018-174/2009 Občina Videm

Številka: 018-174/2009-6

SKLEP

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija), je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, številka 78/1999, 90/1999 - popravek, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 in 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednice Državne revizijske komisije Vesne Cukrov, kot predsednice senata, ter članic Državne revizijske komisije Sonje Drozdek-šinko in Vide Kostanjevec, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo revizije postopka oddaje javnega naročila "OPRAVLJANJE REDNIH PREVOZOV OSNOVNOšOLSKIH OTROK OBČINE VIDEM V šOLSKEM LETU 2009/2010" in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil gospodarski subjekt VEOLIA TRANSPORT šTAJERSKA, d. d., Cesta k Tamu 7, 2000 Maribor (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), katerega po pooblastilu zastopa odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12, 1000 Ljubljana, zoper ravnanje naročnika OBČINA VIDEM, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 24. avgusta 2009 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljevi pritožbi z dne 07. avgusta 2009 se ugodi in se razveljavi naročnikova "ODLOČITEV O VLOŽENEM ZAHTEVKU ZA REVIZIJO" številka 35-2236-07/09, z dne 04. avgusta 2009.

2. Naročnik mora, ob ugotovitvi izpolnjevanja vseh procesnih predpostavk, o vlagateljevem zahtevku za revizijo, z dne 21. julija 2009, odločati v skladu s 16. členom ZRPJN.

3. Odločitev o stroških se pridrži do odločitve o vlagateljevem zahtevku za revizijo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 15. maja 2009 sprejel "SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA" oddaje javnega naročila "OPRAVLJANJE REDNIH PREVOZOV OSNOVNOšOLSKIH OTROK OBČINE VIDEM V šOLSKEM LETU 2009/2010" (številka sklepa 430-1/00-09), obvestilo o javnem naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku pa je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, številka objave JN3980/2009, dne 21. maja 2009 (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo).

Kot to izhaja iz razpisne dokumentacije in objave na Portalu javnih naročil je naročnik zadevno javno naročilo razdelil v tri sklope.

Iz spiska ponudb, prispelih na predmetno javno naročilo, ki je priloga (številka 1) in sestavni del "ZAPISNIKA O JAVNEM ODPIRANJU PONUDB" številka JN 1-09, z dne 30. junija 2009, izhaja, da ja naročnik prejel dve pravočasni ponudbi, med njimi tudi vlagateljevo.

Naročnik je dne 13. julija 2009 izdal "OBVESTILO O IZBIRI PONUDNIKA", številka 430-1990/09 in številka 430-1991/09 (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o izbiri), iz katerih izhaja, da se (kot najugodnejša) izbere ponudba ponudnika "CAFUTA JOŽICA s.p., Soviče 5/a, 2284 VIDEM PRI PTUJU". Obvestilo o izbiri je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 14. julija 2009.

Naročnik je dne 23. julija 2009, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke na vlogi, prejel vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 21. julija 2009 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi odločitev naročnika, vsebovano v obvestilu o izbiri, naročnik pa mu povrne "stroške z revizijo" in odvetniško nagrado za zastopanje, kakor so priglašeni. V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj ugotavlja, da je naročnikova "odločitev za sklop 3" nepravilna in nezakonita, saj naročnik pri izbiri ponudbe ni upošteval lastnih meril iz razpisne dokumentacije, skladno s katerimi bi moral, po prepričanju vlagatelja, najugodnejšo ponudbo izbirati po sklopih (ne pa ob upoštevanju skupne cene za vse tri sklope).

Naročnik je dne 04. avgusta 2009 sprejel "ODLOČITEV O VLOŽENEM ZAHTEVKU ZA REVIZIJO", številka 35-2236-07/09, s katero je odločil, da se vlagateljev zahtevek za revizijo, ki se nanaša na sklop 3, zavrže (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo).

Odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene vročilnice, prejel dne 07. avgusta 2009, dne 10. avgusta 2009 pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, priporočeno s povratnico na pošto oddal pritožbo, z dne 07. avgusta 2009 (v nadaljnjem besedilu: pritožba), ki jo je Državna revizijska komisija prejela dan kasneje. V pritožbi vlagatelj ugotavlja, da za zavrženje zahtevka za revizijo niso izpolnjene procesne predpostavke, ki jih določa zakon, Državni revizijski komisiji pa predlaga, da razveljavi naročnikov sklep, s katerim je ta vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel, ter naročniku naloži, da o vloženem zahtevku za revizijo odloči vsebinsko.

Naročnik je z dopisom "ZADEVA: ZAHTEVEK ZA REVIZIJO" številka 35-2258-07/09, izdanim dne 11. avgusta 2009, odstopil dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in reviziji postopka oddaje predmetnega javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je s pozivom številka 018-174/2009-4, z dne 12. avgusta 2009, naročnika pozvala na odstop izvirnikov celotne dokumentacije postopka oddaje javnega naročila in postopka revizije postopka oddaje javnega naročila ter izvirnikov vse morebiti še neodstopljene dokumentacije. Omenjeni poziv je naročnik, kakor to izhaja iz Državni revizijski komisiji vrnjene poštne povratnice, prejel dne 13. avgusta 2009, dne 14. avgusta 2009 pa je Državna revizijska komisija (skupaj s spremnim dopisom "ODSTOP MANJKAJOČE DOKUMENTACIJE" številka 35-2294-07/09, z dne 13. avgusta 2009) prejela s strani naročnika odstopljeno dokumentacijo.

Po pregledu predložene in odstopljene dokumentacije ter preučitvi pritožbenih navedb vlagatelja je Državna revizijska komisija na podlagi 3. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da vlagatelj (pritožnik) v pritožbi inter alia predlaga, da "Državna revizijska komisija razveljavi sklep št. 35-2141-07/09, z dne 23.07.2009, s katerim je naročnik občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju, ZAVRGEL zahtevek za revizijo". Državna revizijska komisija je ob vpogledu v odstopljeno ji dokumentacijo spisa zadevnega postopka ugotovila, da številko 35-2141-07/09 nosi dokument "ODLOČITEV O ZAHTEVKU ZA REVIZIJO", izdan dne 23. julija 2009, ki ima pravno naravo obvestila, ne pa pravne narave sklepa oziroma odločitve o zahtevku za revizijo (v nadaljnjem besedilu: obvestilo z dne 23. julija 2009). V obvestilu z dne 23. julija 2009 namreč naročnik vlagatelja med drugim zgolj obvešča, da je prejel njegov zahtevek za revizijo, prav tako pa napoveduje, da bo v skladu z 20. členom ZRPJN podana odločitev o vloženem zahtevku za revizijo. Ker je iz same vsebine pritožbe jasno razvidno, da vlagatelj želi doseči razveljavitev sklepa (odločitve), s katerim je naročnik njegov zahtevek za revizijo zavrgel (vlagatelj (pritožnik) v pritožbi tako predlaga tudi, da "Državna revizijska komisija razveljavi sklep"â??, â??"s katerim je naročnik občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju, ZAVRGEL zahtevek za revizijo" oziroma "naj Državna revizijska komisija sklep naročnika o zavrženju razveljavi"), je Državna revizijska komisija pritožbo obravnavala na način, da vlagatelj v njej (po vsebini) predlaga, da Državna revizijska komisija razveljavi naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo (to je "ODLOČITEV O VLOŽENEM ZAHTEVKU ZA REVIZIJO" številka 35-2236-07/09, z dne 04. avgusta 2009).

V posledici doslej navedenega Državna revizijska komisija pojasnjuje, da mora vlagatelj vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku (1. stavek tretjega odstavka 12. člena ZRPJN), po vložitvi zahtevka za revizijo pa naročnik preveri, ali so izpolnjene postopkovne (procesne) predpostavke (12. in 13. člen ZRPJN, ki se sklicujeta na 9. in 12. člen ZRPJN) za njegovo vsebinsko (meritorno) obravnavo (16. člen ZRPJN). Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov iz četrtega odstavka 12. člena ZRPJN, nemudoma pozove vlagatelja, da zahtevek dopolni (1. stavek petega odstavka 12. člena ZRPJN), če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, pa naročnik zahtevek za revizijo zavrže s sklepom (3. stavek petega odstavka 12. člena ZRPJN). Naročnik zahtevek za revizijo zavrže s sklepom tudi v primeru, če ugotovi, da je vložen prepozno ali ga je vložila oseba, ki ne izkaže aktivne legitimacije (prvi in del drugega odstavka 13. člena ZRPJN). Zoper naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo lahko vlagatelj v skladu s petim odstavkom 12. člena ZRPJN oziroma drugim odstavkom 13. člena ZRPJN na Državno revizijsko komisijo vloži pritožbo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v odločitvi o zavrženju zahtevka za revizijo zapisal, da se vlagateljev "zahtevek za revizijo, ki se nanaša na sklop 3,"â?? â??"zavrže". Naročnik je v utemeljitev zavrženja zahtevka za revizijo navedel, da je bilo merilo "pri izbiri izvajalca"â?? â??"najnižja cena za ponudbo in ne za posamezen sklop", kar pa ne more utemeljiti zavrženja zahtevka za revizijo pod pogoji, ki jih določa ZRPJN. Iz odločitve o zavrženju zahtevka za revizijo namreč ne izhaja, da bi naročnik ugotovil, da ni izpolnjena katera izmed procesnih predpostavk za vsebinsko obravnavo vlagateljevega zahtevka za revizijo (vlagatelj tako v pritožbi celo ugotavlja, da "za zavrženje niso izpolnjene procesne predpostavke, ki jih določa zakon"), pač pa, da je bilo merilo "pri izbiri izvajalca"â?? â??"najnižja cena za ponudbo in ne za posamezen sklop". Razlogi, ki jih v utemeljitev odločitve o zavrženju zahtevka za revizijo navaja naročnik, so torej takšni, da zavrženja vlagateljevega zahtevka za revizijo ne morejo utemeljiti. V obravnavanem primeru bi moral naročnik v primeru, da bi (morebiti) ugotovil, da
a) so izpolnjene postopkovne (procesne) predpostavke za vsebinsko (meritorno) obravnavo vlagateljevega zahtevka za revizijo,
b) vlagateljeve revizijske navedbe glede očitanih mu kršitev niso utemeljene,
zahtevek za revizijo zavrniti, ne pa zavreči (16. člen ZRPJN).

Ker različna odločitev utemeljuje tudi različen pouk o pravnem sredstvu, se je potrebno strinjati z vlagateljem tudi v delu pritožbe, v katerem zatrjuje, da "je še pravni pouk napačen." Zoper odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo je namreč na podlagi ZRPJN mogoče vložiti pritožbo, ne pa obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo (naročnik je v odločitvi o zavrženju zahtevka za revizijo zapisal, da mora vlagatelj zahtevka za revizijo "naročniku sporočiti ali bo postopek pred Državno revizijsko komisijo, nadaljeval"). Kljub doslej navedenemu pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da v obravnavanem primeru napačen pouk o pravnem sredstvu vlagatelju ni šel v škodo, saj je slednji zoper odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo pravočasno vložil pritožbo.

Upoštevajoč vse doslej navedeno je Državna revizijska komisija na podlagi 3. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN vlagateljevi pritožbi (z dne 07. avgusta 2009) ugodila, razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo (kot izhaja iz dokumenta "ODLOČITEV O VLOŽENEM ZAHTEVKU ZA REVIZIJO" številka 35-2236-07/09, z dne 04. avgusta 2009) in odločila, da mora naročnik, ob ugotovitvi izpolnjevanja vseh procesnih predpostavk, o vlagateljevem zahtevku za revizijo (z dne 21. julija 2009) odločati v skladu s 16. členom ZRPJN. Kot to v svoji pritožbi upravičeno opozarja že vlagatelj, je namreč "treba izpodbijani sklep razveljaviti in o zahtevku za revizijo odločiti meritorno", če bo naročnik po (predhodnem) preverjanju seveda ugotovil, da so izpolnjene vse procesne predpostavke za vsebinsko (meritorno) obravnavo vlagateljevega zahtevka za revizijo ("Po preverjanju naročnik odloči o zahtevku za revizijo tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne zahtevek za revizijo" - 1. stavek prvega odstavka 16. člena ZRPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V pritožbi vlagatelj podaja tudi stroškovnik in sicer "Odv. nagrada zastopanje (tar. št. 2.200 ZOdvT v zv. S čl. 12 ZOdvT) 500 EUR in 20% DDV
- izdatki (tar. št. 6002 ZOdvt)v višini 25 EUR in 20% DDV".

Ker postopek revizije postopka oddaje zadevnega javnega naročila še ni zaključen, je Državna revizijska komisija na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN odločila, da se odločitev o povrnitvi stroškov, nastalih z revizijo, pridrži do odločitve o vlagateljevem zahtevku za revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 24. avgusta 2009


Predsednica senata
Vesna Cukrov, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- OBČINA VIDEM, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju
- odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12, 1000 Ljubljana
- OKREPČEVALNICA VRČEK, CAFUTA JOŽICA, s. p., Soviče 5A, 2284 Videm pri Ptuju
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana