018-120/2009 Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije

Številka: 018-120/2009-6

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007) v senatu članice Vide Kostanjevec, kot predsednice senata, ter člana Jožefa Kocuvana in članice Sonje Drozdek šinko, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Nakup zdravil", v sklopu 42: "Cepivo proti humanim papiloma virusom", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj GSK, d.o.o., Knezov štradon 90, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 29.6.2009 soglasno

ODLOČILA

Postopek nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Nakup zdravil", v sklopu 42: "Cepivo proti humanim papiloma virusom", voden na podlagi vlagateljevega revizijskega zahtevka z dne 1.6.2009, se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je dne 22.5.2009 sprejel Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Nakup zdravil", v sklopu 42: "Cepivo proti humanim papiloma virusom", in sicer na podlagi okvirnega sporazuma, sklenjenega z usposobljenimi ponudniki za posamezne sklope.

Dne 1.6.2009 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem zahteva razveljavitev povabila k oddaji ponudbe za predmetno javno naročilo in povrnitev stroškov.

Dne 3.6.2009 je naročnik sprejel "Odločitev o izidu javnega naročila", iz katere izhaja, da se predmetno javno naročilo odda ponudniku Merck Sharp & Dohme B.V., Waareweg 39, Postbus 581, NL-2031 Haarlem, Nizozemska (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom z dne 8.6.2009, s katerim je tega zavrnil kot neutemeljenega, ravno tako pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov, nastalih z revizijo.

Z vlogo z dne 10.6.2009 je vlagatelj naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo.

V prilogi dopisa z dne 15.6.2009 je naročnik Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila in v zadevi vodenem revizijskem postopku.

Dne 22.6.2009 je izbrani ponudnik po pooblaščencu - Odvetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik & Partnerji, o.p., d.o.o., Tivolska 48, Ljubljana, na Državno revizijsko komisijo naslovil "Vlogo izbranega ponudnika v revizijskem postopku". V podani vlogi pojasnjuje svoja stališča v zadevi.

Dne 29.6.2009 je Državna revizijska komisija s strani vlagatelja prejela vlogo "Umik zahtevka za revizijo". S podano vlogo vlagatelj v celoti umika svoj revizijski zahtevek, ki je bil v zvezi s predmetnim postopkom oddaje javnega naročila vložen dne 1.6.2009.

ZRPJN ureja položaj, ko vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v 23. členu, kjer je v 4. alineji prvega odstavka določeno, da Državna revizijska komisija s sklepom, na podlagi prejema pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo, pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, postopek za revizijo ustavi.

Ker je vlagatelj pisno podal izjavo o umiku svojega zahtevka za revizijo z dne 1.6.2009 pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije o tem zahtevku, je Državna revizijska komisija postopek nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Nakup zdravil", v sklopu 42: "Cepivo proti humanim papiloma virusom", voden na podlagi vlagateljevega revizijskega zahtevka z dne 1.6.2009, ustavila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 29.6.2009


Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva 2, Ljubljana,
- GSK, d.o.o., Knezov štradon 90, Ljubljana,
- Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & Partnerji, o.p., d.o.o., Tivolska 48, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.