018-147/2009 Prostovoljno gasilsko društvo Rečica - Bled

Številka: 018-147/2009-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu predsednice Vesne Cukrov kot predsednice senata ter članic Sonje Drozdek šinko in mag. Nataše Jeršič kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v zvezi z nakupom gasilskega vozila s cisterno GVC 16/25 v skladu s tipizacijo gasilskih vozil GZS ter s ponujenim sistemom financiranja v predvidenem obdobju za Prostovoljno gasilsko društvo Rečica - Bled in na podlagi pritožbe družbe Gasilska oprema, d. o. o., Koprska cesta 94, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje Prostovoljnega gasilskega društva Rečica - Bled, Rečiška cesta 4, Bled (v nadaljevanju: PGD Rečica - Bled), 27. 7. 2009 soglasno

ODLOČILA

Pritožba se zavrže.

Obrazložitev

PGD Rečica - Bled je 17. 3. 2009 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN2019/2009, objavilo obvestilo o naročilu za nakup gasilskega vozila s cisterno GVC 16/25 v skladu s tipizacijo gasilskih vozil GZS ter s ponujenim sistemom financiranja v predvidenem obdobju in izmed treh prejetih ponudb z "Obvestilom o oddaji javnega naročila" št. 159/2009-10 z dne 10. 6. 2009, ki ga je vlagatelj prejel 26. 6. 2009 (razvidno iz povratnice), kot najugodnejšo izbral ponudbo družbe Mettis International, d. o. o., Koroška cesta 62, Maribor.

Vlagatelj je po prejemu dodatne obrazložitve (7. 7. 2009; razvidno iz povratnice) 8. 7. 2009 vložil "zahtevek za revizijo", s katerim (med drugim) predlaga, da se "prekliče odločitev naročnika o oddaji javnega naročila", in PGD Rečica - Bled očita, da je nepravilno obravnaval njegovo ponudbo. Vlagatelj je po opravljenem vpogledu 10. 7. 2009 z vlogo z dne 13. 7. 2009 PGD Rečica - Bled očital še druge "nepravilnosti".

PGD Rečica - Bled je s sklepom št. 159/2009-14 z dne 13. 7. 2009 zahtevek za revizijo zavrglo kot prepozen.

Vlagatelj je 17. 8. 2009 vložil pritožbo, s katero izpodbija zavrženje zahtevka za revizijo, saj naj bi ga vložil pravočasno v 10-dnevnem roku po prejemu dodatne obrazložitve.

Državna revizijska komisija je 22. 7. 2009 od Gasilske zveze Bled - Bohinj, v katero je vključeno PGD Rečica - Bled, prejela dokumentacijo.

Po proučitvi zadeve je Državna revizijska komisija pritožbo zavrgla (23. člen ZRPJN).

PGD Rečica - Bled je društvo; torej je pravna oseba zasebnega prava (prvi odstavek 5. člena Zakona o društvih, Uradni list RS, št. 61/2006; v nadaljevanju: ZDru-1) in ne pravna oseba javnega prava, opredelilnih elementov za javnega naročnika (3. člen Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008; v nadaljevanju: ZJN-2)) pa ne izpolnjuje. V obravnavani zadevi 11. člen ZJN-2 ni uporabljiv. Za predmet konkretne nabave ni uporabljiv niti 13. člen ZJN-2, saj se ta določba ZJN-2 nanaša le na naročila, ki jih naročnik (iz 3. člena ZJN-2) subvencionira ali sofinancira z več kot 50 % deležem, če gre za naročila določenih kategorij gradenj ali storitev. PGD Rečica - Bled pa ne izpolnjuje niti opredelilnih elementov za naročnika po Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008; v nadaljevanju: ZJNVETPS), ker - čeprav je pravna oseba zasebnega prava - ne opravlja nobene od dejavnosti iz 5.-9. člena ZJNVETPS (peti odstavek 3. člena ZJNVETPS). ZJNVETPS drugače kot ZJN-2 nima določb o subvencioniranju in/ali sofinanciranju.

V dokumentaciji v zvezi s konkretno nabavo (gl. točko I.1) obvestila o naročilu ali dopis o odstopu dokumentacije) se pojavlja tudi Gasilska zveza Bled - Bohinj. Določbe ZDru-1 se smiselno uporabljajo tudi za zveze društev (prvi odstavek 7. člena ZDru-1). Najmanj dve društvi lahko ustanovita zvezo društev (prvi odstavek 16. člena ZDru-1). Ker zvezo društev ustanavljajo društva, ki so subjekti zasebnega prava, ti pa ne izpolnjujejo opredelilnih elementov za (javnega) naročnika, torej tudi zveza društev ne izpolnjuje opredelilnih elementov za naročnika po ZJN-2 ali ZJNVETPS.

Ker konkretne nabave ne izvaja (javni) naročnik, je ni mogoče opredeliti kot (javno) naročilo (v smislu predpisov o javnem naročanju) in Državna revizijska komisija v mejah svoje pristojnosti (4. člen ZRPJN) zato ni pristojna odločati o sporu med strankama. Takega zaključka ne spremeni niti pogodbena obveznost s tretjo osebo, da bosta pri konkretni nabavi PGD Rečica - Bled ali Gasilska zveza Bled - Bohinj uporabila pravila javnega naročanja. Ta subjekta sta v razmerju do tretje osebe zaradi prevzema pogodbene obveznosti sicer zavezana ravnati s sklenjeno pogodbo, vendar to še ne pomeni, da se je s tem vzpostavila pristojnost Državne revizijske komisije odločati v postopku pravnega varstva. Pristojnost Državne revizijske komisije namreč določa ZRPJN (torej zakon) in je pogodbeno pravo tudi ne bi moglo širiti.

Upoštevajoč navedeno je Državna revizijska komisija pritožbo skladno s 23. členom ZRPJN [in ob smiselni uporabi 18. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/2007 - ZPP-UPB3, 45/2008) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN] zavrgla.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 27. 7. 2009

Predsednica senata
Vesna Cukrov, univ. dipl. prav.
predsednica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Prostovoljno gasilsko društvo Rečica - Bled, Rečiška cesta 4, 4260 Bled,
- Gasilska oprema, d. o. o., Koprska cesta 94, 1000 Ljubljana,
- Mettis International, d. o. o., Koroška cesta 62, 2000 Maribor,
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.