018-124/2009 Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste

Številka: 018-124/2009-7

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007) v senatu člana Jožefa Kocuvana, kot predsednika senata, ter članic Sonje Drozdek šinko in Vide Kostanjevec, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Sanacija plazov na cesti R3-683/1169 Piljštajn - Golobinjek v km 2.250 in v km 4.500" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj NIVO, d.d., Lava 11, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 13.7.2009 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 22.5.2009 se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila "Sanacija plazov na cesti R3-683/1169 Piljštajn - Golobinjek v km 2.250 in v km 4.500", kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 43001-14/2008 z dne 7.5.2009.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.000,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 23.3.2009 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Sanacija plazov na cesti R3-683/1169 Piljštajn - Golobinjek v km 2.250 in v km 4.500".

Javni razpis je naročnik objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod objavo št. JN 2248/2009 z dne 24.3.2009, popravek pa pod objavo št. JN 2339/2009 z dne 26.3.2009.

Dne 7.5.2009 je naročnik izdal dokument "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 43001-14/2008, iz katerega izhaja, da se predmetno javno naročilo odda ponudniku CM Celje, d.d., Lava 42, Celje.

Na vlagateljev poziv z dne 13.5.2009 je naročnik temu dne 18.5.2009 izdal dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila. Iz te izhaja, da je naročnik vlagateljevo ponudbo ocenil za nepopolno, saj naj ne bi izpolnjevala pogojev iz točke 3.1.5 Reference. Vlagatelj je predložil dve referenčni deli. Prva referenca naj ne bi ustrezala pogoju, da gre za istovrstni posel, ravno tako naj ne bi bila vrednostno ustrezna. Za drugo referenco, "Rekonstrukcija ceste R2-428, odsek št. 1249 Radmirje -Luče", naj bi bil investitor naročnik, pogodbena partnerja pa SCT, d.d., in CM Celje, d.d.. Vlagatelj naj ne bi bil naveden v pogodbi niti kot podizvajalec, ravno tako naj bi bila netočno navedena tudi vrednost celotnega posla. Vlagatelj naj ne bi izpolnjeval tudi pogoja pod točko 3.1.4 Kadrovske zmogljivosti. Pri odgovornem vodji del naj bi navedel enaki referenci. Prva naj ne bi ustrezala niti vsebinsko niti finančno, pri drugi pa naj oseba D.P. v pogodbi ne bi bila navedena za odgovornega vodjo del.

Dne 22.5.2009 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo. V njem navaja, da je referenčno delo "Rekonstrukcija ceste R2-428, odsek št. 1249 Radmirje-Luče" izvajal kot podizvajalec za izvajalca SCT, d.d., na podlagi sklenjene pogodbe št. K1-0817/03 z dne 7.1.2004, kjer je kot odgovorni vodja del na gradbišču s strani podizvajalca naveden D.P. Navaja tudi, da vrednost celotnega posla ni netočna, saj izhaja iz pogodbe, ki jo je sklenil pogodbeni izvajalec s podizvajalcem. Vlagatelj dalje poudarja, da si je naročnik pridržal pravico, da preveri navedbe (v ponudbi) ter zahteva dokazila, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu. Iz tega po vlagateljevem mnenju sledi, da naročnik ne more upoštevati izključno referenc, ki so potrjene s strani naročnika, ampak se za dokazovanje pogojev lahko predložijo tudi reference, potrjene s strani delodajalca, kar je tudi skladno z načelom zagotavljanja konkurenčnosti in enakopravnega obravnavanja ponudnikov.
Naročnik je bil v fazi izvajanja del seznanjen z dejstvom, da referenčna dela opravlja podizvajalec (vlagatelj), kar je razvidno tudi iz dopisa št. 347-07-495/99-KR-1/667 z dne 3.12.2004, s katerim je naročnik posredoval zapisnik komisijskega pregleda pogodbenemu izvajalcu ter vlagatelju (podizvajalcu). Skladno z navedenim vlagatelj predlaga, da naročnik razveljavi odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila ter po ponovni preverbi ponudb ugotovi, da ponudba izbranega ponudnika glede na merila ni najugodnejša ter da je vlagateljeva ponudba popolna ter najugodnejša. Vlagatelj v revizijskem zahtevku podaja tudi stroškovnik, v katerem navaja strošek v višini 5.000,00 EUR, pod opisom "taksa", ter strošek v višini 100,00 EUR, pod opisom "porto, administrativni stroški".

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom z dne 8.6.2009, s katerim je tega zavrnil kot neutemeljenega. V obrazložitvi sklepa je naročnik navedel, da vlagatelj ne izpolnjuje pogoja pod točko 3.1.5 Reference Navodil za pripravo ponudbe. Vlagatelj je priložil dve referenčni deli, in sicer "Interventna dela na odvodnji Macesnikovega plazu v občini Solčava" ter "Rekonstrukcija ceste R2-428, odsek št. 1249 Radmirje - Luče". Prva predložena referenca ne ustreza pogoju, da gre za istovrstni posel. Iz priloženega opisa del sledi, da tam ni bila izvedena pilotna stena, sidranje in asfaltiranje, ki so bistveni predmeti razpisanega naročila. Predložena referenca ne ustreza niti po svoji vrednosti. Investitor drugega referenčnega dela je bil naročnik, pogodbena partnerja sta bila SCT, d.d., in CM Celje, d.d. Vlagatelj v ponudbi in v pogodbi z naročnikom ni naveden niti kot podizvajalec. Netočno je navedena tudi vrednost celotnega posla. Naročnik dalje pojasnjuje, da je od vodilnega partnerja oziroma od odgovornega vodje del, imenovanega v pogodbi za rekonstrukcijo ceste R2-428/1249 Radmirje - Luče, dobil potrjeno, da je vlagatelj sicer res izvajal dela pri rekonstrukciji omenjene ceste, vendar naj ne bi izvajal pilotne stene, sidranja in asfaltiranja, ki so bistveni predmeti razpisanega naročila. V dokazilo naj bi naročnik prejel tudi del vlagateljeve končne obračunske situacije SCT-ju. Vlagatelj naj ravno tako ne bi izpolnjeval tudi pogoja pod točko 3.1.4 Kadrovske zmogljivosti Navodil za pripravo ponudbe. Pri odgovornem vodji del sta navedeni enaki referenci, pri čemer naj prva ne bi ustrezala niti vsebinsko niti finančno, pri drugi pa naj D.P. v pogodbi ne bi bil naveden za odgovornega vodjo del. Na podlagi navedenega je po naročnikovem mnenju razvidno, da vlagateljeva ponudba ni izpolnjevala naročnikovih pogojev za priznanje sposobnost in je bila zato kot nepopolna zavrnjena.

Vlagatelj je z vlogo z dne 13.6.2009 naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je v prilogi dopisa, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 18.6.2009, tej odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Državna revizijska komisija je z dopisoma z dne 29.6.2009 vlagatelja in naročnika pozvala k odstopu dodatne dokumentacije, potrebne za njeno odločitev v zadevi. Naročnik je zahtevano dokumentacijo Državni revizijski komisiji posredoval dne 3.7.2009, vlagatelj pa dne 6.7.2009 in dne 7.7.2009.


Po pregledu dokumentacije o postopku oddaje javnega naročila ter proučitvi navedb strank je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN in na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je v zadevi spor glede popolnosti vlagateljeve ponudbe. Naročnik je to izločil kot nepopolno, ker naj ne bi izpolnjevala pogojev pod točkama 3.1.5 Reference ter 3.1.4 Kadrovske zmogljivosti, kot sta bila določena v Navodilih za pripravo ponudbe. Vlagatelj s strani naročnika ugotovljeno nepopolnost njegove ponudbe prereka.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik v tej pod točko 3.1.5 Navodil za pripravo ponudbe ("Reference") določil:

"Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, je v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila uspešno izvedel najmanj en istovrsten in vsaj 70 % toliko vreden posel, kot ga prevzema v ponudbi.

dokazilo: Podatki o referenčnem delu, vsebinsko skladni s predlogo.

opombe: Istovrsten posel pomeni tista dela iz popisa del, ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za istovrstna dela, v primerljivih količinah, kot jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Vrednost posla pomeni vrednost skupaj z DDV

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, â??) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu."

Z vpogledom v vlagateljevo ponudbo gre ugotoviti, da je ta v izkaz izpolnjevanja zgoraj navedenega pogoja navedel dve referenčni deli, in sicer referenčno delo "Rekonstrukcija ceste R2-428, odsek št. 1249 Radmirje - Luče" ter referenčno delo "Interventna dela na odvodnji Macesnikovega plazu v občini Solčava".

Med vlagateljem in naročnikom je nesporno, da drugo od zgoraj navedenih referenčnih del, t.j. referenčno delo "Interventna dela na odvodnji Macesnikovega plazu v občini Solčava", ne ustreza zahtevam razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila. Takšne ugotovitve naročnika, podane v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila, vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku namreč ne izpodbija.

Glede prvega od zgoraj navedenih referenčnih del je naročnik v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila navedel, da je bil investitor on, pogodbena partnerja pa SCT, d.d., in CMC Celje, d.d.. Vlagatelj naj ne bi bil naveden v pogodbi niti kot podizvajalec, ravno tako naj bi bila netočno navedena tudi vrednost celotnega posla. Drugih pomanjkljivosti omenjene reference naročnik ni ugotovil.

Z vpogledom v spisovno dokumentacijo o revizijskem postopku, kot je v zadevi tekel pred naročnikom, gre ugotoviti, da je tekom tega postopka med strankama postalo nesporno, da vlagatelj je sodeloval pri izvedbi referenčnega dela "Rekonstrukcija ceste R2-428, odsek št. 1249 Radmirje - Luče", in sicer kot podizvajalec družbe SCT, d.d., kot tudi, da je vrednost tega dela, ki jo je v svoji ponudbi navedel vlagatelj, pravilna. Ta dejstva, ki jih v svojem revizijskem zahtevku zatrjuje vlagatelj, v svoji odločitvi o tem izrecno potrjuje tudi naročnik.

Državna revizijska komisija pa ugotavlja tudi, da naročnik v svoji odločitvi o vlagateljevem revizijskem zahtevku (sklep z dne 8.6.2009) navaja novo domnevno pomanjkljivost obravnavanega referenčnega dela (in s tem vlagateljeve ponudbe), ki je v odločitvi o oddaji predmetnega javnega naročila oz. dodatni obrazložitvi te ni navajal. Naročnik tako ob tem, da sedaj priznava vlagateljevo sodelovanje pri izvedbi referenčnega dela "Rekonstrukcija ceste R2-428, odsek št. 1249 Radmirje - Luče" in pravilno navedbo vrednosti tega dela, na novo zatrjuje neustreznost te reference iz razloga, ker naj vlagatelj v okviru del iz te ne bi "izvajal pilotne stene, sidranja in asfaltiranja, ki so bistveni predmeti razpisanega naročila".

Državna revizijska komisija je že v več svojih odločitvah (glej npr. odločitve v zadevah 018-114/2005, 018-464/06, 018-35/2008, itd.) zapisala, da je naročnik dolžan v postopku pregledovanja in ocenjevanja ponudb te popolno pregledati in v notifikaciji odločitve o dodelitvi naročila oz. v dodatni obrazložitvi te navesti vse razloge, zaradi katerih je ponudbo določenega ponudnika izločil kot nepopolno. Učinkovito pravno varstvo (4. točka prvega odstavka 3. člena ZRPJN) je namreč lahko v postopkih oddaje javnih naročil zagotovljeno le, če ima ponudnik možnost v revizijskem postopku izpodbijati vse naročnikove ugotovitve, ki se nanašajo na nepopolnost njegove ponudbe. Ker v obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo (praviloma) ni dopustno navajati novih kršitev, tudi naročnik v sklepu, s katerim odloči o zahtevku za revizijo, ne sme navajati novih razlogov za nepopolnost ponudbe nekega ponudnika, ki jih ni navedel že v odločitvi o dodelitvi naročila ali dodatni obrazložitvi svoje odločitve - s tem bi bil tak ponudnik namreč onemogočen v možnosti učinkovitega pravnega varstva.

Upoštevajoč navedeno gre ugotoviti, da razlogov za domnevno neustreznost referenčnega dela "Rekonstrukcija ceste R2-428, odsek št. 1249 Radmirje - Luče", ki jih naročnik na novo navaja v svoji odločitvi o vlagateljevem revizijskem zahtevku (sklep z dne 8.6.2009), ni dopustno upoštevati ali jih preverjati v postopku pred Državno revizijsko komisijo. Posledično gre ugotoviti tudi, da neustreznost referenčnega dela "Rekonstrukcija ceste R2-428, odsek št. 1249 Radmirje - Luče", kot je bilo podano v vlagateljevi ponudbi, ni izkazana, s tem povezane revizijske navedbe vlagatelja pa so utemeljene.


Med vlagateljem in naročnikom je v zadevi spor tudi glede vlagateljevega izpolnjevanja pogoja iz točke 3.1.4 Navodil za pripravo ponudbe ("Kadrovske zmogljivosti"). Z vpogledom v razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik v omenjeni točki navodil določil:

"Ponudnik mora zagotoviti odgovornega vodjo del, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
- strokovna izobrazba s področja gradbeništva
- strokovni izpit za odgovornega vodjo del gradbene stroke (skladen z Zakonom o graditvi objektov ali z drugim enakovrednim predpisom)
- v zadnjih desetih letih pred objavo tega naročila odgovorni vodja del pri najmanj enem istovrstnem in vsaj 70 % toliko vrednem poslu, kot je ponudbena cena (z DDV) za to naročilo.

dokazilo: Podatki o kadrovskih zmogljivostih (funkcija: odgovorni vodja del), navedeni skladno s predlogo.

opomba: Istovrsten posel pomeni dela iz popisa del za to naročilo. Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za istovrsten posel, kot je to naročilo. Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu in referenčnem delu".

Z vpogledom v vlagateljevo ponudbo gre ugotoviti, da je ta kot odgovornega vodjo del nominiral osebo D.P., za katero je navedel, da je kot odgovorni vodja del sodelovala pri istih referenčnih delih, kot jih je vlagatelj navedel že v izkaz izpolnjevanja pogoja pod točko 3.1.5 Reference (t.j. referenčni deli "Rekonstrukcija ceste R2-428, odsek št. 1249 Radmirje - Luče" ter "Interventna dela na odvodnji Macesnikovega plazu v občini Solčava").

Med vlagateljem in naročnikom je nesporno, da referenca odgovornega vodje del, kot naj bi izhajala iz referenčnega dela "Interventna dela na odvodnji Macesnikovega plazu v občini Solčava", ne ustreza zahtevam razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila. Takšne ugotovitve naročnika, podane v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila, vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku namreč ne izpodbija.

Glede reference odgovornega vodje del, kot naj bi izhajala iz referenčnega dela "Rekonstrukcija ceste R2-428, odsek št. 1249 Radmirje - Luče", je naročnik v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila navedel zgolj, da pri tej D.P. "v pogodbi ni naveden za odgovornega vodjo del". V svojem revizijskem zahtevku je vlagatelj nasprotno zatrjeval, da je bila omenjena oseba kot odgovorni vodja del navedena v pogodbi št. K1-0817/03 z dne 7.1.2004, ki jo je vlagatelj (kot podizvajalec) sklenil z družbo SCT, d.d. (kot izvajalcem). Vpogled v overjeni prepis pogodbe, na katero se je vlagatelj skliceval v svojem revizijskem zahtevku in ki ga je tekom revizijskega postopka tudi dostavil, navedeno dejstvo potrjuje. V svoji odločitvi o vlagateljevem revizijskem zahtevku je naročnik ponovno navedel zgolj, da D.P. "v pogodbi ni naveden za odgovornega vodjo del".

Državna revizijska komisija na podlagi zgoraj navedenih dejstev ugotavlja, da neustreznost reference v vlagateljevi ponudbi nominiranega odgovornega vodje del (osebe D.P.) za dela na
"Rekonstrukciji ceste R2-428, odsek št. 1249 Radmirje - Luče" ni izkazana.
V odgovor na naročnikovo navedbo o tem, da D.P. "v pogodbi ni naveden za odgovornega vodjo del", je vlagatelj v revizijskem postopku zatrjeval in izkazal, da je omenjena oseba kot odgovorni vodja del navedena v podizvajalski pogodbi, sklenjeni med njim in družbo SCT, d.d. Ker naročnik ni navedel, zakaj takšne določitve D.P. za odgovornega vodjo del ne bi bilo mogoče šteti za ustrezno ali relevantno z vidika zahtev razpisne dokumentacije, ravno tako pa ni navedel nikakršnih drugih dejstev in ni predlagal nikakršnih dokazov v izkaz zatrjevane neustreznost omenjene reference za v vlagateljevi ponudbi nominiranega odgovornega vodjo del, je Državna revizijska komisija, v skladu s pravili o trditvenem in dokaznem bremenu (212. in nasl. členi Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002, 2/2004, 2/2004 (10/2004 - popr.), 52/2007), v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN), s tem povezane revizijske navedbe vlagatelja štela za utemeljene.

V povzetku zgornjih ugotovitev Državna revizijska komisija zaključuje, da je vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom uspel izkazati, da neizpolnjevanje zahtev razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila v točkah 3.1.4 in 3.1.5 Navodil za pripravo ponudbe, kot ga v zvezi z njegovo ponudbo zatrjuje naročnik, ni izkazano. S tem je vlagatelj uspel izkazati tudi, da je naročnik z izločitvijo njegove ponudbe ravnal v neskladju z določili prvega odstavka 80. člena ZJN-2 (izločil je namreč ponudbo, za katero ni izkazana nepopolnost).

Državna revizijska komisija je zato, na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, Vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 22.5.2009, ugodila in je razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila "Sanacija plazov na cesti R3-683/1169 Piljštajn - Golobinjek v km 2.250 in v km 4.500", kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 43001-14/2008 z dne 7.5.2009.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v revizijskem zahtevku z dne 22.5.2009 zahteval povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, in sicer v višini 5.000,00 EUR, za takso, ter v višini 100,00 EUR, pod opisom "porto, administrativni stroški".

Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, vlagatelju kot potrebne priznava stroške plačila takse za revizijski postopek v višini 5.000,00 EUR. Stroškov pod postavko "porto, administrativni stroški" Državna revizijska komisija vlagatelju ne priznava, saj ti stroški niti po temelju niti po višini niso obrazloženi.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.000,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 13.7.2009Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.,
Član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana,
- NIVO, d.d., Lava 11, Celje,
- CM Celje, d.d., Lava 42, Celje,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana.