018-193/2009 Občina Grosuplje

Številka: 018-193/2009-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007) po članici mag. Nataši Jeršič, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Dobava in montaža opreme igralnic in kuhinje novega kontejnerskega vrtca v Grosupljem" v sklopu 2: "Dobava in montaža opreme kuhinje in njenih pomožnih prostorov" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj GO-ST, d.o.o., Gasilska cesta 35, Grosuplje, ki ga zastopa odvetnica Breda Razdevšek, Dalmatinova ulica 11, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje (v nadaljevanju: naročnik), dne 7.9.2009

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 16.7.2009 se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila "Dobava in montaža opreme igralnic in kuhinje novega kontejnerskega vrtca v Grosupljem" v sklopu 2: "Dobava in montaža opreme kuhinje in njenih pomožnih prostorov", kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Sklep o izboru izvajalca del" št. 351-05/2008 z dne 15.6.2009.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 2.884,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 19.1.2009 sprejel sklep o začetku predmetnega postopka oddaje javnega naročila. Javni razpis je naročnik objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod objavo št. JN 3152/2009 z dne 21.4.2009 (popravek pod objavo št. JN3673/2009 z dne 11.5.2009).

Dne 15.6.2009 je naročnik izdal dokument "Sklep o izboru izvajalca del" št. 351-05/2008, iz katerega izhaja, da se predmetno javno naročilo v sklopu 2: "Dobava in montaža opreme kuhinje in njenih pomožnih prostorov" odda ponudniku Kogast sistemi, d.o.o., Adamičeva cesta 36, Grosuplje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz dokumenta izhaja tudi, da je naročnik vlagateljevo ponudbo izločil, in sicer zato, ker naj v njej ne bi bile predložene pravilne reference. Ponudnik naj bi priložil eno originalno potrjeno referenco Javnega komunalnega podjetja Grosuplje, ki po opisu del in vrednosti ustreza zahtevam razpisne dokumentacije, niso pa na njej navedeni podatki o odgovorni osebi naročnika, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije. Vlagateljevi ponudbi naj bi bili priloženi še dve potrdili naročnika - reference ponudnika, kot kopiji dokumenta. Naročnik izpostavlja, da je v razpisni dokumentaciji navedel, da je veljavno samo potrdilo z originalnim žigom naročnika. Referenci Občine Jesenice in Občine Litija po naročnikovem mnenju posledično nista ustrezni, ker sta kopiji potrdila.

Vlagatelj je dne 22.6.2009 na naročnika naslovil zahtevo za vpogled v ponudbeno dokumentacijo ter zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila. Naročnik je vlagatelju dodatno obrazložitev odločitve izdal dne 8.7.2009, dne 9.7.2009 pa je vlagatelju omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika.

Dne 16.7.2009 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem zatrjuje, da je naročnik njegovo ponudbo izločil neutemeljeno. Vlagatelj izpostavlja, da naročnik v razpisni dokumentaciji postopka oddaje javnega naročila ni zahteval, da morajo biti predloženi originali referenc (kot je to sicer izrecno zahteval za nekatere druge dokumente). Naročnik je sicer navedel, da veljajo samo potrdila z originalnim žigom naročnika, ni pa določil, da bodo ponudbe v primeru, ko ne bodo imele originalnega žiga, izločene. Vlagatelj poudarja tudi, da je zadostil pogoju, ki ga je zahteval naročnik v razpisni dokumentaciji, in je priložil reference, ki jih je naročnik zahteval. Vlagatelj dalje izraža prepričanje, da bi ga moral naročnik, v primeru kakršnegakoli dvoma, pozvati ter mu dopustiti, da izroči originale referenc - vlagateljeva ponudba je po njegovem mnenju namreč kvečjemu formalno nepopolna. Na vse navedeno naj bi vlagatelj naročnika opozoril že v zahtevi za dodatno obrazložitev odločitve, v prilogi katere je naročniku tudi že dostavil originalna referenčna potrdila - do vlagateljevega opozorila pa naj se naročnik ne bi opredelil. V nadaljevanju svojega revizijskega zahtevka vlagatelj zatrjuje tudi nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika. Vlagatelj predlaga, da se "Sklep o izboru izvajalca del" št. 351-05/2008 z dne 15.6.2009 ter dodatna obrazložitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila v 2. sklopu razveljavita in se zadeva vrne naročniku v ponovno odločanje. Vlagatelj zahteva tudi, da se mu povrnejo priglašeni odvetniški stroški za sestavo zahteve za revizijo postopka v višini 1.400,00 EUR, materialni stroški v višini 20,00 EUR (oboje povečano za 20% DDV) ter stroški vplačane takse.

Na poziv naročnika z dne 21.7.2009 je vlagatelj dne 24.7.2009 svoj revizijski zahtevek dopolnil s predložitvijo potrdila o doplačilu premalo plačane takse za revizijski postopek.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil z dokumentom z dne 27.7.2009, s katerim je tega zavrnil. V obrazložitev odločitve naročnik povzema določbe razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila, ob tem pa ugotavlja, da vlagatelj referenc ni priložil na razpisnih obrazcih, pač pa na nekih svojih obrazcih. Naročnik poudarja, da je na razpisnih obrazcih št. 3a jasno navedel, da je veljavno samo potrdilo z originalnim žigom naročnika. S tem je naročnik namreč želel izključiti zlorabe takšnih potrdil in doseči da bo ponudnik pridobil reference od njegovih naročnikov v času trajanja razpisa (od 21.4.2009 do 21.5.2009). Na originalnem razpisnem obrazcu je tudi jasno napisano, da si ponudniki obrazec lahko kopirajo v potrebnem številu. Naročnik dalje izpostavlja, da je vlagatelj vedel, da mora v ponudbi priložiti najmanj dve originalni referenčni potrdili naročnika. Kljub temu je v ponudbi priložil reference na drugačnih obrazcih od razpisanega, in sicer eno potrdilo v originalu, z datumom 15.10.2008, ter tri kopije - eno z datumom 21.4.2009, eno z datumom 20.5.2009 in eno z datumom 15.5.2007. Naročnik je posledično ugotovil, da vlagatelj ni izpolnil razpisnih pogojev, vezanih na reference, zato ga ni pozival, da svojo ponudbo dopolni z originalnimi obrazci potrdil naročnika. Naročnik je ugotovil, da ne gre za formalno nepopolnost ponudbe, pač pa da ponudbi niso bile priložene bistvene priloge, ki so navedene v razpisni dokumentaciji kot pogoj za izločitev ponudbe. Naročnik dalje ugotavlja, da ne držijo niti vlagateljeve revizijske navedbe, ki se nanašajo na ponudbo izbranega ponudnika.

Z vlogo z dne 20.8.2009 je vlagatelj naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo. Ob tem je tudi dodatno pojasnil svoja stališča v zadevi.

V prilogi dopisa, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 25.8.2009, je naročnik tej odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila.


Po pregledu dokumentacije o postopku oddaje javnega naročila ter proučitvi navedb strank je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN in na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med strankama v zadevi je spor glede zakonitosti naročnikove odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila. Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik njegovo ponudbo, ki je bila po merilih za izbor sicer najugodnejša, neutemeljeno izločil, saj naj bi bila ta v spornem delu, ki se nanaša na predložitev referenčnih potrdil, popolna oziroma kvečjemu formalno nepopolna. Naročnik temu nasprotuje.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik med pogoji za priznanje sposobnosti ponudnika določil tudi pogoj "reference", katerega izpolnjevanje naj bi ponudniki izkazovali z Razpisnima obrazcema št. 3 in 3a.

Z vpogledom Razpisni obrazec št. 3 gre ugotoviti, da je naročnik v njem postavil zahtevo po tem, da morajo ponudniki izkazati reference za najmanj dva referenčna objekta vrtcev ali šol - vsak v vrednosti najmanj 100.000,00 EUR brez DDV, opremljena v zadnjih treh letih v Republiki Sloveniji. Naročnik je na istem obrazcu določil tudi:

"Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnika (razpisni obrazec 3a) za vsak objekt posebej, sicer reference ne bodo priznane. Naročnik ne bo priznal referenc, navedenih v morebitnih prilogah."

S popravkom, objavljenim na Portalu javnih naročil pod številko objave JN3673/2009 z dne 11.5.2009, je naročnik Razpisni obrazec št. 3 spremenil tako, da je določil, da lahko v primeru, ko ponudnik svojo ponudbo odda zgolj za drugi sklop javnega naročila, priloži reference za referenčne objekte v vrednosti najmanj 20.000,00 EUR brez DDV.

Z vpogledom V Razpisni obrazec št. 3a (Potrdilo naročnika - priloga razpisnemu obrazcu št. 3 - REFERENCE PONUDNIKA) gre ugotoviti, da je naročnik na tem med drugim podal tudi naslednjo opombo: "Veljavno je samo potrdilo z originalnim žigom naročnika".
Z vpogledom v vlagateljevo ponudbo gre ugotoviti, da je ta v njej med drugim predložil izpolnjen Razpisni obrazec št. 3, v katerem so navedene skupno štiri reference. Ena od omenjenih referenc se nanaša na dobavo kuhinje Oš Toneta Čufarja Jesenice, druga pa na dobavo kuhinje Vrtcu Litija. Vrednost obeh omenjenih referenc je višja od 20.000,00 EUR.

Z vpogledom v vlagateljevo ponudbo gre ravno tako ugotoviti, da je vlagatelj v njej med drugim predložil tudi referenčna potrdila za vsa štiri referenčna dela, navedena v Razpisnem obrazcu št. 3. Ob tem gre ugotoviti, da nobeno od referenčnih potrdil ni bilo podano na obrazcu, ki ga je v okviru razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila predpisal naročnik, so pa v predloženih referenčnih potrdilih navedeni vsi podatki, ki jih je naročnik sicer zahteval na z njegove strani predvidenem obrazcu (izjema je potrdilo referenčnega naročnika JKP Grosuplje, na katerem ni navedene telefonske številke odgovorne osebe referenčnega naročnika, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije). Ravno tako gre ugotoviti tudi, da je bilo od štirih predloženih referenčnih potrdil zgolj eno (referenčni naročnik JKP Grosuplje) predloženo v originalu, ostala tri so bila predložena v fotokopijah. Vsa predložena referenčna potrdila so sicer v celoti izpolnjena (z zgoraj že opisano izjemo, ki se nanaša na potrdilo referenčnega naročnika JKP Grosuplje) ter žigosana in podpisana s strani referenčnih naročnikov.

Ob upoštevanju zgoraj opisanih dejstev Državna revizijska komisija ugotavlja, da ponudba izbranega ponudnika ni skladna z naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije postopka oddaje javnega naročila. Ugotoviti gre namreč, da referenčna potrdila, kot so bila predložena v vlagateljevi ponudbi, niso bila podana na s strani naročnika predvidenih obrazcih, prav tako pa zaradi dejstva, da so bila tri od štirih potrdil predložena v fotokopijah, pri teh ni izpolnjena naročnikova zahteva po tem, da morajo imeti potrdila originalen žig referenčnega naročnika (fotokopije žigosanega dokumenta po oceni Državne revizijske komisije namreč ni mogoče šteti za dokument z originalnim žigom). Prav tako neskladnost z zahtevami razpisne dokumentacije predstavlja dejstvo, da na enem od referenčnih potrdil (referenčnega naročnika JKP Grosuplje) ni navedena telefonska številka kontaktne osebe referenčnega naročnika.

Iz določil 17. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 izhaja, da je nepopolna ponudba tista ponudba, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. Če je formalna pomanjkljivost ponudbe nebistvena, ponudba ni formalno nepopolna. Iz določil 78. člena ZJN-2 izhaja, da mora naročnik v kolikor sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev njegove ponudbe le v primeru, če določenega dejstva ne more sam preveriti. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni, mora naročnik tako ponudbo izločiti. Ponudnik ne sme spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Državna revizijska komisija ob upoštevanju zgornje pravne podlage najprej ugotavlja, da gre pomanjkljivost vlagateljeve ponudbe, ki se nanaša na predložitev referenčnih potrdil na drugih obrazcih, kot so bili predvideni v razpisni dokumentaciji postopka oddaje javnega naročila, označiti za nebistveno formalno pomanjkljivost. Ugotoviti gre namreč, da naročnik v dokumentih, ki se nanašajo na postopek oddaje javnega naročila, ni nikjer navedel, zakaj naj bi bila zanj relevantna zgolj referenčna potrdila, predložena na z njegove strani predpisanih obrazcih (naročnik tudi v odločitvi o zahtevku za revizijo navaja zgolj, da je želel pridobiti referenčna potrdila, ki bi bila podana v času trajanja razpisa, pri čemer ne pojasnjuje, kakšnemu namenu naj bi to služilo), prav tako pa gre ugotoviti tudi, da iz referenčnih potrdil, kot so bila predložena v vlagateljevi ponudbi, izhajajo vsi podatki, ki jih je naročnik sicer zahteval na svojem obrazcu referenčnega potrdila. Ker je odprava na tem mestu obravnavane pomanjkljivosti tako dejansko nepotrebna, gre ugotovljeno formalno pomanjkljivost označiti za nebistveno, ponudbe izbranega ponudnika pa kljub tej ni mogoče označiti za formalno nepopolno.

Državna revizijska komisija dalje ugotavlja, da gre kot nebistveno formalno pomanjkljivost označiti tudi pomanjkljivost vlagateljeve ponudbe, ki se nanaša na nezapis telefonske številke kontaktne osebe referenčnega naročnika na potrdilu, izdanem s strani referenčnega naročnika JKP Grosuplje. Ugotoviti gre namreč, da so na omenjenem potrdilu navedeni vsi podatki, ki so potrebni za to, da bi naročnik lahko izvedel morebiti potrebno preverjanje podane reference, in sicer tako podatki o nazivu in sedežu referenčnega naročnika, vsebini referenčnega posla, kot tudi podatki o naročnikovi kontaktni (odgovorni) osebi. Ker je odprava na tem mestu obravnavane pomanjkljivosti tako dejansko nepotrebna, gre ugotovljeno formalno pomanjkljivost označiti za nebistveno, ponudbe izbranega ponudnika pa kljub tej ni mogoče označiti za formalno nepopolno.

Kot slednje Državna revizijska komisija ugotavlja, da gre pomanjkljivost vlagateljeve ponudbe, ki izhaja iz dejstva, da so bila tri od štirih potrdil predložena v fotokopijah, s čemer ni izpolnjena naročnikova zahteva po tem, da morajo imeti potrdila originalen žig referenčnega naročnika, označiti za bistveno formalno pomanjkljivost. Pritrditi gre namreč naročniku v njegovem stališču, da zahteva po originalnem žigu preprečuje možnost zlorabe referenčnih potrdil, hkrati pa gre ugotoviti da je zaradi s tem povezane pomanjkljivosti ponudba izbranega ponudnika nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila, ter da odpravljanje te pomanjkljivosti ne bi pomenilo spreminjanja cene, ponudbe v okviru meril ali tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, kot tudi ne tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev ponudbe izbranega ponudnika glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Ker je naročnik vlagateljevo ponudbo navkljub zgoraj opredeljeni naravi njenih pomanjkljivosti izločil, brez da bi vlagatelju omogočil in dopustil njeno dopolnitev, je s tem ravnal v neskladju z določili 78. člena ZJN-2, s tem povezane revizijske navedbe vlagatelja pa so utemeljene.

Državna revizijska komisija je zato, na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 16.7.2009 ugodila in je razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila "Dobava in montaža opreme igralnic in kuhinje novega kontejnerskega vrtca v Grosupljem" v sklopu 2: "Dobava in montaža opreme kuhinje in njenih pomožnih prostorov", kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Sklep o izboru izvajalca del" št. 351-05/2008 z dne 15.6.2009.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil stroške, nastale z revizijo, in sicer v višini 1.400,00 EUR, za odvetniške stroške sestave zahtevka za revizijo, ter materialne stroške v višini 20,00 EUR, oboje povečano za 20% DDV. Vlagatelj je zahteval tudi povrnitev vplačane takse za revizijski postopek v višini 2.500,00 EUR.

Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj je s svojim revizijskim zahtevkom uspel, zato mu Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN in skladno z določili 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009), določili 13. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008) ter določili 6. dela Tarife, ki je priloga tega zakona, kot potrebne priznava naslednje stroške, nastale z revizijo:
- stroške takse za revizijski zahtevek v višini 2.500,00 EUR,
- nagrado za revizijski postopek v višini 300,00 EUR, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 360,00 EUR,
- izdatke (za materialne stroške) v (pavšalni) višini 20,00 EUR, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 24,00 EUR.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 2.884,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa od plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 7.9.2009

mag. Nataša Jeršič,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje,
- Odvetnica Breda Razdevšek, Dalmatinova ulica 11, Ljubljana,
- Kogast sistemi, d.o.o., Adamičeva cesta 36, Grosuplje,
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.