018-163/2009 DARS, d.d.

Številka: 018-163/2009-14

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007) v senatu članice Sonje Drozdek šinko, kot predsednice senata, ter članice Vide Kostanjevec in člana Jožefa Kocuvana, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Izgradnja predora Markovec (gradbeni del) na HC Koper - Izola" in na podlagi pritožbe, ki sta jo vložila skupna ponudnika RIKO, d.o.o., Bizjanova 2, Ljubljana in Konstruktor - Inženjering, d.d., SvačiÄ"eva 4, Split, Hrvaška, ki ju zastopa odvetnik Mirko Bandelj, Trdinova 7, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 17.8.2009 soglasno

ODLOČILA

Vlagateljeva pritožba z dne 31.7.2009 se zavrže kot prepozna.

Obrazložitev

Naročnik je dne 23.9.2008 sprejel sklep o začetku predmetnega postopka oddaje javnega naročila.

Javni razpis v postopku je naročnik dne 26.9.2008 objavil na Portalu javnih naročil pod objavo št. JN8208/2008 (popravki pod objavami št. JN8338/2008 z dne 1.10.2008, JN8472/2008 z dne 6.10.2008, JN8614/2008 z dne 9.10.2008, JN8867/2008 z dne 17.10.2008, JN9304/2008 z dne 30.10.2008, JN9578/2008 z dne 11.11.2008, JN9805/2008 z dne 19.11.2008, JN10048/2008 z dne 28.11.2008, JN10382/2008 z dne 12.12.2008, JN10501/2008 z dne 17.12.2008 ter JN10779/2008 z dne 31.12.2008) ter dne 1.10.2008 v Uradnem listu EU pod objavo št. 2008/S 190-251473 (popravki pod objavami št. 2008/S 194-255708 z dne 7.10.2008, 2008/S 198-260791 z dne 11.10.2008, 2008/S 199-263291 z dne 14.10.2008, 2008/S 205-271672 z dne 22.10.2008, 2008/S 214-284432 z dne 4.11.2008, 2008/S 223-296100 z dne 15.11.2008, 2008/S 228-302374 z dne 22.11.2008, 2008/S 235-311480 z dne 3.12.2008, 2008/S 245-325416 z dne 17.12.2008, 2008/S 248-329937 z dne 20.12.2008 ter št. 2009/S 2-001377 z dne 6.1.2009).

Naročnik je dne 24.2.2009 sprejel sklep o oddaji predmetnega javnega naročila skupnima ponudnikoma CPM, d.d., Iztokova ulica 30, Maribor in Alpine Bau GmbH, Alte Bundesstrasse 10, Salzburg, Avstrija. O svoji odločitvi o oddaji predmetnega javnega naročila je ponudnike obvestil z dokumentom št. 402-25/09-RPP/IP-499 z dne 18.6.2009.

Z vlogo z dne 10.7.2009 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo.

Na naročnikov poziv z dne 15.7.2009 je vlagatelj svoj revizijski zahtevek dne 20.7.2009 dopolnil s predložitvijo potrdila o plačilu takse za revizijski postopek.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s Sklepom št. 402-41/09-499/BD z dne 29.7.2009, s katerim je tega zavrgel zaradi pomanjkanja aktivne legitimacije.

Dne 31.7.2009 je vlagatelj naročniku po pošti poslal pritožbo zoper sklep o zavrženju revizijskega zahtevka.

V prilogi dopisa z dne 4.8.2009, ki ga je Državna revizijska komisija prejela istega dne (t.j. dne 4.8.2009), je naročnik vlagateljevo pritožbo z dne 31.7.2009 v fotokopiji odstopil Državni revizijski komisiji. V originalu je naročnik vlagateljevo pritožbo (s prilogami) Državni revizijski komisiji odstopil dne 13.8.2009.


Po pregledu dokumentacije o postopku oddaje javnega naročila in v zadevi pred naročnikom vodenem revizijskem postopku je Državna revizijska komisija, na podlagi 1. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Iz določil prvega odstavka 13. člena ZRPJN izhaja, da naročnik po prejemu zahtevka za revizijo preveri, ali je pravočasen in ali ga je vložila upravičena oseba iz 9. člena tega zakona. Iz določil drugega odstavka 13. člena ZRPJN dalje izhaja, da se v primeru, če je zahtevek za revizijo vložen prepozno ali ga je vložila oseba, ki ne izkaže aktivne legitimacije, zahtevek za revizijo zavrže s sklepom. V kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, lahko v treh dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo. Državna revizijska komisija mora o pritožbi odločiti v osmih dneh.

Z vpogledom v Sklep št. 402-41/09-499/BD z dne 29.7.2009, s katerim je naročnik odločil o vlagateljevem revizijskem zahtevku z dne 10.7.2009, gre ugotoviti, da je naročnik vlagateljev revizijski zahtevek zavrgel, in sicer zaradi pomanjkanja aktivne legitimacije. Ob tem je vlagatelju podal naslednji pravni pouk: "Vlagatelj lahko v treh dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo". Iz povratnice omenjenega naročnikovega pisanja je razvidno, da je bilo to vlagateljevemu pooblaščencu vročeno dne 30.7.2009.

Iz določil prvega in drugega odstavka 111. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002, 2/2004 (10/2004 popr.), 52/2007, 45/2008, 47/2009 (48/2009 popr.), 57/2009; v nadaljevanju: ZPP), katerega določbe se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN v reviziji postopkov oddaje javnih naročil smiselno uporabljajo glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja, izhaja, da se roki računajo po dnevih, mesecih in letih. Če je rok določen po dnevih, se ne všteje dan vročitve ali sporočitve oziroma dan dogodka, od katerega je treba šteti rok, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan. Iz četrtega odstavka 111. člena ZPP poleg tega izhaja, da se v primeru, če je zadnji dan roka sobota, nedelja, praznik ali drug dela prost dan, ki ga določa zakon o praznikih, rok izteče s pretekom prvega prihodnjega delavnika.

Iz zgoraj opredeljene pravne podlage izhaja, da je tridnevni rok za vložitev pritožbe, kot je opredeljen v zgoraj citiranem drugem odstavku 13. člena ZRPJN, začel teči dne 31.7.2009, iztekel pa se je dne 3.8.2009 (dne 2.8.2009, ko bi se sicer iztekel, je bila nedelja).

Z vpogledom v spisovno dokumentacijo gre dalje ugotoviti, da je vlagatelj dne 31.7.2009, t.j. znotraj tridnevnega zakonskega roka, po pošti na naročnika naslovil pritožbo zoper sklep o zavrženju zahtevka za revizijo. Državni revizijski komisiji, sledeč evidencam tega organa o prispelih poštnih pošiljkah, vlagatelj pritožbe ni posredoval.

Državni revizijski komisiji, kot organu, pri katerem mora biti vložena pritožba skladno z določili 13. člena ZRPJN in ki o vloženi pritožbi tudi odloča, je bila vlagateljeva pritožba z dne 31.7.2009 tako odstopljena s strani naročnika, in sicer dne 4.8.2009. K pristojnemu organu je vlagateljeva pritožba z dne 31.7.2009 tako prispela po izteku roka za njeno vložitev (ta je, kot je zgoraj že bilo pojasnjeno, iztekel dne 3.8.2009).

Iz določil osmega odstavka 112. člena ZPP izhaja, da se v primeru, če je bila vloga, ki je vezana na rok, izročena ali poslana nepristojnemu sodišču pred iztekom roka, pa prispe k pristojnemu sodišču po izteku roka, šteje, da je bila pravočasno vložena, če je mogoče vložitev pri nepristojnem sodišču pripisati nevednosti vložnika, ki nima pooblaščenca iz tretjega odstavka 86. člena oziroma iz tretjega odstavka 87. člena tega zakona, ali očitni pomoti vložnika.

Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da vlagatelja v konkretnem primeru zastopa pooblaščenec - odvetnik, zaradi česar niso izpolnjeni pogoji za uporabo instituta nevednosti vložnika. Instituta nevednosti vložnika bi sicer ne mogli uporabiti tudi zato, ker je bil pravni pouk v izpodbijanem sklepu pravilen (gl. tudi Aleš Galič in drugi, Pravdni postopek, zakon s komentarjem, 1. knjiga, GV Založba, 2005, str. 465). Državna revizijska komisija pa ugotavlja tudi, da niso izpolnjeni niti pogoji za uporabo instituta očitne pomote vložnika. Na vlagateljevi pritožbi z dne 31.7.2009 je bil kot njen prejemnik namreč izrecno zapisan naročnik, v njenem uvodu vlagatelj navaja številko izpodbijanega naročnikovega sklepa pod navedbo "vaša št.", prav tako pa je vlagatelj svojo pritožbo tudi dejansko poslal naročniku (prim. Aleš Galič in drugi, Pravdni postopek, zakon s komentarjem, 1. knjiga, GV Založba, 2005, str. 464; prim. Vrhovno sodišče RS v sklepih št. II Ips 253/2003 z dne 19. 6. 2003, II Ips 445/2003 z dne 30. 9. 2004, II Ips 446/2006 z dne 20. 9. 2007).

Ob upoštevanju dejstva, da je vlagateljeva pritožba k pristojnemu organu (Državni revizijski komisiji prispela) prispela po izteku roka za njeno vložitev, vložitve te vloge pri nepristojnemu organu (naročniku) pa, kot argumentirano zgoraj, ni mogoče pripisati nevednosti ali očitni pomoti vložnika, vlagateljeve pritožbe z dne 31.7.2009 ni mogoče šteti za pravočasno.

Upoštevajoč navedeno je Državna revizijska komisija, na podlagi 1. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljevo pritožbo z dne 31.7.2009 zavrgla kot prepozno.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 17.8.2009Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje,
- Odvetnik Mirko Bandelj, Trdinova 7, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.