018-136/2009 SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE

Številka: 018-136/2009-7

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata, člana Jožefa Kocuvana in članice Vide Kostanjevec kot članov senata, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo notranje opreme večnamenskega objekta kompleksa športno rekreacijskega centra Pokljuka in opreme ureditve stadiona kompleksa športno rekreacijskega centra Pokljuka - sklop 2 (kuhinjska oprema), začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba LESNINA MG OPREMA, Parmova 53, Ljubljana, ki jo po pooblastilu zastopa odvetnik mag. Mitja Jelenič Novak, Slovenska 55B, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE, Podutiška cesta 146, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 23.07.2009 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi Sklep št. O8/118/27, z dne 04.06.2009.

2. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju zahtevka za revizijo stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 3.004,00 EUR, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 16.12.2008 sprejel sklep o začetku oddaje predmetnega javnega naročila po odprtem postopku, javno naročilo pa je objavil na portalu javnih naročil dne 23.12.2008 pod številko objave JN 10596/2008. Naročnik je dne 04.06.2009 sprejel Sklep, št. 08/118/27, z dne 04.06.2009, s katerim je predmetno javno naročilo v sklopu 2 (kuhinjska oprema) oddal v izvedbo ponudniku KOGAST SISTEMI d.o.o., Adamičeva cesta 36, Grosuplje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 09.06.2009 zahteval vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Vpogled v ponudbo izbranega ponudnika je bil opravljen dne 12.06.2009, o čemer je sestavljen zapisnik (dokument št. 08/118/28, z dne 12.06.2009).

Vlagatelj je dne 12.06.2009 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik ponudil hladilnik LTH HO 1500 DEM (poz. 1 - 2-vratni hladilnik 1400 LT digit. - -2/+10 Âş C). Izbrani ponudnik, zatrjuje vlagatelj, je v dopolnitvi ponudbe navedel, da ponujeni hladilnik ustreza minimalnim tehničnim zahtevam, in sicer, da je delovna temperatura ponujenega hladilnika 32Âş C, kar je še bolj ugodno od postavljene zahteve po 43Âş C. Vlagatelj pojasnjuje, da so navedene trditve neresnične in poudarja, da delovna temperatura pomeni, do katere temperature je hladilnik testiran in sposoben normalno delovati. Vlagatelj še zatrjuje, da je izbrani ponudnik navedel, da je hladilnik nadgrajen s pedalom za odpiranje, da ima vgrajen HACCP nadzor in alarm ter da je v komori opcijsko vgrajena regulacija vlažnosti. Vlagatelj še ugotavlja, da naj bi šlo za hladilnik proizvajalca LTH škofja loka d.d., katerega tovarna je zaprta. Ker naj bi bil hladilnik opcijsko nadgrajen (3 opcije), še navaja vlagatelj, ni možna dobava iz morebitnih starih zalog. Vsekakor, še poudarja vlagatelj, pa izbrani ponudnik s svojo ponudbo zavaja naročnika in zlasti ostale ponudnike, saj bi lahko vsi ponudili cenejše hladilnike z delovanjem do 32Âş C.
Popolnoma enake očitke kot pri 1. postavki (tudi glede najvišje delovne temperature) ponavlja vlagatelj tudi pri zamrzovalniku (LTH ZO 1500 DEM) - pozicija 12 (zamrzovalnik 2-vrata 1400 LT digit. -24/-15Âş C) ter pri hladilniku LTH HO 700 DEM/S2 (pozicije 66, 67 in 68 - hladilnik 400 LT +2/+10Âş C - steklena vrata).
Vlagatelj nadalje navaja, da so vse hladilne komore (pozicije 13,14, 24, 26 in 32 - hladilna komora -2/+8Âş C in pozicija 25 - hladilna komora -10/-21Âş C) izdelane po naročilu pri proizvajalcu LTH škofja Loka. Ker je tovarna predmetnega proizvajalca zaprta, poudarja vlagatelj, ni jasno, kaj bo izbrani ponudnik dejansko dobavil.
Glede ponujenega štedilnika KOGAST ES-T27/P - serijska izvedba štedilnika (poziciji 8 in 207 - električna plošča 400 mm - 230 V in pozicija 111 - el. štedilnik TOP 400 mm), ki je dopolnjen z vgradnjo 2 mm delovne inox površine, vlagatelj ugotavlja, da ima sprednje, stranske in zadnje dele izdelane iz inoxa. V ta namen, zatrjuje vlagatelj, izbrani ponudnik predvideva vgradnjo stikalne plošče z uposteljničnimi gumbi, kateri, po navedbi naročnika, zadostujejo zahtevi vodne zaščite IPX5.
Glede vseh izpostavljenih pozicij vlagatelj še zatrjuje, da kljub temu, da je bil izbrani ponudnik dvakrat pozvan k dopolnitvi ponudbe, za nadgradnje ponujenih aparatov oziroma za dopolnjene verzije ponujene opreme ni predložil tehničnih listov, opisov proizvajalca ali atestov o ustreznosti. Vlagatelj tudi poudarja da bi moral naročnik na podlagi prvega odstavka 78. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/08 in 34/08; v nadaljevanju: ZJN-2) za vsak ponujeni artikel ponovno preveriti, ali ponudnik ponuja standardni artikel z nadgradnjo, za kakšno nadgradnjo gre in to tudi ustrezno dokumentirati.
Glede pozicije 11 (60LT LT. el. kotel - ind. gretje - tlač. stika) in pozicije 105 (60LT el. prekucni kotel - inox - dno), vlagatelj prav tako navaja, da je bil izbrani ponudnik dvakrat pozvan k dopolnitvi ponudbe in da kljub temu za svoje trditve ni predložil tehničnih listov, opisov proizvajalca ali atestov o ustreznosti za dopolnjeno verzijo stikalne plošče z uposteljničnimi gumbi EMBEDDED ter ustrezne ateste o IPC zaščiti. V dopolnitvi je navedel, še ugotavlja vlagatelj, da ima ponujeni element izjavo o ustreznosti za področje RS, ki pa v ponudbo ni predložena.
Vlagatelj še navaja, da je izbrani ponudnik pod pozicijo 100 ponudil hitri ohlajevalec in zamrzovalnik IRINOX A 10 dim. 780 x 800 x 1500 mm, namesto okvirja (pozicija dodatek 100) za sestavo mini stolpa je ponudil vodila za komoro, pod pozicijo 101 pa je ponudil parno-konvekcijsko peč Rational mod SCC 101. Ponujeno opremo, zatrjuje vlagatelj, je nemogoče postavili v mini stolp, saj bi skupna višina znašala 2400 mm. S tem, navaja vlagatelj, se poruši izdelan projekt tehnologije, saj sta na bočnih straneh postavljena hlajena pulta, ki ju je v tem primeru potrebno skrajšati, na ta način pa se izgubi planiran volumen hlajenega prostora za shranjevanje v pultu, ponujene cene za te elemente pa niso ustrezne, saj jih je potrebno spremeniti glede na dolžino elementa. Vlagatelj poudarja, da v kolikor naročnik dopušča izbranemu ponudniku, da po lastni presoji spreminja izdelano tehnologijo kuhinje ter tehnične karakteristike in specifikacije za naveden element ter temu primerno prilagaja ponudbo, so vsi ostali ponudniki v neenakopravnem položaju. V takem primeru, navaja vlagatelj, bi lahko namreč tudi ostali ponudniki ponudili opremo, ki jo imajo na zalogi in je cenovno najugodnejša, ne glede na postavljene zahteve. Vlagatelj še navaja, da znaša po standardnih zahtevah najvišja višina pečice - vodilo za pekače 1,75 m.
Vlagatelj predlaga, da se naročnikova odločitev razveljavi in zahteva povrnitev stroškov, ki so mu nastali v zvezi z revizijo po priloženem stroškovniku, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje revizijske odločitve do plačila.

Naročnik je s sklepom, z dne 22.06.2009, zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev revizijskih stroškov (dokument št. 08/118/30).
Naročnik navaja, da je v razpisni dokumentaciji postavil zahtevo glede delovne temperature, in sicer "najvišja delovna temperatura 43Âş C", kar pomeni, da je definirana le najvišja delovna temperatura hladilnika/zamrzovalnika. Glede na to, poudarja naročnik, je pravilna tudi tista ponudba, kjer je ponujena delovna temperatura v višini 32Âş C.
Naročnik še navaja, da je svojo odločitev o tem, da ponudba izbranega ponudnika pod pozicijami 1, 12, 66, 67 in 68 ustreza tehničnim zahtevam iz razpisne dokumentacije, temeljil tudi na mnenju strokovnjaka G.D., ki je zapisal, da ponudba v delu, ki se nanaša na poziciji 1 in 12 izpolnjuje vse zahteve in da sta ponujena aparata po svojih karakteristikah celo varčnejša od priporočenega, v delu, ki se nanaša na pozicije 66, 67 in 68, pa je zapisal, da ponudba izbranega ponudnika izpolnjuje priporočene (zahtevane) karakteristike. Naročnik še navaja, da je vlagateljeva trditev o tem, da so hladilniki/zamrzovalniki z najvišjo delovno temperaturo 32ÂşC cenejši od tistih, ki imajo najvišjo delovno temperaturo 43Âş C, nedokazana.
Naročnik nadalje zatrjuje, da je izbranega ponudnika pozval, da dopolni ponudbo z navedbo o tem, ali ponuja nadgradnjo in katera je to, ni pa ga izrecno pozval, da te nadgradnje tudi dokumentira s predložitvijo tehničnih opisov proizvajalca ali atestov. Zato v tem pogledu, zatrjuje naročnik, izbranemu ponudniku ni mogoče očitati nepopolne vloge. Sicer pa ponudnik, ki je ponudil opremo drugega proizvajalca, kot je bil naveden v tehničnih zahtevah ni bil dolžan predložiti tehnične dokumentacije pač pa je moral zgolj navesti ime proizvajalca. Naročnik še dodaja, da je po prejemu dopolnitve ponudbe sam preveril, ali ponujena oprema ustreza tehničnim zahtevam, in sicer preko zunanjega strokovnjaka, ki je pojasnil, da ponujeni aparati z nadgradnjami ustrezajo tehničnim zahtevam iz razpisne dokumentacije.
Naročnik še navaja, da je bil po evidenci AJPES zoper LTH škofja Loka d.d. res začet stečajni postopek, ki pa se še ni zaključil, tako da v danem trenutku še ni jasno ali bo podjetje ustavilo proizvodnjo. V okviru stečajnega postopka, zatrjuje naročnik, je možno, da stečajni upravitelj nadaljuje z dejavnostjo stečajnega dolžnika, lahko pa se postopek pred zaključkom tudi ustavi. Takšno in negotovo dejstvo pa ne more iti v škodo izbranega ponudnika.
Naročnik poudarja, da je dopolnjeno ponudbo tudi v postavkah 8, 107, 111, 11 in 105 preveril preko zunanjega strokovnjaka, ki je potrdil, da oprema z nadgradnjami pod navedenimi pozicijami ustreza tehničnim zahtevam razpisa.
Naročnik še navaja, da je svojo odločitev o tem, ali ponujena oprema v pozicijah 100 in 101 ustreza razpisni dokumentacijo, ravno tako oprl na mnenje eksperta, ki je navedel, da ponujena oprema (tudi) v tem delu ustreza oziroma celo presega zahteve iz razpisa.
Naročnik zatrjuje, da tudi v primeru, če bi izbrani ponudnik ponudil točno takšno opremo kot je navedena v razpisni dokumentaciji pod pozicijama 100 in 101 (to je postavitev parno-konvekcijske peči višine 1.080 m nad hitri ohlajevalec višine 1.060 m, kar skupaj znaša 2.140 m), ne bi bilo zadoščeno s strani vlagatelja izpostavljenemu standardu, po katerem znaša najvišja višina pečice-vodila za pekače 1,75 m. Ker pa razpisna dokumentacija v spornem delu ni bila predhodno grajana, še navaja naročnik, ponudbe izbranega ponudnika iz tega razloga ni štel kot nepopolne. Naročnik poudarja, da je moral ponudnik, ki je ponudil opremo drugega proizvajalca, kot je bila navedena v razpisni dokumentaciji, ponuditi takšno opremo, ki je enake namembnosti in kapacitete ter enake ali boljše kvalitete. Iz navedenih razlogov, zaključuje naročnik, so vlagateljeve navedbe o tem, da bi bilo potrebno spremeniti oz. povečati prostor za postavitev elementov, kar naj bi vplivalo na skrajšanje hlajenih pultov in s tem na cenovno postavko ponudbe, neutemeljene in nedokazane.

Vlagatelj je dne 24.06.2009 naročnika obvestil, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj ponavlja očitke iz revizijskega zahtevka, odgovarja na naročnikove navedbe iz sklepa, s katerim je slednji odločil o zahtevku za revizijo in navaja nekatere nove očitke. Vlagatelj navaja, da je bil strokovnjak, ki je sodeloval pri presoji ponudbe izbranega ponudnika predhodno zaposlen pri izbranemu ponudniku, zaradi česar ni mogoče govoriti o neodvisnem strokovnjaku, njegove ugotovitve pa so neresnične in zavajajoče. Vlagatelj še navaja, da zamrzovalnik, ki ga je ponudil izbrani ponudnik (ZO 1500 DEM) odstopa od zahtevanega volumna za 230 l.

Naročnik je dne 07.07.2009 Državni revizijski komisiji v pristojno odločanje odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je od naročnika dne 15.07.2009 zahtevala še dodatno dokumentacijo, ki jo je prejela dne 16.07.2009 in dne 20.07.2009.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter po preučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je o obravnavanem postopku oddaje predmetnega javnega naročila (sklop 2) že enkrat odločala, pri čemer je s svojim sklepom št. 018-68/2009-3, z dne 04.05.2009, razveljavila odločitev naročnika o izbiri najugodnejšega ponudnika (istega izbranega ponudnika) ter naročniku podala napotke za pravilno izvedbo postopka v razveljavljenem delu.

Jedro spora med strankama v predmetnem revizijskem postopku je v tem, ali oprema, ki jo je ponudil izbrani ponudnik (v celoti) izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Medtem, ko naročnik zatrjuje, da je izbrani ponudnik ponudil opremo, ki je v celoti skladna z vsemi postavljenimi tehničnimi zahtevami (kar je preveril preko zunanjega strokovnjaka) in je njegova ponudba primerna in popolna (v smislu 16. in 20. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2), pa vlagatelj zatrjuje, da temu ni tako in da bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika skladno z določilom prvega odstavka 80. člena ZJN-2 izločiti kot nepopolno. Vlagatelj tudi zatrjuje, da je izbrani ponudnik pod nekaterimi postavkami ponudil produkte LTH (kar bi utegnilo biti rizično za naročnika) in očita naročniku, da vlagatelj, kljub temu, da je bil (dvakrat) pozvan k dopolnitvi ponudbe, le-te ni dopolnil v skladu z naročnikovimi zahtevami.

Vprašanje izpolnjevanja tehničnih zahtev in naročnikovega ravnanja s ponudbami, ki tehničnih zahtev ne izpolnjujejo, je potrebno presojati z vidika 16. in 20. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 ter prvega odstavka 80. člena ZJN-2. 16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2 določa, da je popolna ponudba tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. 20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2 pa določa, da je neprimerna ponudba tista, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji. V skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (78. člen ZJN-2) izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Navedeno pomeni, da lahko naročnik najugodnejšo ponudbo izbere le izmed popolnih ponudb in da je dolžan vse nepopolne ponudbe izločiti, pri čemer mora popolna ponudba med drugim izpolnjevati tudi vse pogoje in zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na vsebino predmeta javnega naročila, torej tudi vse tehnične specifikacije, ki opredeljujejo bistvene tehnične lastnosti predmeta javnega naročila. Naročnik, ki ugotovi neprimernost ponudbe (neizpolnjevanje tehničnih specifikacij), mora takšno ponudbo izločiti, ne da bi pred tem izvedel postopek dopolnjevanja, določen v prvem odstavku 78. člena ZJN-2. Drugi odstavek 78. člena ZJN-2 namreč določa, da ponudnik ne sme spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. Če torej naročnik ob pregledu ponudbene vsebine ugotovi, da je določena pomanjkljivost takšne narave, da bi njena odprava posegla v prej naštete elemente (torej tudi v ponujeni predmet), takšne ponudbe ni mogoče dopolniti.

Vlagatelj najprej očita naročniku, da s strani vlagatelja ponujeni hladilnik LTH z oznako HO 1500 DEM ne izpolnjuje naročnikove zahteve iz tretje alineje prve postavke Popisa del oziroma zahteve po najvišji delovni temperaturi 43ÂşC.

Naročnik je opremo za kuhinjo, ki je predmet javnega razpisa v obravnavanem 2. sklopu, skupaj s tehničnimi specifikacijami podrobneje predstavil v Popisu opreme, in sicer v 120 - ih različnih postavkah (pozicijah).
V prvi postavki (poziciji) Popisa del je naročnik postavil zahtevo po enemu kosu "dvo -vratnega hladilnika 1400 LT DIGIT. -2+10ÂşC". Tehnične zahteve za hladilnik je naročnik navedel v nadaljnjih trinajstih alinejah. Naročnik je med drugim (v tretji alineji) postavil tudi naslednjo zahtevo: "najvišja delovna temperatura 43ÂşC".
Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da je pod predmetno pozicijo ponudil hladilnik LTH z oznako HO 1500 DEM, iz dokumenta Dopolnitev ponudbe, z dne 22.05.2009, pa izhaja, da znaša delovna temperatura ponujenega hladilnika 32ÂşC. Vlagatelj zatrjuje, da sporna naročnikova zahteva pomeni, da mora hladilnik normalno delovati do temperature prostora v višini 43ÂşC in da izbrani ponudnik zahteve ni izpolnil, nasprotno naročnik pa trdi, da je s sporno zahtevo definiral le najvišjo temperaturo, kar (posledično) pomeni, da so lahko ponudniki ponudili tudi nižjo delovno temperaturo kot je to storil izbrani ponudnik, ki je ponudil hladilnik z delovno temperaturo 32ÂşC.
Glede na dejstvo, da sporna zahteva pomeni, da mora ponujen aparat oziroma vse njegove deklarirane funkcije delovati do temperature prostora 43ÂşC, takšno naročnikovo zatrjevanje ni utemeljeno. Iz naročnikove (nelogične) interpretacije postavljenega pogoja namreč izhaja, da vsakršna ponujena delovna temperatura, ki je nižja od 43ÂşC sporno zahtevo izpolnjuje. Kot ugotavlja Državna revizijska komisija, je hladilnik, ki dosega svoje parametre pri temperaturi prostora 43ÂşC vsekakor tehnično zahtevnejši aparat in kvalitetnejši izdelek od hladilnika, ki je testiran do nižje delovne temperature oziroma od hladilnika z najvišjo delovno temperaturo 32ÂşC. Le hladilnik, ki izpolnjuje sporno zahtevo dejansko dosega vse svoje deklarirane parametre do temperature prostora v višini 43ÂşC. Državna revizijska komisija se strinja z vlagateljem tudi v tem, da že po sami naravi stvari zahtevnejše tehnične rešitve in (posledično) zahtevnejši in kvalitetnejši vgrajeni elementi narekujejo tudi višje stroške pri izdelavi nekega aparata in s tem višjo ceno končnega izdelka.
Iz navedenega razloga bi bilo možno sprejeti naročnikovo tolmačenje razpisne dokumentacije v spornem delu le v obratni situaciji - torej, če bi se zahteva po najvišji delovni temperaturi na primer glasila na 32ÂşC , izbrani ponudnik pa bi ponudil hladilnik z višjo delovno temperaturo (na primer z najvišjo delovno temperaturo 43ÂşC). Le na ta način bi izbrani ponudnik izpolnil predmetno zahtevo in hkrati ravnal tudi z naročnikovim jasnim navodilom iz Razpisnega obrazca št. 6 (Ponudba), ki določa, da lahko ponudniki za vso opremo in materiale, ki so v popisih ali na risbah poimenovani z imenom proizvajalca, ponudijo opremo (ali materiale) drugih proizvajalcev enake namembnosti, kapacitet ter enake ali boljše kvalitete. Ponujena oprema, kot je izrecno navedel naročnik, je torej morala biti (vsaj) enake namembnosti, kapacitete in kvalitete, lahko pa je v zvezi naštetimi opisi odstopala, vendar zgolj navzgor oziroma je bila lahko tozadevno (le) boljša od (minimalno) zahtevane. Ker v obravnavanem primeru sporna zmogljivost ponujenega hladilnika nedvomno ni niti enaka niti boljša od zahtevane, izbrani ponudnik ni izpolnil naročnikove zahteve iz tretje alineje prve postavke Popisa del (dvo-vratni hladilnik 1400 LT DIGIT. -2+10ÂşC"), njegove ponudbe pa posledično ni mogoče obravnavati kot primerno in kot popolno ponudbo v smislu zgoraj predstavljenih določil 16. in 20. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2.
Ob vsem navedenem Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik z izbiro najugodnejšega ponudnika (izbranega ponudnika) ravnal v nasprotju z lastnimi zahtevami iz razpisne dokumentacije in v nasprotju s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 ter da vlagateljeva trditev o tem, da naj bi bila ponudba izbranega ponudnika nepopolna, utemeljena. Naročnik je z izbiro izbranega ponudnika posegel tudi v načelo enakopravne obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2), ki mu zapoveduje, da mora zagotoviti, da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov ni razlikovanja. Na ta način so namreč imeli ponudniki, ki so v celoti sledili naročnikovi razpisni dokumentaciji (in ponudili hladilnike z najvišjo delovno temperaturo 43ÂşC), slabši položaj od izbranega ponudnika, ki je zgolj na podlagi lastne odločitve in izven naročnikovih tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije, ponudil hladilnik z najvišjo delovno temperaturo (zgolj) 32ÂşC oziroma manj zmogljiv hladilnik.
Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da je ponudba izbranega ponudnika zaradi neizpolnjevanja tehnične zahteve iz tretje alineje prve postavke Popisa del neprimerna in posledično nepopolna, ni vsebinsko presojala ostalih revizijskih navedb vlagatelja, ki se nanašajo na domnevno neizpolnjevanje tudi drugih tehničnih zahtev tako v obravnavani kot tudi v več drugih postavkah Popisa del, na ponudbo aparatov proizvajalca LTH škofja Loka d.d. in na domnevno nepravilno dopolnjevanje ponudbe.
Za obravnavo teh revizijskih navedb vlagatelj namreč ne izkazuje več pravnega interesa, saj je že ugotovitev o utemeljenosti zgoraj obravnavane revizijske navedbe v zvezi z (ne)izpolnjevanjem ene tehnične zahteve narekovala ugoditev zahtevku za revizijo in razveljavitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila. Ugotavljanje oziroma obstoj morebitnih ostalih pomanjkljivosti v ponudbi izbranega ponudnika namreč ne bi moglo vplivati na položaj vlagatelja v predmetnem revizijskem postopku. Tudi v primeru namreč, če bi se v tem revizijskem postopku ugotovilo, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna še iz drugih razlogov oziroma, da izbrani ponudnik ponudbe ni dopolnil v skladu z naročnikovimi zahtevami, to ne bi vplivalo niti na odločitev Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo, kot je razvidna iz izreka tega sklepa, niti to ne bi moglo več vplivati na položaj vlagatelja v postopku oddaje javnega naročila. Državna revizijska komisija zato ostalih revizijskih očitkov ni presojala, saj vlagatelju zaradi neizkazovanja nastanka škode v tem delu ni mogoče priznati pravnega interesa.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija v skladu s 3. alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila (Sklep št. 08/118/27, z dne 04.06.2009).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je s svojim revizijskim zahtevkom uspel, zato mu Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN in skladno z določili 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009), določili 13. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008) ter določili 6. dela Tarife, ki je priloga tega zakona, kot potrebne priznava naslednje stroške, nastale z revizijo:
- stroške takse za revizijski zahtevek v višini 2.500,00 EUR,
- nagrado za revizijski postopek v višini 400,00 EUR, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 480,00 EUR,
- izdatke (za materialne stroške) v (pavšalni) višini 20,00 EUR, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 24,00 EUR.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 3.004,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa od plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 23.07.2009


Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE, Podutiška cesta 146, Ljubljana
- odvetnik mag. Mitja Jelenič Novak, Slovenska 55B, Ljubljana
- Kogast sistemi d.o.o., Adamičeva cesta 36, Grosuplje
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana