018-157/2009 Javni holding Ljubljana, d.o.o.

Številka: 018-157/2009-7

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007) v senatu članice mag. Nataše Jeršič, kot predsednice senata, ter članic Sonje Drozdek šinko in Vide Kostanjevec, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Gradnja komunalnih vodov po Poti na Rakovo Jelšo in ulici štefke Zbašnik I. faza" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki sta ga vložila skupna ponudnika SCT, d.d., Slovenska cesta 56, Ljubljana in CPL, d.d., Stolpniška ulica 10, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje pooblaščenega naročnika Javni holding Ljubljana, d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 21.8.2009 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 19.6.2009 se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila "Gradnja komunalnih vodov po Poti na Rakovo Jelšo in ulici štefke Zbašnik I. faza", kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Obvestilo o oddaji javnega naročila" št. 6077/2009 z dne 8.6.2009.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.000,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 24.4.2009 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Gradnja komunalnih vodov po Poti na Rakovo Jelšo in ulici štefke Zbašnik I. faza". Javni razpis je naročnik objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod objavo št. JN3337/2009 z dne 28.4.2009.

Dne 8.6.2009 je naročnik izdal dokument "Obvestilo o oddaji javnega naročila" št. 6077/2009, iz katerega izhaja, da se predmetno javno naročilo odda skupnima ponudnikoma GH Holding, d.d., Tivolska cesta 30, Ljubljana in Mariborski vodovod, d.d., Jadranska cesta 24, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz spisovne dokumentacije je razvidno tudi, da je bila vlagateljeva ponudba, ki jo je naročnik ravno tako ocenil za popolno, po merilu za izbor najugodnejše ponudbe na drugem mestu.

Dne 12.6.2009 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevo za vpogled v dokumentacijo izbranega ponudnika. Naročnik je vlagatelju zahtevani vpogled omogočil dne 17.6.2009.

Z vlogo z dne 19.6.2009 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo. V njem izraža stališče, da je naročnikovo "Obvestilo o oddaji javnega naročila" nezakonito, saj naj bi naročnik izbral ponudnika, katerega ponudba je nepopolna in bi morala biti izločena. Vlagatelj tako navaja, da je pri vpogledu v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika ugotovil, da izbrani ponudnik ni izpolnil zahtev iz razpisne dokumentacije.
Izbrani ponudnik naj tako najprej ne bi izpolnjeval zahteve razpisne dokumentacije v točki 3.4.2. Referenčni pogoji. Izbrani ponudnik naj bi v prilogi 8, Seznam referenc, navedel 3 reference, in sicer s strani naročnikov Mestna občina Maribor, Občina Duplek in Občina Selnica ob Dravi. Pri vseh treh je kot predmet naročila navedena izgradnja cevovoda. Vlagatelj navaja, da je pri vpogledu v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika ugotovil, da referenčno potrdilo s strani Mestne občine Maribor ni bilo pravilno izpolnjeno. Predpisani obrazec (priloga 9 razpisne dokumentacije) naj namreč ne bi bil podpisan s strani investitorja, t.j. Mestne občine Maribor. Poleg pomanjkljivega predpisanega obrazca naj bi bila priložena kopija potrdila, ki je sicer podpisana s strani naročnika Mestne občine Maribor, vendar pa naj na njej ne bi bila navedena dolžina in premer cevi. Referenčno potrdilo naj torej ne bi bilo skladno z razpisno dokumentacijo, ker naj ne bi vsebovalo vseh predpisanih podatkov, ki izkazujejo, da je izbrani ponudnik res izvedel dela, ki so zahtevana v razpisni dokumentaciji. Izbrani ponudnik naj prav tako ne bi predložil referenčnih potrdil (izpolnjena obrazca, priloga 9) s strani naročnikov Občine Duplek in Občine Selnica ob Dravi. Izbrani ponudnik po mnenju vlagatelja tako ni izkazal tehnične sposobnosti za izvedbo predmetnega javnega naročila, njegova ponudba pa je po vlagateljevem mnenju zato neprimerna in bi morala biti izločena (po vlagateljevem prepričanju naj izbrani ponudnik v tem delu ponudbe ne bi smel dopolnjevati).
Vlagatelj dalje zatrjuje, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje niti zahtev iz točke 3.4.3. razpisne dokumentacije, ki določa kadrovske pogoje. Izbrani ponudnik naj bi v obrazcu priloge 6 razpisne dokumentacije navedel le 7 oseb. Ker je naročnik zahteval, da morajo ponudniki izkazati, da imajo na razpolago vsaj 12 delavcev, po vlagateljevem mnenju izbrani ponudnik zahtevanega pogoja iz razpisne dokumentacije ni izpolnil. Prav tako naj izbrani ponudnik ne bi predložil fotokopij dokazil zahtevanega osebja, saj naj ne bi priložil potrdil o opravljenem strokovnem izpitu, kot tudi ne obrazcev M-1/M-2 in dokazil o zaposlitvi ali pogodb o delu. Izbrani ponudnik po vlagateljevem mnenju tako ni izpolnil kadrovske sposobnosti za izvedbo predmetnega javnega naročila, zato je njegova ponudba neprimerna in nepopolna ter bi morala biti izločena (tudi v tem delu naj izbrani ponudnik, sledeč vlagatelju, ponudbe ne bi smel dopolnjevati).
Vlagatelj v zvezi z zapisanim izraža stališče, da mora naročnik v skladu s prvim odstavkom 84. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008; v nadaljevanju: ZJNVETPS) po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Ker naj izbrani ponudnik ne bi predložil zahtevanih dokazil, je bil naročnik njegovo ponudbo po mnenju vlagatelja nedvomno dolžan izločiti. S svojo odločitvijo o oddaji javnega naročila izbranemu ponudniku je po vlagateljevem mnenju naročnik kršil tako določila razpisne dokumentacije v točkah 3.4.2 in 3.4.3., kot tudi 17. točko 2. člena ZJNVETPS, ker je bil izbran ponudnik, ki je predložil nepopolno ponudbo. Vlagatelj zato predlaga, da se njegovemu revizijskemu zahtevku ugodi in se "Obvestilo o oddaji javnega naročila" št. 6077/2009 razveljavi ter javno naročilo odda vlagatelju kot najugodnejšemu ponudniku. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Z vlogo z dne 24.6.2009 je vlagatelj svoj revizijski zahtevek dopolnil s predložitvijo potrdila o plačilu takse za revizijski postopek.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom z dne 14.7.2009, s katerim je tega zavrnil, ravno tako pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov, nastalih z revizijo.
V obrazložitvi sklepa naročnik zavrača ugotovitve vlagatelja, da je izbral ponudnika, katerega ponudba je nepopolna in bi morala biti izločena. Naročnik pojasnjuje, da referenčno potrdilo s strani Mestne občine Maribor z dne 02.06.2009, ki naj ne bi bilo pravilno izpolnjeno, res ni podpisano s strani investitorja, so pa navedeni vsi zahtevani podatki. To potrdilo naj bi dopolnjevali še referenčni potrdili z dne 06.05.2009 in z dne 08.04.2009, ki pa sta podpisani s strani istega investitorja. Naročnik je na podlagi vseh treh potrdil ugotovil, da je referenca ustrezna. Predmetno referenco naj bi tudi telefonsko preveril. Naročnik se ne strinja niti z ugotovitvijo vlagatelja, da izbrani ponudnik ni predložil referenčnih potrdil s strani naročnikov Občine Duplek in Občine Selnica ob Dravi. Izbrani ponudnik res ni predložil referenčnih potrdil na predpisanem obrazcu (priloga 9), priložil pa naj bi nekoliko drugačni potrdili, ki naj bi bili podpisani in žigosani s strani obeh investitorjev. Naročnik navedeno pomanjkljivost šteje za nebistveno formalno pomanjkljivost, saj naj ne bi nikjer navedel, da bo priznal le potrdila, ki bodo predložena na predpisanem obrazcu. Naročnik naj bi bil zato dolžan upoštevati predložena potrdila, ki naj bi jih tudi preveril. Ugotovitev vlagateljev naj bi bila zato zmotna.
Glede revizijskih navedb, ki se nanašajo na (ne)izpolnjevanje kadrovskega pogoja, naročnik pojasnjuje, da naj bi izbrani ponudnik v svoji ponudbi priložil tri potrdila delavcev z višjo ali visoko izobrazbo, ki imajo odločbo o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS in odločbo o opravljenem strokovnem izpitu, s čimer naj bi izpolnjeval zahtevi iz prve in druge alineje točke 3.4.3. razpisne dokumentacije. Naročnik se sicer strinja, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi v obrazcu priloge 6 razpisne dokumentacije navedel le 7 oseb, zahtevanih pa je bilo vsaj 12 oseb, vendar naj bi naročnik iz javno dostopnih podatkov ugotovil, da ima izbrani ponudnik na razpolago precej več kot 12 delavcev, s čimer naj bi izpolnjeval tudi zahtevo tretje alineje točke 3.4.3. razpisne dokumentacije. Naročnik zaradi navedenega zavrača ugotovitev vlagatelja, da izbrani ponudnik ni izpolnil kadrovske sposobnosti za izvedbo predmetnega javnega naročila in je zato njegova ponudba neprimerna in nepopolna ter bi morala biti izločena.
Naročnik se posledično ne strinja s stališčem vlagatelja, da mora izločiti ponudbo izbranega ponudnika, saj naj bi ta predložil zahtevana dokazila oz. je naročnik izpolnjevanje zahtev dodatno preveril. Naročnik vztraja pri svoji odločitvi o oddaji naročila izbranemu ponudniku, saj je ta po mnenju naročnika predložil popolno ponudbo.

Dne 17.7.2009 je vlagatelj na naročnika naslovil vlogo "Obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo". V vlogi sta bila kot vlagatelj navedeni družbi SCT, d.d., Slovenska cesta 56, Ljubljana in CPL, d.d., Stolpniška ulica 10, Ljubljana, pri čemer pa je bila vloga podpisana zgolj s strani zakonitega zastopnika družbe SCT, d.d. Državna revizijska komisija je zato dne 4.8.2009 izdala sklep št. 018-157/2009-5, s katerim je vlagatelju naložila, da zgoraj opredeljeno vlogo v roku treh dni od prejema sklepa dopolni s podpisom zakonitega zastopnika družbe CPL, d.d., Stolpniška ulica 10, Ljubljana. Vlagatelj je svojo vlogo dopolnil dne 7.8.2009.


Po pregledu dokumentacije o postopku oddaje javnega naročila ter proučitvi navedb strank je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN in na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med strankama v zadevi je najprej spor glede zatrjevane nepopolnosti vlagateljeve ponudbe iz razloga neizpolnjevanja pogoja razpisne dokumentacije pod točko 3.4.2. Referenčni pogoji.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik med pogoji za priznanje tehnične in kadrovske sposobnosti v točki 3.4.2 Referenčni pogoji prvotno določil:

"Ponudniki morajo v ponudbi izkazati, da so v treh letih pred oddajo ponudbe izvedli:
â"˘ izgradnje javnega vodovoda iz nodularne litine v skupni dolžini najmanj 3000 m. Naročnik bo priznaval le reference, katerih predmet je izgradnja javnega vodovoda premera 200 mm ali več.

Ponudnik mora v ponudbi ponuditi vsaj tri različne reference za izgradnjo vodovoda, ki jih mora potrditi naročnik oz. investitor.

Ponudnik dokaže izpolnjevanje navedenega pogoja z izpolnitvijo in podpisom obrazca "Seznam referenc" (Priloga 8). Ponudnik je dolžan k Seznamu referenc priložiti dokazilo o navedenih referenčnih delih in sicer v obliki obrazca "Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov" (Priloga 9/1)."

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo gre ugotoviti tudi, da je naročnik v okviru te predvidel tudi obrazec "Seznam referenc" (Priloga 8) ter obrazec "Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov" (Priloga 9).

Dne 14.5.2009 je naročnik na Portalu javnih naročil objavil odgovor na vprašanje enega od potencialnih ponudnikov, s katerim je spremenil zahtevo iz točke 3.4.2. Referenčni pogoji tako, da se odtlej glasi:

"Ponudniki morajo v ponudbi izkazati, da so v treh letih pred oddajo ponudbe izvedli:

â"˘ izgradnje javnega vodovoda iz nodularne litine v skupni dolžini najmanj 3000 m. Naročnik bo priznaval le reference, katerih predmet je izgradnja javnega vodovoda premera 100 mm ali več.

Ponudnik mora v ponudbi ponuditi vsaj tri različne reference za izgradnjo vodovoda, ki jih mora potrditi naročnik oz. investitor."

Državna revizijska komisija na tem mestu uvodoma ugotavlja, da je naročnik z zgoraj opisano spremembo določil razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila v točki 3.4.2. Referenčni pogoji odpravil prvotno podano zahtevo po tem, da se izpolnjevanje v tej točki vsebovanega referenčnega pogoja dokazuje s prilogama 8 in 9/1 (slednja je imela dejansko oznako 9 in ne 9/1). Navedeno pomeni, da so ponudniki izpolnjevanje referenčnega pogoja lahko dokazovali tudi na druge ustrezne načine, oziroma z drugimi listinami ali potrdili. Ob zapisanem pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da so tudi po opisani spremembi razpisne dokumentacije ponudniki, da bi bilo njihovo ponudbo v tem segmentu mogoče označiti za popolno, morali izkazati izpolnjevanje zahteve po tem, da so v treh letih pred oddajo ponudbe izvedli vsaj tri referenčna dela:
- izgradnje javnega vodovoda,
- iz nodularne litine,
- v skupni dolžini najmanj 3000 m,
- premera 100 mm ali več.

Prav tako je tudi po spremembi razpisne dokumentacije ostala v veljavi zahteva po tem, da mora v ponudbi predložene reference potrditi naročnik oziroma investitor.

Z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika gre ugotoviti, da je ta v njej med drugim predložil tudi izpolnjen obrazec "Seznam referenc", kot ga je naročnik predvidel v okviru razpisne dokumentacije. Na obrazcu je izbrani ponudnik navedel tri referenčna dela, in sicer referenčno delo "Zamenjava vodovodnih cevovodov", ki naj bi ga izvedel za naročnika Mestna občina Maribor, referenčno delo "Vodovod Selnica - Jelovec DN 150 duktil", ki naj bi ga izvedel za naročnika Občino Selnica ob Dravi, ter referenčno delo "Obnova magistralnega vodovoda", ki naj bi ga izvedel za naročnika Občino Duplek.

Kot priloge zgoraj opredeljenemu seznamu je izbrani ponudnik v okviru ponudbene dokumentacije predložil:
- dokument "Referenčno potrdilo ponudnika" z dne 6.5.2009, izdan, žigosan in podpisan s strani Urada za komunalo, promet, okolje in prostor Mestne občine Maribor, iz katerega izhaja potrditev izvedbe treh gradenj z nazivom "Zamenjava cevovodov in izgradnja" (oziroma "Zamenjava in izgradnja cevovodov") ter z opisom "Cevovodi iz duktilnih litin", brez navedbe dolžine ali premera vodovoda;
- izpolnjen obrazec "Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov, kot ga je v okviru razpisne dokumentacije predvidel naročnik, z datumom 2.6.2009, v katerem je kot investitor navedena Mestna občina Maribor, Urad za komunalo, promet, okolje in prostor in ki se nanaša na referenco pod opisom "Zamenjava in izgradnja vodovodov iz duktilnih cevi". Ta je, sledeč obrazcu, obsegala izgradnjo 52.000 metrov vodovoda vrste "duktil (DN 100, 150, 200, 300, 350)". Obrazec je žigosan z žigom partnerja v ponudbi izbranega ponudnika, družbe Mariborski vodovod, d.d., Jadranska cesta 24, Maribor, in ni podpisan;
- dokument "Potrdilo referenc" z dne 8.4.2009, izdan, žigosan in podpisan s strani Urada za komunalo, promet, okolje in prostor Mestne občine Maribor, iz katerega izhaja potrditev izvedbe gradnje pod opisom "izgr. in zamenjava vod. cev.", brez navedbe vrste, dolžine ali premera vodovoda;
- dokument "Potrdilo referenc" z dne 8.4.2009, izdan, žigosan in podpisan s strani Občine Duplek, iz katerega izhaja potrditev izvedbe gradnje pod opisom "obnova mag. vodovoda", brez navedbe vrste, dolžine ali premera vodovoda;
- dokument "Potrdilo referenc", brez datuma, izdan, žigosan in podpisan s strani Občine Selnica ob Dravi, iz katerega izhaja potrditev izvedbe gradnje pod opisom "Vodovod Selnica - Jelovec", brez navedbe vrste, dolžine ali premera vodovoda.

Vsa zgoraj opredeljena potrdila se nanašajo na partnerja v ponudbi izbranega ponudnika, družbo Mariborski vodovod, d.d., Jadranska cesta 24, Maribor.

Državna revizijska komisija v zvezi s prvonavedenim referenčnim delom v ponudbi izbranega ponudnika, t.j. referenčnim delom "Zamenjava vodovodnih cevovodov", ki naj bi ga ta izvedel za naročnika Mestna občina Maribor, ugotavlja, da s predloženimi referenčni potrdili ni ustrezno izkazano. Kot je zgoraj že bilo pojasnjeno, gre namreč ugotoviti, da:
- se dokument "Referenčno potrdilo ponudnika" z dne 6.5.2009 nanaša na tri referenčna dela, za nobenega od katerih ni podana navedba dolžine ali premera vodovoda, zato z njim ni izkazano izpolnjevanje zahtev po skupni dolžini vodovoda najmanj 3000 m in premeru 100 mm ali več;
- obrazec "Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov" z dne 2.6.2009 ni žigosan niti podpisan s strani referenčnega naročnika oziroma investitorja, zato v njem vsebovane reference ni mogoče šteti za potrjeno;
- dokument "Potrdilo referenc" z dne 8.4.2009 ne vsebuje navedbe vrste, dolžine ali premera vodovoda, zato z njim ni izkazano izpolnjevanje zahtev po vodovodu iz nodularne litine, skupne dolžine najmanj 3000 m in premera 100 mm ali več.

Tudi kumulativno upoštevanje prvega in tretjega od zgoraj omenjenih dokumentov (drugi, kot pojasnjeno, ni upošteven, ker ni ustrezno žigosan in podpisan) izvedbe na tem mestu obravnavanega referenčnega dela oziroma njegove ustreznosti ne potrjuje - vrednosti referenčnih del, ki se v njih potrjujejo, so namreč različne, prav tako tudi ob kumulativnem upoštevanju obeh dokumentov ni izkazano izpolnjevanje zahtev po skupni dolžini vodovoda najmanj 3000 m in premeru 100 mm ali več.

V zvezi z drugonavedenim referenčnim delom v ponudbi izbranega ponudnika, t.j. referenčnim delom "Vodovod Selnica - Jelovec", ki naj bi ga ta izvedel za naročnika Občina Selnica ob Dravi, Državna revizijska komisija ugotavlja, da s predloženim referenčnim potrdilom ni ustrezno izkazano. Kot je zgoraj že bilo pojasnjeno, gre namreč ugotoviti, da dokument "Potrdilo referenc" brez datuma, ki naj bi potrjevalo to referenčno delo, ne vsebuje navedbe vrste, dolžine ali premera vodovoda, zato z njim ni izkazano izpolnjevanje zahtev po vodovodu iz nodularne litine, skupne dolžine najmanj 3000 m in premera 100 mm ali več.

V zvezi s tretjenavedenim referenčnim delom v ponudbi izbranega ponudnika, t.j. referenčnim delom "Obnova magistralnega vodovoda", ki naj bi ga ta izvedel za naročnika Občina Duplek, Državna revizijska komisija ugotavlja, da s predloženim referenčnim potrdilom ni ustrezno izkazano. Kot je zgoraj že bilo pojasnjeno, gre namreč ugotoviti, da dokument "Potrdilo referenc" z dne 8.4.2009 ne vsebuje navedbe vrste, dolžine ali premera vodovoda, zato z njim ni izkazano izpolnjevanje zahtev po vodovodu iz nodularne litine, skupne dolžine najmanj 3000 m in premera 100 mm ali več.

Iz določil 18. točke 2. člena ZJNVETPS izhaja, da je formalno nepopolna ponudba tista ponudba, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. Če je formalna pomanjkljivost ponudbe nebistvena, ponudba ni formalno nepopolna. Iz določil 82. člena ZJNVETPS poleg tega izhaja, da mora naročnik v primeru, ko sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev njegove ponudbe le v primeru, če določenega dejstva ne more sam preveriti. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni, mora naročnik tako ponudbo izločiti. Ponudnik ne sme spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.
Državna revizijska komisija je v zvezi z dopolnjevanjem formalno nepopolnih ponudb že v več svojih odločitvah (glej. npr. odločitve Državne revizijske komisije v zadevah 018-163/2008, 018-018/2009, 018-036/2009 itd.) zapisala, da se naknadno dopolnjevanje formalno nepopolne ponudbe lahko nanaša le na formalne, ne pa na vsebinske nepopolnosti in le na tiste primere, ko ponudnik določeno zahtevo sicer v trenutku predložitve ponudbe vsebinsko izpolnjuje, vendar pa iz ponudbenih dokumentov, ki naj bi izpolnjevanje te zahteve dokazovali in katerih predložitev je v razpisni dokumentaciji zahteval tudi naročnik, to ni jasno razvidno.

Državna revizijska komisija v konkretnem primeru ugotavlja, da iz izpolnjenega obrazca "Seznam referenc" ter referenčnih potrdil, kot so bili predloženi v okviru ponudbe izbranega ponudnika, načeloma izhaja izpolnjevanje naročnikovih zahtev po opravljenih referenčnih delih, vendar pa iz dokumentov, ki naj bi izpolnjevanje te zahteve dokazovali in katerih predložitev je v razpisni dokumentaciji zahteval tudi naročnik, to ni jasno razvidno. Prav tako gre ugotoviti, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila, ter da odprava te nepopolnosti ne bi pomenila spreminjanja cene ponudbe izbranega ponudnika in ponudbe v okviru meril, spreminjanja tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, kot tudi ne spreminjanja tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe. Ob upoštevanju zapisanega Državna revizijska komisija ugotavlja, da gre opisano pomanjkljivost ponudbe izbranega ponudnika označiti za formalno nepopolnost (na tem mestu gre zgolj pripomniti še, da se vprašanje dokazovanja izpolnjevanja pogoja tehnične sposobnosti ne nanaša na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, kot to napačno meni vlagatelj).

V sklepu, s katerim je odločil o vlagateljevem revizijskem zahtevku, naročnik navaja, da je sporna potrdila "preveril". Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz izpodbijane odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila ni razvidno, da bi naročnik ugotovil zgoraj obravnavano formalno nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika ali jo (samostojno) odpravljal, prav tako naročnikovo zatrjevano "preverjanje" potrdil ni evidentirano nikjer drugje v spisovni dokumentaciji postopka oddaje javnega naročila namreč.

Posledično gre ugotoviti, da je bila ponudba izbranega ponudnika v trenutku, ko je naročnik sprejel in izdal odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila temu ponudniku, nepopolna, naročnik pa je s sprejemom takšne ponudbe ravnal v neskladju z določili prvega odstavka 84. člena ZJNVETPS. S tem povezane revizijske navedbe vlagatelja so utemeljene.


Med strankama v zadevi je dalje spor tudi glede zatrjevane nepopolnosti vlagateljeve ponudbe iz razloga neizpolnjevanja pogoja razpisne dokumentacije iz točke pogoja razpisne dokumentacije pod točko 3.4.3. Kadrovski pogoji.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik med pogoji za priznanje tehnične in kadrovske sposobnosti v točki 3.4.3. Kadrovski pogoji določil:

"Ponudniki morajo v ponudbi izkazati za izgradnjo kanalizacije in plinovoda, da imajo na razpolago:
- vsaj enega delavca z višjo ali visoko izobrazbo, ki ima odločbo o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS in odločbo o opravljenem strokovnem izpitu ter izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del za zahtevne objekte kot jih določata ZGO-1B ter Uredba o vrstah objektov glede zahtevnosti in zanjo priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
- vsaj enega delavca z vsaj srednjo izobrazbo, ki ima odločbo o opravljenem strokovnem izpitu,
- vsaj deset stalno zaposlenih ostalih delavcev.

Ponudnik mora izpolniti priložen obrazec ter priložiti fotokopije dokazil zahtevanega osebja (priloga 6), in sicer.
- za delavca z višjo ali visoko izobrazbo odločbo o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu ter M-1/M-2 obrazce oziroma v primeru sprememb M-3 obrazce, ki jih predpisuje Ur. list RS št. 45/2005, kot dokazila o zaposlitvi delavcev za nedoločen čas ali pogodbo o delu
- za delavca z vsaj srednjo izobrazbo potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu ter M-1/M-2 obrazce oziroma v primeru sprememb M-3 obrazce, ki jih predpisuje Ur. list RS št. 45/2005, kot dokazila o zaposlitvi delavcev za nedoločen čas ali pogodbo o delu
- za vsaj deset stalno zaposlenih delavcev M-1/M-2 obrazce oziroma v primeru sprememb M-3 obrazce, ki jih predpisuje Ur. list RS št. 45/2005, kot dokazila o zaposlitvi delavcev za nedoločen čas.

Ponudnik izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom "Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika" (Priloga 4), izpolnitvijo priloge "Kadrovska sposobnost" (Priloga 6) ter predložitvijo ustreznih dokazil."

Z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika gre ugotoviti, da je ta v njej med drugim predložil tudi izpolnjen obrazec "Kadrovska sposobnost" (Priloga 6- Seznam ključnega osebja in drugih strokovnih delavcev ponudnika, ki bodo odgovorni za izvedbo del). Na obrazcu je izbrani ponudnik navedel šest oseb, poleg tega pa je na obrazcu dodal tudi pripis "ostali kader- glej prilogo". Z vpogledom v prilogo "Seznam strokovnega kadra", na katerega se sklicuje izbrani ponudnik na obrazcu "Kadrovska sposobnost", gre ugotoviti, da je v njej navedenih sedem oseb, od katerih je šest (z izjemo osebe B.S.) že navedenih tudi na obrazcu "Kadrovska sposobnost". V okviru svoje ponudbe je izbrani ponudnik predložil tudi šest dokazil, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogoja kadrovske sposobnosti (tri potrdila o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev, dokument "Spričevalo o zaključnem izpitu", dokument "Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi" ter dokument "Diploma"), pri čemer se vsi predloženi dokumenti nanašajo na šest oseb, navedenih v obrazcu "Kadrovska sposobnost", kot je bil predložen v okviru ponudbe izbranega ponudnika.

Državna revijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v svoji ponudbi ne izkazuje izpolnjevanja pogoja razpisne dokumentacije pod točko 3.4.3. Kadrovski pogoji. Ugotoviti gre namreč, da je naročnik v okviru omenjene določbe razpisne dokumentacije postavil zahtevo po tem, da ponudnik izkaže, da ima na razpolago vsaj 12 delavcev, izbrani ponudnik pa je v svoji ponudbi za izvedbo del v okviru predmetnega javnega naročila ponudil zgolj sedem delavcev.

Državna revizijska komisija je v okviru revizijskega postopka dalje preverila, ali je zgoraj ugotovljeno pomanjkljivost ponudbe izbranega ponudnika mogoče opredeliti kot formalno nepopolnost.

V tem sklepu je že bilo pojasnjeno, da je Državna revizijska komisija v svojih odločitvah (glej. npr. odločitve Državne revizijske komisije v zadevah 018-163/2008, 018-018/2009, 018-036/2009 itd.) že večkrat zapisala, da je treba pojem formalno nepopolne ponudbe iz 17. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 (enako 18. točka 2. člena ZJNVETPS) razumeti na način, da se lahko odpravljajo le tiste nepopolnosti, ki niso vsebinske, temveč se nanašajo na obliko oz. samo prisotnost ponudbenih dokumentov in dokazil. O formalni nepopolnosti lahko zato govorimo le v primeru, če ponudnik določeno zahtevo iz razpisne dokumentacije, ki se ne nanaša na merilo ali tehnične specifikacije oz. ne vpliva na razvrstitev ponudbe, v trenutku poteka roka za predložitev ponudbe vsebinsko že izpolnjuje in je to iz ponudbene dokumentacije (vsaj deloma) že razvidno, vendar iz v ponudbi predloženih formalnih dokazil tega ni mogoče nedvoumno ugotoviti, ker so dokazila nepopolna ali manjkajoča. Ponudnik oz. ponudba morata vsebinsko izpolnjevati pogoje, in sicer po naravi stvari ter glede na specifičnost postopka oddaje javnega naročila že v trenutku poteka roka za predložitev ponudb, sicer bi bila stroga pravila javnega naročanja v zvezi s pravočasnostjo ponudb in zavrnitvijo nepravočasnih ponudb popolnoma brezpredmetna. Naknadno dopolnjevanje formalno nepopolne ponudbe se lahko zato ob omejitvah, ki jih ZJN-2 določa v 17. točki 2. člena (enako pa tudi ZJNVETPS v 18. točki 2. člena) ter v 78. členu (82. člen ZJNVETPS), nanaša le na formalne (in ne vsebinske!) nepopolnosti in le na tiste primere, ko ponudnik določeno zahtevo sicer v trenutku predložitve ponudbe vsebinsko izpolnjuje, vendar pa iz ponudbenih dokumentov, ki naj bi izpolnjevanje te zahteve dokazovali in katerih predložitev je v razpisni dokumentaciji zahteval tudi naročnik, to ni jasno razvidno. Če je nasprotno iz ponudbenih dokumentov jasno razvidno, da ponudnik določene zahteve v trenutku poteka roka za predložitev ponudbe ni izpolnjeval, naknadno dopolnjevanje ponudbe s kasneje nastalimi dejstvi ni dopustno. Drugačna razlaga pojma formalne nepopolnosti bi lahko pripeljala do položaja, da bi lahko vsak ponudnik, za katerega bi se ugotovilo, da ne izpolnjuje določenega pogoja oz. zahteve, v tem delu spremenil ponudbo in naročniku naknadno (po preteku roka za predložitev ponudb) predložil dokumentacijo, ki bi se nanašala na ustrezno spremenjeni način izpolnjevanja pogoja, skladen z določili razpisne dokumentacije. Na ta način bi lahko ponudnik kadarkoli po preteku roka za predložitev ponudbe spremenil svojo ponudbo iz neprimerne v primerno, iz nepravilno v pravilno ali iz nesprejemljive v sprejemljivo. To pa bi bilo v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja, zlasti z načelom enakopravne obravnave ponudnikov, ter bi, kot je bilo že zapisano, popolnoma razvrednotilo stroge določbe v zvezi s pravočasno predložitvijo ponudb.

Državna revizijska komisija v konkretnem primeru ugotavlja, da iz ponudbe izbranega ponudnika nedvomno izhaja, da je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega naročila ponudil sedem delavcev, kar pomeni, da je iz ponudbenih dokumentov jasno razvidno, da izbrani ponudnik na tem mestu obravnavanega kadrovskega pogoja v trenutku poteka roka za predložitev ponudbe ni izpolnjeval (na to dejstvo ne more v ničemer vplivati s strani naročnika zatrjevano dejstvo, da naj bi imel izbrani ponudnik zaposlenih "precej več kot 12 delavcev", saj teh delavcev, sledeč ponudbi izbranega ponudnika, očitno ni dal na razpolago za izvedbo predmetnega javnega naročila). Državna revizijska komisija posledično ugotavlja tudi, da bi dopustitev dopolnitve ponudbe izbranega ponudnika pomenilo dopolnjevanje ponudbe s kasneje nastalimi dejstvi oziroma vsebinsko spreminjanje ponudbe, zato ugotovljene pomanjkljivosti ponudbe ni mogoče označiti za formalno nepopolnost.

V povzetku zgornjih ugotovitev Državna revizijska komisija ugotavlja, da je ponudba izbranega ponudnika, v kateri ni izkazano izpolnjevanje pogoja razpisne dokumentacije pod točko 3.4.3. Kadrovski pogoji, nepravilna.

Ker naročnik takšne ponudbe ni izločil, temveč jo je celo izbral kot najugodnejšo, je s tem ravnal v neskladju z določili prvega odstavka 84. člena ZJNVETPS, s tem povezane revizijske navedbe vlagatelja pa so utemeljene.
Iz zgoraj predstavljenih razlogov je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 19.6.2009 ugodila in je razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila "Gradnja komunalnih vodov po Poti na Rakovo Jelšo in ulici štefke Zbašnik I. faza", kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Obvestilo o oddaji javnega naročila" št. 6077/2009 z dne 8.6.2009.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


V svojem revizijskem zahtevku je vlagatelj zahteval povrnitev stroškov, nastalih z revizijo. Vlagatelj je zahteval, da mu naročnik povrne stroške plačane takse in "vse druge stroške v zvezi z vložitvijo zahtevka za revizijo".

Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj je s svojim revizijskim zahtevkom uspel, zato mu Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, kot potrebne stroške, nastale z revizijo, priznava stroške takse za revizijski postopek v višini 5.000,00 EUR. Stroškov, ki jih vlagatelj opredeljuje kot "vse druge stroške v zvezi z vložitvijo zahtevka za revizijo", Državna revizijska komisija vlagatelju ne priznava, saj teh stroškov vlagatelj niti po temelju niti po višini ni opredelil (peti odstavek 22. člena ZRPJN).

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.000,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 21.8.2009


Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič,
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Javni holding Ljubljana, d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana,
- SCT, d.d., Slovenska cesta 56, Ljubljana,
- CPL, d.d., Stolpniška ulica 10, Ljubljana,
- GH Holding, d.d., Tivolska cesta 30, Ljubljana,
- Mariborski vodovod, d.d., Jadranska cesta 24, Maribor,
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, Ljubljana.