018-174/2009 Občina Videm

Številka: 018-174/2009-7

SKLEP

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija), je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, številka 78/1999, 90/1999 - popravek, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 in 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednice Državne revizijske komisije Vesne Cukrov, kot predsednice senata, ter članic Državne revizijske komisije Sonje Drozdek-šinko in Vide Kostanjevec, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "OPRAVLJANJE REDNIH PREVOZOV OSNOVNOšOLSKIH OTROK OBČINE VIDEM V šOLSKEM LETU 2009/2010" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil gospodarski subjekt VEOLIA TRANSPORT šTAJERSKA, d. d., Cesta k Tamu 7, 2000 Maribor (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), katerega po pooblastilu zastopa odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12, 1000 Ljubljana, zoper ravnanje naročnika OBČINA VIDEM, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 24. avgusta 2009 soglasno

ODLOČILA

Vlagateljeva vloga "Zahteva za nadaljevanje postopka revizije javnega naročila OPRAVLJANJE REDNIH PREVOZOV OSNOVNOšOLSKIH OTROK OBČINE VIDEM V šOLSKEM LETU 2009/2010, OBJAVLJENO NA portalu JN3980/2009", z dne 07. avgusta 2009, se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je dne 15. maja 2009 sprejel "SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA" oddaje javnega naročila "OPRAVLJANJE REDNIH PREVOZOV OSNOVNOšOLSKIH OTROK OBČINE VIDEM V šOLSKEM LETU 2009/2010" (številka sklepa 430-1/00-09), obvestilo o javnem naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku pa je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, številka objave JN3980/2009, dne 21. maja 2009 (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo).

Kot to izhaja iz razpisne dokumentacije in objave na Portalu javnih naročil je naročnik zadevno javno naročilo razdelil v tri sklope.

Iz spiska ponudb, prispelih na predmetno javno naročilo, ki je priloga (številka 1) in sestavni del "ZAPISNIKA O JAVNEM ODPIRANJU PONUDB" številka JN 1-09, z dne 30. junija 2009, izhaja, da ja naročnik prejel dve pravočasni ponudbi, med njimi tudi vlagateljevo.

Naročnik je dne 13. julija 2009 izdal "OBVESTILO O IZBIRI PONUDNIKA", številka 430-1990/09 in številka 430-1991/09 (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o izbiri), iz katerih izhaja, da se (kot najugodnejša) izbere ponudba ponudnika "CAFUTA JOŽICA s.p., Soviče 5/a, 2284 VIDEM PRI PTUJU". Obvestilo o izbiri je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 14. julija 2009.

Naročnik je dne 23. julija 2009, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke na vlogi, prejel vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 21. julija 2009 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi odločitev naročnika, vsebovano v obvestilu o izbiri, naročnik pa mu povrne "stroške z revizijo" in odvetniško nagrado za zastopanje, kakor so priglašeni. V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj ugotavlja, da je naročnikova "odločitev za sklop 3" nepravilna in nezakonita, saj naročnik pri izbiri ponudbe ni upošteval lastnih meril iz razpisne dokumentacije, skladno s katerimi bi moral, po prepričanju vlagatelja, najugodnejšo ponudbo izbirati po sklopih (ne pa ob upoštevanju skupne cene za vse tri sklope).

Naročnik je dne 04. avgusta 2009 sprejel "ODLOČITEV O VLOŽENEM ZAHTEVKU ZA REVIZIJO", številka 35-2236-07/09, s katero je odločil, da se vlagateljev zahtevek za revizijo, ki se nanaša na sklop 3, zavrže (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo).

Odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene vročilnice, prejel dne 07. avgusta 2009, dne 10. avgusta 2009 pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, priporočeno s povratnico na pošto oddal vlogo "Zahteva za nadaljevanje postopka revizije javnega naročila OPRAVLJANJE REDNIH PREVOZOV OSNOVNOšOLSKIH OTROK OBČINE VIDEM V šOLSKEM LETU 2009/2010, OBJAVLJENO NA portalu JN3980/2009", z dne 07. avgusta 2009 (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo), ki jo je naročnik, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke na njej, prejel dan kasneje. V obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo vlagatelj navaja, da iz previdnosti zahteva nadaljevanje postopka, saj "je naročnik v pravnem pouku sklepa št. 35.2141-07/09, z dne 23.07.2009 zapisal, da mora vlagatelj v roku treh dni od prejema odločitve naročnika obvestiti, ali zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo ali ne."

Naročnik je z dopisom "ZADEVA: ZAHTEVEK ZA REVIZIJO" številka 35-2258-07/09, izdanim dne 11. avgusta 2009, odstopil dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in reviziji postopka oddaje predmetnega javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je s pozivom številka 018-174/2009-4, z dne 12. avgusta 2009, naročnika pozvala na odstop izvirnikov celotne dokumentacije postopka oddaje javnega naročila in revizije postopka oddaje javnega naročila ter izvirnikov vse morebiti še neodstopljene dokumentacije. Omenjeni poziv je naročnik, kakor to izhaja iz Državni revizijski komisiji vrnjene poštne povratnice, prejel dne 13. avgusta 2009, dne 14. avgusta 2009 pa je Državna revizijska komisija (skupaj s spremnim dopisom "ODSTOP MANJKAJOČE DOKUMENTACIJE" številka 35-2294-07/09, z dne 13. avgusta 2009) prejela s strani naročnika odstopljeno dokumentacijo.

Po pregledu vse predložene in odstopljene dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje predmetnega javnega naročila in postopek revizije postopka oddaje predmetnega javnega naročila, je Državna revizijska komisija v skladu s 23. členom ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je že v svojem sklepu številka 018-174/2009-6, izdanem dne 24. avgusta 2009 (v nadaljnjem besedilu: sklep številka 018-174/2009-6),
- zapisala, da je vlagatelj dne 10. avgusta 2009, torej po prejemu odločitve o zavrženju zahtevka za revizijo, priporočeno s povratnico na pošto oddal pritožbo, z dne 07. avgusta 2009 (v nadaljnjem besedilu: pritožba), ki jo je Državna revizijska komisija prejela dan kasneje, v njej pa ugotavlja, da za zavrženje zahtevka za revizijo niso izpolnjene procesne predpostavke, ki jih določa zakon, ter Državni revizijski komisiji predlaga, da razveljavi naročnikov sklep, s katerim je ta vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel, naročniku pa naloži, da o vloženem zahtevku za revizijo odloči vsebinsko,
- med drugim odločila, da se vlagateljevi pritožbi ugodi in se razveljavi naročnikova "ODLOČITEV O VLOŽENEM ZAHTEVKU ZA REVIZIJO" številka 35-2236-07/09, z dne 04. avgusta 2009 (1. točka izreka sklepa številka 018-174/2009-6), naročnik pa mora, ob ugotovitvi izpolnjevanja vseh procesnih predpostavk, o vlagateljevem zahtevku za revizijo odločati v skladu s 16. členom ZRPJN (2. točka izreka sklepa številka 018-174/2009-6).

V posledici navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da bo naročnik na podlagi prejetega sklepa številka 018-174/2009-6, ob ugotovitvi izpolnjevanja vseh procesnih predpostavk, o vlagateljevem zahtevku za revizijo moral (šele) odločati v skladu s 16. členom ZRPJN, o svoji odločitvi iz prvega odstavka 16. člena ZRPJN pa v treh dneh od sprejema odločitve obvestiti vlagatelja in ga hkrati pozvati, da mu (v primeru, če bo sprejel vsebinsko odločitev o zahtevku za revizijo) najkasneje v treh dneh od prejema obvestila pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika. Glede na navedeno, pa tudi ob upoštevanju dejstva, da
- sta postopek s pritožbo in postopek z zahtevkom za revizijo dva različna postopka (Državna revizijska komisija v postopku s pritožbo zahtevka za revizijo ne more obravnavati po vsebini, temveč bo o zahtevku za revizijo lahko odločala, ko oziroma če bodo za to izpolnjeni pogoji, ki jih določa ZRPJN),
- sta vlagateljeva pritožba (o kateri je Državna revizijska komisija odločila s sklepom številka 018-174/2009-6) in vlagateljevo obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo vložena na podlagi istega dejanskega stanja, nanašata pa se na isto naročnikovo ravnanje (sprejem odločitve o zavrženju zahtevka za revizijo) in isto pravno vprašanje (vlagatelj tako v obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo tudi sam zapiše, da je po njegovem mnenju "pravno pravilno vložiti pritožbo, kar je vlagatelj tudi storil, kljub temu pa iz previdnosti vlaga še zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo"),
Državna revizijska komisija ugotavlja, da za obravnavo vlagateljevega obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo niso izpolnjeni pogoji, ki jih določa ZRPJN, zato ga je potrebno zvreči.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 24. avgusta 2009


Predsednica senata
Vesna Cukrov, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- OBČINA VIDEM, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju
- odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12, 1000 Ljubljana
- OKREPČEVALNICA VRČEK, CAFUTA JOŽICA, s. p., Soviče 5A, 2284 Videm pri Ptuju
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana