018-152/2009 Občina Slovenska Bistrica

Številka: 018-152/2009-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu predsednice Vesne Cukrov kot predsednika senata, članice Vide Kostanjevec kot članice senata in člana Jožefa Kocuvana kot člana senata, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v zvezi s postopkom pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije za sistem javne razsvetljave v Občini Slovenska Bistrica in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj ESCO.SI, Podjetje za energetsko svetovanje in investiranje, Plese 91, Murska Sobota (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: naročnik), 21. 8. 2009 soglasno

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je 30. 10. 2008 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN9277/2009, objavil obvestilo o naročilu in izmed treh ponudb, prejetih po izvedbi pogajanj, s sklepom št. 354-191/2008-39 z dne 11. 6. 2009 kot najugodnejšo izbral ponudbo ponudnika Tehmar, d. o. o., Zagrebška cesta 100, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je vložil "pritožbo" z dne 22. 6. 2009 (tj. zahtevek za revizijo) in navaja, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje vseh naročnikovih zahtev, da je izbrani ponudnik zamenjal ponujeno tehnologijo ter da je razpisna dokumentacija pomanjkljiva glede stroškov za vzdrževanje javne razsvetljave in zaradi nekategoriziranosti tipov poti neusklajena z zakonodajo.

Naročnik je s sklepom št. 354-191/2008-49 z dne 13. 7. 2009 zahtevek za revizijo zavrnil in pojasnil, da je izbrani ponudnik upošteval naročnikove zahteve, da je upošteval še celo višje število obratovalnih ur, kar sicer tudi ni vplivalo na ocenjevanje po merilih, in da je naročnik zavarovan vsaj že s predloženo menico. Naročnik kot prepozne zavrača vlagateljeve revizijske navedbe, ki se nanašajo na pripravo razpisne dokumentacije. Naročnik kot zadnje tudi ugotavlja, da vlagatelj sicer ni izkazal nastanka škode kot predpostavke aktivne legitimacije.

Vlagatelj je z "Obvestilom o nadaljevanju postopka" z dne 16. 7. 2009 naročniku sporočil, da želi nadaljevati postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija je 21. 7. 2009 od naročnika prejela dokumentacijo. Z dopisom št. 018-152/2009-3 z dne 4. 8. 2009 je Državna revizijska komisija podaljšala rok za odločitev.

Po proučitvi zadeve je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrgla (23. člen ZRPJN).

Z uveljavljanjem kršitev v zvezi s pripravo oziroma vsebino razpisne dokumentacije je vlagatelj prepozen, saj bi moral take kršitve uveljavljati najkasneje do poteka roka za predložitev ponudb (šesti odstavek 12. člena ZRPJN).

Glede odločitve o izbiri najugodnejše ponudbe pa Državna revizijska komisija pojasnjuje, da skladno s prvim odstavkom 9. člena ZRPJN mora vlagatelj izkazati kumulativno (tj. skupno) dva elementa aktivne legitimacije, da bi bilo mogoče zahtevek za revizijo presojati meritorno (vsebinsko): 1. interes in 2. škoda oziroma možnost nastanka škode. Če bi vlagatelju načeloma lahko priznali interes za dodelitev naročila (saj je predložil ponudbo), pa mu ne bi priznali tudi izkaza (možnosti) škode. Kot izhaja iz ocenjevalne tabele iz sklepa št. 354-191/2008-39 z dne 11. 6. 2009, je vlagateljeva ponudba prejela 61,29 točk, torej manj od ponudbe izbranega ponudnika (97,86 točk) in ponudbe tretjesodelujočega ponudnika (72,58 točk). Vlagateljeva ponudba je bila izmed treh predloženih ponudb po uporabljenih merilih torej najmanj ugodna. Vlagatelj naročniku ne očita neskladnega ravnanja s ponudbo tretjesodelujočega ponudnika, ki je, kot izhaja iz podatkov o ocenjevanju, predložil drugo najugodnejšo ponudbo, ne uveljavlja pa niti napačnosti ocenjevanja svoje ponudbe. Tudi v primeru, da bi bilo treba razveljaviti naročnikovo odločitev o izbiri ponudbe izbranega ponudnika (in to ponudbo izločiti), bi naročniku kot ugodnejša ponudba od vlagateljeve ponudbe ostala ponudba tretjesodelujočega ponudnika. Torej vlagatelj z meritorno obravnavo zahtevka za revizijo ne bi mogel doseči izboljšanja svojega položaja. Zato je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo skladno s prvo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zavrgla.

Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrgla že iz navedenih razlogov, ni še posebej ugotavljala, ali obstajajo drugi razlogi za zavrženje, in tudi ne, ali je vlagatelj nastopal s petimi partnerji ali pa je šlo le za nastop vlagatelja s petimi podizvajalci (gl. obrazec 1.14).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 21. 8. 2009

Predsednica senata
Vesna Cukrov, univ. dipl. prav.
predsednica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica,
- ESCO.SI, Podjetje za energetsko svetovanje in investiranje, Plese 91, 9000 Murska Sobota,
- Tehmar, d. o. o., Zagrebška cesta 100, 2000 Maribor,
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.