018-133/2009 Občina Slovenska Bistrica

Številka: 018-133/2009-6

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata ter članice Vide Kostanjevec in predsednice Vesne Cukrov kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo revizije postopka oddaje javnega naročila za izgradnjo pomožnega nogometnega igrišča v športnem parku Slovenska Bistrica (sklop 1 - izdelava tampona za pomožno nogometno igrišče) v zvezi s pritožbo vlagatelja Nigrad, javno komunalno podjetje, d. d., Zagrebška cesta 30, Maribor, ki ga zastopa Zvonko Kolšek, odvetnik v Mariboru (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: naročnik), 10. 7. 2009 soglasno

ODLOČILA

1. Pritožbi se ugodi in se razveljavi odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, kot izhaja iz sklepa št. 410-45/2009 z dne 22. 6. 2009.

2. Naročnik mora o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločati skladno s 16. členom ZRPJN.

3. Odločitev o stroških se pridrži do odločitve o zahtevku za revizijo.

Obrazložitev

Naročnik je 17. 2. 2009 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila po dveh sklopih ter 18. 2. 2009 objavil obvestilo o naročilu na portalu javnih naročil, pod št. objave JN1157/2009, in 19. 2. 2009 v Uradnem listu Evropske unije, pod št. objave 2009/S 34-049526.

Naročnik je z "Obvestilom o oddaji javnega naročila po odprtem postopku" št. 410-45/2009 z dne 7. 4. 2009 ponudnike obvestil, da prekine postopek javnega naročanja in zavrne vse ponudbe v sklopu 1, v sklopu 2 pa izbere ponudbo ponudnika Grahag, d. o. o., Nasipna ulica 82, Maribor. Naročnik je odločitev vročil vlagatelju 16. 4. 2009 (razvidno iz vročilnice).

Z vlogo z dne 20. 4. 2009 je vlagatelj, ki je predložil ponudbo le v sklopu 1, zahteval dodatno obrazložitev odločitve o zavrnitvi svoje ponudbe. Naročnik je vlagatelju 23. 4. 2009 (razvidno iz vročilnice) vročil dodatno obrazložitev (dokument št. 410-45/2009 z dne 21. 4. 2009).

Z vabilom št. 410-45/2009 z dne 12. 5. 2009 je naročnik ponudnike, ki so predložili ponudbe za sklop 1, pozval, naj se udeležijo pogajanj in predložijo ponudbo. Vlagatelj je predložil ponudbo in sodeloval v postopku s pogajanji.

Naročnik je z "Obvestilom o oddaji javnega naročila po postopku s pogajanji za izdelavo tampona za pomožno nogometno igrišče v športnem parku Slovenska Bistrica - sklop 1" št. 410-45/2009 z dne 25. 5. 2009 ponudnike obvestil, da (tudi) v sklopu 1 izbere ponudbo ponudnika Grahag, d. o. o., Nasipna ulica 82, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Naročnik je odločitev vročil vlagatelju 30. 5. 2009 (razvidno iz vročilnice).

Naročnik je 3. 6. 2009 prejel zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila v sklopu 1, ki jo je vlagatelj vložil 1. 6. 2009 in v kateri je izpostavil ocenjevanje ponudb. Naročnik je vlagatelju 9. 6. 2009 (razvidno iz vročilnice) vročil dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila v sklopu 1 (dokument št. 410-45/2009 z dne 3. 6. 2009).

Vlagatelj je "zoper obvestilo o oddaji javnega naročila po postopku s pogajanji št. 410/45/2009 v zvezi z obvestilom o oddaji javnega naročila po odprtem postopku št. 410-45/2009 z dne 07. 04. 2009" vložil zahtevek za revizijo z dne 18. 6. 2009, s katerim predlaga razveljavitev postopka oddaje javnega naročila, naročniku pa očita, da ponudb ni ocenjeval po postavljenih merilih (cena in plačilni rok), ampak izključno na podlagi merila cena, da v obvestilu o odločitvi o oddaji naročila navaja drugačne plačilne roke od tistih, ki so jih ponudniki navedli v svojih ponudbah, da je "neustrezno in nepravilno pojasnil uporabo meril in plačilnih rokov" (vlagatelj se sklicuje na prejeti dokument št. 410-45/2009 z dne 3. 6. 2009), vlagatelj pa še meni, da "ni bilo pravne podlage za izvedbo postopka s pogajanji".

Naročnik je s sklepom št. 410-45/2009 z dne 22. 6. 2009 zahtevek za revizijo zavrgel, ker bi ga moral vlagatelj vložiti v 10 dneh po prejemu dodatne obrazložitve (dokument št. 410-45/2009 z dne 21. 4. 2009), vlagatelj pa sicer tudi ni imel pripomb na izvedbo ne odprtega postopka ne postopka s pogajanji, kar je razvidno iz zapisnikov.

Državna revizijska komisija je 29. 6. 2009 prejela pritožbo z dne 26. 6. 2009, s katero vlagatelj predlaga razveljavitev sklepa o zavrženju zahtevka za revizijo, pri čemer navaja, da mu je naročnik na zahtevo z dne 1. 6. 2009 izdal dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila (dokument št. 410-45/2009 z dne 3. 6. 2009), zaradi česar bi moral rok za vložitev zahtevka za revizijo šteti od prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila, torej od 9. 6. 2009.

Na poziv je Državna revizijska komisija 6. 7. 2009 od naročnika prejela dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija na podlagi 22. in 23. člena ZRPJN sklenila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je med strankama sporno, ali je vlagatelj zahtevek za revizijo vložil pravočasno.

Iz odstopljene dokumentacije je razvidno, da je vlagatelj predložil ponudbo v odprtem postopku in se nato udeležil tudi postopka s pogajanji s predložitvijo ponudbe, obakrat le v sklopu 1. Iz dokumentacije je tudi razvidno, da naročnik v odprtem postopku javnega naročila v sklopu 1 ni oddal in torej ni izbral najugodnejše ponudbe, saj je postopek javnega naročanja prekinil in osem ponudb "izločil" kot nepopolnih, tri ponudbe (med njimi je tudi vlagateljeva ponudba) pa "se zavrnejo kot nepravilne". Naročnik v odprtem postopku ponudb v sklopu 1 dejansko ni ocenjeval oziroma ni uporabil meril. Naročnik je ponudbe v sklopu 1 ocenjeval oziroma je uporabil merila šele, ko je izbral najugodnejšo ponudbo. Iz zahtevka za revizijo izhaja, da vlagatelj oporeka izbiri ponudbe izbranega ponudnika v sklopu 1, to pa je lahko seveda uveljavljal šele, ko je naročnik najugodnejšo ponudbo dejansko izbral; to pa se je zgodilo šele po izvedbi postopka s pogajanji. Zato sta vlagateljevo oporekanje ocenjevanju ponudb in uveljavljanje pomanjkljive oziroma (ne)pravilne uporabe meril lahko vezana le na odločitev o oddaji naročila v postopku s pogajanji.

Vlagatelj je "Obvestilo o oddaji javnega naročila po odprtem postopku" št. 410-45/2009 z dne 7. 4. 2009 prejel 16. 4. 2009 in po v roku pet dni (tretji odstavek 79. člena ZJN-2) vloženi zahtevi za dodatno obrazložitev odločitve o zavrnitvi svoje ponudbe 23. 4. 2009 prejel dodatno obrazložitev (dokument št. 410-45/2009 z dne 21. 4. 2009), zaradi česar bi bil zahtevek za revizijo (z dne 18. 6. 2009), če bi ga vlagatelj vložil zoper odločitev o neoddaji javnega naročila v sklopu 1 (odločitev v odprtem postopku), seveda vložen prepozen (prvi odstavek 12. člena ZRPJN v zvezi s tretjim odstavkom 79. člena ZJN-2), saj bi bil vložen več kot deseti dan po prejemu dodatne obrazložitve.

Vendar v obravnavanem primeru ni mogoče trditi, da je vlagatelj zahtevek za revizijo vložil prepozno zoper odločitev o oddaji naročila v sklopu 1 (odločitev po izvedbi postopka s pogajanji). Odločitev, da naročnik kot najugodnejšo ponudbo v sklopu 1 izbere ponudbo izbranega ponudnika (torej "Obvestilo o oddaji javnega naročila po postopku s pogajanji za izdelavo tampona za pomožno nogometno igrišče v športnem parku Slovenska Bistrica - sklop 1" št. 410-45/2009 z dne 25. 5. 2009), je naročnik vročil vlagatelju 30. 5. 2009, vlagatelj pa je zahteval dodatno obrazložitev te odločitve v roku pet dni iz tretjega odstavka 79. člena ZJN-2 (naročnik je vlagateljevo zahtevo z dne 1. 6. 2009 sicer tudi prejel v petdnevnem roku: 3. 6. 2009). Naročnik je dodatno obrazložitev vlagatelju vročil 9. 6. 2009, zato je rok 10 dni iz prvega odstavka 12. člena ZRPJN (v povezavi s tretjim odstavkom 79. člena ZJN-2, ki določa, da "od dneva prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila teče rok za vložitev zahtevka za revizijo, skladno z zakonom, ki ureja revizijo postopkov javnega naročanja") skladno z drugim odstavkom 111. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/2007 - ZPP-UPB3, 45/2008) v zvezi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN začel teči 10. 6. 2009. Zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik sicer prejel 19. 6. 2009 (razvidno iz prejemne štampiljke) in s katerim vlagatelj izpodbija odločitev o oddaji naročila v sklopu 1 (odločitev po izvedbi postopka s pogajanji), zato ne more biti vložen prepozno.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni ravnal pravilno, ko je zahtevek za revizijo zavrgel kot prepoznega, zaradi česar je pritožbi skladno s tretjo alineo drugega odstavka 23. člena ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, kot izhaja iz sklepa št. 410-45/2009 z dne 22. 6. 2009.

Ker je Državna revizijska komisija razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, je skladno s tretjo alineo drugega odstavka 23. člena odločila, da mora naročnik o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločati skladno s 16. členom ZRPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Ker postopek revizije še ni zaključen, je Državna revizijska komisija na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN odločila, da se odločitev o povrnitvi stroškov, nastalih z revizijo, pridrži do odločitve o zahtevku za revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 10. 7. 2009

Predsednik senata
Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.
član Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica,
- odvetnik Zvonko Kolšek, Cankarjeva ulica 19, 2000 Maribor,
- Grahag, d. o. o., Nasipna ulica 82, 2000 Maribor,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.