018-176/2009 Občina Kamnik

Številka: 018-176/2009-15

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 ter 53/07; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Sonje Drozdek-šinko kot predsednice senata ter člana Jožefa Kocuvana in članice mag. Nataše Jeršič kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Metke Čretnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Izgradnja lokalne povezovalne ceste B31", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnikov v skupnem nastopu GH HOLDING d.d., Tivolska 30, Ljubljana in KRAšKI ZIDAR d.d., Kolodvorska ulica 1, Sežana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik (v nadaljevanju: naročnik), dne 2.9.2009 soglasno

ODLOČILA

Obvestilo o umiku zahtevka za revizijo se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je obvestilo o predmetnem javnem naročilu objavil na portalu javnih naročil dne 23.4.2009 pod št. objave JN3219/2009 ter njegov popravek dne 1.6.2009 pod št. objave JN4308/2009.

Po tem, ko je naročnik 9.7.2009 izdal Obvestilo o odločitvi o oddaji javnega naročila, št. 271-0027/2009-65-12, iz katerega izhaja, da je za izvedbo javnega naročila izbral skupino ponudnikov CP Ljubljana, d.d., Stolpniška ulica 10, Ljubljana, SCT, d.d., Slovenska cesta 56, Ljubljana in VEGRAD d.d., Stari trg 35, Velenje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), je vlagatelj pravočasno vložil zahtevek za revizijo (vloga z dne 31.7.2009), ki ga je naročnik s sklepom z dne 6.8.2009 zavrnil.

Vlagatelj je nadaljeval postopek revizije pred Državno revizijsko komisijo, ki je o vlagateljevem zahtevku za revizijo odločila s sklepom št. 018-176/2009-10 z dne 27.8.2009.

Državna revizijska komisija je 2.9.2009 prejela vlagateljevo vlogo z dne 31.8.2009, v kateri ji slednji sporoča, da nepreklicno umika zahtevek za revizijo z dne 31.7.2009.

Skladno s 4. alineo 1. odstavka 23. člena ZRPJN Državna revizijska komisija "na podlagi prejema pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo, pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, postopek za revizijo ustavi". Državna revizijska komisija je o vlagateljevem zahtevku za revizijo odločila s sklepom št. 018-176/2009-10 z dne 27.8.2009 in ga zavrnila. Državna revizijska komisija je torej sprejela odločitev o zahtevku za revizijo že pred prejemom vlagateljevega umika zahtevka za revizijo (vloga z dne 31.8.2009). Na podlagi navedenega je treba ugotoviti, da niso izpolnjeni pogoji iz ZRPJN za sprejem sklepa o ustavitvi postopka revizije. Zato je Državna revizijska komisija upoštevajoč 4. alineo 1. odstavka 23. člena ZRPJN obvestilo o umiku zahtevka za revizijo (vlagateljeva vloga z dne 31.8. 2009) zavrgla.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 2.9.2009


Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:

â"˘ GH HOLDING d.d., Tivolska 30, Ljubljana
â"˘ KRAšKI ZIDAR d.d., Kolodvorska ulica 1, Sežana
â"˘ Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik
â"˘ CP Ljubljana, d.d., Stolpniška ulica 10, Ljubljana
â"˘ Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
â"˘ Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana