018-135/2009 Občina Rače - Fram

Številka: 018-135/2009-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007) po članici Vidi Kostanjevec, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Dobava in montaža opreme za kuhinjo v Osnovni šoli Rače" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Lesnina MG oprema, d.d., Parmova ulica 53, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik mag. Mitja Jelenič Novak, Slovenska cesta 55b, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Rače - Fram, Grajski trg 14, Rače (v nadaljevanju: naročnik), dne 7.7.2009

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 17.6.2009 se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila "Dobava in montaža opreme za kuhinjo v Osnovni šoli Rače", kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 430-3/2009 z dne 28.5.2009.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 3.004,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 20.4.2009 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Dobava in montaža opreme za kuhinjo v Osnovni šoli Rače", in sicer po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi.

Javni razpis je naročnik objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod oznako objave JN3163/2009 z dne 22.4.2009.

Dne 28.5.2009 je naročnik izdal dokument "Odločitev o oddaji javnega naročila", iz katerega izhaja, da se predmetno javno naročilo odda ponudniku Saksida, d.o.o., Na produ 28, Bresternica (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Z vlogo z dne 2.6.2009 je vlagatelj zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila. Dodatno obrazložitev je naročnik vlagatelju izdal dne 5.6.2009.

Z vlogo z dne 17.6.2009 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga, da naročnik razveljavi postopek oddaje javnega naročila v delu, v katerem je odločil, da se predmetno javno naročilo odda izbranemu ponudniku, in ponudbo tega ponudnika izloči kot nepravilno oz. nepopolno ter v nadaljevanju izmed popolnih ponudb, to je tudi vlagateljeve ponudbe, izbere najugodnejšega ponudnika. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.
V obrazložitvi zahtevka vlagatelj navaja, da je pri ponudbi izbranega ponudnika sporna referenca ponudnika št. 3, ki naj bi izkazovala, da je izbrani ponudnik za naročnika Občina Sv. Jurij v Slovenskih goricah v letu 2007 izvedel javno naročilo enakovrstnega predmeta javnega naročila. Izbrani ponudnik je v svoji ponudbi kot referenco št. 3 najprej priložil povsem neustrezno referenco, iz katere je izhajalo, da je izbrani ponudnik izvedel javno naročilo za naročnika LIPA, z.o.o., iz Lenarta, na poziv naročnika k dopolnitvi ponudbe, pa je predložil popravljeno referenco št. 3, iz katere sedaj izhaja, da je predmetno javno naročilo izvedel za naročnika Občina Sv. Jurij v Slovenskih goricah. Vlagatelj dalje navaja, da je dne 15.6.2009 od Občine Sv. Jurij v Slovenskih Konjicah pridobil podatek, da izbrani ponudnik dejansko za občino kot naročnika ni izvedel predmetnega javnega naročila v letu 2007 za dobavo in montažo kuhinje za Oš J. Hudalesa, ker je predmetno javno naročilo kot izvajalec pridobilo in naročilo tudi izvršilo podjetje LIPA LENART, z.o.o., ki je bilo tako tudi edino v poslovnem razmerju z občino. Izbrani ponudnik je pri predmetnem javnem naročilu sodeloval samo kot podizvajalec omenjenega podjetja in je bil v poslovnem razmerju samo s tem podjetjem in ne z občino. Na podlagi navedenega je po vlagateljevem mnenju povsem jasno, da izbrani ponudnik dejansko predmetnega naročila za Občino Sv. Jurij v Slovenskih goricah ni izvršil kot ponudnik, ki je pridobil javno naročilo, oz. da je pri izvedbi javnega naročila za tega naročnika sodeloval zgolj kot podizvajalec ponudnika LIPA z.o.o. iz Lenarta, kar pa pomeni, da predmetna referenca, ki jo je predložil, ni ustrezna. V skladu z naročnikovo razpisno dokumentacijo so namreč ustrezne reference zgolj tiste reference oz. izvršena javna naročila, ki jih je "ponudnik izvršil sam, s partnerjem ali/in podizvajalcem/ci", kar pomeni, da so bili ponudniki dolžni v tem postopku javnega naročila predložiti reference, ki izkazujejo, da so kot izbrani ponudniki pri javnih naročilih sami, s partnerjem ali podizvajalci izvedli posamezno enakovrstno javno naročilo, ne pa, da so kot podizvajalci nastopali pri javnem naročilu, ki ga je sicer pridobil nekdo drug, ki je bil tudi glavni izvajalec del. Ker je torej izbrani ponudnik predložil referenco, ki ne izkazuje resničnih podatkov, kar vlagatelj dokazuje z dopisom Občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah z dne 15.6.2009, in je tudi neustrezna glede na zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije, bi bilo treba ponudbo izbranega ponudnika po vlagateljevem mnenju izločiti kot nepravilno oz. nepopolno.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom z dne 19.6.2009, s katerim je tega zavrnil kot neutemeljenega, ravno tako pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov, nastalih z revizijo.
V obrazložitvi sklepa je naročnik navedel, da že iz izdane dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila izhaja, da je izbrani ponudnik pri potrditvi sporne reference napravil lapsus, ki ga je po pozivu naročnika k dopolnitvi ponudbe odpravil ter izstavil pravilno potrjeno referenco, ki potrjuje izvedbo enakovrstnega javnega naročila, potrjenega s strani javnega naročnika. Naročnik dalje navaja, da pravilna potrditev sporne reference prav tako izhaja iz dopisa, ki ga je vlagatelj pridobil s strani Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah in ki ga prilaga revizijskemu zahtevku. Iz omenjenega dopisa namreč izhaja tudi navedba, da "smo zadevno referenco podjetja SAKSIDA d.o.o. tudi potrdili". Glede na preveritev reference, ki jo je opravil naročnik, je bilo ugotovljeno, da je izbrani ponudnik dejansko dobavil opremo za kuhinjo v osnovni šoli ter da je delo izvedel kvalitetno in v dogovorjenih rokih. In predvsem ta segment reference je za naročnika najpomembnejši. Ob tem po naročnikovem mnenju ni nepomembno, da je referenca št. 3 podpisana s strani župana Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah in ožigosana z njegovim žigom, zato v kredibilnost navedene reference ne gre kar tako dvomiti. Naročnik dalje navaja, da ne glede na sporno referenco št. 3 izbrani ponudnik izpolnjuje pogoj predložitve ustreznih referenc, saj je po pozivu k dopolnitvi ponudbe predložil tudi druge reference, ki izkazujejo izvedbo enakovrstnega predmeta javnega naročila ter so potrjene s strani javnega naročnika. Izbrani ponudnik tako v vsakem primeru izpolnjuje pogoj predložitve referenc, ki izkazujejo, da je v zadnjih petih letih od roka za oddajo ponudb izvedel najmanj tri referenčna javna naročila. Izvedena dopolnitev ponudbe, h kateri je bil pozvan izbrani ponudnik in na podlagi katere je predložil dodatne reference, je v smislu 78. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008; v nadaljevanju: ZJN-2) dopustna, saj ne vpliva na drugačno razvrstitev prejetih ponudb. Sicer pa mora naročnik pri ocenjevanju ponudb uporabiti le tista merila, ki so navedena v obvestilu o javnem naročilu ali razpisni dokumentaciji, kot to določa 48. člen ZJN-2. Glede na merilo za izbiro ponudbe v postopku oddaje zadevnega javnega naročila, ki je najnižja cena, je naročnik pravilno izbral ponudnika, ki je ponudil najnižjo ceno.

Vlagatelj je z vlogo z dne 24.6.2009 naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo. Ob tem je tudi dodatno prestavil svoja stališča v zadevi.


Po pregledu dokumentacije o postopku oddaje javnega naročila ter proučitvi navedb strank je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN in na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je v zadevi spor glede popolnosti ponudbe izbranega ponudnika, in sicer zaradi domnevne neustreznosti reference št. 3, kot je bila predložena v ponudbi izbranega ponudnika.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik v poglavju "3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik in dokazila, ki jih mora predložiti v ponudbi", podpoglavje "Tehnična in kadrovska sposobnost", med drugim določil tudi pogoj "Reference" (zapor. št. 12), in sicer v naslednji vsebini: "Ponudnik mora predložiti ustrezne reference, ki se nanašajo na izvedbo enakovrstnega predmeta javnega naročila (torej kuhinje v vrtcih, šolah oz. podobnih institucijah) ter katerih vrednost je bila ocenjena med 80.000,00 in 90.000,00 EUR. Ponudnik mora sledeče reference izpolniti sam, s partnerjem ali/in s podizvajalcem/ci. Vsebina izpolnjene reference mora izkazovat, da je ponudnik v zadnjih 5 letih od roka za oddajo ponudb izvedel najmanj 3 referenčna javna naročila."

Za dokazovanje izpolnjevanja zgoraj navedenega pogoja je naročnik predvidel obrazec "OBR-7-REFERENCE". Z vpogledom v omenjeni obrazec gre ugotoviti, da je na njem naročnik predvidel polja, z vpisi v katera naj bi se opredelilo referenčno naročilo, in sicer je tako med drugim predvidel polja "Naziv javnega naročila, kot ga je določil naročnik", "Predmet javnega naročila" in "Lokacija izvedbe". Na istem obrazcu je naročnik predvidel tudi podajo potrdila za referenčni posel s strani referenčnega naročnika. Potrdilo je podano v obliki izjave referenčnega naročnika o tem, da je ponudnik "â??izvedel zgoraj navedeno javno naročilo ter da je bil objekt uspešno prevzet. Javno naročilo je izvedel v skladu s pogodbenimi določili, kvalitetno in v dogovorjenih rokih.".

Z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika gre ugotoviti, da je ta v njej med drugim predložil tudi "Referenco št. 3", podano na v razpisni dokumentaciji predvidenem obrazcu "OBR-7-REFERENCE". Z vpogledom v omenjeni dokument gre ugotoviti, da je na njem pod poljem "Naziv javnega naročila, kot ga je določil naročnik" vpisano "Dobava in montaža opreme kuhinje", pod poljem "Predmet javnega naročila" je vpisano "Kuhinjska oprema v osnovni šoli", pod poljem "Lokacija izvedbe" pa je vpisano "Jurovski dol". Iz potrdila za referenčni posel je razvidno, da je tega za izbranega ponudnika kot naročnik podala Lipa, z.o.o., Lenart.

Z vpogledom v dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila gre dalje ugotoviti, da je izbrani ponudnik na poziv naročnika temu tekom postopka predložil novo "Referenco št. 3", podano na v razpisni dokumentaciji predvidenem obrazcu "OBR-7-REFERENCE", ki se od predhodno predložene razlikuje po tem, da je potrdilo referenčnega naročnika izbranemu ponudniku tokrat podala Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah. Istočasno je izbrani ponudnik naročniku predložil tudi "Referenco št. 5", ki se nanaša na Dobavo in montažo kuhinjske opreme v Oš Prežihovega Voranca Jesenice.

Kot slednje gre z vpogledom v dopis Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah z dne 15.6.2009, ki ga je vlagatelj priložil k svojemu revizijskem zahtevku, ugotoviti, da iz njega izhaja zapis o tem, da naj bi izbrani ponudnik v letu 2007 dobavil "opremo za kuhinjo za Oš J. Hudalesa". Iz dopisa pa poleg tega izhaja tudi, da je bila omenjena oprema dobavljena kot del javnega naročila, v postopku oddaje katerega je bila za izvajalca izbrana Lipa, z.o.o., Lenart, s katero je naročnik tudi podpisal pogodbo.

Na podlagi zgoraj ugotovljenih dejstev Državna revizijska komisija ugotavlja, da "Referenca št. 3", kot je bila predložena v ponudbi izbranega ponudnika, ne predstavlja reference, skladne z zahtevami razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila.

V zvezi z zapisanim Državna revizijska komisija uvodoma pojasnjuje, da predmet konkretnega spora ni ugotavljanje zakonitosti (ustreznosti) posameznih zahtev razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila (teh ne problematizira noben od udeležencev spora, prav tako s tem v zvezi vejajo omejitve iz šestega odstavka 12. člena ZRPJN), temveč ugotavljanje, ali ponudba izbranega ponudnika te zahteve izpolnjuje. Zgolj takšno ponudbo je namreč mogoče označiti za popolno v smislu 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2, vse nepopolne ponudbe pa morajo biti, v skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2, po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (v skladu z 78. členom tega zakona) izločene.

Državna revizijska komisija dalje ugotavlja, da iz opredelitve pogoja "Reference" v razpisni dokumentaciji predmetnega postopka oddaje javnega naročila izrecno izhaja, da bo naročnik (ob izpolnjevanju ostalih zahtev) kot ustrezne štel zgolj tiste reference, ki se nanašajo na izvedbo javnih naročil. Navedeno po argumentu a contrario pomeni, da ni mogoče šteti za ustrezne reference, ki se nanašajo na izvedbo "zasebnih naročil" (t.j. naročil, ki jih v skladu s predpisi o javnem naročanju ni mogoče opredeliti za javna naročila).

Državna revizijska komisija kot naslednje ugotavlja, da tako iz (prvotno predložene) "Reference št. 3" kot tudi iz pojasnila Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah z dne 15.6.2009 nedvomno izhaja, da je izbrani ponudnik v letu 2007 Oš J. Hudalesa v Jurovskem dolu (fizično) dobavil in montiral kuhinjsko opremo. Ob zapisanem pa je potrebno ugotoviti tudi, da te njegove dobave in montaže, kot v svojem revizijskem zahtevku pravilno izpostavlja
vlagatelj, ni mogoče šteti za izvedeno javno naročilo. Med vlagateljem in naročnikom je namreč nesporno (to pa potrjuje tudi spisovna dokumentacija- pojasnilo Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah z dne 15.6.2009), da je bilo javno naročilo, ki je med drugim vključevalo tudi dobavo in montažo kuhinjske opreme na zgoraj omenjeni osnovni šoli, dodeljeno zadrugi Lipa, z.o.o., Lenart, zato je zgolj ta subjekt mogoče šteti tudi za izvajalca omenjenega javnega naročila. Dobava in montaža kuhinjske opreme, ki jo je izvedel izbrani ponudnik, pa je bila (ne glede na fizično lokacijo te) izvedena izključno v poslovnem razmerju omenjenega ponudnika z družbo Lipa, z.o.o., Lenart, in torej (z vidika izbranega ponudnika) ne kot javno, temveč kot zasebno naročilo (v smislu poprej podane razlage tega pojma).

Posledično je potrebno ugotoviti tudi, da "Referenca št. 3", kot je bila predložena v ponudbi izbranega ponudnika, ne predstavlja reference, skladne z zahtevami razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila, saj ne izkazuje ponudnikove izvedbe javnega naročila.


Kot je bilo v tem sklepu že navedeno, je iz spisovne dokumentacije (Uradnega zaznamka naročnika z dne 27.5.2009) razvidno, da je naročnik pri pregledu predloženih referenc ugotovil, da referenca št. 3 ni potrjena s strani javnega naročnika, zato je vlagatelja pozval, naj mu predloži "ustrezno potrjeno referenco", sicer bo njegova ponudba izločena. Vlagatelj je na naročnikov poziv temu tekom postopka oddaje javnega naročila predložil novi "Referenco št. 3" in "Referenco št. 5".

Državna revizijska komisija je v zvezi s pojmom formalno nepopolne ponudbe iz 17. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 v svojih odločitvah že večkrat zapisala (glej npr. odločitve v zadevah 018-087/2008, 018-11/2009 itd.), da o formalni nepopolnosti lahko govorimo le v primeru, če ponudnik določeno zahtevo iz razpisne dokumentacije, ki se ne nanaša na merilo ali tehnične specifikacije oz. ne vpliva na razvrstitev ponudbe, v trenutku poteka roka za predložitev ponudbe vsebinsko že izpolnjuje in je to iz ponudbene dokumentacije (vsaj deloma) že razvidno, vendar iz v ponudbi predloženih formalnih dokazil tega ni mogoče nedvoumno ugotoviti, ker so dokazila nepopolna ali manjkajoča. Ponudnik oz. ponudba morata torej vsebinsko izpolnjevati pogoje, in sicer po naravi stvari ter glede na specifičnost postopka oddaje javnega naročila že v trenutku poteka roka za predložitev ponudb, sicer bi bila stroga pravila v zvezi s pravočasnostjo ponudb in zavrnitvijo nepravočasnih ponudb (73. člen ZJN-2) popolnoma brezpredmetna. Državna revizijska komisija je ob tem že pojasnila tudi, da v primeru, ko ponudnik v ponudbi navede, da določeno naročnikovo zahtevo izpolnjuje na določen način (z določenim sredstvom, resursom itd.), tega načina ne more naknadno spreminjati, temveč ga lahko le pojasnjuje in dopolnjuje - povedano drugače, v okviru instituta odprave formalnih pomanjkljivosti torej ni dopustno spreminjanje obstoječe ponudbene vsebine. V nasprotnem primeru bi pomenilo, da bi lahko vsak ponudnik, za katerega bi naročnik ugotovil, da ne izpolnjuje določenega pogoja oz. zahteve, v tem delu spremenil ponudbo in naročniku naknadno (po preteku roka za predložitev ponudb) predložil dokumentacijo, ki bi se nanašala na ustrezno spremenjeni način izpolnjevanja pogoja, skladen z določili razpisne dokumentacije. Na ta način bi lahko ponudnik kadarkoli po preteku roka za predložitev ponudbe spremenil svojo ponudbo iz nepopolne v popolno, to pa bi bilo v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja, zlasti z načelom enakopravne obravnave ponudnikov.
V konkretnem primeru je vlagatelj izpolnjevanje pogoja "Reference" izkazoval s tremi predloženimi referencami, med drugim tudi s sporno "Referenco št. 3". Kot je zgoraj že bilo ugotovljeno, je bila pri izvedbi dobave in montaže kuhinjske opreme, kot je predmet sporne reference, v razmerju do izbranega ponudnika v svojstvu naročnika zadruga Lipa, z.o.o., Lenart, zato je zgolj tega subjekta mogoče šteti tudi za referenčnega naročnika, ki lahko izbranemu ponudniku potrdi izvedbo posla, ki je predmet reference. Dejstvo, da je omenjeni subjekt potrdil "Referenco št. 3", je torej skladno z dejanskimi poslovnimi razmerji pri izvedbi omenjenega referenčnega naročila in ga, v nasprotju z drugačnim mnenjem naročnika, ni mogoče pripisati "lapsusu" izbranega ponudnika. Ker pa izvedbe tega posla, kot je ravno tako že bilo pojasnjeno, z vidika izbranega ponudnika ni mogoče šteti za izvedbo javnega naročila, "Referenca št. 3" ni skladna z zahtevami razpisne dokumentacije. Ker gre pri "Referenci št. 3" torej za referenco, ki je neustrezna po vsebini in ne nepopolna v formi, kot to napačno meni naročnik, pomanjkljivosti te reference v okviru instituta odprave formalnih pomanjkljivosti ponudbe ni dopustno odpravljati, saj bi to pomenilo z ZJN-2 neskladno spreminjanje vsebine ponudbe izbranega ponudnika.

Ob upoštevanju zgornjega gre dopolnitev ponudbe izbranega ponudnika z novima "Referenco št. 3" in "Referenco št. 5" šteti za z ZJN-2 neskladno in posledično neupoštevno dopolnjevanje ponudbe.


V povzetku zgornjih ugotovitev Državna revizijska komisija zaključuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, saj ne izpolnjuje enega izmed v razpisni dokumentaciji določenih pogojev za priznanje tehnične sposobnosti (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), posledično pa je tako tudi nepopolna (16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2).

Ker je naročnik ponudbo izbranega ponudnika navkljub zgoraj ugotovljeni nepravilnosti (nepopolnosti) dopustil in jo tudi izbral kot najugodnejšo, je s tem ravnal v neskladju z določili prvega odstavka 80. člena ZJN-2. Državna revizijska komisija je zato, na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 17.6.2009 ugodila in je razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila "Dobava in montaža opreme za kuhinjo v Osnovni šoli Rače", kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 430-3/2009 z dne 28.5.2009.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil stroške, nastale z revizijo, in sicer v višini 1.177,60 EUR za nagrado za postopek ter v višini 20,00 EUR za materialne stroške, oboje povečano za 20% DDV. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov takse za revizijski postopek, in sicer v višini 2.500,00 EUR.

Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj je s svojim revizijskim zahtevkom uspel, zato mu Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN in skladno z določili 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009), določili 13. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008) ter določili 6. dela Tarife, ki je priloga tega zakona, kot potrebne priznava naslednje stroške, nastale z revizijo:
- stroške takse za revizijski zahtevek v višini 2.500,00 EUR,
- nagrado za revizijski postopek v višini 400,00 EUR, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 480,00 EUR,
- izdatke (za materialne stroške) v (pavšalni) višini 20,00 EUR, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 24,00 EUR.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 3.004,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa od plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 7.7.2009Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Občina Rače - Fram, Grajski trg 14, Rače,
- Odvetnik mag. Mitja Jelenič Novak, Slovenska cesta 55b, Ljubljana,
- Saksida, d.o.o., Na produ 28, Bresternica,
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.