018-152/2009 Občina Slovenska Bistrica

Številka: 018-152/2009-8

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu predsednice Vesne Cukrov kot predsednika senata, članice Vide Kostanjevec kot članice senata in člana Jožefa Kocuvana kot člana senata, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v zvezi s postopkom pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije za sistem javne razsvetljave v Občini Slovenska Bistrica in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj ESCO.SI, Podjetje za energetsko svetovanje in investiranje, Plese 91, Murska Sobota (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: naročnik), 28. 8. 2009 soglasno

ODLOČILA

Obvestilo o umiku zahtevka za revizijo se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je 30. 10. 2008 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN9277/2009, objavil obvestilo o naročilu in izmed treh ponudb, prejetih po izvedbi pogajanj, s sklepom št. 354-191/2008-39 z dne 11. 6. 2009 kot najugodnejšo izbral ponudbo ponudnika Tehmar, d. o. o., Zagrebška cesta 100, Maribor.

Vlagatelj je vložil vlogo "Pritožba" z dne 22. 6. 2009 (tj. zahtevek za revizijo), ki jo je naročnik s sklepom št. 354-191/2008-49 z dne 13. 7. 2009 zavrnil.

Vlagatelj je z "Obvestilom o nadaljevanju postopka" z dne 16. 7. 2009 naročniku sporočil, da želi nadaljevati postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija je 21. 7. 2009 od naročnika prejela dokumentacijo. Z dopisom št. 018-152/2009-3 z dne 4. 8. 2009 je Državna revizijska komisija podaljšala rok za odločitev.

Državna revizijska komisija je 24. 8. 2009 po telefaksu in 28. 8. 2009 po pošti prejela vlogo "Umik zahteve za revizijo" z dne 24. 8. 2009, s katero ji vlagatelj sporoča, da umika zahtevek za revizijo.

Skladno s četrto alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN Državna revizijska komisija "na podlagi prejema pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo, pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, postopek za revizijo" s sklepom "ustavi". Državna revizijska komisija je o zahtevku za revizijo odločila s sklepom št. 018-152/2009-4 z dne 21. 8. 2009 in ga zavrgla. Državna revizijska komisija je pred prejemom pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo (tj. vlagateljeve vloge z dne 24. 8. 2009) torej že sprejela odločitev o zahtevku za revizijo. Tako je treba ugotoviti, da niso izpolnjeni pogoji iz ZRPJN za sprejem sklepa o ustavitvi postopka revizije. Zato je Državna revizijska komisija upoštevajoč četrto alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN obvestilo o umiku zahtevka za revizijo (vlagateljeva vloga z dne 24. 8. 2009) zavrgla.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 28. 8. 2009

Predsednica senata
Vesna Cukrov, univ. dipl. prav.
predsednica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica,
- ESCO.SI, Podjetje za energetsko svetovanje in investiranje, Plese 91, 9000 Murska Sobota,
- Tehmar, d. o. o., Zagrebška cesta 100, 2000 Maribor,
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.