018-161/2009 Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste

Številka: 018-161/2009-5

SKLEP

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija), je na podlagi drugega odstavka 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, številka 78/1999, 90/1999 - popravek, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 in 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Državne revizijske komisije mag. Nataše Jeršič, kot predsednice senata, ter predsednice Državne revizijske komisije Vesne Cukrov in članice Državne revizijske komisije Sonje Drozdek-šinko, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo revizije postopka oddaje javnega naročila "Ureditev ceste Rinaldo-Hrastnik, R1-221/1221 od km 6+460 do km 6+980" in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil gospodarski subjekt IBT PIN, d. o. o., Opekarna 28A, 1420 Trbovlje (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), katerega po pooblastilu zastopa odvetnik Damijan Brulc, Trg osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana, zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 18. avgusta 2009 soglasno

ODLOČILA

Vlagateljeva pritožba z dne 31. julija 2009 se kot neutemeljena zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 08. aprila 2009 sprejel "SKLEP št. A-83/09 G o začetku postopka oddaje javnega naročila" za "Ureditev ceste Rinaldo-Hrastnik, R1-221/1221 od km 6+460 do km 6+980" (številka sklepa 43001-58/2009), obvestilo o javnem naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku pa je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, številka objave JN2809/2009, dne 08. aprila 2009 (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo). Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 15. aprila 2009 (številka objave JN2957/2009).

Naročnik je dne 17. junija 2009 sprejel "ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA", številka 43001-58/2009 (v nadaljnjem besedilu: odločitev o oddaji naročila), iz katere med drugim izhaja, da "na osnovi 2. alineje 79. člena" "razveljavlja sprejeto odločitev z dne 4.6.2009" "in sprejema novo odločitev, da se delo odda ponudniku" "AGM Nemec,d.o.o., Sedraž 3, 3270 Laško".

Vlagatelj je odločitev o oddaji naročila, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 18. junija 2009, dne 23. junija 2009 pa je naročnik, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke na vlogi, prejel "PISNO OPOZORILO PONUDNIKOV NA ODLOČITEV NAROČNIKA v skladu z določilom 2. odst. 79. čl. ZJN-2".

Vlagatelj je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, dne 29. junija 2009 po svojem pooblaščencu priporočeno s povratnico na pošto oddal vlogo "ZAHTEVA za revizijo" (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo), ki jo je naročnik, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke na njej, prejel dne 30. junija 2009.

Naročnik je dne 02. julija 2009 izdal "Poziv za dopolnitev revizijskega zahtevka", številka 43001-58/2009 (v nadaljnjem besedilu: poziv na dopolnitev zahtevka za revizijo), ki ga je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 15. julija 2009.

Vlagatelj je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, dne 20. julija 2009 po svojem pooblaščencu priporočeno s povratnico na pošto oddal vlogo, poimenovano "VLOGA vlagatelja ter PRIGLASITEV stroškov postopka" (v nadaljnjem besedilu: dopolnitev zahtevka za revizijo), skupaj s prilogo, ki jo je naročnik, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke na njej, prejel dan kasneje.

Naročnik je dne 22. julija 2009 izdal sklep številka 43001-58/2009, s katerim je sklenil, da se vlagateljev zahtevek za revizijo zavrže (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo), ker, kot je v odločitvi o zavrženju zahtevka za revizijo zapisal sam, "v določenem roku ni prejel vlagateljevega dopolnjenega zahtevka za revizijo, niti potrdila o plačilu takse".

Odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 28. julija 2009, dne 31. julija 2009 pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, priporočeno na pošto oddal vlogo "PRITOŽBA zoper sklep", z dne 31. julija 2009 (v nadaljnjem besedilu: pritožba). Vlagatelj pritožbo podaja iz vseh pritožbenih razlogov ter predlaga, da se pritožbi ugodi in odloči, da mora naročnik odločati o zahtevku za revizijo. Vlagatelj pritožbe v njeni obrazložitvi med drugim navaja, da je dne 20. julija 2009 (torej pravočasno - rok treh dni se je namreč iztekel na soboto, dne 18. julija 2009, kar pomeni, da je bil zadnji dan za podajo vloge ponedeljek, dne 20. julija 2009) priporočeno s povratnico naročniku posredoval dopolnilno vlogo, skupaj s potrdilom o plačilu takse.

Državna revizijska komisija je pritožbo vlagatelja prejela dne 03. avgusta 2009 in istega dne izdala "Poziv na odstop dokumentacije", številka 018-161/2009-2, s katerim je naročnika pozvala, da ji nemudoma po prejemu zadevnega poziva posreduje "vso originalno dokumentacijo postopka oddaje javnega naročila"â?? â??"in postopka revizije oddaje zadevnega javnega naročila". Omenjeni poziv je naročnik, kakor to izhaja iz Državni revizijski komisiji vrnjene poštne povratnice, prejel dne 05. avgusta 2009, dne 07. avgusta 2009 pa je Državna revizijska komisija prejela s strani naročnika dokumentacijo, ki izhaja iz spremnega dopisa "Odstop dokumentacije o javnem naročilu Državni revizijski komisiji" številka 43001-58/2009, z dne 07. avgusta 2009.

Po pregledu predložene in odstopljene dokumentacije ter preučitvi pritožbenih navedb vlagatelja je Državna revizijska komisija na podlagi 2. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je med vlagateljem pritožbe in naročnikom spor v tem, ali je vlagatelj na podlagi naročnikovega poziva na dopolnitev zahtevka za revizijo slednjega pravočasno dopolnil ali ne, posledično pa, ali je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo (ker naj naročnik, kot zatrjuje sam, v določenem roku ne bi "prejel vlagateljevega dopolnjenega zahtevka za revizijo, niti potrdila o plačilu takse") upravičeno zavrgel.

ZRPJN v četrtem odstavku 12. člena določa, da mora vlagatelj v zahtevku za revizijo med drugim navesti tudi potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN (6. točka četrtega odstavka 12. člena ZRPJN), v petem odstavku pa: "Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena, nemudoma pozove vlagatelja zahtevka, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik zahtevek za revizijo zavrže s sklepom. V kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, lahko v treh dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo. Državna revizijska komisija mora o pritožbi odločiti v osmih dneh."

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik ob preizkusu vlagateljevega zahtevka za revizijo inter alia ugotovil, da temu "ni priloženo potrdilo o plačilu takse, kot to določa 12. člen Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN)" (ob pregledu vlagateljevega zahtevka za revizijo, ki se nahaja v odstopljeni dokumentaciji, je tudi Državna revizijska komisija ugotovila, da v trenutku oddaje poziva na dopolnitev zahtevka za revizijo na pošto v njem ni bilo navedeno potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN), zato je vlagatelja zahtevka za revizijo pozval na dopolnitev zahtevka za revizijo (slednje dejstvo med naročnikom in vlagateljem pritožbe niti ni sporno). Naročnik je v pozivu na dopolnitev zahtevka za revizijo vlagatelja zahtevka za revizijo med drugim pozval, da mu v roku treh dni po prejemu zadevnega poziva predloži potrdilo o plačilu takse, obenem pa ga pravno podučil, da bo sicer vlagateljev zahtevek za revizijo zavržen.

Poziv na dopolnitev zahtevka za revizijo je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice (omenjeno dejstvo pa med vlagateljem pritožbe in naročnikom tudi ni sporno), prejel dne 15. julija 2009, dne 20. julija 2009 pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, priporočeno s povratnico na pošto oddal dopolnitev zahtevka za revizijo. Ker je vlagatelj dopolnitev zahtevka za revizijo naročniku poslal priporočeno po pošti, se upošteva oddajna teorija, ob smiselni uporabi določb 111. in 112. člena Zakona o pravdnem postopku (uradno prečiščeno besedilo - ZPP-UPB3; Uradni list Republike Slovenije, številka 73/2007, 101/2007 - odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije, 102/2007 - odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije, 45/2008 - ZArbit, 45/2008, 111/2008 - odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije, 121/2008 - sklep Ustavnega sodišča Republike Slovenije, 47/2009 - sklep Ustavnega sodišča Republike Slovenije, 48/2009 - popravek sklepa Ustavnega sodišča Republike Slovenije in 57/2009 - odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije; v nadaljnjem besedilu: ZPP), katerega določbe se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih z ZRPJN, smiselno uporabljajo glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, pa se šteje 20. julij 2009 za dan izročitve dopolnitve zahtevka za revizijo (kot vloge) naročniku.

Ker je rok za dopolnitev zahtevka za revizijo iz petega odstavka 12. člena ZRPJN določen po dnevih, se dan vročitve (torej 15. julij 2009) ne všteje, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan (torej 16. julij 2009). Navedeno pomeni, da bi se tridnevni rok iz petega odstavka 12. člena ZRPJN (praviloma) iztekel dne 18. julija 2009, ker je bila omenjenega dne (torej zadnji dan roka) sobota, pa se je rok za dopolnitev zahtevka za revizijo iz petega odstavka 12. člena ZRPJN (ob smiselnem upoštevanju četrtega odstavka 111. člena ZPP) iztekel s pretekom prvega prihodnjega delavnika, to je s pretekom ponedeljka, dne 20. julija 2009. V posledici navedenega Državna revizijska komisija (ne da bi ugotavljala, ali je bila vsebina dopolnitve zahtevka za revizijo ustrezna) zaključuje, da je vlagatelj (ob upoštevanju določbe petega odstavka 12. člena ZRPJN ter smiselni uporabi določb 111. in 112. člena ZPP, v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN), svoj zahtevek za revizijo dopolnil pravočasno, torej v treh dneh, šteto od dne, ko je prejel naročnikov poziv na dopolnitev zahtevka za revizijo, naročnik pa ni imel ustrezne zakonske podlage za zavrženje vlagateljevega zahtevka za revizijo iz omenjenega razloga.

Kljub zaključku, napravljenemu v prejšnjem odstavku, pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v konkretnem primeru vlagateljev zahtevek za revizijo vseeno upravičeno zavrgel, saj vlagatelj ni bil aktivno legitimiran za njegovo vložitev.

Iz prvega odstavka 9. člena ZRPJN izhaja, da zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali da bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, iz tretjega odstavka 9. člena ZRPJN pa, da v primeru, da vložijo zahtevek za revizijo osebe, ki so predložile skupno ponudbo, lahko zahtevek za revizijo vložijo le vse osebe skupaj.

Nadalje iz 13. člena ZRPJN izhaja, da naročnik po prejemu zahtevka za revizijo med drugim preveri, ali ga je vložila upravičena oseba iz 9. člena ZRPJN (prvi odstavek 13. člena ZRPJN). Če je zahtevek za revizijo vložila oseba, ki ne izkaže aktivne legitimacije, se zahtevek za revizijo zavrže s sklepom (drugi odstavek 13. člena ZRPJN).

Ob vpogledu v odstopljeno dokumentacijo postopka oddaje zadevnega javnega naročila je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik prejel 7 ponudb, med njimi tudi ponudbo skupnih ponudnikov "Podjetje za urejanje hudournikov d.d., Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana" (kot vodilnega partnerja) in "IBT PIN d.o.o., Opekarska 28 a, 1420 Trbovlje" (kot partnerja), ne pa (samostojne) ponudbe vlagatelja pritožbe. Ker vlagatelj pritožbe v postopku oddaje zadevnega javnega naročila ni oddal (samostojne) ponudbe, zahtevek za revizijo pa je vložil sam (navedeno dejstvo nesporno izhaja tako iz zahtevka za revizijo kot tudi iz druge strani vloge "PREDLOG ZA PODAJO ZAHTEVE ZA REVIZIJO na podlagi 9. čl. ZRPJN", z dne 29. junija 2009, ki jo je naročnik, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke na vlogi, prejel dan kasneje, v kateri je zapisano, da je vodilni partner vlagatelja pritožbe "obvestil, da revizije ne misli podati"), tudi ni aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo, saj ni izkazal interesa za dodelitev zadevnega javnega naročila. V primeru namreč, da vložijo zahtevek za revizijo osebe, ki so predložile skupno ponudbo, lahko zahtevek za revizijo vložijo le vse osebe skupaj (tretji odstavek 9. člena ZRPJN).

V zadevnem revizijskem postopku zahtevka za revizijo kljub temu, da sta v postopku oddaje javnega naročila oddala skupno ponudbo, "Podjetje za urejanje hudournikov d.d., Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana" (kot vodilni partner) in "IBT PIN d.o.o., Opekarska 28 a, 1420 Trbovlje" (kot partner) nista skupaj vložila, če je zahtevek za revizijo vložila oseba, ki ne izkaže aktivne legitimacije, pa se zahtevek za revizijo zavrže s sklepom (drugi odstavek 13. člena ZRPJN).

Posledično torej Državna revizijska komisija (ob doslednem upoštevanju načela hitrosti kot enega od temeljnih načel revizije postopkov javnega naročanja - 2. točka prvega odstavka 3. člena ZRPJN) potrjuje odločitev naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo, vendar pa iz drugih razlogov, kot jih v odločitvi o zavrženju zahtevka za revizijo navaja naročnik. Naročnik bi moral vlagateljev zahtevek za revizijo zavreči, ker vlagatelj za njegovo vložitev ni bil aktivno legitimiran, ne pa iz razloga, ker naj zahtevek za revizijo ne bi bil dopolnjen v zakonskem roku iz petega odstavka 12. člena ZRPJN (ker naročnik "potrdila o plačilu takse"â?? â??"v določenem roku ni prejel").

Glede na vse doslej navedeno je Državna revizijska komisija na podlagi druge alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN pritožbo vlagatelja kot neutemeljeno zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 18. avgusta 2009


Predsednica senata
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- odvetnik Damijan Brulc, Trg osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
- AGM NEMEC, d. o. o., Sedraž 3, 3270 Laško
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana