018-115/2009 UNIVERZA V MARIBORU

Številka: 018-115/2009-7

SKLEP

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja - ZRPJN - UPB5 (Uradni list RS, št. 94/07; v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu člana Državne revizijske komisije Jožefa Kocuvana, kot predsednika senata ter članic Državne revizijske komisije Vide Kostanjevec in Sonje Drozdek šinko, kot članic senata, ob sodelovanju višje svetovalke Zlate Jerman, v postopku revizije oddaje javnega naročila "Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru (izvedba GOI del ter dobava in montaža opreme)", začetega na podlagi zahtevka za revizijo družbe GRANIT, d.d., Ljubljanska 69, Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika UNIVERZA V MARIBORU, Slomškov trg 15, Maribor (v nadaljnjem besedilu: naročnik), v zvezi s pritožbo vlagatelja, dne 3. 7. 2009 soglasno

ODLOČILA

Pritožba vlagatelja z dne 8. 6. 2009 se kot neutemeljena zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je s Sklepom, št. S 161/2009-641 ST z dne 12. 5. 2009 pričel postopek oddaje javnega naročila po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti "Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru (izvedba GOI del ter dobava in montaža opreme)". Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 13. 5. 2009 pod št. objave JN3757/2009 in v Uradnem listu EU dne 13. 5. 2009 pod št. objave 2009/S 93-133512.

Vlagatelj je še pred potekom roka za oddajo ponudb z vlogo, z dne 22. 5. 2009, vložil zahtevek za revizijo.

Naročnik je s sklepom, št. S 238/2009-641 ST, z dne 2. 6. 2009 zavrgel zahtevek za revizijo vlagatelja. Svojo odločitev je naročnik utemeljil z dejstvom, da vlagatelj zahtevku za revizijo ni priložil potrdila o plačilu takse, zaradi česar ga je naročnik pozval k dopolnitvi. Vlagatelj je zahtevek za revizijo pravočasno dopolnil s predložitvijo potrdila o plačilu takse v višini 5.000,00 EUR, vendar je naročnik ugotovil, da višina plačane takse ne ustreza višini takse, določeni v 22. členu ZRPJN, in sicer 10.000,00 EUR. Zato je naročnik zahtevek za revizijo vlagatelja zavrgel.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 8. 6. 2009, vložil pritožbo pri Državni revizijski komisiji. Navedel je, da je takso plačal na podlagi razpisne dokumentacije, kjer je na strani 1/31 jasno razvidno, da je številka javnega naročila oz. številka objave za Slovenijo 2009_01_JN2_MF, za Uradni list EU pa številke objave ni. Zato naj bi vlagatelj pravilno sklepal, da razpis ni bil objavljen v Uradnem listu EU in je nakazal pravilno višino takse.

Naročnik je po pozivu Državne revizijske komisije z vlogo, z dne 17. 6. 2009, Državni revizijski komisiji odstopil celotno dokumentacijo v zvezi s postopkom oddaje in revizije obravnavanega javnega naročila.

Vlagatelj je na poziv Državne revizijske komisije z vlogo z dne 24. 6. 2009 pritožbo dopolnil s predložitvijo pooblastila za vložitev pritožbe.

Državna revizijska komisija je po proučitvi pritožbe in izvedbe dokazov z vpogledom v dokumentacijo revizijskega postopka, vodenega pri naročniku in v dokumentacijo iz postopka oddaje obravnavanega javnega naročila ocenila, da pritožba vlagatelja ni utemeljena.

Med naročnikom in vlagateljem je sporno vprašanje, ali je bilo naročnikovo ravnanje s tem, ko je zahtevek za revizijo vlagatelja zavrgel, ker vlagatelj naj ne bi ustrezno dopolnil zahtevka za revizijo skladno z 12. členom ZRPJN, zakonito.

V skladu s 6. točko 4. odstavka 12. člena ZRPJN mora vlagatelj "v zahtevku za revizijo navesti potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena tega zakona". Prvi odstavek 22. člena ZRPJN določa: "Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vložitvi zahtevka za revizijo plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, takso v višini 2500 eurov, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za blago in storitve, oziroma 5000 eurov, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za gradnje in gre za naročila, ki jih je potrebno objaviti na portalu javnih naročil. V postopku oddaje javnih naročil, ki jih mora naročnik objaviti v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, se taksa iz prejšnjega stavka podvoji. V postopku oddaje javnih naročil, ki jih naročniku ni treba objaviti na portalu javnih naročil, je taksa 700 eurov, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za blago in storitve, oziroma 1400 eurov, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za gradnje"

V 5. odstavku 12. člena ZRPJN je določeno: "Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena (tj. 4. odstavka 12. člena ZRPJN; op. Državne revizijske komisije), nemudoma pozove vlagatelja zahtevka, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik zahtevek za revizijo zavrže s sklepom."

Kot izhaja iz 12. člena ZRPJN, je ena izmed procesnih predpostavk za vsebinsko (meritorno) odločanje naročnika o zahtevku za revizijo v skladu s 16. členom ZRPJN (slednji sicer tudi govori o naročnikovem preverjanju, to pa se nanaša na ugotavljanje, ali so podane procesne predpostavke za vsebinsko odločanje o zahtevku za revizijo) navedba (oziroma predložitev) potrdila o vplačilu takse v višini, kot je določena v 22. členu ZRPJN. Iz 5. odstavka 12. člena ZRPJN je razviden tudi potek postopka pred naročnikom, če slednji ugotovi, da zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh obveznih podatkov, določenih v 4. odstavku 12. člena ZRPJN. Določba 4. odstavka 12. člena ZRPJN pa določa tridnevni rok za dopolnitev nepopolnega zahtevka za revizijo. Ta rok je prekluziven, kar pomeni, da po njegovem preteku ni mogoče več uveljavljati pravice.

Državna revizijska komisija je kot nesporno med strankama, kar izhaja tudi po vpogledu v spisovno dokumentacijo, ugotovila, da vlagatelj zahtevku za revizijo ni priložil potrdila o vplačilu takse. Naročnik je vlagatelja zato z dopisom, št. 012/2009-641-ST z dne 27. 5. 2009 pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo s predložitvijo potrdila o plačilu takse v višini, ki jo določa 22. člen ZRPJN. Vlagatelj je pravočasno z vlogo z dne 1. 6. 2009 zahtevek za revizijo dopolnil, tako da je predložil potrdilo o plačilu takse v višini 5.000,00 EUR.

Državna revizijska komisija je v obravnavanem primeru iz spisovne dokumentacije ugotovila, da predmet naročila predstavlja "javno naročilo za gradnje" in, da je naročnik javno naročilo objavil portalu javnih naročil dne 13. 5. 2009 pod št. objave JN3757/2009 in v Uradnem glasilu ES dne 13. 5. 2009 pod št. objave 2009/S 93-133512. Iz slednjega je mogoče nesporno zaključiti, da bi vlagatelj moral skladno s 1. odstavkom 22. člena ZRPJN ob vložitvi zahtevka za revizijo plačati takso v višini 10.000,00 EUR. Tudi sicer ob upoštevanju ocenjene vrednosti javnega naročila, ki je razvidna iz sklepa o pričetku postopka z dne 12. 5. 2009, in je presegala mejni znesek za objavo iz 12. člena Zakona o javnem naročanju - ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08) izhaja zaključek, da je bil naročnik dolžan objaviti v Uradnem glasilu ES.

Iz vpogleda v zahtevo naročnika za dopolnitev zahtevka za revizijo z dne 27. 5. 2009 je razvidno, da je naročnik skladno z 12. členom ZRPJN vlagatelja pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo tako, da je navedel, da predloži "potrdilo o vplačilu takse v višini, ki jo določa 22. člen ZRPJN". Naročnik je določil rok za dopolnitev zahtevka za revizijo tri dni od prejema zahteve za dopolnitev in vlagatelja opozoril na posledice nepravočasne dopolnitve zahtevka za revizijo. Naročnik je v zahtevi tudi izrecno navedel, številko in datum objave predmetnega javnega naročila na portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU: "št. objave na Portalu javnih naročil: JN3757/2009 z dne 13. 5. 2009 in Ur.l. EU št. 2009/S 93-133512 z dne 15. 5. 2009".

Ob upoštevanju tako zapisane vsebine zahteve naročnika za dopolnitev zahtevka za revizijo je Državna revizijska komisija ocenila, da je naročnik zadostil zahtevam 5. odstavka 12. člena ZRPJN in da je s postavitvijo zahteve po predložitvi "potrdila o vplačilu takse v višini, ki jo določa 22. člen ZRPJN" in z izrecno navedbo podatkov o objavi javnega naročila na portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU vlagatelju dal jasna in nedvoumna navodila, kako naj dopolni zahtevek za revizijo. Določba 22. člena ZRPJN pa jasno določa, da znaša taksa ob upoštevanju predmeta naročila (gradnje) in objave v Uradnem listu EU v višini 10.000,00 EUR. Ob tem Državna revizijska komisija kot neutemeljene zavrača pritožbene očitke vlagatelja, da naj bi iz razpisne dokumentacije na strani 1/31 bilo jasno razvidno, da je številka javnega naročila oz. številka objave za Slovenijo 2009_01_JN2_MF, za Uradni list EU pa številke objave ni. Po vpogledu v razpisno dokumentacijo, ki je bila dostopna preko portala javnih naročil, je Državna revizijska komisija ugotovila, da slednja številka 2009_01_JN2_MF ni predstavljala številke objave javnega naročila, ampak št. javnega naročila, ki jo je dodelil naročnik za lastne potrebe. Tudi sicer slednje dejstvo ne bi moglo vplivati na presojo, ali je bil vlagatelj seznanjen, kakšno višino takse bi moral plačati. Naročnik je namreč o objavi konkretnega naročila v Uradnem listu EU obvestil vlagatelja v zahtevi za dopolnitev zahtevka za revizijo, zaradi česar je treba šteti, da je vlagatelj s slednjim dejstvom bil seznanjen in se vlagatelj v pritožbi ne more več sklicevati na dejstvo, da o objavi v Uradnem listu EU ni bil seznanjen.

Ker vlagatelj v zahtevanem roku zahtevka za revizijo ni dopolnil skladno z zahtevo naročnika in skladno z 12. in 22. členom ZRPJN, je Državna revizijska komisija zaključila, da naročniku ni mogoče očitati nezakonitega ravnanja, s tem, ko je zahtevek za revizijo vlagatelja skladno s 5. odstavkom 12. člena ZRPJN zavrgel. Zato je pritožbo vlagatelja na podlagi 2. alineje 2. odstavka 23. člena ZRPJN kot neutemeljeno zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 3. 7. 2009


Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.
Član Državne revizijske komisije

Vročiti:
- UNIVERZA V MARIBORU, Slomškov trg 15, Maribor
- GRANIT, d.d., Ljubljanska 69, Slovenska Bistrica
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana