018-127/2009 Elektro -Slovenija d.o.o.

Številka: 018-127/2009-7

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN)) v senatu članice Sonje Drozdek-šinko kot predsednice senata, članice mag. Nataše Jeršič in člana Jožefa Kocuvana kot članov senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "rušenje, demontažo in gradnjo novega daljnovoda za objekt DV 2x110 kV Doblar-Gorica", in na podlagi pritožbe, ki jo je vložila družba ELSA Gornja Radgona d.o.o. in Energoinvest-Dalekovodizgradnja d.d., Sarajevo, ki ju zastopa odvetnik mag. Janez Tekavec, Hacquetova 8, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Elektro -Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 3.7.2009 soglasno

ODLOČILA

1. Pritožbi vlagatelja z dne 22.6.2009 se ugodi in se razveljavi naročnikov sklep o ustavitvi revizijskega postopka št. 896/820/ls z dne 15.6.2009.

2. Naročnik mora o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja vseh procesnih predpostavk, odločati v skladu z določilom 16. člena ZRPJN.

3. Odločitev o priglašenih stroških pritožbenega postopka se pridrži za odločitev o vlagateljevem revizijskem zahtevku z dne 1.6.2009.

Obrazložitev

Naročnik je dne 20.10.2008 sprejel sklep, da se predmetno javno naročilo "rušenje, demontaža in gradnja novega daljnovoda za objekt DV 2x110kV Doblar-Gorica" izvede po odprtem postopku.

Naročnik je obvestilo o predmetnem javnem naročilu objavil 11.11.2008 na Portalu javnih naročil pod št. objave JN9566/2008.

Naročnik je s sklepom št. 744/240/MK/234/08/01 z dne 21.5.2009 prekinil predmetni postopek oddaje javnega naročila v skladu z 2. odst. 84. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06 z nadaljnjimi spremembami, v nadaljevanju ZJNVETPS) .

Zoper sklep o prekinitvi postopka je vlagatelj 1.6.2009 vložil zahtevek za revizijo.

Ker k zahtevku za revizijo ni bilo predloženo potrdilo o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN in pooblastilo vlagatelja pooblaščencu za vložitev zahtevka za revizijo, je naročnik vlagateljevega pooblaščenca z vlogo z dne 3.6.2009 pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo. Kot je razvidno iz poštne povratnice, je vlagateljev pooblaščenec poziv prejel 8.6.2009.

Družba ELSA Gornja Radgona d.o.o. je z dopisom z dne 11.6.2009 naročnika obvestila, da z dnem 11.6.2009 umika zahtevek za revizijo v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, vložen 1.6.2009.

Na podlagi umika zahtevka za revizijo s strani ponudnika ELSA Gornja Radgona d.o.o. je naročnik 15.6.2009 izdal sklep o ustavitvi revizijskega postopka št. 896/820/ls, začetega na podlagi vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 2.6.2009. Naročnik je v obrazložitvi sklepa pojasnil, da umik zahtevka za revizijo v ZRPJN ni izrecno urejen, je pa v njem urejeno postopanje v primeru umaknjenega zahtevka v 1. odst. 17. člena ZRPJN. Ob smiselni uporabi Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 in 45/08; v nadaljevanju: ZPP) je mogoče zahtevek za revizijo umakniti do izdaje odločitve o zahtevku za revizijo, če naročnik v to privoli. Umik je torej ob smiselni uporabi ZPP dovoljen. Če je zahtevek za revizijo umaknjen, 1. odst. 17. člena ZRPJN nalaga naročniku, da izda sklep o ustavitvi postopka revizije. Navedeno določilo se sicer nanaša na primer, ko vlagatelj ne nadaljuje postopka pred Državno revizijsko komisijo in se zahtevek s tem šteje za umaknjen, vendar je smiselno to določilo upoštevati tudi v primeru izrecnega umika v katerikoli drugi fazi postopka. Zato je naročnik odločil, da ustavi postopek revizije.

Vlagatelj je z vlogo z dne 22.6.2009 zoper sklep o ustavitvi postopka revizije vložil pritožbo na Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj v pritožbi navaja, da ne drži, da je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil, saj je v dopisu z dne 11.6.2009 izjavo o umiku podala zgolj družba ELSA Gornja Radgona d.o.o., ni pa naročnik imel tudi izjave volje partnerja Energoinvest-Dalekovodizgradnja d.d., Sarajevo, za umik zahtevka za revizijo, ki se z umikom zahtevka za revizijo ne strinja. Vlagatelj poudarja, da podjetje ELSA Gornja Radgona d.o.o. ni samostojno nastopalo kot ponudnik v postopku oddaje javnega naročila niti ni samo vložilo zahtevka za revizijo zoper tak postopek, zato ga tudi samostojno ne more umakniti. Družba ELSA Gornja Radgona d.o.o. nima pooblastila za zastopanje družbe Energoinvest-Dalekovodizgradnja d.d., Sarajevo, zato enostranska izjava prvonavedene družbe ne more ustvarjati takšnih pravnih posledic, kakršne jim je pripisal naročnik. Posledica odsotnosti soglasja enega od partnerjev v skupni ponudbi za začetek ali vodenje postopka revizije pa v nobenem primeru ni njegova ustavitev (9. člen ZRPJN). še posebej, ker ZPP v 195. členu določa, da je vsak sospornik v pravdi samostojna stranka in njegova dejanja ali opustitve ne koristijo in ne škodujejo drugim sospornikom. Glede na navedeno vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija odloči, da se razveljavi sklep št. št. 896/820/ls z dne 15.6.2009 in da mora naročnik o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja vseh procesnih predpostavk, odločati v skladu z določilom 16. člena ZRPJN. Vlagatelj zahteva tudi povračilo v stroškovniku navedenih stroškov.

Državna revizijska komisija je naročnika z dopisom z dne 26.6.2009 pozvala k odstopu originalne dokumentacije, ki ji jo je slednji odstopil 29.6.2009.

Po pregledu dokumentacije in preučitvi navedb strank postopka je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med strankama pritožbenega postopka je spor o vprašanju, ali je naročnik ravnal pravilno, ko je revizijski postopek, začet z vloženim zahtevkom za revizijo vlagatelja z dne 1.6.2009, ustavil na podlagi izjave o umiku zgolj enega od dveh partnerjev v skupni ponudbi, čeprav sta oba skupaj vložila zahtevek za revizijo.

Med strankama ni sporno, da je vlagatelj v postopku oddaje javnega naročila nastopal v konzorciju družb ELSA Gornja Radgona d.o.o. in Energoinvest-Dalekovodizgradnja d.d., Sarajevo, in da sta zahtevek za revizijo zoper navedeni postopek vložila oba partnerja konzorcija skupaj. Stranki sta si edini tudi v tem, da je izjavo o umiku zahtevka za revizijo z dne 1.6.2009 dala le družba ELSA Gornja Radgona d.o.o., ne pa tudi družba Energoinvest-Dalekovodizgradnja d.d., Sarajevo.

Stranki pa se ne strinjata v tem, ali ima izjava o umiku zahtevka za revizijo zgolj enega od obeh partnerjev konzorcija, družbe ELSA Gornja Radgona d.o.o., za posledico ustavitev revizijskega postopka, v katerem je bila ta izjava dana.

ZRPJN v 3. odst. 9. člena (aktivna legitimacija v postopku revizije) določa, da v primeru, da vložijo zahtevek za revizijo osebe, ki so ali nameravajo predložiti skupno ponudbo, lahko zahtevek za revizijo vložijo le vse osebe skupaj. Določba 3. odstavka 9. člena ZRPJN je namenjena doseganju konsenza partnerjev v konzorciju, ki v revizijskem postopku nastopa kot vlagatelj, glede uvedbe postopka pravnega varstva. Ker ZRPJN ne določa, na kakšen način lahko konzorcij umakne zahtevek za revizijo, gre šteti, da v primeru, ko lahko zahtevek za revizijo vložijo le vsi partnerji konzorcija skupaj, ga lahko le vsi skupaj tudi umaknejo. Konsenz partnerjev mora obstajati ne samo pri vložitvi zahtevka za revizijo, ampak tudi pri njegovem umiku.

Vlagatelj upravičeno opozarja, da izjava zgolj enega od partnerjev konzorcija, družbe ELSA Gornja Radgona d.o.o., da umika zahtevek za revizijo, ne more ustvarjati takšnih pravnih posledic, kakršne je izjavi o umiku pripisal naročnik, torej ne more predstavljati podlage za ustavitev revizijskega postopka. Kot že navedeno: da bi lahko naročnik sprejel sklep o ustavitvi postopka revizije, bi morali zahtevek za revizijo umakniti le vsi partnerji v konzorciju skupaj, ne zgolj eden izmed njih, kot je bilo to storjeno v konkretnem primeru. Zato naročnik izjave o umiku zgolj enega od partnerjev konzorcija, ki so skupaj vložili zahtevek za revizijo, ni smel šteti kot umik zahtevka za revizijo, na podlagi katerega bi lahko ustavil revizijski postopek.

Na podlagi vsega navedenega je Državna revizijska komisija pritožbi vlagatelja z dne 22.6.2009 ugodila in razveljavila naročnikov sklep o ustavitvi revizijskega postopka št. 896/820/ls z dne 15.6.2009.

Naročnik mora o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja vseh procesnih predpostavk, odločati v skladu z določilom 16. člena ZRPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je zahteval tudi povračilo pritožbenih stroškov.

Državna revizijska komisija je na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN odločila, da se odločitev o priglašenih stroških pritožbenega postopka pridrži za odločitev o vlagateljevem revizijskem zahtevku z dne 1.6.2009.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 3.7.2009


Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
â"˘ Odvetnik mag. Janez Tekavec, Hacquetova 8, Ljubljana
â"˘ Elektro -Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana
â"˘ Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
â"˘ Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana