018-137/2009 Prostovoljno gasilsko društvo Videm

Številka: 018-137/2009-6

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu predsednice Vesne Cukrov kot predsednice senata ter članic Sonje Drozdek šinko in mag. Nataše Jeršič kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v zvezi z nabavo gasilskega vozila z opremo GVC 16/25 in na podlagi "zahtevka za revizijo" vlagatelja Mettis International, d. o. o., Ulica heroja Jevtiča 11, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje Prostovoljnega gasilskega društva Videm, Videm 51/a, Videm pri Ptuju (v nadaljevanju: PGD Videm), 17. 7. 2009 soglasno

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrže.

Obrazložitev

PGD Videm je 31. 3. 2009 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN2502/2009, objavil obvestilo o naročilu za nabavo gasilskega vozila z opremo GVC 16/25 in izmed treh prejetih ponudb z Obvestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika št. JN-1/09 z dne 21. 5. 2009 kot najugodnejšo izbral ponudbo družbe Gasilska oprema, d. o. o., Koprska cesta 94, Ljubljana. S svojo odločitvijo je PGD Videm seznanil vlagatelja 25. 5. 2009 (razvidno iz povratnice).

Vlagatelj je vložil "zahtevek za revizijo" z dne 3. 6. 2009, s katerim (med drugim) predlaga razveljavitev odločitve o izbiri ponudbe, kot izhaja iz dokumenta št. JN-1/09 z dne 21. 5. 2009, ker naj bi PGD Videm "izbral nepravilno ponudbo; opp. ponudbo, katera ne dosega zadovoljivih in zahtevanih tehničnih parametrov", pri čemer vlagatelj našteje štiri tehnične zahteve.

PGD Videm je z "Zavrnitvijo zahtevka za revizijo" z dne 16. 6. 2009 vlagatelju sporočil, da vztraja pri svoji odločitvi.

Vlagatelj je z "Odgovorom na dopis" z dne 18. 6. 2009 PGD Videm sporočil, da vztraja pri svojih trditvah.

Državna revizijska komisija je 8. 7. 2009 in 10. 7. 2009 od PGD Videm prejela dokumentacijo.

Po proučitvi zadeve je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrgla (23. člen ZRPJN).

PGD Videm je društvo; torej je pravna oseba zasebnega prava (prvi odstavek Zakona o društvih; Uradni list RS, št. 61/2006) in ne pravna oseba javnega prava, opredelilnih elementov za javnega naročnika (3. člen Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008; v nadaljevanju: ZJN-2) pa ne izpolnjuje. V obravnavani zadevi 11. člen ZJN-2 ni uporabljiv. Ker je predmet konkretne nabave blago, zanjo ni uporabljiv niti 13. člen ZJN-2, saj se ta določba ZJN-2 nanaša le na naročila, ki jih naročnik (iz 3. člena ZJN-2) subvencionira ali sofinancira z več kot 50 % deležem, če gre za naročila določenih kategorij gradenj ali storitev. PGD Videm pa ne izpolnjuje niti opredelilnih elementov za naročnika po Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008; v nadaljevanju: ZJNVETPS), ker - čeprav je pravna oseba zasebnega prava - ne opravlja nobene od dejavnosti iz 5.-9. člena ZJNVETPS (peti odstavek 3. člena ZJNVETPS). ZJNVETPS drugače kot ZJN-2 nima določb o subvencioniranju in/ali sofinanciranju. Zato konkretne nabave (blaga) ni mogoče opredeliti kot (javno) naročilo in Državna revizijska komisija v mejah svoje pristojnosti (4. člen ZRPJN) ni pristojna odločati o sporu med strankama. Državna revizijska komisija je zato "zahtevek za revizijo" skladno s 23. členom ZRPJN [in ob smiselni uporabi 18. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/2007 - ZPP-UPB3, 45/2008) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN] zavrgla.

Vendar bi Državna revizijska komisija "zahtevek za revizijo" zavrgla tudi, če bi bila pristojna za odločanje o sporu med strankama. Skladno s prvim odstavkom 9. člena ZRPJN mora vlagatelj izkazati kumulativno (tj. skupno) dva elementa aktivne legitimacije, da bi bilo mogoče zahtevek za revizijo presojati meritorno (vsebinsko): 1. interes in 2. škoda oziroma možnost nastanka škode. Vlagatelju bi nedvomno lahko priznali interes za dodelitev naročila (saj je predložil ponudbo), vendar mu ne bi priznali tudi izkaza (možnosti) škode, saj je bila vlagateljeva ponudba izmed treh ponudb po merilu cena (12. točka razpisne dokumentacije; str. 9) najdražja, vlagatelj pa PGD Videm (če bi pri konkretni nabavi bil naročnik) ne očita neskladnega ravnanja s ponudbo tretjesodelujočega ponudnika, ki je, kot izhaja iz vpogleda v ponudbe in dokumenta št. JN-1/09 z dne 21. 5. 2009 (odločitev o izbiri), predložil drugo najugodnejšo ponudbo. Tudi v primeru, da bi bilo treba razveljaviti odločitev PGD Videm (če bi pri konkretni nabavi sicer bil naročnik), da izbere ponudbo ponudnika Gasilska oprema, d. o. o., Ljubljana, bi PGD Videm kot ugodnejša ponudba od vlagateljeve ponudbe ostala ponudba tretjesodelujočega ponudnika. Torej vlagatelj z meritorno obravnavo zahtevka za revizijo ne bi mogel doseči izboljšanja svojega položaja.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 17. 7. 2009

Predsednica senata
Vesna Cukrov, univ. dipl. prav.
predsednica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Prostovoljno gasilsko društvo Videm, Videm 51/a, 2284 Videm pri Ptuju,
- Mettis International, d. o. o., Ulica heroja Jevtiča 11, 2000 Maribor,
- Gasilska oprema, d. o. o., Koprska cesta 94, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.