana Jožefa Kocuvana in članice mag. Nataše Jeršič, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Nabava in implementacija novega Republiškega centra vodenja EES" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil partner v skupni ponudbi GDB, d.o.o., Tehnološki park 24, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Katarina Benedik, Dalmatinova ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 22.5.2009 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljev revizijski zahtevek z dne 16.3.2009 se zavrže.

2. Vlagateljeva zahteva po povrnitvi stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 23.4.2008 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Javni razpis je naročnik objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod oznako objave JN4430/2008 z dne 3.6.2008, s popravki v objavah JN4614/2008 z dne 6.6.2008, JN7003/2008 z dne 18.8.2008 in JN7480/2008 z dne 3.9.2008, ter v Uradnem listu EU, in sicer pod oznako objave 2008/S 108-145146, z dne 5.6.2009, s popravki v objavah 2008/S 111-148169, z dne 10.6.2008, 2008/S 161-216844, z dne 21.8.2009 in 2008/S 172-228984 z dne 5.9.2009.

Dne 17.2.2009 je naročnik izdal dokument "Odločitev o oddaji javnega naročila po odprtem postopku", št. 240/Mš/114/2008, iz katerega izhaja, da se predmetno javno naročilo dodeli skupnima ponudnikoma AREVA T&D SA, 102 Avenue de Paris, Massy, Francija, in Korona, d.d., Cesta v mestni log 88a, Ljubljana. Iz dokumenta izhaja tudi, da je naročnik ponudbo skupnih ponudnikov SNC-Lavalin ESC Inc. Pitfield Blvd. 2425, Saint Laurent, Quebec, H4S 1W8, Kanada, in GDB, d.o.o., Tehnološki park 24, Ljubljana (v nadaljevanju oba: skupna ponudnika SNC-Lavalin ECS in GDB) izločil kot neprimerno, in sicer zato, ker naj bi navzkrižni pregled splošnega in tehničnega dela ponudbe razkril, da sta omenjena skupna ponudnika v ponudbi in dopolnitvah vrsto zahtev izpolnila opcijsko oziroma te niso vključene v ponudbeno ceno.

Z vlogo z dne 27.2.2009 sta skupna ponudnika SNC-Lavalin ECS in GDB zahtevala dodatno obrazložitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila, vložila pa sta tudi pisno opozorilo na odločitev naročnika.

Naročnik je dodatno obrazložitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila skupnima ponudnikoma SNC-Lavalin in GDB izdal dne 5.3.2009.

Na podlagi zahteve skupnih ponudnikov SNC-Lavalin ECS in GDB je naročnik tema dne 16.3.2009 omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, o čemer je bil napravljen tudi zapisnik.

Z vlogo z dne 16.3.2009 je bil pri naročniku vložen zahtevek za revizijo. Na vlogi (revizijskem zahtevku) sta kot vlagatelja navedena oba skupna ponudnika, t.j. SNC-Lavalin ECS in GDB. V revizijskem zahtevku so zahtevani razveljavitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila, priznanje primernosti ponudbe skupnih ponudnikov SNC-Lavalin ECS in GDB ter v ponovljenem postopku izbor njune ponudbe kot najugodnejše.

Naročnik je o vloženem revizijskem zahtevku odločil s sklepom z dne 30.3.2009, s katerim ga je zavrnil kot neutemeljenega, zavrnil pa je tudi zahtevo po povrnitvi stroškov, nastalih z revizijo.

Z vlogo z dne 6.4.2009 je bila pri naročniku vložena izjava o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo. Kot vlagatelja sta na vlogi navedena oba skupna ponudnika, t.j. SNC-Lavalin ECS in GDB.

V prilogi dopisa, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 10.4.2009, je naročnik tej odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Na poziv Državne revizijske komisije je posredovano dokumentacijo dne 20.4.2009 dopolnil.

Dne 17.4.2009 je izbrani ponudnik na Državno revizijsko komisijo naslovil "Vlogo izbranega ponudnika v revizijskem postopku". V vlogi podaja svoja stališča glede navedb iz vloženega revizijskega zahtevka.

Dne 5.5.2009 je Državna revizijska komisija prejela vlogo naročnika, v kateri podaja dodatna stališča v zadevi.


Po pregledu dokumentacije o predmetnem postopku oddaje javnega naročila in v zadevi vodenih revizijskih postopkih je Državna revizijska komisija, na podlagi 22. in 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Iz določil tretjega odstavka 9. člena ZRPJN izhaja, da lahko v primeru, da vložijo zahtevek za revizijo osebe, ki so ali nameravajo predložiti skupno ponudbo, zahtevek za revizijo vložijo le vse osebe skupaj.
V konkretnem postopku oddaje javnega naročila sta ponudbo predložila skupna ponudnika SNC-Lavalin ECS in GDB. Upoštevajoč zgoraj navedeno pravno podlago bi bilo v zadevi aktivno legitimacijo za vodenje revizijskega postopka mogoče priznati zgolj v primeru revizijskega zahtevka, ki bi ga skupaj vložila oba navedena skupna ponudnika.

Z vpogledom v revizijski zahtevek z dne 16.3.2009 gre ugotoviti, da sta na njem kot vlagatelja navedena oba skupna ponudnika, t.j. SNC-Lavalin ECS in GDB. Državna revizijska komisija ugotavlja tudi, da iz revizijskemu zahtevku priloženih pooblastil za zastopanje izhaja, da je pooblastilo pooblaščenki - odvetnici Katarini Benedik v imenu družbe GDB, d.o.o., dne 11.3.2009 podal g. Franci Gruden, v imenu družbe SNC-Lavalin ESC Inc. pa dne 12.3.2009 g. Garry Casey.

Državna revizijska komisija z vpogledom v pooblastilo, ki se nanaša na družbo GDB, d.o.o., ugotavlja, da je g. Franci Gruden na njem naveden v svojstvu direktorja omenjene družbe. Takšno svojstvo navedene osebe potrjuje tudi vpogled v iPRS - Poslovni register Slovenije pri Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve, ki izkazuje tudi, da je (skladno z Zakonom o gospodarskih družbah - ZGD-1 (Uradni list RS, št. 42/06 (60/06 popr.), 26/07, 10/08 in 68/08)) navedena oseba eden od zakonitih zastopnikov družbe GDB, d.o.o., ki omenjeno družbo zastopa samostojno. Upoštevajoč zapisno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je bilo v predmetnem revizijskem postopku izkazano upravičenje g. Francija Grudna za zastopanje družbe GDB, d.o.o., posledično pa tudi, da je omenjena družba kot eden od partnerjev v skupni ponudbi ponudnikov SNC-Lavalin in GDB vložila zahtevek za revizijo.

Državna revizijska komisija z vpogledom v pooblastilo, ki se nanaša na družbo SNC-Lavalin ESC Inc., dalje ugotavlja, da na njem ni navedeno svojstvo, v katerem g. Garry Casey, domnevno v imenu partnerja v skupni ponudbi SNC-Lavalin ESC Inc., podaja takšno pooblastilo. V okviru ugotavljanja obstoja procesnih predpostavk za vodenje revizijskega postopka je Državna revizijska komisija v nadaljevanju postopka zato preverila, ali je za omenjeno osebo izkazano upravičenje (pooblastilo) za zastopanje družbe SNC-Lavalin ESC Inc. v predmetnem revizijskem postopku in za prenos tega upravičenja (pooblastila) pooblaščenki - odvetnici.

Državna revizijska komisija z vpogledom v skupno ponudbo SNC-Lavalin in GDB ugotavlja, da je g. Garry Casey v njej (npr. na dokumentu "Document 3.7") naveden v funkciji direktorja ("Director") družbe SNC-Lavalin ESC Inc., registrirane pri Industrie Canada pod registracijsko številko 374575-9.

Državna revizijska komisija z vpogledom v javno dostopni register družb Corporations Canada, voden v okviru Industrie Canada (dosegljiv prek spletne strani http://www.ic.gc.ca/) ugotavlja, da ima družba SNC-Lavalin ESC Inc., vpisana pod registracijsko številko 3745759 tri direktorje, med katerimi pa ni osebe Garry Casey. Do zadnje spremembe v tem delu registrskega vpisa je prišlo dne 23.2.2009. Dejstvo, da omenjene osebe ni med direktorji družbe SNC-Lavalin ESC Inc., potrjuje tudi vpogled v javno dostopni Register podjetij Province Quebec (Registraire des enterprises Quebec, dosegljiv prek spletne strani http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/en/), na območju katere je registriran sedež družbe SNC-Lavalin ESC Inc.

Ker je Državna revizijska komisija posledično ugotovila, da g. Garry Casey pooblastila za zastopanje v predmetnem revizijskem postopku pooblaščenki - odvetnici dne 12.3.2009 ni bil upravičen podati v svojstvu direktorja družbe SNC-Lavalin ESC Inc., je omenjeno osebo po njegovi pooblaščenki - odvetnici z dopisom z dne 21.4.2009 pozvala k predložitvi ustreznih dokazil, ki bodo izkazovala upravičenje g. Garryja Caseya za podajo pooblastila družbe SNC-Lavalin ESC Inc. za zastopanje te družbe v predmetnem revizijskem postopku po odvetnici Katarini Benedik.

V odgovor na podani poziv je bila Državni revizijski komisiji predložena neoverjena fotokopija dokumenta "Certified Extract" (Overjeni izpis), uradno prevedena tudi v slovenski jezik, v katerem je podana notarsko overjena izjava osebe Louise Pelletier, z navedbo funkcije pomočnice sekretarja družbe SNC-Lavalin ESC Inc., o tem, da je bil "s strani vseh direktorjev družbe dne 13. avgusta 2008" sprejet sklep, da se družba SNC-Lavalin ESC Inc. "pooblasti in se s to listino pooblašča, da poda predlog družbi ELEKTRO SLOVENIJA d.o.o. za nakup in izvedbo novega Slovenskega nadzornega centra" ter da se "katerikoli izmed gospodov/gospa Joseph Salim in/ali Garry Casey in/ali Suzanne Caron-AndrĂ" pooblasti in s to listino pooblašča za parafiranje, podpisovanje in oddajanje omenjenega predloga ter katerih koli listin v zvezi s tem za družbo in v njenem imenu z namenom uveljavitve tega sklepa".

Državna revizijska komisija po pregledu predloženega dokumenta ugotavlja:
- da je bil ta predložen zgolj v neoverjeni fotokopiji,
- da dokumenta ni mogoče šteti za sklep oz. pooblastilo družbe SNC-Lavalin ESC Inc., saj iz njega izhaja zgolj overjena izjava osebe Louise Pelletier, ki ne nastopa v funkciji zakonitega zastopnika družbe SNC-Lavalin ESC Inc. (iz dokumenta dejansko ne izhaja potrditev sploh kakršnekoli funkcije omenjene osebe v navedeni družbi) in ki zgolj zatrjuje obstoj domnevnega sklepa direktorjev te družbe o podanem pooblastilu trem osebam, med drugim tudi osebi Garry Cassey,
- da se pooblastilo, ki naj bi ga domnevno podali direktorji družbe SNC-Lavalin ESC Inc., nanaša zgolj na postopek oddaje ponudbe omenjene družbe v predmetnem postopku oddaje javnega naročila in s tem povezanih listin, ne pa tudi na vodenje revizijskega postopka,
- da iz pooblastila, ki naj bi ga domnevno podali direktorji družbe SNC-Lavalin ESC Inc., ne izhaja upravičenje prenosa tega pooblastila s pooblaščencev na tretje osebe.

Upoštevajoč zgornje ugotovitve Državna revizijska komisija zaključuje, da v predmetnem revizijskem postopku ni bilo izkazano upravičenje osebe Garry Casey za podajo pooblastila družbe SNC-Lavalin ESC Inc. za zastopanje te družbe v predmetnem revizijskem postopku po odvetnici Katarini Benedik. V posledici te ugotovitve gre zaključiti tudi, da družbe SNC-Lavalin ESC Inc. ni mogoče šteti za vlagatelja revizijskega zahtevka z dne 16.3.2009.

Kot je bilo v tem sklepu že navedeno, sta v konkretnem postopku oddaje javnega naročila ponudbo predložila skupna ponudnika SNC-Lavalin in GDB, zato bi bilo v skladu s tretjim odstavkom 9. člena aktivno legitimacijo za vodenje revizijskega postopka mogoče priznati zgolj v primeru revizijskega zahtevka, ki bi ga skupaj vložila oba navedena skupna ponudnika.

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da družbe SNC-Lavalin ESC Inc. ni mogoče šteti za vlagatelja revizijskega zahtevka z dne 16.3.2009, ta pa tako ni bil vložen s strani obeh partnerjev v skupni ponudbi, vlagatelju omenjenega revizijskega zahtevka (zgolj enemu od partnerjev v skupni ponudbi - družbi GDB, d.o.o.) aktivne legitimacije za vodenje predmetnega revizijskega postopka ni mogoče priznati.

Državna revizijska komisija je zato, na podlagi 1. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljev revizijski zahtevek z dne 16.3.2009 zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisij iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil stroške, nastale z revizijo.

Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Ker vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom ni uspel, je Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov, nastalih z revizijo, zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisij iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 22. maja 2009


Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl .prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana,
- Odvetnica Katarina Benedik, Dalmatinova ulica 5, Ljubljana,
- AREVA T&D SA, 102 Avenue de Paris, Massy, Francija,
- Korona, d.d., Cesta v mestni log 88a, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.