018-110/2009 Banka Slovenije

Številka: 018-110/2009-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Sonje Drozdek šinko, kot predsednice senata, ter članic mag. Nataše Jeršič in Vide Kostanjevec, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Nakup opreme za nadgradnjo BSLAN omrežja Banke Slovenije" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Nil, d.o.o., Tivolska cesta 48, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Aleksandra Jurakk, Pražakova ulica 20, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 18.6.2009 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 8.5.2009 se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila "Nakup opreme za nadgradnjo BSLAN omrežja Banke Slovenije", kot izhaja iz naročnikovega Sklepa z oznako 33.30-6444/08-MP z dne 20.4.2009.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.504,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 16.1.2009 sprejel sklep o pričetku predmetnega postopka oddaje javnega naročila, in sicer po odprtem postopku.

Javni razpis je naročnik objavil na Portalu javnih naročil, in sicer v objavi št. JN299/2009 z dne 19.1.2009 (popravek v objavi št. JN345/2009 z dne 20.1.2009), ter v Uradnem listu EU, in sicer v objavi št. 2009/S 12-016465 z dne 20.1.2009 (popravek v objavi št. 2009/S 14-018671 z dne 22.1.2009).

Dne 20.4.2009 je naročnik izdal Sklep o oddaji javnega naročila za dobavo opreme za nadgradnjo BSLAN omrežja Banke Slovenije (oznaka 33.30-6444/08-MP), iz katerega izhaja, da se to odda ponudniku Perftech, d.o.o., Pot na lisce 4, Bled (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz sklepa izhaja tudi, da je naročnik poleg ponudbe izbranega ponudnika prejel še vlagateljevo ponudbo, ki pa je bila dražja od ponudbe izbranega ponudnika.

Dne 23.4.2009 je vlagatelj na naročnika naslovil pisno opozorilo na odločitev v skladu z drugim odstavkom 79. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08; v nadaljevanju ZJN-2), dne 24.4.2009 pa zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila.

Naročnik je vlagatelju odgovor na pisno opozorilo in dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila podal v dokumentu z dne 24.4.2009.

Dne 5.5.2009 je naročnik vlagatelju omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika.

Dne 7.5.2009 je vlagatelj na naročnika naslovil dopolnitev predloga za spremembo odločitve o oddaji javnega naročila.

Dne 8.5.2009 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo. V njem najprej oporeka dejstvu, da mu na vpogledu dne 05.05.2009 ni bil omogočen vpogled v vse dokumente v zvezi s ponudbo izbranega ponudnika. Vlagatelj pa ob tem navaja, da ne bo vztrajal pri navedeni kršitvi, v kolikor mu bo ugodeno v kateri od ostalih točk revizijskega zahtevka.
Vlagatelj dalje poudarja, da gre ponudbo izbranega ponudnika zavrniti kot nepopolno iz razloga, ker iz same ponudbe ni jasno, kdo je sploh ponudnik, oziroma je to več kot očitno prepuščeno ponudniku. Iz ponudbe izbranega ponudnika namreč izhaja, da ima ta dva podizvajalca (Alldea, d.o.o. in Velcom, d.o.o.), hkrati pa iz priloge 2 izhaja, da ima izbrani ponudnik dva partnerja (Alldea d.o.o. in Velcom d.o.o.), za katera so predložena tudi dokazila. Iz vsebine izpolnjenega vzorca pogodbe spet izhaja, da je pogodbeni partner izbranega ponudnika le poslovodeči partner Perftech, d.o.o. Glede na navedeno vlagatelj ugotavlja, da ponudba izbranega ponudnika ni dovolj jasna, da bi sploh lahko sklepali kdo je ponudnik, ki je zavezan po ponudbi, ter kdo bo pogodbeni partner (ali samo poslovodeči partner ali vsi trije partnerji solidarno). Vlagatelj meni tudi, da pri navedeni pomanjkljivosti ne gre zgolj za formalno pomanjkljivost, zato naročnik dopolnitve ponudbe ne bi smel dopustiti.
V nadaljevanju revizijskega zahtevka vlagatelj navaja še druge domnevne pomanjkljivosti v ponudbi izbranega ponudnika, ob tem pa predlaga, da se razveljavi sklep o oddaji predmetnega javnega naročila ter ugotovi, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna. Podredno, v kolikor mu ne bi bilo ugodeno v točkah 2 do 8 njegovega revizijskega zahtevka, vlagatelj predlaga, da se ugotovi, da je naročnik kršil določbo 22. člena ZJN-2 in načelo transparentnosti, in sicer s tem, ko mu ni omogočil vpogleda v dokumentacijo o oddanem naročilu, ter da se mu s sklepom omogoči vpogled v zahtevano dokumentacijo, hkrati pa določi tudi rok za vložitev zahtevka za revizijo glede na datum vpogleda v ostalo dokumentacijo. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov takse, v višini 5.000,00 EUR, stroškov odvetniškega zastopanja in priprave revizijskega zahtevka, v višini 3.000 odvetniških točk, povečano za DDV, ter 3% materialnih stroškov.

Na naročnikov poziv je vlagatelj svoj revizijski zahtevek dne 13.5.2009 dopolnil s predložitvijo potrdila o plačilu takse za revizijski postopek.

Naročnik je dne 27.5.2009 izdal sklep, s katerim je vlagateljev revizijski zahtevek v celoti zavrnil, ravno tako pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov, nastalih z revizijo. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je kopijo vlagateljevega revizijskega zahtevka posredoval tudi izbranemu ponudniku. Dne 22.5.2009 je s strani pooblaščenca izbranega ponudnika prejel odgovor, ki ga navaja v nadaljevanju. V zvezi z navedbo, da iz njegove ponudbe izhaja, da nastopa samostojno, hkrati pa, da ima še dva partnerja v skupni ponudbi, izbrani ponudnik navaja, da sta podizvajalca, Alldea d.o.o. in Velcom, d.o.o., v Prilogi 2 zapisana zgolj zato, ker ponudbeni obrazci niso bili pripravljeni na način, da bi bilo iz njih razvidno, da se podizvajalca strinjata, da zakoniti zastopnik izbranega ponudnika "â??podpiše ponudbo za prijavo na javni razpis Nakup opreme za nadgradnjo BSLAN omrežja Banke Slovenije in da v primeru, da bomo izbrani, v našem imenu podpiše pogodbo". Kot torej izhaja iz Priloge 1 (Ponudba), je ponudbo oddal samo izbrani ponudnik, enako je tudi samo izbrani ponudnik naveden v vzorcu pogodbe, podizvajalca pa sta s podpisom Priloge 2 izrazila svoje strinjanje s tem, kar je v obrazcu navedeno, t.j. da izbrani ponudnik podpiše ponudbo in pogodbo. Ravno zaradi špekulacij, na katere opozarja vlagatelj, je izbrani ponudnik posebej in izrecno navedel kdo sta njegova podizvajalca (Priloga 1), oba podizvajalca pa sta se k temu tudi izrecno zavezala v Prilogi 2. Izbrani ponudnik tako še enkrat poudarja, da razpisna dokumentacija ni bila pripravljena na način, da bi lahko podizvajalca pisno zavezujoče potrdila svojo udeležbo na razpisu kot podizvajalca. Ker torej ne gre za špekulacijo, je navedba vlagatelja neutemeljena, v skrajnem primeru pa gre kvečjemu za formalno nepopolnost ponudbe. V nadaljevanju obrazložitve naročnik predstavlja še preostali del odgovora izbranega ponudnika na vlagateljev revizijski zahtevek. Naročnik zaključuje z ugotovijo, da vlagateljev revizijski zahtevek ni utemeljen, kar naj bi bilo razvidno že iz razlage izbranega ponudnika, s stališči katerega se naročnik v celoti strinja. Glede vlagateljevega očitka glede skupne ponudbe izbranega ponudnika oziroma glede njegovih podizvajalcev naročnik dodatno pojasnjuje, da mu je načeloma vseeno, ali ponudnik nastopa sam, v skupni ponudbi ali pa s podizvajalci. Vsi trije načini nastopa v skupni ponudbi so načeloma alternativne možnosti (Priloga 2 razpisne dokumentacije naj bi bila tako po izrecnem drugem odstavku 6. točke Navodil neobvezni sestavni del ponudbe). Naročnik dopušča možnost, da njegova razpisna dokumentacija ni dovolj jasna glede pomena skupne ponudbe, saj je izbrani ponudnik po naročnikovi oceni na prvi pogled po nepotrebnem izbral dve od treh alternativnih možnosti (skupna ponudba in nastop s podizvajalci), pri čemer se najprej zdi, da je hkrati hotel nastopiti v skupni ponudbi, očitno pa je isti dve podjetji že v ponudbi (Priloga 1) predstavil kot podizvajalca. Glede na dejstvo, da izbrani ponudnik očitno ni pravilno izpolnil vseh obrazcev za skupno ponudbo, izpolnjuje pa pogoje za nastop s podizvajalcema - istima osebama - pa ga je dejstvo, da je izbral dva načina (z nepopolno skupno ponudbo in z istimi osebami kot podizvajalci), rešilo, saj bi bilo potrebno njegovo ponudbo izločiti, če bi nastopil npr. samo z nepopolno skupno ponudbo brez istih oseb kot podizvajalcev (po drugi strani pa mu npr. ne bi škodil nastop s popolno skupno ponudbo in z istima podizvajalcema). To je po naročnikovem mnenju edina formalna nepopolnost, ki pa je odpravljiva že s samo pravilno razlago: glede na dejstvo, da ob nepopolnem načinu (s skupnima izvajalcema) po isti ponudbi obstaja hkrati tudi popoln način (z istima osebama kot podizvajalcema), je nepopoln način dopustno šteti za nezapisan, izbrano ponudbo pa kot pravilno (tudi iz tega razloga). Odpravljanje formalne napake v zvezi s skupno ponudbo bi bilo "najmanj obsoletno" (saj je vse v redu z istima osebama, ko imata status podizvajalcev), verjetno pa bi bilo lahko takšno odpravljanje napak pri skupni ponudbi ocenjeno kot nedopusten poseg.
Vlagatelj je z vlogo z dne 1.6.2009 naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo. Ob tem je podal tudi pripravljalno vlogo, v kateri je dodatno predstavil svoja stališča v zadevi, priglasil pa je tudi nadaljnje stroške, nastale z revizijo, in sicer stroške nagrade za vlogo v višini 544,70 EUR, povečano za 20% DDV.


Po pregledu dokumentacije o postopku oddaje javnega naročila ter proučitvi navedb strank je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN in na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede vprašanja popolnosti ponudbe izbranega ponudnika. Vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku s tem v zvezi najprej zatrjuje, da iz ponudbe izbranega ponudnika ni jasno, kdo je sploh ponudnik.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik v tej med drugim predvidel možnost predložitve skupne ponudbe oziroma ponudbe s podizvajalci, v zvezi s čemer je v 5. točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe določil:

"Skupna ponudba:
Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov kot skupno ponudbo, pri čemer naročniku odgovarjajo neomejeno solidarno. Pri skupni ponudbi se izpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti ugotavlja za vsakega ponudnika posebej in za vsakega od njih morajo biti izkazana naslednja dejstva iz točke 7 razpisne dokumentacije:
a) da ni bil pravnomočno obsojen za posamična kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 in/ali za goljufijo po drugem odstavku istega člena in da posamičnega ponudnika in/ali njegovega podizvajalca ni mogoče izločiti po četrtem odstavku istega člena,
b) da nima neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu,
c) da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Ostali pogoji, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti, se ugotavljajo za vse ponudnike skupaj.

Podizvajalci:
V primeru, da ponudnik pri izvedbi naročila sodeluje s podizvajalci, jih mora v ponudbi vse našteti, vključno z navedbo obsega njihovih del.

Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila."

V 6. točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe je naročnik opredelil zahtevano vsebino ponudbe (priloge in dokumente, ki ji morajo biti priloženi), pri čemer je navedel, da so vse navedene priloge (obrazci) in dokumenti obvezni, razen pod zaporedno številko 2 (Pooblastilo za podpis ponudbe), kolikor ne gre za skupno ponudbo.

Z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika gre ugotoviti, da je na obrazcu Priloga 1: Ponudba kot ponudnik navedena družba Perftech, d.o.o., Bled, katere podatki so predstavljeni tudi v razdelku "Podatki o ponudniku" obrazca. Iz istega obrazca izhaja tudi zapis, da bo ponudnik pri izvedbi predmetnega javnega naročila sodeloval s podizvajalcema, in sicer z družbama Alldea, d.o.o., ter Velcom, d.o.o.

Z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika gre dalje ugotoviti, da je bil v okviru te predložen tudi obrazec Priloga 2: Pooblastilo za podpis skupne ponudbe. Na omenjenem obrazcu zakonita zastopnika družb Alldea, d.o.o., ter Velcom, d.o.o., potrjujeta, da sta zakonita zastopnika ponudnikov, "ki dajejo skupno ponudbo", s predmetnim dokumentom pa pooblaščata osebo J.K., z nazivom direktor, da podpiše ponudbo za prijavo na predmetni javni razpis in v primeru, "da bomo izbrani, v našem imenu podpiše pogodbo".

Kot naslednje gre ugotoviti, da je bil v okviru ponudbe izbranega ponudnika predložen obrazec Priloga 3: Izjava o sprejemanju razpisnih pogojev, ki ga je podala zgolj družba Perftech, d.o.o., Bled. V ponudbi izbranega ponudnika pa so bili predloženi tud obrazci Priloga 4: Izjava o nekaznovanosti, Priloga 5: Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, Priloga 6: Izjava o poravnanih obveznostih, Priloga 7: Pooblastilo za pridobitev podatkov iz BON 1/P oz. BON 1/SP ter Priloga 8: Izjava o plačanih obveznostih do podizvajalcev, in sicer tako za družbo Perftech, d.o.o., Bled, kot (ločeno) tudi za družbi Alldea, d.o.o., ter Velcom, d.o.o.

V ponudbi izbranega ponudnika sta bila dalje predložena obrazec Priloga 9: Seznam istovrstnih dobav, na katerih je kot ponudnik navedena družba Perftech, d.o.o., ter dvakrat obrazec Priloga 10: Izjava končnega naročnika, od katerih se en nanaša na družbo Perftech, d.o.o., drugi pa na družbo Alldea, d.o.o.

Ostali dokumenti, predloženi v ponudbi (bančna garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in izjava o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku), se glasijo na družbo Perftech, d.o.o., ravno tako je zgolj ta družba navedena na vzorcu pogodbe (Obrazec 15) ter na predračunu (Priloga 17).

Na podlagi zgoraj predstavljene vsebine ponudbe izbranega ponudnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz te ne izhaja jasno, kdo je ponudbo pravzaprav podal. Iz dela v ponudbi predloženih dokumentov je tako mogoče sklepati, da je ponudbo oddala družba Perftech, d.o.o., ki bo pri izvedbi predmetnega javnega naročila sodelovala s podizvajalcema Alldea, d.o.o., ter Velcom, d.o.o. (takšna ugotovitev izhaja iz obrazca Priloga 1), iz nekaterih drugih v ponudbi predloženih dokumentov pa, da so ponudbo oddali trije skupni ponudniki, t.j. Perftech, d.o.o. (kot vodilni partner), Alldea, d.o.o. in Velcom, d.o.o. (takšna ugotovitev izhaja iz obrazca Priloga 2 ter iz dejstva predložitve obrazcev Priloga 4, 5, 6, 7 ter 8 ločeno za vsako od navedenih družb).

Dejstvo, da obstajajo zgoraj predstavljene nejasnosti ponudbe izbranega ponudnika, v svoji odločitvi o vlagateljevem revizijskem zahtevku potrjuje tudi naročnik, ki navaja, da je "izbrani ponudnik po naročnikovi oceni na prvi pogled po nepotrebnem izbral dve od treh alternativnih možnosti (skupna ponudba in nastop s podizvajalci), pri čemer se najprej zdi, da je hkrati hotel nastopiti v skupni ponudbi, očitno pa je isti dve podjetji že v ponudbi (Priloga 1) predstavil kot podizvajalca", oziroma, da je ta ponudnik za nastop "izbral dva načina (z nepopolno skupno ponudbo IN z istimi osebami kot podizvajalci)".

Z vpogledom v dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila gre ugotoviti tudi, da naročnik zgoraj opredeljene in nesporno ugotovljene nejasnosti ni odpravljal, temveč je ponudbo izbranega ponudnika po lastni presoji obravnaval kot ponudbo družbe Perftech, d.o.o., z dvema podizvajalcema, in jo kot takšno tudi izbral kot najugodnejšo.

Državna revizijska komisija izpostavlja, da je opredelitev, ali je bila v postopku ponudba oddana s strani enega ponudnika ali pa s strani več skupnih partnerjev, (med drugim) pomembna tako z vidika presoje popolnosti ponudbe, kot tudi z vidika izvrševanja obveznosti in prevzemanja odgovornosti za izvedbo javnega naročila, za katerega je bila ponudba oddana. Ponudbe, iz katere ne izhaja nedvoumno, kdo je pravzaprav njen ponudnik, ni mogoče označiti za popolno v smislu določbe 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2.

Ker je naročnik ponudbo izbranega ponudnika kljub takšni nejasnosti (t.j. nepopolnosti) dopustil in jo, brez izvedbe morebitnega postopka dopolnjevanja, tudi izbral, je s tem ravnal v neskladju z določili prvega odstavka 80. člena ZJN-2.

Državna revizijska komisija je zato, na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 8.5.2009 ugodila in je razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila "Nakup opreme za nadgradnjo BSLAN omrežja Banke Slovenije", kot izhaja iz naročnikovega Sklepa z oznako 33.30-6444/08-MP z dne 20.4.2009.

Državna revizijska komisija v skladu s tretjim odstavkom 23. člena naročniku daje napotek, da pred izdajo morebitne nove odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila preveri, ali je zgoraj opredeljeno pomanjkljivost ponudbe izbranega ponudnika mogoče šteti za formalno nepopolnost ponudbe ter v tem primeru izvede postopek njene odprave v skladu z določili 78. člena ZJN-2, v nasprotnem primeru pa ponudbo izbranega ponudnika izloči.

Ker je Državna revizijska komisija že na podlagi zgoraj obravnavanih revizijskih navedb ugodila vlagateljevemu revizijskemu zahtevku in je razveljavila odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila, ostalih revizijskih navedb iz vlagateljevega revizijskega zahtevka ni obravnavala, saj vlagatelj za njihovo obravnavo ne izkazuje več pravnega interesa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil stroške, nastale z revizijo, in sicer v višini 5.000,00 EUR, za takso za revizijski postopek, v višini 3.000 odvetniških točk, povečano za DDV, in 3% materialnih stroškov, za revizijski zahtevek, ter v višini 544,70 EUR, povečano za DDV, za vlogo z dne 1.6.2009.

Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj je s svojim revizijskim zahtevkom uspel, zato mu Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN in skladno z določili 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009), določili 13. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008) ter določili 6. dela Tarife, ki je priloga tega zakona, kot potrebne priznava naslednje stroške, nastale z revizijo:
- stroške takse za revizijski zahtevek v višini 5.000,00 EUR,
- nagrado za revizijski postopek v višini 400,00 EUR, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 480,00 EUR,
- izdatke (za materialne stroške) v višini 20,00 EUR, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 24,00 EUR.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.504,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa od plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 18.6.2009


Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl .prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, Ljubljana,
- Odvetnica Aleksandra Jurakk, Pražakova ulica 20, Ljubljana,
- Perftech, d.o.o., Pot na lisce 4, Bled,
- Alldea, d.o.o., Hacquetova 4, Ljubljana,
- Velcom, d.o.o., Kidričeva 2a, Velenje,
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.