018-178/2009 Občina Cerknica

Številka: 018-178/2009-5

SKLEP

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 1. odstavka 11. a člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja - ZRPJN-UPB5 (Uradni list RS, št. 94/07; v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu člana Državne revizijske komisije Jožefa Kocuvana kot predsednika senata in članic Državne revizijske komisije mag. Nataše Jeršič in Vide Kostanjevec, kot članic senata, ob sodelovanju višje svetovalke Zlate Jerman, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila "Vodovod Cajnarska dolina - II. faza", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika VODI GORICA, d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b, Kromberk, ki ga po pooblastilu zastopajo Odvetniki Bojan Makovec, Andrej Doles, Katarina Doles - Toš in mag. Franci Kodela, Kolodvorska 6, Domžale (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika OBČINA CERKNICA, Cesta 4. maja 53, Cerknica (v nadaljnjem besedilu: naročnik), v zvezi s predlogom naročnika za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži sklenitve pogodbe o oddaji naročila, dne 21. 8. 2009

ODLOČILA

Predlog naročnika za izdajo sklepa po 1. odstavku 11.a člena ZRPJN, da vloženi zahtevek za revizijo vlagatelja ne zadrži sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila "Vodovod Cajnarska dolina - II. faza", se kot neutemeljen zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 9. 6. 2009, pod št. 430-3/2009 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Vodovod Cajnarska dolina - II. faza". Obvestilo o javnem naročilu je naročnik objavil na portalu javnih naročil dne 9. 6. 2009 pod št. objave JN4614/2009.

Naročnik je dne 22. 7. 2009, pod št. 430-3/2009 sprejel Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika, s katerim je predmetno naročilo oddal ponudniku GRADIšČE, d.o.o., Podskrajnik
16b, Cerknica.

Vlagatelj je z vlogo z dne 31. 7. 2009 pri naročniku vložil zahtevek za revizijo.

Naročnik je z vlogo z dne 13. 8. 2009 Državni revizijski komisiji na podlagi 1. odstavka 11.a člena ZRPJN podal predlog, da zahtevek za revizijo vlagatelja ne zadrži sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila. Predlog je utemeljil z dejstvom, da se predmet naročila sofinancira po pogodbi št. C 1536-08S330313, na podlagi katere so mu zagotovljena evropska sredstva, katerih črpanje bi bilo v predvidenih rokih ogroženo. Iz 8. člena pogodbe je razvidno, da je v letu 2009 rok za predložitev zahtevkov za sofinanciranje do 30. 10. 2009. Upoštevajoč roke za revizijo in izvedbo del, ki jih je še treba do tega roka izvesti, bo črpanje teh sredstev do 30. 9. 2009 mogoče le z izdajo sklepa po 11.a členu ZRPJN. V nasprotnem primeru bo prišlo do izpada finančnih sredstev iz naslova namenskih sredstev EU in slovenske udeležbe za sofinanciranje.

Vlagatelj je z vlogo z dne 17. 8 .2009 na podlagi 2. odstavka 11.a člena ZRPJN podal mnenje k predlogu naročnika iz prejšnjega odstavka. Navedel je, da je predlog naročnika neutemeljen, saj je naročnik ves čas postopka vedel oziroma moral vedeti, kakšni so zakonski roki za izvedbo postopkov. Tudi sicer ni razlogov, da bi bila sredstva za predmetno javno naročilo neporabljena, saj ima naročnik dovolj časa, da bodisi popravi odločitev o izboru ponudnika bodisi ponovi postopek.

Naročnik je z vlogo z dne 19. 8. 2009 odstopil Državni revizijski komisiji celotno dokumentacijo v obravnavanem postopku oddaje javnega naročila.

Državna revizijska komisija je po proučitvi predloga naročnika in mnenja vlagatelja ter po vpogledu v dokumentacijo obravnavanega postopka javnega naročila in Pogodbo o sofinanciranju operacije Vodovod Cajnarska dolina - II. faza, št. C 1536-08S330313 z dne 4. 11. 2008 odločila, da je predlog naročnika neutemeljen.

Iz določbe 1. in 2. odstavka 11. člena ZRPJN izhaja, da ZRPJN kot temeljno pravilo določa nesuspenzivnost zahtevka za revizijo, izjema velja le za sklenitev pogodbe o oddaji javnega naročila, katere sklenitev je pridržana do odločitve Državne revizijske komisije. Določba 11.a člena ZRPJN določa izjemo tudi od slednjega pravila, in sicer, da lahko Državna revizijska komisija na obrazloženi predlog naročnika sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila. Možnost sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila po slednji določbi pa je pridržana le za izjemne (v danih okoliščinah posameznega primera posebej utemeljene) primere. ZRPJN ne pojasnjuje, katere okoliščine opravičujejo, da se zahtevku za revizijo odvzame suspenzivni učinek zaradi uveljavljanja instituta iz 1. odstavka 11.a člena ZRPJN, ampak v 3. odstavku 11.a člena določa le, da Državna revizijska komisija pri odločanju o predlogu naročnika upošteva razmerje med škodljivimi posledicami nezadržanja sklenitve pogodbe in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za sklenitev pogodbe o oddaji javnega naročila. Odločitev o tem, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži sklenitve pogodbe, je torej prepuščena Državni revizijski komisiji, vendar pa mora slednja v vsakem posameznem primeru oceniti, ali obstajajo okoliščine, ki utemeljujejo takšno odločitev. Pri presoji obstoja okoliščin mora Državna revizijska komisija praviloma ugotoviti izpolnjevanje naslednjih pogojev: 1.) obstajati mora dejanska nevarnost resne in nepopravljive škode ter nujnost preprečitve škode, in pa 2.) pri tehtanju koristi vseh udeležencev v konkretnem postopku oddaje javnega naročila in ocenjevanju razmerja med škodljivimi posledicami nezadržanja/ dovolitve sklenitve pogodbe in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za sklenitev pogodbe o oddaji javnega naročila, morajo biti razlogi za nezadržanje/ dovolitev sklenitve pogodbe močnejši od razlogov za zadržanje/ nedovolitev sklenitve pogodbe.
Podlago odločitve Državne revizijske komisije o predlogu za izdajo sklepa po 1. odstavku 11.a člena ZRPJN torej predstavljajo zgolj argumenti (dejstva, dokazi), ki jih v prid ugoditvi takšnemu predlogu navaja (predloži) naročnik, in argumenti (dejstva, dokazi), ki jih v odgovor oz. mnenje v zvezi s predlogom naročnik morebiti navaja (predloži) vlagatelj. Zgolj na podlagi slednjih dejstev in dokazov Državna revizijska komisija opravi tehtanje skladno s 3. odstavkom 11.a člena ZRPJN. Izhajajoč iz tega, da:
- predstavlja institut iz 1. odstavka 11.a člena ZRPJN izjemo glede na določbo 1. in 2. odstavka 11. člena ZRPJN, izjeme pa je treba interpretirati ozko (exceptiones non sunt extendae),
- sprejem ukrepa po 1. odstavku 11.a člena ZRPJN predlaga naročnik,
- mora biti naročnikov predlog, kot to zahteva 1. odstavek 11.a člena ZRPJN, obrazložen,
je na naročniku dokazno breme, da dokaže argumente, ki bodo podlaga Državni revizijski komisiji pri presoji, da je uporaba instituta iz 1. odstavka 11.a člena ZRPJN v konkretnem primeru upravičena oz. utemeljena.

Naročnik je v obravnavanem primeru nujnost sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila utemeljil z argumentom, da se predmet konkretnega naročila sofinancira iz evropskih sredstev, katerih črpanje naj bi bilo v predvidenih rokih ogroženo, posledično pa naj bi prišlo do izpada finančnih sredstev iz naslova namenskih sredstev EU in slovenske udeležbe za sofinanciranje. Pri tem se je skliceval na 8. člen pogodbe o sofinanciranju, iz katerega naj bi bilo razvidno, da je v letu 2009 rok za predložitev zahtevkov za sofinanciranje do 30. 10. 2009.

Državna revizijska komisija je po vpogledu v Pogodbo o sofinanciranju operacije Vodovod Cajnarska dolina - II. faza, št. C 1536-08S330313 z dne 4. 11. 2008 ugotovila, da se predmetno naročilo sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, pri tem pa je kot skrajni rok za zaključek operacije (izvedba gradnje, priprave za gradnjo in izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter storitev strokovnega nadzora gradnje) določen do 30. 9. 2010, do tega datuma mora biti tudi posredovan zadnji zahtevek za izplačilo (10. člen). V 8. členu pogodbe so določeni roki za predložitev zahtevkov za izplačilo sredstev za sofinanciranje v posameznem letu. Roki za predložitev zahtevkov za izplačilo, ki so podlaga za izplačilo sredstev so: do 30. 10. 2008 za sofinanciranje v letu 2008, do 30. 9. 2009 za sofinanciranje v letu 2009 in do 30. 10. 2010 za sofinanciranje v letu 2010. Kolikor bodo zahtevki za izplačilo posredovani po navedenih rokih, vendar še v istem koledarskem letu, bodo izjemoma izplačani v istem koledarskem letu.

Državna revizijska komisija je ob upoštevanju ugotovljenega zaključila, da naročnik ni uspel izkazati, da bo prišlo do izpada finančnih sredstev iz naslova namenskih sredstev EU in slovenske udeležbe za sofinanciranje, kolikor zahtevkov za izplačilo sredstev za leto 2009 ne bo predložil do 30. 9. 2009. Roki iz 8. člena pogodbe namreč določajo zgolj roke, do katerega mora naročnik v tekočem letu predložiti zahtevke za izplačilo sredstev, nikjer pa ni določeno, da bo v nasprotnem primeru naročnik izgubil pravico do črpanja teh sredstev. Tudi sicer je v pogodbi določena možnost, da bodo zahtevki za izplačilo, ki bodo posredovani po navedenih rokih, vendar še v istem koledarskem letu, izjemoma izplačani v istem koledarskem letu. Skladno s 7. členom pogodbe pa se lahko naročnik dogovori tudi o morebitni spremembi dinamike plačil z aneksom k pogodbi.

Ker naročnik v predlogu zatrjevanih dejstev ni izkazal, je Državna revizijska komisija ob upoštevanju pravila o trditveno-dokaznem bremenu zaključila, da naročnik ni izkazal okoliščin oziroma razlogov, ki bi bili v prid utemeljenosti predloga po 1. odstavku 11.a člena ZRPJN. Naročnik ni izkazal, da bi bil javni interes za sklenitev pogodbe o oddaji predmetnega javnega naročila večji od koristi za vse, ki bi lahko bili oškodovani zaradi (takojšnje) sklenitve pogodbe, zaradi česar je Državna revizijska komisija predlog naročnika za izdajo sklepa po 1. odstavku 11.a člena ZRPJN kot neutemeljenega zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 21. 8. 2009Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.
Član Državne revizijske komisijeVročiti:
- OBČINA CERKNICA, Cesta 4. maja 53, Cerknica
- Odvetniki Bojan Makovec, Andrej Doles, Katarina Doles - Toš in mag. Franci Kodela, Kolodvorska 6, Domžale
- GRADIšČE, d.o.o., Podskrajnik 16b, Cerknica
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana