018-186/2009 Prostovoljno gasilsko društvo šentjanž pri Dravogradu

Številka: 018-186/2009-7

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu predsednice Vesne Cukrov kot predsednice senata ter članic mag. Nataše Jeršič in Sonje Drozdek šinko kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v zvezi z dobavo nadgradnje za gasilsko vozilo GVC 16/25 in na podlagi zahtevka za revizijo družbe Gasilska oprema, d. o. o., Koprska cesta 94, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje Prostovoljnega gasilskega društva šentjanž pri Dravogradu, šentjanž pri Dravogradu 71, šentjanž pri Dravogradu (v nadaljevanju: PGD šentjanž pri Dravogradu), 25. 8. 2009 soglasno

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrže.

Obrazložitev

PGD šentjanž pri Dravogradu je 14. 5. 2009 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN3793/2009, objavilo obvestilo o naročilu in izmed dveh prejetih ponudb z "Odločitvijo o oddaji naročila" št. 2/2009 z dne 9. 7. 2009 kot najugodnejšo izbralo ponudbo družbe Mettis International, d. o. o., Koroška cesta 62, Maribor.

Vlagatelj je po prejemu dodatne obrazložitve (14. 7. 2009; razvidno iz vročilnice) in vpogledu v dokumentacijo (zapisnik z dne 15. 7. 2009) vložil "zahtevek za revizijo", s katerim (med drugim) predlaga, da se "razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila", in PGD šentjanž pri Dravogradu očita nepopolnost konkurentove ponudbe in neenakopravno obravnavo ponudb.

PGD šentjanž pri Dravogradu je po dopolnitvi zahtevka za revizijo s predložitvijo potrdila o vplačilu takse s sklepom št. 7/2009 z dne 11. 8. 2009 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen.

Vlagatelj je 17. 8. 2009 vložil "Pritožbo na SKLEP naročnika" in uveljavlja napačnost odločitve PGD šentjanž pri Dravogradu. Vlagatelj še navaja, da se zaveda, da je PGD šentjanž pri Dravogradu pravna oseba zasebnega prava in da njegove odločitve niso v pristojnosti Državne revizijske komisije, vendar izpostavlja, da se je PGD šentjanž pri Dravogradu skliceval na Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008; v nadaljevanju: ZJN-2) in ZRPJN, vlagatelja pa je tudi napotil na Državno revizijsko komisijo in ga tudi pozval na predložitev dokazila o vplačilu takse, za predmet nabave pa glavno breme financiranja nosi občina.

Državna revizijska komisija je 20. 8. 2009 prejela odstopljeno dokumentacijo.

Po proučitvi zadeve je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrgla (23. člen ZRPJN).

PGD šentjanž pri Dravogradu je društvo; torej je pravna oseba zasebnega prava (prvi odstavek 5. člena Zakona o društvih, Uradni list RS, št. 61/2006, 58/2009; v nadaljevanju: ZDru-1) in ne pravna oseba javnega prava, opredelilnih elementov za javnega naročnika (3. člen ZJN-2) pa ne izpolnjuje. V obravnavani zadevi 11. člen ZJN-2 ni uporabljiv. Za predmet konkretne nabave ni uporabljiv niti 13. člen ZJN-2, saj se ta določba ZJN-2 nanaša le na naročila, ki jih naročnik (iz 3. člena ZJN-2) subvencionira ali sofinancira z več kot 50 % deležem, če gre za naročila določenih kategorij gradenj ali storitev (slednje morajo biti povezane z naročili gradenj iz točke a prvega odstavka 13. člena ZJN-2). PGD šentjanž pri Dravogradu pa ne izpolnjuje niti opredelilnih elementov za naročnika po Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008; v nadaljevanju: ZJNVETPS), ker - čeprav je pravna oseba zasebnega prava - ne opravlja nobene od dejavnosti iz 5.-9. člena ZJNVETPS (peti odstavek 3. člena ZJNVETPS). ZJNVETPS drugače kot ZJN-2 nima določb o subvencioniranju in/ali sofinanciranju.

Ker konkretne nabave ne izvaja (javni) naročnik, je ni mogoče opredeliti kot (javno) naročilo (v smislu predpisov o javnem naročanju) in Državna revizijska komisija v mejah svoje pristojnosti (4. člen ZRPJN) zato ni pristojna odločati o sporu med strankama. Takega zaključka ne morejo spremeniti niti argumenti, ki jih vlagatelj izpostavlja v "Pritožbi na SKLEP naročnika". Četudi je PGD šentjanž pri Dravogradu pri konkretni nabavi uporabljal pravila ZJN-2, to ne pomeni, da se je s tem vzpostavila pristojnost Državne revizijske komisije odločati v postopku pravnega varstva. In to ne glede na to, da je PGD šentjanž pri Dravogradu uporabljal tudi ZRPJN in je vlagatelja poučil, da se pravno varstvo zagotavlja v postopku po ZRPJN pred Državno revizijsko komisijo. Pristojnost Državne revizijske komisije namreč določa ZRPJN (torej zakon) in je ravnanje PGD šentjanž pri Dravogradu ne more širiti. Vprašanje glede sofinanciranja nabave pa je Državna revizijska komisija že predhodno pojasnila.

Upoštevajoč navedeno je Državna revizijska komisija pritožbo skladno s 23. členom ZRPJN [in ob smiselni uporabi 18. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/2007 - ZPP-UPB3, 45/2008) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN] zavrgla.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 25. 8. 2009

Predsednica senata
Vesna Cukrov, univ. dipl. prav.
predsednica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Prostovoljno gasilsko društvo šentjanž pri Dravogradu, šentjanž pri Dravogradu 71, 2373 šentjanž pri Dravogradu,
- Gasilska oprema, d. o. o., Koprska cesta 94, 1000 Ljubljana,
- Mettis International, d. o. o., Koroška cesta 62, 2000 Maribor,
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.