018-182/2009 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

Številka: 018-182/2009-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 ter 53/07; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Sonje Drozdek-šinko kot predsednice senata ter člana Jožefa Kocuvana in članice mag. Nataše Jeršič kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Metke Čretnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Izgradnja objekta Strelišče škrilj in objekta Vadišče škrilj", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika PRIMORJE, d.d., Vipavska cesta 3, Ajdovščina (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 59, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 1.9.2009 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljeva zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo z dne 11.8.2009 se, razen v stroškovnem delu, zavrže.

2. Zahteva vlagatelja za povračilo stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je obvestilo o predmetnem javnem naročilu objavil na portalu javnih naročil dne 21.4.2009 pod št. objave JN3143/2009.

Naročnik je dne 10.7.2009 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila, št. 430-160/2009-37, iz katere izhaja, da je za izvedbo javnega naročila izbral ponudnika SCT, d.d., Slovenska cesta 56, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve odločitve izhaja, da je naročnik pravočasno prejel 7 ponudb, med katerimi je bila ena izločena kot nepopolna. Ponudba vlagatelja je glede na merilo najnižje skupne ponudbene cene z DDV zasedla četrto mesto.

Po prejemu dodatne obrazložitve z dne 20.7.2009 je vlagatelj pravočasno vložil zahtevek za revizijo (vloga z dne 23.7.2009), v katerem izpodbija popolnost ponudb izbranega ponudnika ter ponudnikov CGP d.d., Novo mesto in GRANIT, d.d., Slovenska Bistrica, ki so se na ocenjevalni lestvici glede na edino postavljeno merilo uvrstili pred vlagateljem. Vlagatelj navaja, da ponudbe teh ponudnikov niso pravilne, ker slednji niso predložili referenčnih izjav za objekte, pri katerih bi šlo za istovrstno prenovo ali gradnjo, kot to zahteva razpisni pogoj za strelišče in vadišče. Ponudnik GRANIT d.d. Slovenska Bistrica tudi ni predložil bančne garancije v višini 10% ponudbene vrednosti z DDV, kot je bilo to zahtevano. Vlagatelj zato predlaga, da naročnik zahtevku za revizijo v celoti ugodi in izpodbijano odločitev o oddaji javnega naročila št. 430-160/2009-37 z dne 10.7.2009 v celoti razveljavi in kot najugodnejšega ponudnika izbere vlagatelja zahtevka za revizijo. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev vseh stroškov revizijskega postopka.

Naročnik je 7.8.2009 sprejel sklep št. 430-367/2009-6, s katerim je o vlagateljevemu zahtevku odločil "Zahtevku za revizijo se delno ugodi in se delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila tako, da se postopek oddaje javnega naročila vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb". Zahtevo za povračilo stroškov je naročnik zavrnil. V obrazložitvi sklepa je naročnik navedel, da je izbrani ponudnik predložil reference, ki v celoti ustrezajo naročnikovim zahtevam glede oprave najmanj treh istovrstnih prenov ali gradenj v vrednosti nad 1.000.000,00 EUR z DDV, vendar pa je ugotovil, da ponudniki CGP d.d., Novo mesto, GRANIT, d.d., Slovenska Bistrica, IPL d.o.o., Trzin in GPG d.d., Ljubljana-Polje, niso izpolnjevali zahtevanega pogoja glede oprave najmanj treh istovrstnih prenov ali gradenj. Naročnik je tudi zapisal, da je pri ugotavljanju utemeljenosti vloženega zahtevka za revizijo ugotovil, da ponudbi ponudnikov GRANIT, d.d., Slovenska Bistrica in GPG d.d., Ljubljana-Polje nista izpolnjevali zahtevanega pogoja glede same višine bančne garancije za resnost ponudbe. Revizijske stroške je naročnik zavrnil zato, ker jih vlagatelj v revizijskem zahtevku ni opredelil.

Z vlogo z dne 11.8.2009 je vlagatelj naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo v delu, v katerem je bil zahtevek za revizijo s strani naročnika zavrnjen. Vlagatelj ponovno poudarja, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje predpisanega referenčnega pogoja in zahteva, da mu naročnik povrne stroške revizijskega postopka v višini 5.000,00 EUR.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija na podlagi 23. člena ZRPJN in 6. odst. 22. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je ugotovila, da je naročnik v celoti ugodil vlagateljevemu zahtevku za revizijo. Po vpogledu v naročnikov sklep št. 430-367/2009-6 z dne 7.8.2009 je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik sicer zapisal v izreku, da "Zahtevku za revizijo se delno ugodi in se delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila tako, da se postopek oddaje javnega naročila vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb". Iz vlagateljevega zahtevka za revizijo izhaja, da je vlagatelj zahteval razveljavitev naročnikove Odločitve o oddaji javnega naročila št. 430-160/2009-27 z dne 10.7.2009 in izbiro vlagatelja kot najugodnejšega ponudnika.

Iz določbe 1. odst. 16. člena ZRPJN izhaja, da naročnik po preverjanju odloči o zahtevku za revizijo tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zahtevek za revizijo zavrne (1. odstavek 16. člena ZRPJN). Naročnikova odločitev o zahtevku za revizijo ima v primeru ugoditve zahtevku za revizijo zgolj razveljavitveni oziroma kasatorični učinek, saj se z njo razveljavi določeno pravno ravnanje v postopku oddaje javnega naročila (npr. odločitev o oddaji javnega naročila, določen del razpisne dokumentacije, celoten postopek oddaje javnega naročila, itd.). Ne more pa naročnik v postopku revizije sprejeti nobenih odločitev v postopku oddaje javnega naročila, ampak slednje (v primeru razveljavitve) lahko stori šele po končanem revizijskem postopku.

V obravnavanem primeru je vlagatelj z razveljavitvijo Odločitve o oddaji naročila št. 430-160/2009-27 z dne 10.7.2009 zahteval le delno razveljavitev predmetnega postopka oddaje javnega naročila, naročnik pa je z vrnitvijo postopka oddaje javnega naročila v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb vlagateljevemu zahtevku za revizijo v tem delu dejansko v celoti ugodil. Naročnik je sledil vlagateljevemu predlogu in postopek oddaje javnega naročila delno razveljavil tako, da ga je vrnil v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb. Ker pa je vrnitev v to fazo mogoča le, če se hkrati razveljavi že sprejeta odločitev o oddaji naročila, gre šteti, da naročnikova odločitev o vrnitvi postopka oddaje javnega naročila v fazo ponovnega pregleda in ocenjevanja ponudb zajema tudi razveljavitev Odločitve o oddaji javnega naročila, št. 430-160/2009-37 z dne 10.7.2009. Ker naročnik, kot je bilo že zapisano, lahko v revizijskem postopku odloči le o morebitni (delni) razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila, ne more pa v revizijskem postopku sprejeti nobenih odločitev v postopku oddaje javnega naročila, gre v obravnavanem primeru naročnikovo odločitev o zahtevku za revizijo, kot je razvidna iz izreka njegovega sklepa št. 430-367/2009-6 z dne 7.8.2009, nedvomno šteti kot ugoditev celotnemu revizijskemu zahtevku vlagatelja.

Dejstva, ki jih vlagatelj navaja v zahtevku za revizijo in ki se nanašajo na pomanjkljivosti ponudbe izbranega ponudnika, bi tudi, če bi se izkazala za resnična, še vedno utemeljevala le razveljavitev Odločitve o oddaji naročila št. 430-160/2009-27 z dne 10.7.2009. Slednjo pa je vlagatelj dosegel že, ko je o njegovem zahtevku za revizijo odločal naročnik. Zato vlagatelju v tem delu v skladu z določbo 274. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 in 45/08; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s 5. odst. 3. člena ZRPJN ni mogoče priznati pravnega interesa za nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija je iz navedenih razlogov vlagateljevo zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo v tem delu zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povračilo vseh stroškov revizijskega postopka, vendar je naročnik s sklepom z dne 7.8.2009 njegovo zahtevo za povračilo stroškov zavrnil z utemeljitvijo, da vlagatelj stroškov ni opredelil. Vlagatelj je v zahtevi za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo z dne 11.8.2009 navedel, da bo postopek nadaljeval v delu, v katerem je bil zahtevek za revizijo s strani naročnika zavrnjen, torej v stroškovnem delu. V slednji vlogi je vlagatelj stroške opredelil in je zahteval povračilo takse v višini 5.000,00 EUR.

3. odstavek 22. člena ZRPJN določa, da mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo, v 5. odstavku 22. člena ZRPJN pa je določeno, da morata stranki v zahtevi opredeljeno navesti stroške, za katere zahtevata povračilo. Povrnitev stroškov je mogoče zahtevati do sprejema odločitve naročnika oziroma Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo.

V konkretnem primeru je odločitev o zahtevku za revizijo sprejel naročnik, Državna revizijska komisija pa zaradi pomanjkanja vlagateljevega interesa za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo (kot argumentirano zgoraj) o zahtevku za revizijo, razen v stroškovnem delu, ni vsebinsko odločala. Vlagatelju je mogoče priznati le stroške, katerih povračilo je zahteval do prejema naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo (5. odst. 22. člena ZRPJN).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj do odločitve naročnika o zahtevku za revizijo v nasprotju s 5. odst. 22. člena ZRPJN ni opredelil, katere stroške naj mu povrne naročnik, temveč je to storil šele v zahtevi za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo. Zato je Državna revizijska komisija v skladu s 6. odst. 22. člena ZRPJN vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 1.9.2009

Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
â"˘ PRIMORJE, d.d., Vipavska cesta 3, Ajdovščina
â"˘ Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 59, Ljubljana
â"˘ SCT, d.d., Slovenska cesta 56, Ljubljana
â"˘ Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
â"˘ Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana