018-144/2009 Elektro -Slovenija d.o.o.

Številka: 018-144/2009-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 4. odstavka 11. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) in 1. odstavka 274. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/2007 - ZPP-UPB3, 45/2008; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s 5. odstavkom 3. člena ZRPJN v senatu članice Sonje Drozdek-šinko kot predsednice senata, članice mag. Nataše Jeršič in člana Jožefa Kocuvana kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Metke Čretnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "Rušenje, demontaža in gradnja novega daljnovoda (gradbena dela, montaža jeklnih konstrukcij in elektromontažna dela) za objekt DV 2x110 kV Doblar-Gorica, odsek Doblar-Avče", začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Elektroservisi, d.d., Dobrave 6, Trzin, ki jo zastopa odvetniška pisarna Breda Razdevšek, Dalmatinova 11, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Elektro -Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), in na podlagi predloga vlagatelja za zadržanje nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila 17. 7. 2009 soglasno

ODLOČILA

Predlog vlagatelja po 4. odstavku 11. člena ZRPJN za sprejem sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila "Rušenje, demontaža in gradnja novega daljnovoda (gradbena dela, montaža jeklnih konstrukcij in elektromontažna dela) za objekt DV 2x110 kV Doblar-Gorica, odsek Doblar-Avče", se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je 11.6.2009 na portalu javnih naročil pod št. objave JN 4687/2009 objavil obvestilo o oddaji javnega naročila s pogajanji brez predhodne objave razpisa zaradi skrajno nujnih primerov,: "do katerih pride zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti in so v skladu z natančnimi pogoji, navedenimi v Direktivi."

Vlagatelj je z vlogo z dne 18.6.2008 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo zoper obvestilo o oddaji javnega naročila, objavljenega na portalu javnih naročil, v katerem naročniku očita bistveno kršitev določb Zakona o javnem naročanju (Ur.l. št. 128/06, 16/2008, 34/08; v nadaljevanju ZJN-2) oziroma Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Ur.l.RS, št. 128/2006 in 16/2008; v nadaljnjem besedilu: ZJNVETPS). V dopisu z dne 18.6.2009 je tudi predlog vlagatelja za zadržanje nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti. Vlagatelj je navedeno vlogo v vednost poslal tudi Državni revizijski komisiji, ki je vlogo prejela 23.6.2009.

Državna revizijska komisija je 14.7.2009 prejela naročnikovo mnenje v zvezi s predlogom vlagatelja in podrejeno naročnikov predlog za nezadržanje aktivnosti v zvezi z javnim naročilom. Naročnik v zvezi s predlogom vlagatelja glede zadržanja nadaljnjih aktivnosti naročnika navaja, da je 11.6.2009 sklenil pogodbo z izvajalcem ELSA Gornja Radgona d.o.o., zato meni, da v predmetni zadevi tak predlog vlagatelja glede na določila ZRPJN sploh ni možen. Ker ZRPJN v 4. odst. 11. člena ZRPJN govori o zadržanju aktivnosti v postopku oddaje naročila, v konkretnem primeru pa je bila pogodba že podpisana, je postopek oddaje že končan. Zato naročnik meni, da ni v pristojnosti Državne revizijske komisije, da bi takšno pogodbo prekinila, prav tako tega vlagatelj ne more predlagati. V kolikor je mnenje Državne revizijske komisije nasprotno in si razlaga pooblastila iz 11. člena širše, pa naročnik v nadaljevanju navaja, kateri so bili razlogi za nujno izvedbo del in za sklenitev pogodbe z izbranim izvajalcem. Pri tem naročnik izpostavlja povezanost izvedbe predmetnega javnega naročila z gradnjo Črpalne hidroelektrarne (ČHE) Avče. Slednji projekt je že pridobil energetsko soglasje sistemskega operaterja prenosnega elektroenergetskega omrežja, tj. naročnika predmetnega javnega naročila, in soglasje naročnika k Projektu za gradbeno dovoljenje in edina prepreka za priključitev ČHE Avče na prenosno omrežje je rekonstrukcija obstoječega daljnovoda 2x110 kV Doblar-Gorica. Projekt izgradnje ČHE Avče je v zaključni fazi in je zaradi prisotnosti tujih mednarodnih kooperacij, ki zaključujejo testiranja, nujno potrebno zagotoviti priključitev na 110 kV prenosno omrežje z ustrezno prenosno kapaciteto do konca julija 2009. Prav tako neobratovanje dokončane ČHE Avče pomeni za investitorja izpad prihodka in dodatne stroške s tujimi izvajalci del v skupni višini cca. 21 mio EUR ter gospodarsko škodo v primeru nepravočasne izvedbe posla za naročnika in celotne države kot poroka za naročnika. Naročnik poudarja, da predmetno javno naročilo pomeni le 10% rekonstrukcije celotnega odseka daljnovoda (tj. Avče-Gorica), medtem ko je k pogajanjem za rekonstrukcijo preostalih 90% povabil tudi vlagatelja, ki ima tako možnost pridobitve večjega posla. Naročnik zato predlaga, da Državna revizijska komisija predlog vlagatelja glede zadržanja aktivnosti zavrže oziroma podrejeno pri odločanju o predlogu upošteva to naročnikovo mnenje in skladno z 11.a členom ZRPJN sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v zvezi s predmetnim javnim naročilom.

Po prejemu vlagateljevega predloga za sprejem sklepa o zadržanju nadaljnjih aktivnosti naročnika in naročnikovega mnenja v zvezi z ugovorom je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V skladu s 1. in 2. odstavkom 11. člena ZRPJN vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži postopka oddaje javnega naročila in naročnik lahko kljub vloženemu zahtevku za revizijo nadaljuje z izvedbo postopka oddaje javnega naročila, vendar pa ne sme skleniti pogodbe o izvedbi javnega naročila. Četrti odstavek 11. člena ZRPJN pa določa, da lahko Državna revizijska komisija na predlog vlagatelja zahtevka za revizijo sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma. Ta predlog lahko vlagatelj vloži na Državno revizijsko komisijo kadarkoli po vloženem zahtevku za revizijo.

Glede na vlagateljev predlog, da Državna revizijska komisija v skladu s 4. odstavkom 11. člena ZRPJN sprejme sklep, da "vloženi zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti" in glede na fazo postopka oddaje javnega naročila, ko je naročnik sprejel že odločitev o oddaji javnega naročila izbranemu ponudniku, družbi ELSA Gornja Radgona d.o.o. (objava na portalu javnih naročil dne 11.6.2009 pod št. objave JN 4687/2009), Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi z ugoditvijo temu predlogu vlagatelj lahko dosegel le še zadržanje sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila. Državna revizijska komisija ne more ugotoviti, ali bi lahko vlagatelj s svojim predlogom preprečil še kakšne druge predhodne aktivnosti pred sklenitvijo pogodbe o oddaji naročila, niti vlagatelj takih aktivnosti ne izpostavlja.

Ker je vlagatelj zoper naročnikovo odločitev vložil zahtevek za revizijo, v takem primeru že zakon sam naročniku preprečuje sklenitev pogodbe o oddaji naročila (2. odstavek 11. člena ZRPJN). Vlagateljev predlog po 4. odstavku 11. člena ZRPJN za zadržanje sklenitve pogodbe o oddaji naročila je zato brezpredmeten oziroma vlagatelju za vložitev tega predloga v skladu s 1. odstavkom 274. člena ZPP (ki se po 5. odstavku 3. člena ZRPJN glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, smiselno uporablja v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih z ZRPJN), ni mogoče priznati pravnega interesa. Namreč, v skladu s sodno prakso mora vsakdo, ki zahteva sodno varstvo svojih pravic in pravnih interesov, izkazati pravni interes. Ta se kaže v tem, da bo ugoditev njegovi zahtevi pomenila zanj določeno pravno korist, ki je brez tega ne bi mogel doseči (Sklep II Ips 475/95). Vlagatelj pa je to pravno korist (tj. preprečitev sklenitve pogodbe o oddaji naročila) dosegel že z vložitvijo zahtevka za revizijo.

Čeprav iz dokumentacije o predmetnem postopku oddaje javnega naročila izhaja, da je naročnik kljub temu, da je po objavi odločitve o oddaji javnega naročila prejel vlagateljev zahtevek za revizijo, z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o oddaji naročila, pa navedeno ne vpliva na odločitev Državne revizijske komisije o predlogu vlagatelja za zadržanje nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila. Državna revizijska komisija opozarja, da je odločanje o predlogu na podlagi četrtega odstavka 11. člena ZRPJN po naravi stvari odločanje o (ne)zadržanju nadaljnjih aktivnosti naročnika, ki naj bi jih naročnik izvedel pred sklenitvijo pogodbe, ne pa odločanje o (ne)dovolitvi sklenitve pogodbe po 11a. členu ZRPJN. O usodi pogodbe, sklenjene z izbranim ponudnikom v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, ni pristojna odločati Državna revizijska komisija, ampak pristojno sodišče splošnih pristojnosti.

Zaradi vsega navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da v konkretnem primeru vlagatelju v skladu z 1. odstavkom 274. člena ZPP, ki se glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, smiselno uporablja v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih z ZRPJN (5. odstavek 3. člena ZRPJN), ni mogoče priznati pravnega interesa za vložitev predloga za zadržanje sklenitve pogodbe o oddaji naročila. Zato je Državna revizijska komisija predlog vlagatelja po 4. odstavku 11. člena ZRPJN zavrgla.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 17.7.2009


Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
â"˘ Odvetniška pisarna Breda Razdevšek, Dalmatinova 11, Ljubljana
â"˘ Elektro -Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana
â"˘ Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
â"˘ Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana