018-149/2009 REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA PROMET, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE

Številka: 018-149/2009-6

SKLEP

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja - ZRPJN-UPB5 (Uradni list RS, št. 94/07; v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu članice Državne revizijske komisije Sonje Drozdek šinko, kot predsednice senata in predsednice Državne revizijske komisije Vesne Cukrov in člana Državne revizijske komisije Jožefa Kocuvana, kot članov senata, ob sodelovanju višje svetovalke Zlate Jerman, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila "Rekonstrukcija mostu čez Kokro-Derniški most v Potočah na R1-210/1106 v km 14,850", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnikov v skupnem nastopu GRADIS GP, Ljubljana, d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 11, Ljubljana in GRADBINEC GIP, gradbeništvo, d.o.o., Nazorjeva ulica 1, Kranj, ki ju po pooblastilu zastopa Odvetnik Mirko Bandelj, Trdinova 7, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA PROMET, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 1. 9. 2009 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo vlagatelja z dne 26. 6. 2009 se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o oddaji naročila, vsebovana v Odločitvi o oddaji javnega naročila, št. 43001-94/2009, z dne 11. 6. 2009.

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se ugodi. Naročnik mora povrniti vlagatelju stroške v višini 5.960,00 EUR, v 15-ih dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po izteku roka, določenega v tej točki.

Obrazložitev

Naročnik je dne 6. 4. 2009, pod št. 43001-94/2009 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Rekonstrukcija mostu čez Kokro-Derniški most v Potočah na R1-210/1106 v km 14,850". Obvestilo o javnem naročilu je naročnik objavil na portalu javnih naročil dne 7. 4. 2009 pod št. objave JN2745/2009.

Naročnik je dne 11. 6. 2009, pod št. 43001-94/2009 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je predmetno naročilo oddal ponudniku NIVO gradnje in ekologija, d.d., Lava 11, Celje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z vlogo z dne 26. 6. 2009 vložil zahtevek za revizijo, s katerim je predlagal razveljavitev odločitve o oddaji naročila in izločitev ponudbe izbranega ponudnika pri ponovnem odločanju. Vlagatelj je zatrjeval, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogojev pod točko 3.1.4 razpisnih pogojev (kadrovske zmogljivosti) in pod točko 3.1.5 (reference). Izbrani ponudnik je kot dokazilo za izpolnjevanje obeh pogojev predložil zahtevani izjavi, pri obeh pa se sklicuje na referenčni posel Ureditev Sušice v Podbočju I. faza - 2. Odsek, od km 1,258.60 do km 1,591.80, vključno z izgradnjo osmih mostov. Glede slednjega referenčnega posla pa je vlagatelj zatrjeval, da ne izpolnjuje niti kriterija istovrstnosti niti kriterija vrednosti. Referenčni posel se v pretežnem delu nanaša na vodogradbena dela, medtem ko gre pri predmetnem javnem naročilu pretežno za zahtevno rekonstrukcijo mostu. Referenčni posel sicer zajema tudi izgradnjo osmih mostov, vendar njihova izgradnja po zahtevnosti posameznega mostu nikakor ni primerljiva s poslom po predmetnem javnem naročilu, niti po vrsti del niti po količini. Predmetno javno naročilo se nanaša na rekonstrukcijo mostu širine dobrih 10 metrov, medtem ko je referenčni posel zajemal izgradnjo bistveno manjših mostičkov širine 4 metrov. Precejšnja razlika je tudi v drugih tehničnih in prometno tehničnih lastnostih objektov, saj je predmet naročila most na regionalni cesti. Očitne razlike med posloma pa se kažejo npr. v naslednjih postavkah iz popisa del po predmetnem javnem naročilu: 1.4 Predhodna dela za popravilo objektov, 4. Voziščne konstrukcije, 5.2 Dela z jeklom za ojačitev, 5.8 Ključavničarska dela, itd. Velik del vrednosti referenčnega posla je odpadel na vodogradbena dela. Kolikor upoštevamo še drobitev vrednosti po posameznih mostovih, je treba ugotoviti, da referenčni posel tudi vrednostno ni primerljiv s predmetnim javnim naročilom, saj niti ena od izvedb ne dosega vrednostnega limita primerljivega objekta, kot ga je zahteval naročnik. Po prepričanju vlagatelja izpolnitve zahtevanih pogojev ni mogoče doseči s količinskim in vrednostnim kumuliranjem del na več objektih (osmih mostovih), četudi so ti predmet enega posla, saj je smisel pogojev ugotavljanje sposobnosti ponudnika za izvedbo konkretnega naročila. Referenčni posel se tudi sicer v precejšnjem delu ne nanaša na ista dela, kot izhajajo iz popisa del. Zahtevnost izvedbe predmetnega javnega naročila je bistveno višja, tehnično popolnoma neprimerljiva in bolj zahtevna. Iz vseh navedenih razlogov bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika kot nepravilno in nepopolno izločiti iz nadaljnje obravnave. Vlagatelj je podal tudi dokazni predlog z vpogledom v ustrezno dokumentacijo (popis del po javnem naročilu št. 4113-28/2005/36) referenčnega posla pri Ministrstvu za okolje in prostor in primerjavo s popisom del po predmetnem javnem naročilu.

Naročnik je dne 7. 7. 2009, pod št. 43001-94/2009 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo vlagatelja kot neutemeljenega zavrnil. V obrazložitvi sklepa je navedel, da je pri preverjanju predloženih referenc imel na razpolago tudi svojo dokumentacijo, ker je pri referenčnem projektu sodeloval kot soinvestitor. Pogodbena vrednost celotnega referenčnega projekta je znašala cca 1.250.000 EUR, projekt pa je vključeval tudi izgradnjo osmih mostov v vrednosti 601.474,60 EUR, zato referenčni posel po vrednosti nesporno izpolnjuje pogoj iz razpisne dokumentacije, ki se je glasil, da mora vrednost referenčnega posla znašati vsaj 70% ponudbene vrednosti z DDV. Predloženo referenčno delo pa tudi po vsebini del izpolnjuje naročnikov pogoj, saj gre nesporno za istovrsten posel (gradnja mostov). V obeh primerih gre namreč za gradnjo objektov, ki po Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost sodijo v kategorijo zahtevnih objektov. Za mostove je v uredbi določeno, da sodijo v kategorijo zahtevnih objektov, če je vsaj ena svetla razdalja med zaporednima opornikoma večja kot 8 m.

Vlagatelj je z vlogo z dne 15. 7. 2009 naročnika obvestil o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z vlogo z dne 16. 7. 2009 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v predmetnem postopku oddaje javnega naročila in pred njim vodenem revizijskem postopku.

Naročnik je na poziv Državne revizijske komisije, da odstopi celotno dokumentacijo, ki mu je bila podlaga za presojanje ustreznosti spornega referenčnega posla, z vlogo z dne 3. 8. 2009 predložil Pogodbo o gradnji "ključ v roke", št. 2511-06-810548, sklenjeno dne 15. 9. 2006, za izvedbo del "Ureditev Sušice v Podbočju I. faza - 2. Odsek, od km 1,258.60 do km 1,591.80, vključno z izgradnjo osmih mostov".

Državna revizijska komisija je v postopku skladno z dokaznim predlogom vlagatelja in na podlagi 21. člena ZRPJN pridobila dodatno dokumentacijo od naročnika referenčnega posla, RS, Ministrstva za okolje in prostor, ki se nanaša na izvedbo postopka oddaje javnega naročila "Ureditev Sušice v Podbočju I. faza - 2. Odsek, od km 1,258.60 do km 1,591.80, vključno z izgradnjo osmih mostov", na podlagi katerega je bila dne 15. 9. 2006 sklenjena Pogodba o gradnji "ključ v roke", št. 2511-06-810548, in sicer ponudbo izbranega ponudnika z dne 16. 8. 2006 v slednjem referenčnem poslu ter Pogodbo o gradnji "ključ v roke", št. 2511-06-810548, sklenjeno dne 15. 9. 2006.

Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v celotno dokumentacijo o izvedbi postopka konkretnega javnega naročila, dokumentacijo o revizijskem postopku, vodenem pri naročniku ter dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila "Ureditev Sušice v Podbočju I. faza - 2. Odsek, od km 1,258.60 do km 1,591.80, vključno z izgradnjo osmih mostov", in sicer ponudbo izbranega ponudnika z dne 16. 8. 2006 ter Pogodbo o gradnji "ključ v roke", št. 2511-06-810548, sklenjeno dne 15. 9. 2006.

Na podlagi tako izvedenega dokaznega postopka je Državna revizijska komisija kot nesporno med strankama ugotovila, da je naročnik predmetno javno naročilo izvajal po odprtem postopku, v katerem je prejel štiri pravočasne ponudbe, kar izhaja iz Zapisnika o javnem odpiranju ponudb z dne 21. 5. 2009. Iz Poročila o oddaji naročila z dne 8. 6. 2009 in Odločitve o oddaji naročila z dne 11. 6. 2009 pa izhaja, da je naročnik med prejetimi ponudbami kot najugodnejšo po merilu najnižje ponudbene cene izbral ponudbo izbranega ponudnika, medtem ko je vlagatelj podal drugo najugodnejšo ponudbo.

Med strankama je sporno vprašanje, ali je naročnik sprejel odločitev o oddaji naročila skladno s 1. odstavkom 80. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08), ki določa, da mora naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Vlagatelj je namreč zatrjeval, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje pogojev v delu, ki se nanaša na izpolnitev tehnične in kadrovske sposobnosti.

Skladno s 1. odstavkom 41. člena ZJN-2 mora naročnik oddati javno naročilo na podlagi meril, opredeljenih v 48. členu tega zakona, ob upoštevanju določb 49. člena tega zakona, upoštevaje možnost ponujanja variant, potem ko naročnik preveri sposobnost gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila, ki izpolnjujejo pogoje, vezane na osnovno sposobnost kandidata ali ponudnika in sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti. Preverjanje se nanaša na izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje sposobnosti iz 44. do 47. člena tega zakona in na nediskriminacijske pogoje in merila iz 3. odstavka tega člena. Skladno s 3. odstavkom 41. člena ZJN-2 lahko naročnik od ponudnikov zahteva, da izpolnjujejo minimalno stopnjo sposobnosti glede ekonomskega in finančnega statusa in tehnične in poklicne sposobnosti. Tehnično sposobnost zakon ureja v 45. členu, ki določa, da naročnik oceni in preveri tehnično sposobnost gospodarskih subjektov v skladu z 2. in 3. odstavkom tega člena. Gospodarski subjekti lahko skladno z določbo prve alineje a) točke 2. odstavka 45. člena ZJN-2 izkažejo izpolnjevanje tehnične sposobnosti s seznamom gradenj, opravljenih v zadnjih petih letih, skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu za najpomembnejše gradnje. Skladno z določbo e) točke 2. odstavka 45. člena ZJN-2 pa se lahko izkaže izpolnjevanje kadrovske sposobnosti z navedbo izobrazbene in strokovne kvalifikacije oseb pri izvajalcu storitve oziroma gradnje in/ali kvalifikacije oseb, odgovornih za vodenje projektov, zlasti pa oseb, ki bodo vodile izvedbo storitve oziroma gradnje. Skladno s 6. odstavkom 45. člena ZJN-2 mora naročnik v obvestilu o javnem naročilu ali v povabilu k oddaji ponudbe navesti, katero dokazilo iz 2. odstavka tega člena bo štel kot ustrezno.

Naročnik je v obravnavanem primeru v Navodilih za pripravo ponudbe, točki 3. Pogoji in merila za izbor ponudb v podtočki 3.1 Pogoji za priznanje sposobnosti navedel, da mora ponudnik zagotoviti, da so izpolnjeni vsi pogoji za priznanje sposobnosti. Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi (ponudnik, partner, podizvajalec) mora glede na posel, ki ga prevzema v ponudbi, izpolnjevati osnovne in ekonomsko-finančne pogoje ter pogoje glede referenc in solidnosti. V podtočki 3.1.5 Reference je naročnik zahteval:

"Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, je v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila uspešno izvedel najmanj en istovrsten in vsaj 70% toliko vreden posel, kot ga prevzema v ponudbi.
Dokazilo: Podatki o referenčnem delu, vsebinsko skladni s predlogo.
Opombe: Istovrsten posel pomeni tista dela iz popisa del, ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za istovrstna dela, v primerljivih količinah, kot jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Vrednost posla pomeni vrednost skupaj z DDV. Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, â??) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu."

Po vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika z dne 21. 5. 2009 je Državna revizijska komisija ugotovila, da je slednji kot dokazilo za izpolnjevanje zgoraj citiranega referenčnega pogoja predložil izpolnjen obrazec Podatki o referenčnem delu, v katerem je kot referenčno delo navedel "Ureditev Sušice v Podbočju I. faza - 2. Odsek, vključno z izgradnjo osmih mostov", v vrednosti 601.474,60 EUR, kot opis posla, ki ga naj bi pri tem referenčnem delu opravil in obračunal, pa je navedel:

- "Ureditev Sušice v Podbočju I. faza - 2. Odsek, od km 1,258.60 do km 1,591.80, vključno z izgradnjo osmih mostov
- Izgradnja 8 mostov preko Sušice v Podbočju dolžine do 15 m ter širine cca 4 m
- Vodnogospodarska ureditev (zavarovanje brežin s podpornim zidom v dolžini cca 300 m, zavarovanje brežin z lomljencem, objekti za razgibavanje struge kot so odbijači iz lomljenca, talni pragovi in polpragovi in podobno ter razni platoji in stopnice)
- Vzpostavitev prvotnega povoznega stanja (povezava novo zgrajenih mostov na regionalno cesto z vsemi zemeljskimi deli in zaključenimi asfalterskimi deli)."

Kot izhaja iz naročnikove zahteve v razpisni dokumentaciji, je moralo referenčno delo ustrezati po "istovrstnosti" in po "vrednosti". Vlagatelj je v zahtevku za revizijo izpodbijal ustreznost referenčnega posla izbranega ponudnika tako po kriteriju istovrstnosti kot po kriteriju vrednosti.

Naročnik je "istovrsten posel" definiral kot tista dela iz popisa del, ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi", iz opisa referenčnega dela pa mora biti razvidno, da gre za istovrstna dela, v primerljivih količinah, kot jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Za presojo ustreznosti sporne reference po kriteriju istovrstnosti je bilo torej potrebno presoditi, ali referenčni posel izbranega ponudnika zajema tista dela iz popisa del, ki jih izbrani ponudnik prevzema v ponudbi za predmetno javno naročilo, ter, ali so bila slednja dela opravljena v primerljivih količinah, kot jih izbrani ponudnik prevzema v ponudbi za predmetno javno naročilo.

Predmet obravnavanega javnega naročila je "Rekonstrukcija mostu čez Kokro-Derniški most v Potočah na R1-210/1106 v km 14,850." Popis del, ki jih izbrani ponudnik prevzema s ponudbo za predmetno javno naročilo, je razviden iz izpolnjenega obrazca "T.2.1 Projektantski opis del s količinami za sanacijo/rekonstrukcijo mostu čez Kokro Derniški-Potoče, HEB-700, 8 nosilcev".

Kot izhaja iz opisa referenčnega dela, ki ga je podal izbrani ponudnik v obrazcu Podatki o referenčnem delu v ponudbi za predmetno javno naročilo, in kot izhaja po vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika v referenčnem poslu "Ureditev Sušice v Podbočju I. faza - 2. Odsek, od km 1,258.60 do km 1,591.80, vključno z izgradnjo osmih mostov", je slednji referenčni posel zajemal več del, in sicer: 1. Vodnogospodarska ureditev, 2. AB podporni zid ob potoku, 3. Vzpostavitev prvotnega povoznega stanja, 4. Premostitveni objekti "v profilu 84" 2 mostička in 5. Premostitveni objekti "v profilu 34" 6 mostičkov. Po oceni Državne revizijske komisije bi referenčni posel lahko kriterij istovrstnosti izpolnjeval le v okviru del: 4. Premostitveni objekti "v profilu 84" 2 mostička in 5. Premostitveni objekti "v profilu 34" 6 mostičkov", vendar pa, kot bo obrazloženo v nadaljevanju, kriterij istovrstnosti pri slednjih delih ni bil izpolnjen. Ker predmet javnega naročila predstavlja rekonstrukcijo mostu, je za presojo namreč mogoče upoštevati le izgradnjo mostov, t.j. Premostitveni objekti "v profilu 84" 2 mostička in Premostitveni objekti "v profilu 34" 6 mostičkov. Kot izhaja iz naročnikovega sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo z dne 7. 7. 2009, je tudi naročnik pri oceni ustreznosti referenčnega posla upošteval zgolj izgradnjo mostov, saj je kot argument, da gre za istovrsten posel, navajal dejstvo, da gre za gradnjo mostov, pri tem pa je kot kriterij istovrstnosti upošteval le, da naj bi mostovi predstavljali kategorijo zahtevnih objektov po Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08). Vendar pa slednji kriterij po oceni Državne revizijske komisije ob upoštevanju zahtev iz razpisne dokumentacije ne more zadostovati za zaključek, da gre za istovrsten posel, saj naročnik v razpisni dokumentaciji ni postavil zahteve, da se istovrstnost referenčnega posla presoja s kriterijem, da mora referenčni objekt ustrezati kategoriji zahtevnih objektov iz citirane uredbe.

Državna revizijska komisija je zato ob upoštevanju naročnikovih zahtev iz razpisne dokumentacije v nadaljevanju opravila primerjavo popisa del (po vsebini) iz obravnavanega javnega naročila (obrazca "T.2.1 Projektantski opis del s količinami za sanacijo/rekonstrukcijo mostu čez Kokro Derniški-Potoče, HEB-700, 8 nosilcev") s popisom del za referenčni posel, v delu, ki se nanaša na Premostitveni objekt "v profilu 84" 2 mostička in Premostitveni objekti "v profilu 34" 6 mostičkov, ki je naveden v ponudbi izbranega ponudnika v referenčnem poslu, v izpolnjenem obrazcu "Popis del s količinami za ponudbeni predračun".

Popis del za predmetno javno naročilo zajema naslednja dela:
1. Preddela: 1.1. Geodetska dela, 1.2 Čiščenje terena, 1.3 Ostala preddela, 1.4 Predhodna dela za popravilo objektov
2. Zemeljska dela in temeljenje
3. Voziščne konstrukcije: 3.1 Nosilne plasti, 3.2 Obrabne plasti, 3.5 Robni elementi vozišč
4. Odvodnjavanje: 4.1 Površinsko odvodnjavanje, 4.3 Globinsko odvodnjavanje, 4.4 Jaški
5. Gradbena in obrtniška dela: 5.1 Tesarska dela, 5.2 Dela z jeklom za ojačitev, 5.3 Dela s cementnim betonom, 5.4. Zidarska dela, 5.5. Zidarska dela pri popravilu objektov, 5.6 Sidranje, 5.8 Ključavničarska dela, 5.9/2 Hidroizolacije
6. Oprema cest
7. Tuje storitve (7.2 Elektroenergetski vodi, 7.3 Telekomunikacijske naprave, 7.5 Vodovod, 7.9 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija.

Popis del za referenčno javno naročilo v delu, ki se nanaša na Premostitveni objekt "v profilu 84" 2 mostička in Premostitveni objekti "v profilu 34" 6 mostičkov pa je zajemal naslednja dela za vsak most:

1. Pripravljalna in zemeljska dela
2. Betonska dela in opaži
3. Zidarska in obrtniška dela.

Zgoraj navedeni popis del se pri obeh naročilih nadalje razčlenjuje na posamezne podpostavke del.

Državna revizijska komisija je na podlagi opravljene primerjave med gornjima popisoma del in na podlagi opravljene primerjave posameznih razčlenjenih podpostavk del ugotovila, da je popis del za predmetno javno naročilo bistveno obsežnejši od popisa del pri referenčnem poslu in je potrebno pritrditi vlagatelju, da referenčni posel ne zajema določenih del iz popisa del za predmetno javno naročilo. Tako popis del pri referenčnem poslu ne vsebuje določenih del v podpostavkah v okviru postavke 1.1. Gradbena dela (npr. obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v hribovitem terenu, posnetek višin obstoječe nivelete asfalta, idr.), dalje ne vsebuje nekaterih del pod postavko 1.2 Čiščenje terena (odstranitev grmovja in dreves z debli, demontaža prometnega znaka in obvestilne table, prestavitev varnostne ograje iz cementnega betona, idr.), dalje ne zajema posameznih del iz postavke 1.3 Ostala preddela (ureditev in preusmeritev prometa, ureditev začasnega umetnega otoka, idr.), ne zajema del iz postavke 1.4 Predhodna dela za popravilo objektov, 4.3 Globinsko odvodnjavanje (kanalizacija), 4.4. Jaški, 5.2 Dela z jeklom za ojačitev, 5.5. Zidarska dela pri popravilu objektov, 6. Oprema cest, idr.

Iz tako ugotovljenega dejanskega stanja je Državna revizijska komisija zaključila, da referenčni posel izbranega ponudnika "Ureditev Sušice v Podbočju I. faza - 2. Odsek, od km 1,258.60 do km 1,591.80, vključno z izgradnjo osmih mostov", po kriteriju istovrstnosti ne ustreza zahtevam naročnika, saj ne zajema vseh tistih del iz popisa del, ki jih izbrani ponudnik prevzema v ponudbi za predmetno javno naročilo in so s tem povezani revizijski očitki vlagatelja utemeljeni. Posledično referenčni posel že iz tega razloga ne ustreza naročnikovim zahtevam iz razpisne dokumentacije. Naročnikova zahteva za priznanje sposobnosti je bila namreč podana kumulativno, torej referenca je morala ustrezati po kriteriju istovrstnosti in v tem okviru po vsebini del in biti tudi količinsko primerljiva, ter ustrezati tudi po kriteriju vrednosti. Iz slednjega razloga Državna revizijska komisija v nadaljevanju ni opravila presoje, ali so bila referenčna dela opravljena tudi v primerljivih količinah, ter ali je referenca ustrezala naročnikovim zahtevam po vrednosti v ponudbi za predmetno javno naročilo, saj morebitna presoja sporne reference v slednjih kriterijih ne bi mogla več vplivati na drugačno odločitev Državne revizijske komisije v tem postopku.

V zvezi z revizijskimi očitki vlagatelja, s katerimi je slednji zatrjeval, da ponudba izbranega ponudnika tudi ni izpolnila kadrovskega pogoja, ki ga je naročnik zahteval v točki 3.1.4 Kadrovske zmogljivosti, se Državna revizijska komisija v celoti sklicuje na gornje ugotovitve v zvezi z izpolnjevanjem referenčnega pogoja izbranega ponudnika pod točko 3.1.5 Reference. Naročnik je namreč glede kadrovskega pogoja v točki 3.1.4 med drugimi zahtevami postavil tudi naslednjo zahtevo: "Ponudnik mora zagotoviti odgovornega vodjo del, ki izpolnjuje naslednje zahteve: v zadnjih desetih letih pred objavo tega naročila odgovorni vodja del pri najmanj enem istovrstnem in vsaj 70% toliko vrednem poslu, kot je ponudbena cena (z DDV) za to naročilo. Opomba: Istovrsten posel pomeni dela iz popisa del za to naročilo. Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za istovrsten posel, kot je to naročilo. Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu in referenčnem delu."

Ker je naročnik tudi pri kadrovskem pogoju (podobno kot pri zgoraj obravnavanem referenčnem pogoju pod točko 3.1.5 Reference) kriterij istovrstnosti opredelil na način, da istovrsten posel pomeni dela iz popisa del za to naročilo, izbrani ponudnik pa je kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja navajal isti referenčni posel za odgovorno vodjo del, kot ga je navajal pri pogoju 3.1.5 Reference, t.j. "Ureditev Sušice v Podbočju I. faza - 2. Odsek, od km 1,258.60 do km 1,591.80, vključno z izgradnjo osmih mostov", je bilo tudi v zvezi s tem povezanimi revizijskimi očitki potrebno zaključiti, da referenčni posel za odgovorno vodjo del zaradi neustreznosti po kriteriju istovrstnosti ni izpolnil zahtev naročnika v točki 3.1.5 Reference.

Državna revizijska komisija je ob upoštevanju ugotovljenega zaključila, da izbrani ponudnik z referenčnim delom "Ureditev Sušice v Podbočju I. faza - 2. Odsek, od km 1,258.60 do km 1,591.80, vključno z izgradnjo osmih mostov", ni izpolnil naročnikovega pogoja za izpolnjevanje tehnične in kadrovske sposobnosti pod točko 3.1.5 Reference in 3.1.4 Kadrovske zmogljivosti iz razpisne dokumentacije za obravnavano javno naročilo. Ker izbrani ponudnik ni izpolnil pogojev iz 45. člena ZJN-2 (tehnična in kadrovska sposobnost), je njegova ponudba v tem delu nepravilna in nepopolna, skladno s 16. in 19. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-2. Naročnik je zato s tem, ko je naročilo oddal izbranemu ponudniku, ki ni predložil popolne ponudbe, ravnal v nasprotju s 1. odstavkom 80. člena ZJN-2, saj bi moral po opravljenem pregledu ponudbe izbranega ponudnika le-to kot nepopolno izločiti.

Državna revizijska komisija je na podlagi vsega navedenega ugodila zahtevku za revizijo vlagatelja in razveljavila odločitev naročnika o oddaji naročila, vsebovano v Odločitvi o oddaji javnega naročila, št. 43001-94/2009, z dne 11. 6. 2009.

Ob tem Državna revizijska komisija še pripominja, da ima v revizijskem postopku pri odločanju o zahtevku za revizijo zgolj kasatorična in ne reformatorična pooblastila. Državna revizijska komisija lahko na podlagi 23. člena ZRPJN o zahtevku odloči zgolj tako, da bodisi zahtevek za revizijo zavrže, zavrne ali zahtevku ugodi tako, da bodisi postopek oddaje javnega naročila v celoti ali delno razveljavi. Državna revizijska komisija s svojim sklepom ne more nadomestiti naročnikove odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika ali druge odločitve v postopku oddaje javnega naročila. Državna revizijska komisija zato v obravnavanem primeru ne more odločiti, da je naročnik pri ponovnem odločanju dolžan izločiti ponudbo izbranega ponudnika v postopku oddaje javnega naročila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Odločitev o stroških temelji na 3. odstavku 22. člena ZRPJN. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je naročnik dolžan vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala celotne priglašene stroške, in sicer za takso v višini 5.000,00 EUR ter skladno z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu - ZOdv-C (Uradni list RS, št. 35/09) nagrado za revizijski postopek v višini 800,00 EUR, katero je določila skladno s 13. členom Zakona o odvetniški tarifi - ZOdvT (Uradni list RS, št. 67/08) po pravičnem preudarku, ob upoštevanju vseh okoliščin primera in 20% DDV na nagrado v višini 160,00 EUR (Tar. št. 6007 ZOdvT), vse skupaj v znesku 5.960,00 EUR.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo v višini 5.960,00 EUR, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po izteku roka, določenega v tem odstavku.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 1. 9. 2009
Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA PROMET, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, Tržaška cesta 19, Ljubljana
- Odvetnik Mirko Bandelj, Trdinova 7, Ljubljana
- NIVO gradnje in ekologija, d.d., Lava 11, Celje
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana