018-138/2009 Zdravstveni dom Celje

Številka: 018-138/2009-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 ter 53/07; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata ter članic mag. Nataše Jeršič in Sonje Drozdek-šinko kot članic senata, ob sodelovanju svetovalke Metke Čretnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Dobava reševalnih vozil", začetega na podlagi zahtevka za revizijo PROAVTO d.o.o., Ulica 15. maja 10 c, Koper, ki ga zastopa odvetnik Andrej Borštnar, Muzejski trg 7, Koper (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva ulica 5, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 21.7.2009 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo, datiran z dne 15.6.2009 in vložen dne 16.6.2009, se zavrže kot prepozen.

2. Vlagateljev zahtevek za revizijo, datiran z dne 3.7.2009 in vložen dne 6.7.2009, se zavrže kot prepozen.

3. Predlog vlagatelja za izdajo sklepa po 4. odstavku 11. člena ZRPJN se zavrže.

4. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je 28.4.2009 sprejel sklep o začetku predmetnega postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku.

Naročnik je obvestilo o predmetnem javnem naročilu objavil na portalu javnih naročil dne 7.5.2009 pod št. objave JN3590/2009 ter v Uradnem listu Evropske unije dne 9.5.2009 pod št. objave 2009/S 89-128361. Popravke obvestila o naročilu je naročnik objavil na portalu javnih naročil dne 18.5.2009 in 17.6.2009 pod št. objave JN3849/3009 in JN4827/2009 ter v Uradnem listu Evropske unije 19.5.2009 in 19.6.2009 pod št. objave 2009/S 95-135528 in 2009/S 116-166983.

Naročnik je dodatna pojasnila (odgovore naročnika na vprašanja ponudnikov) objavil na portalu javnih naročil 14.5.2009, 15.5.2009, 20.5.2009, 28.5.2009 in 3.6.2009.

Vlagatelj je z vlogo, datirano z dne 15.6.2009 in vloženo 16.6.2009 (datum je razviden iz poštne nalepke na kuverti pošiljke), vložil zahtevek za revizijo zoper določbe razpisne dokumentacije v sklopu 1 predmetnega javnega razpisa. Vlagatelj meni, da so nekatere zahteve postavljene nejasno, ponudnike spravljajo v neenakopravni položaj in jih s tem diskriminirajo. Vlagatelj zahteva ustavitev postopka oddaje javnega naročila, odpravo oziroma spremembo izpodbijanih pogojev oziroma spornih točk ter povrnitev stroškov, nastalih z vložitvijo zahtevka za revizijo.

Naročnik je 1.7.2009 izdal sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen.

Vlagatelj je z vlogo, datirano z dne 3.7.2009 in vloženo dne 6.7.2009 (datum je razviden iz poštne povratnice) naročnika obvestil, da želi nadaljevati postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj v tej vlogi navaja, da vztraja pri svojih navedbah, in opozarja na še eno kršitev s strani naročnika, katero je ugotovil šele po vložitvi zahtevka za revizijo. Naročnik je namreč 17.6.2009 na portalu objavil spremembo razpisne dokumentacije s tem, ko je spremenil pogoje finančnega zavarovanja posla. Po mnenju vlagatelja je šlo s tem za neresno spreminjanje pogojev s strani naročnika v fazi, ko so imeli potencialni ponudniki že pridobljeno zahtevano obliko garancije. V vsakem primeru je bila navedena sprememba objavljena kasneje od skrajnega roka, 6 dni pred rokom za oddajo ponudb. Vlagatelj hkrati s to vlogo podaja Državni revizijski komisiji tudi predlog za zadržanje postopka oddaje javnega naročila, ki ga prilaga vlogi. V priloženem predlogu za zadržanje postopka javnega naročila vlagatelj predlog utemeljuje s škodljivimi posledicami zaradi izostanka pozitivnega pogodbenega interesa, ki lahko vlagatelju v nasprotnem primeru ob nadaljevanju postopka nastane kot zainteresiranemu ponudniku.

Naročnik je Državni revizijski komisiji 10.7.2009 in 14.7.2009 odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila in revizijskem postopku, vodenem v zvezi z njim.

Državna revizijska komisija je po pregledu spisovne dokumentacije ugotovila, da je zahtevek za revizijo vlagatelja, datiran z dne 15.6.2009 in vložen 16.6.2009, prepozen, in da je v delu, ki ga je mogoče šteti za nov zahtevek za revizijo, prepozna tudi vlagateljeva vloga z dne 3.7.2008, vložena 6.7.2009.

Uvodoma Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik na portalu javnih naročil 17.6.2009 pod št. objave JN4827/2009 ter v Uradnem listu Evropske unije dne 19.6.2009 pod št. objave 2009/S 116-166983 objavil popravek obvestila o predmetnem javnem naročilu. Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo, s katerim napada razpisno dokumentacijo, vložil 16.6.2009, torej pred popravkom obvestila o predmetnem javnem naročilu, Državna revizijska komisija pri obravnavi vlagateljevega zahtevka za revizijo, datiranega na dan 15.6.2009, ni upoštevala morebitnih sprememb ali pojasnil sprememb razpisne dokumentacije, danih v popravku obvestila z dne 17.6.2009 oz. 19.6.2009, saj o teh med strankama v času vložitve zahtevka za revizijo, datiranega na dan 15.6.2009, ni bilo (in ni moglo biti) spora.

Drugi odstavek 12. člena ZRPJN določa: "Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se v postopkih iz 1., 2., 3., in 5. točke prvega odstavka 24. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06) in 1., 2. in 4. točke prvega odstavka 32. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06) lahko vloži najkasneje v 10 dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti razpisne dokumentacije. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb."

Drugi odstavek 12. člena ZRPJN desetdnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo veže na dan objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnost razpisne dokumentacije. V zvezi s tem je Državna revizijska komisija že večkrat zavzela stališče (glej npr. odločitve v zadevah 018-029/2008, 018-183/2008 itd.), da rok iz drugega odstavka 12. člena ZRPJN prične teči šele z dnem, ko je razpisna dokumentacija dostopna v celoti, kar pomeni, da je potrebno kot del razpisne dokumentacije upoštevati vse morebitne spremembe in dopolnitve oziroma vsa podana dodatna pojasnila ponudnikom in odgovore na njihova vprašanja. Iz določil 2. odstavka 71. člena ZJN-2 namreč izhaja, da "kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku oddaje javnega naročila". Da je zakonodajalec v navedeni določbi z "informacijami" zajel tako spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije kot tudi pojasnila k njej, pa je mogoče ugotoviti med drugim tudi iz obrazložitve predloga prve obravnave ZJN-2 (EVA, 20051611-0077, 11.08.2006; stran 112), iz katerega izhaja, "da je razpisna dokumentacija tista, ki v celoti opredeli javno naročilo, to je predmet in celoten postopek, in kot takšna potrebna informacija potencialnim ponudnikom pri pripravi ponudbe in sodelovanju v postopku javnega naročanja". Na takšno razumevanje citiranega določila vsaj posredno vpliva tudi naročnikova dolžnost, da v odprtem postopku vsa dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo objavi na portalu javnih naročil najpozneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno (drugi odstavek 81. člena ZJN-2), enaka obveznost pa velja tudi za vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije (72. člen ZJN-2). Ponudniki morajo torej pri pripravi ponudb upoštevati ne le "prvotno razpisno dokumentacijo", pač pa tudi vse njene naknadne spremembe in dopolnitve oziroma vsa dodatna pojasnila in odgovore, saj jim slednje služijo kot opora pri razumevanju posameznih naročnikovih zahtev in posledično omogočajo pripravo popolne ponudbe v smislu 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2.

Ob upoštevanju zgornjih dejstev Državna revizijska komisija zaključuje, da je z vidika pričetka teka roka za vložitev revizijskega zahtevka, datiranega z dne 15.6.2009 in vloženega 16.6.2009, v zvezi z razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila v konkretni zadevi relevanten datum 3.6.2009, ko je naročnik na portalu javnih naročil objavil zadnja pojasnila razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila pred vložitvijo zahtevka za revizijo (odgovori naročnika št. 6). šele navedenega dne se je vlagatelj v celoti seznanil z razpisno dokumentacijo, zoper katero je vložil zahtevek za revizijo.

Ker ZRPJN poteka rokov ne ureja, je treba v zvezi s tem vprašanjem na podlagi 5. odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabiti določbe Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 in 45/08; v nadaljevanju: ZPP). 111. člen ZPP določa, da se roki računajo po dnevih, mesecih in letih. Če je rok določen po dnevih, se ne všteje dan vročitve ali sporočitve oziroma dan dogodka, od katerega je treba šteti rok, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan. Če je zadnji dan roka sobota, nedelja, praznik ali drug dela prost dan, ki ga določa zakon o praznikih, se izteče rok s pretekom prvega prihodnjega delavnika. V skladu s 1. in 2. odst. 112. člena ZPP se v primeru, če je vloga vezana na rok, šteje, da je vložena pravočasno, če je izročena pristojnemu sodišču, preden se rok izteče. Če se pošlje vloga po pošti priporočeno ali brzojavno, se šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču, na katero je naslovljena.

Ob upoštevanju dejstva, da je bil vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo z razpisno dokumentacijo v celoti seznanjen že od 3.6.2009, ko je naročnik na portalu javnih naročil objavil zadnja pojasnila razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila (odgovori naročnika št. 6), se je rok za vložitev zahtevka za revizijo iz 2. odst. 12. člena ZRPJN ob smiselni uporabi določb 111. člena ZPP iztekel dne 15.6.2009 (zadnji dan roka je bil 13.6.2009 (sobota), zato se je ob upoštevanju 111. člena ZPP rok iztekel s pretekom prvega prihodnjega delavnika, torej 15.6.2009).

Iz dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila je razvidno, da je vlagatelj zahtevek za revizijo vložil z vlogo, ki je datirana na dan 15.6.2009, vendar pa je iz poštne nalepke na ovojnici vlagateljeve pošiljke razvidno, da je bila vloga oddana na pošto 16.6.2009. Navedeno ob upoštevanju določb 112. člena ZPP pomeni, da je vlagatelj zahtevek za revizijo vložil 16.6.2009, torej po izteku prekluzivnega roka iz 2. odstavka 12. člena ZRPJN, zaradi česar ga je treba na podlagi 1. alineje 1. odstavka 23. člena ZRPJN zavreči kot prepoznega.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

V vlogi, datirani z dne 3.7.2009 in vloženi 6.7.2009 (datum vložitve je razviden iz poštne povratnice), je vlagatelj zapisal, da se z odločitvijo naročnika z dne 1.7.2009 ne strinja in da želi nadaljevati postopek pred Državno revizijsko komisijo. Zato je v tem delu njegovo vlogo mogoče šteti kot obvestilo o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo, začetega na podlagi zahtevka za revizijo z dne 15.6.2009, vloženega 16.6.2009 (ta je bil, kot je zgoraj ugotovila Državna revizijska komisija, vložen prepozno in zato zavržen).
Ker pa je vlagatelj v tej vlogi opozoril tudi na novo kršitev naročnika, do katere je prišlo šele po vložitvi zahtevka za revizijo z dne 16.6.2009, je vlogo zaradi njene vsebine v tem delu mogoče obravnavati tudi kot nov zahtevek za revizijo.

V delu, v katerem je vlagateljevo vlogo z dne 3.7.2009 mogoče šteti kot nov zahtevek za revizijo, je treba ugotoviti, da je iz enakih razlogov kot prvi zahtevek za revizijo, prepozen.

Vlagatelj se v novem zahtevku za revizijo ne strinja s spremembo razpisne dokumentacije, ki jo je naročnik objavil 17.6.2009.

Kot je razvidno iz predložene dokumentacije, je naročnik po vložitvi vlagateljevega zahtevka za revizijo, datiranega z dne 15.6.2009, v skladu z 1. odst. 11. člena ZRPJN nadaljeval s postopkom oddaje javnega naročila in 17.6.2009 na portalu javnih naročil pod št. objave JN4827/2009 ter v Uradnem listu Evropske unije dne 19.6.2009 pod št. objave 2009/S 116-166983 objavil popravek obvestila o predmetnem javnem naročilu. Zato je treba šteti, da se je vlagatelj s sporno spremembo razpisne dokumentacije seznanil z dnem njene objave.

Desetdnevni rok iz odst. 12. člena ZRPJN za vložitev zahtevka za revizijo se je torej (ob upoštevanju določb 111. in 112. člena ZPP) iztekel 29.6.2009. Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo z dne 3.7.2009 vložil po izteku prekluzivnega roka iz prvega odstavka 12. člena ZRPJN, je treba tudi tega na podlagi 1. alineje 1. odstavka 23. člena ZRPJN zavreči kot prepoznega.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija je 10.7.2009 prejela vlagateljev predlog za zadržanje nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila na podlagi 4. odst. 11. člena ZRPJN.

Državna revizijska komisija je upoštevaje temeljna načela iz 3. člena ZRPJN, predvsem načelo hitrosti, s tem sklepom odločila o zahtevku za revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrgla kot prepoznega, je s tem odpadel pravni interes vlagatelja za izdajo sklepa po 4. odstavku 11. člena ZRPJN.

Zato je Državna revizijska komisija predlog vlagatelja za izdajo sklepa po 4. odstavku 11. člena ZRPJN zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v predmetnem postopku zahteval tudi povračilo stroškov, ki so mu nastali z revizijo.

Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrgla kot prepoznega, 3. odst. 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 4. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 21.7.2009predsednik senata
Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
â"˘ Odvetnik Andrej Borštnar, Muzejski trg 7, Koper
â"˘ Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva ulica 5, Celje
â"˘ Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
â"˘ Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana