018-162/2009 Elektro -Slovenija d.o.o.

Številka: 018-162/2009-7

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice Sonje Drozdek-šinko kot predsednice senata, članice mag. Nataše Jeršič in člana Jožefa Kocuvana kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Metke Čretnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Rušenje, demontaža in gradnja novega daljnovoda (gradbena dela, montaža jeklenih konstrukcij in elektromontažna dela) za objekt DV 2x110 kV Doblar-Gorica, odsek Doblar-Avče", začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba DALEKOVOD d.o.o. Ljubljana, Zavetiška 1, Ljubljana, ki jo po pooblastilu zastopa odvetnik Aleš Avbreht, šestova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Elektro -Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 18. 8. 2009 soglasno

ODLOČILA

Vlagateljeva vloga "Sporočilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo", vložena 23.7.2009, se kot preuranjena zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je 11.6.2009 na portalu javnih naročil pod št. objave JN 4687/2009 objavil obvestilo o oddaji javnega naročila "Rušenje, demontaža in gradnja novega daljnovoda (gradbena dela, montaža jeklenih konstrukcij in elektromontažna dela) za objekt DV 2x110 kV Doblar-Gorica, odsek Doblar-Avče" po postopku pogajanj brez predhodne objave ponudniku ELSA Gornja Radgona d.o.o., šlebingerjev breg 15, Gornja Radgona (v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z vlogo z dne 15.6.2009 od naročnika zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila in vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Naročnik je dodatno obrazložitev izdal 22.6.2009 in 24.6.2009 vlagatelju omogočil vpogled v dokumentacijo. Ker je izbrani ponudnik naročnika z dopisom z dne 23.6.2009 obvestil, da je njegova ponudbena dokumentacija v predmetnem postopku oddaje javnega naročila poslovna skrivnost, naročnik vlagatelju ni dovolil vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika.

Vlagatelj je z vlogo z dne 2.7.2009 vložil zahtevek za revizijo, s katerim zahteva razveljavitev odločitve naročnika o oddaji javnega naročila. Vlagatelj navaja, da je naročnik nezakonito uporabil postopek s pogajanji brez predhodne objave iz razlogov nujnosti. Po mnenju vlagatelja obrazložitev naročnika, da zaradi dveh revizijskih zahtev v predhodnem, po odprtem postopku vodenem javnem naročilu, ni imel dovolj časa za izvedbo ponovnega odprtega postopka, ter da je moral v prenosno omrežje nujno vključiti novo ČHE Avče do konca julija 2009, saj je kot sistemski operater prenosnega omrežja investitorju ČHE Avče, družbi Soške elektrarne Nova Gorica, izdal soglasje za priključitev v prenosno omrežje in se mora kot operater teh rokov držati ter da bi v nasprotnem primeru investitorju nastala škoda v obliki izpada dohodka in v obliki dodatnih stroškov z izvajalci del, ne predstavlja razlogov nujnosti, ki jih zahteva 4. točka 1. odst. 35. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Ur.l.RS, št. 128/2006, 16/2008 in 34/2008; v nadaljnjem besedilu: ZJNVETPS).
Vlagatelj navaja, da se razlog nujnosti lahko uporabi iz razlogov, ki morajo biti povzročeni neodvisno in ne smejo nastati na strani naročnika, zato ni dovolj, da je naročnik naročilo oddal prepozno po lastni krivdi. V konkretnem primeru so razlogi nastali zaradi ravnanja naročila, saj je ta s kršitvami v postopku oddaje javnega naročila sam povzročil nepotrebno zavlačevanje, prav tako bi naročnik v primeru revizijskih postopkov lahko uporabil razlog iz 13. točke 1. odst. 35. člena ZJVETPS, izvedbe javnega naročila pa niso narekovali nujni razlogi, ki bi ogrožali življenje in zdravje ljudi ali premoženje. Zgolj dejstvo, da bi naročnik lahko utrpel premoženjsko škodo in da je naročnik izdal soglasje, nikakor ne predstavljata razloga nujnosti. Vlagatelj meni, da je nesprejemljivo, da naročnik razlog nujnosti utemeljuje z nastankom lastne materialne škode, saj je zavlačevanje postopka oddaje javnega naročila skoraj vedno povezano z nastankom določene škode, pri čemer naročnik ne sme lastnih interesov postavljati pred načelo zakonitosti in enakega obravnavanja ponudnikov.
Vlagatelj še dodaja, da je tudi obvestilo naročnika, poslano Ministrstvu za finance, zavajajoče, saj je naročnik predmetno ministrstvo obvestil, da se bo pogajal z vsemi kandidati, ki so se v preteklosti javljali na razpise. Prav tako naročnik v postopek s pogajanji ni vključil več gospodarskih subjektov, čeprav bi v konkretnem primeru v skladu z 2. odst. 35. člena ZJNVETPS to bilo primerno.
Vlagatelj naročniku očita tudi kršitev 3. odst. 83. člena ZJNVETPS, saj vlagatelju ni omogočil vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika. Izbrani ponudnik je šele tik pred vpogledom svojo ponudbo označil kot poslovno skrivnosti, v času oddaje ponudbe pa ta ni bila označena kot poslovna skrivnosti. Prav tako ponudba v celoti ne more biti označena kot poslovna skrivnosti. Dodatno vlagatelj navaja, da je bila ponudba izbranega ponudnika najverjetneje nepopolna, saj ni imela zahtevanih referenc, ter da bi moral biti izbrani ponudnik uvrščen na seznam ponudnikov z negativnimi referencami. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov, nastalih v revizijskem postopku.

Vlagatelj je 24.7.2009 naročnika in Državno revizijsko komisijo z vlogo "Sporočilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo", vloženo 23.7.2009 (kot izhaja iz poštne nalepke na ovojnici) obvestil, da mu naročnik v 20-dnevnem roku od dneva, ko je prejel njegov zahtevek za revizijo, ni vročil odločitve o njegovem zahtevku za revizijo, zato nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je vlagatelja z dopisom z dne 29.7.2009 pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo s predložitvijo originalno podpisane vloge in originalnim potrdilom o plačilu takse oz. fotokopijo bančnega izpisa, iz katerega bo nedvoumno razvidno, da je bilo plačilo takse izvršeno. S pozivom na dopolnitev zahtevka za revizijo je naročnik 3.8.2009 seznanil tudi Državno revizijsko komisijo in ji istega dne odstopil dokumentacijo v zvezi s predmetnim javnim naročilom.


Državna revizijska komisija je po pregledu spisovne dokumentacije ugotovila, da je vlagateljeva vloga o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo preuranjena.


ZRPJN v 2. odst. 16. člena določa, da v primeru, če vlagatelj zahtevka za revizijo v 20 dneh od dne, ko je naročnik prejel njegov popolni zahtevek za revizijo, ne prejme odločitve naročnika iz prejšnjega odstavka, lahko nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Iz zapisanega torej izhaja, da 20-dnevni rok za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo zaradi molka naročnika začne teči šele tistega dne, ko je naročnik s strani vlagatelja prejel popolni revizijski zahtevek. Zato zgolj vlagateljevo uveljavljanje nadaljevanja pred Državno revizijsko komisijo po poteku določenega časa od prejema zahtevka za revizijo pri naročniku na podlagi 2. odst. 16. člena ZRPJN ne zadostuje, ampak je treba tudi ugotoviti, ali je bil zahtevek za revizijo popoln.

Kdaj je zahtevek za revizijo popoln, določa 4. odst. 12. člena ZRPJN, ki pravi, da mora vlagatelj v zahtevku za revizijo navesti: 1. naziv vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, 2. naziv naročnika, 3. javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti, 4. kršitve, 5. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, in 6. potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena tega zakona.

Ob vpogledu v vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 2.7.2009 gre ugotoviti, da ta ni vseboval potrdila o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN, ampak je vlagatelj v zahtevku za revizijo zapisal, da bo taksa plačana po pozivu. Iz dokumentacije tudi ne izhaja, da je vlagatelj do vložitve vloge "Sporočilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo", vložene 23.7.2009, zahtevek za revizijo dopolnil z manjkajočimi dokazili niti vlagatelj tega ne zatrjuje. Kar posledično pomeni, da vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 2.7.2009 ni mogoče šteti za popolni zahtevek za revizijo v smislu 4. odst. 12. člena ZRPJN in da 20-dnevni rok za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo zaradi molka naročnika iz 2. odst. 16. člena ZRPJN v trenutku nadaljevanja postopka pred Državno revizijsko komisijo sploh še ni pričel teči, kajti ta prične teči šele od tistega dne, ko je naročnik s strani vlagatelja prejel popolni revizijski zahtevek.

Zato je Državna revizijska komisija ugotovila, da v konkretnem primeru v trenutku vložitve vloge "Sporočilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo" niso bile izpolnjene zakonske predpostavke za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo na podlagi 2. odst. 16. člena ZRPJN, in je na podlagi ugotovljenega odločila tako, kot izhaja iz sklepa tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 18. 8. 2009Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

â"˘ Odvetnik Aleš Avbreht, šestova ulica 2, Ljubljana
â"˘ Elektro -Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana
â"˘ Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
â"˘ Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana