018-165/2009 Elektro-Ljubljana d.d.

Številka: 018-165/2009-6

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici mag. Nataši Jeršič in ob sodelovanju svetovalke Metke Čretnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "KB 2x110kV Litostroj-PCL-izdelava projektne dokumentacije", začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Elektro-Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 14. 8. 2009

ODLOČILA

Postopek revizije oddaje javnega naročila "KB 2x110kV Litostroj-PCL-izdelava projektne dokumentacije" se ustavi.

Obrazložitev

Državna revizijska komisija je 4.8.2009 prejela vlagateljev zahtevek za nadaljevanje postopka za revizijo pred Državno revizijsko komisijo z obrazložitvijo, da vlagatelj kot ponudnik, ki je v postopku oddaje naročila za izdelavo projektne dokumentacije za KB 2x110kV Litostroj-PCL oddal ponudbo, do 3.8.2009 ni prejel odločitve naročnika o zahtevku za revizijo, ki ga je vlagatelj vložil z vlogo z dne 10.7.2009, zato nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija je 4.8.2009 naročnika pozvala k odstopu dokumentacije v zvezi s postopkom oddaje naročila, katerega revizijo zahteva vlagatelj, vendar ji naročnik do trenutka izdaje tega sklepa dokumentacije ni odstopil.

Z vlogo z dne 13.8.2009 je vlagatelj Državno revizijsko komisijo obvestil, da zahtevek za revizijo in zahtevek za nadaljevanje postopka za revizijo pred Državno revizijsko komisijo v predmetni zadevi umika.

ZRPJN v 4. alineji 1. odstavka 23. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, ko pred sprejemom odločitve prejme pisno obvestilo o umiku zahtevka za revizijo, izda sklep, s katerim postopek za revizijo ustavi. Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi 4. alineje 1. odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (5. odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 14.8.2009

Pripravila: Metka Čretnik, univ.dipl.prav.
Svetovalka Državne revizijske komisije

mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
â"˘ IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, Ljubljana
â"˘ KORONA d.d., Cesta v mestni log 88a, Ljubljana
â"˘ Elektro-Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana
â"˘ Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
â"˘ Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana