018-119/2009 ZAVOD ZA TEHNIČNO IZOBRAŽEVANJE

Številka: 018-119/2009-15

SKLEP

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija), je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, številka 78/1999, 90/1999 - popravek, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 in 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v povezavi z 12., 13., 16. in 17. členom ZRPJN, v senatu člana Državne revizijske komisije Jožefa Kocuvana, kot predsednika senata, ter članice Državne revizijske komisije Vide Kostanjevec in predsednice Državne revizijske komisije Vesne Cukrov, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "Nakup prehrambenih artiklov" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil gospodarski subjekt IMPULS, Domžale, d. o. o., Motnica 11, 1236 Trzin (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), katerega po pooblastilu zastopa Odvetniška pisarna Zmago Marovt, Rozmanova 12/1, 1001 Ljubljana, zoper ravnanje naročnikov VRTEC VRHOVCI, Vrhovci XIX/10, 1000 Ljubljana, VRTEC GALJEVICA, Galjevica 35, 1000 Ljubljana, VRTEC KOLEZIJA, Rezijanska 22, 1000 Ljubljana in VRTEC VIšKI GAJ, Reška ulica 31, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročniki), ki jih po pooblastilu zastopa ZAVOD ZA TEHNIČNO IZOBRAŽEVANJE, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, dne 08. julija 2009 soglasno

ODLOČILA

1. Ugotovi se, da je odločitev o vlagateljevem zahtevku za revizijo (z dne 07. aprila 2009), kot izhaja iz dokumenta, poimenovanega "Zadeva: javni razpis objavljen na Portalu JR 1318/09", ki ga je dne 23. aprila 2009 sprejel ZAVOD ZA TEHNIČNO IZOBRAŽEVANJE, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, kot pooblaščenec naročnikov, za vlagatelja brez pravnega učinka.

2. Naročniki morajo o vlagateljevem zahtevku za revizijo z dne 07. aprila 2009, ob ugotovitvi izpolnjevanja vseh procesnih predpostavk, odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN, svojo odločitev pa v pisni obliki posredovati vlagatelju zahtevka za revizijo.

Obrazložitev

Naročniki so dne 24. februarja 2009 v objavo na Portal javnih naročil poslali obvestilo o javnem naročilu za oddajo javnega naročila "Nakup prehrambenih artiklov" po odprtem postopku "Z OKVIRNIM SPORAZUMOM", ki je bilo pod številko objave JN1381/2009 na Portalu javnih naročil objavljeno dne 25. februarja 2009 (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo).

Naročniki (oziroma njihov pooblaščenec) so, kakor to izhaja iz prejemne štampiljke na vlogi, dne 08. aprila 2009 prejeli vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 07. aprila 2009 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo), v katerem vlagatelj predlaga, da naročnik(i) oziroma Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi(jo) in
- razveljavi(jo) razpisno dokumentacijo v točkah (določilih), ki jih vlagatelj v zahtevku za revizijo tudi navede oziroma opiše,
- v določenih delih popravi(jo) predračun.
Vlagatelj v zahtevku za revizijo tudi zahteva, da mu naročnik(i) povrne(jo) "stroške z revizijo", kakor so priglašeni v stroškovniku, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

ZAVOD ZA TEHNIČNO IZOBRAŽEVANJE, Ptujska 19, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec naročnikov), je dne 23. aprila 2009 sprejel dokument, poimenovan "Zadeva: javni razpis objavljen na Portalu JR 1318/09" (očitna pomota - pravilno: "1381/09"; opomba Državne revizijske komisije).

Vlagatelj je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, dne 19. maja 2009 priporočeno na pošto oddal vlogo z dne 28. aprila 2009 (Državna revizijska komisija jo je prejela dan kasneje), ki jo je, kakor to izhaja iz kopij vlagateljevemu pooblaščencu vrnjenih poštnih povratnic, vlagatelj dne 28. aprila 2009 poslal tudi naročnikom in njihovemu pooblaščencu. Iz omenjene vloge med drugim izhaja, da je dokument, poimenovan "Zadeva: javni razpis objavljen na Portalu JR 1318/09", sprejet dne 23. aprila 2009 (v nadaljnjem besedilu tudi: dokument z dne 23. aprila 2009), vlagatelj prejel dne 28. aprila 2009, pa tudi, da vlagatelj
- ugotavlja, da je dokument z dne 23. aprila 2009 vlagatelju posredoval pooblaščenec naročnikov, prav tako pa iz njega ni razvidno, da so odločitev o razveljavitvi razpisa sprejeli naročniki (temveč iz dokumenta z dne 23. aprila 2009 izhaja, da je odločitev o razveljavitvi razpisa sprejel pooblaščenec naročnikov, na podlagi posvetovanja z naročniki, ko je prejel uraden zahtevek za revizijo),
- ugotavlja, da v dokumentu z dne 23. aprila 2009 ni bilo odločeno o stroških postopka,
- navaja, da gre v primeru, če so naročniki dejansko sprejeli odločitev o razveljavitvi razpisa, ugotoviti, da so sledili vlagateljevemu predlogu v celoti, zato v tem smislu vlagatelj "nadaljuje zahtevek" samo še v stroškovnem delu, o katerem naročniki niso odločili,
- iz previdnosti, v kolikor gre za odločitev pooblaščenca, (podrejeno) zahteva nadaljevanje "revizije pred Državno revizijsko komisijo v celoti".

Državna revizijska komisija je s pozivi številka 018-119/2009-2, 018-119/2009-3, 018-119/2009-4 in 018-119/2009-5, vsemi izdanimi dne 17. junija 2009, naročnike pozvala, da ji odstopijo dokumentacijo, ki ji dotlej še ni bila odstopljena. Vsi naročniki so omenjene pozive, kakor to izhaja iz Državni revizijski komisiji vrnjenih poštnih povratnic, prejeli dne 18. junija 2009, dne 22. junija 2009, dne 26. junija 2009 in dne 02. aprila 2009 pa je Državna revizijska komisija prejela dodatno odstopljeno dokumentacijo.

Po pregledu odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in postopek revizije postopka oddaje zadevnega javnega naročila, ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija, v skladu s 23. členom ZRPJN, v povezavi z 12., 13., 16. in 17. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da so naročniki (oziroma pooblaščenec naročnikov), kakor to izhaja iz prejemne štampiljke na vlogi, dne 08. aprila 2009 prejeli vlagateljev zahtevek za revizijo, dne 23. aprila pa je pooblaščenec naročnikov sprejel dokument, poimenovan "Zadeva: javni razpis objavljen na Portalu JR 1318/09", iz katerega izhaja, da
- je dne 08. aprila 2009 "pooblaščenec prejel uraden zahtevek za revizijo s strani vlagatelja IMPULS Domžale",
- se je pooblaščenec (naročnikov) "na podlagi posvetovanja z naročniki odločil, da razveljavi razpis v celoti in ga ponovi",
- bodo ponudniki "o ponovni objavi posebej obveščeni."
Kot podpisnik zadevnega dokumenta z dne 23. aprila 2009 je naveden "Po pooblastiu:" "Zavod za tehnično izobraževanje", "Ptujska 19, Ljubljana", "Vodja JN:" R. M.

Državna revizijska komisija pojasnjuje, da mora v skladu z določili ZRPJN (zlasti 12., 13., 16. in 17. členom) o zahtevku za revizijo najprej odločiti naročnik. ZRPJN namreč določa, da mora vlagatelj vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku (tretji odstavek 12. člena ZRPJN), naročnik pa po prejemu zahtevka za revizijo preveri,
- ali vloženi zahtevek za revizijo vsebuje vse podatke iz četrtega odstavka 12. člena ZRPJN (peti odstavek 12. člena ZRPJN),
- ali je vloženi zahtevek za revizijo pravočasen (prvi odstavek 13. člena ZRPJN),
- ali je zahtevek za revizijo vložila upravičena oseba iz 9. člena ZRPJN (prvi odstavek 13. člena ZRPJN).
Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov iz četrtega odstavka 12. člena ZRPJN, nemudoma pozove vlagatelja, da zahtevek za revizijo dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik zahtevek za revizijo zavrže s sklepom (peti odstavek 12. člena ZRPJN). Če je zahtevek za revizijo vložen prepozno ali ga je vložila oseba, ki ne izkaže aktivne legitimacije, se zahtevek za revizijo zavrže s sklepom (drugi odstavek 13. člena ZRPJN).

Če (po preverjanju) naročnik ugotovi, da so izpolnjene vse (navedene) predpostavke za vsebinsko odločanje o zahtevku za revizijo, mora na podlagi 16. člena ZRPJN sprejeti vsebinsko odločitev o zahtevku za revizijo ("Po preverjanju naročnik odloči o zahtevku za revizijo tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne zahtevek za revizijo."). Nadaljevanje revizijskega postopka po odločitvi naročnika je urejeno v 17. členu ZRPJN. Naročnik mora o svoji odločitvi v treh dneh od sprejema odločitve obvestiti vlagatelja zahtevka za revizijo in ga hkrati pozvati, da mu najkasneje v treh dneh od prejema obvestila pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika (prvi odstavek 17. člena ZRPJN). Po prejetem obvestilu, da bo vlagatelj zahtevka za revizijo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, mora naročnik najkasneje v treh dneh odstopiti vso dokumentacijo Državni revizijski komisiji (drugi odstavek 17. člena ZRPJN).

V posledici doslej navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da v revizijskem postopku (po preverjanju) o zahtevku za revizijo najprej odloča naročnik in sicer tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne zahtevek za revizijo. Svojo odločitev mora naročnik sprejeti v roku 15 dni od prejema zahtevka za revizijo in jo posredovati v pisni obliki vlagatelju zahtevka za revizijo (prvi odstavek 16. člena ZRPJN). Pri odločanju o zahtevku za revizijo naročnik torej nastopa na podlagi zakonsko podeljenega pooblastila za odločanje o zahtevku za revizijo, položaj (pasivno legitimirane) stranke pa pridobi v postopku pred Državno revizijsko komisijo. Ob upoštevanju zapisanega bi tretji osebi pravico do prenosa zakonskega pooblastila za odločanje v postopku pravnega varstva (in za opravo vseh drugih z zakonom določenih opravil) lahko podelil le zakon, česar pa niti ZRPJN niti kakšen drug zakon ne predvidevajo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je dokument z dne 23. aprila 2009, ki ga je po vsebini šteti za odločitev o zahtevku za revizijo, pa tudi odločitev v njem sprejel pooblaščenec naročnikov, ne pa naročniki sami (pooblaščenec naročnikov je odločil v svojem imenu in na svoj račun, ne pa v imenu in na račun naročnikov), zato dokumenta z dne 23. aprila 2009 (in odločitve v njem) ni mogoče šteti za naročnikovo lastno odločitev v smislu, kot ga zahteva ZRPJN. Iz dokumenta z dne 23. aprila 2009 namreč nesporno izhaja, da se je pooblaščenec naročnikov "na podlagi posvetovanja z naročniki odločil, da razveljavi razpis v celoti in ga ponovi" (ne pa na primer "naročniki so se odločili, da razveljavijo razpis v celoti in ga ponovijo" oziroma podobno), prav tako pa je zadevni dokument po pooblastilu podpisal "Zavod za tehnično izobraževanje", "Ptujska 19, Ljubljana", "Vodja JN:" R. M. Upoštevajoč navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da odločitev o zahtevku za revizijo, kot izhaja iz dokumenta z dne 23. aprila 2009 (poimenovanega "Zadeva: javni razpis objavljen na Portalu JR 1318/09"), ki ga je dne 23. aprila 2009 sprejel pooblaščenec naročnikov, ni skladna z določbami ZRPJN in je za vlagatelja brez pravnega učinka.

Naročniki morajo o vlagateljevem zahtevku za revizijo z dne 07. aprila 2009, ob ugotovitvi izpolnjevanja vseh procesnih predpostavk, odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN, svojo odločitev pa v pisni obliki posredovati vlagatelju zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija naročnike ob tem zgolj iz previdnosti spominja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo predlaga tudi, da "mu naročnik povrne stroške z revizijo, kakor so priglašeni v stroškovniku, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve naročnika o zahtevku za revizijo do plačila, v 15 dneh, da ne bo izvršbe."

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 08. julija 2009


Predsednik senata
Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.,
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- ZAVOD ZA TEHNIČNO IZOBRAŽEVANJE, Ptujska 19, 1000 Ljubljana (štirje izvirniki)
- Odvetniška pisarna Zmago Marovt, Rozmanova 12/1, 1001 Ljubljana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana