018-112/2009 RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA,

Številka: 018-112/2009-6

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007) po članici Sonji Drozdek šinko, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za sukcesivno dobavo filtrov in jermenov za potrebe strojno energetskih naprav za obdobje enega leta, glede na potrebe in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj ECOTIP d.o.o., Tovarniška cesta 4, Slovenske Konjice, ki ga zastopa odvetnik Velimir Cugmas, Liptovska 6a, Slovenske Konjice (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA, Kolodvorska 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 22.06.2009

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se delno ugodi in se razveljavi Odločitev o oddaji javnega naročila JN-B0261, z dne 06.05.2009. V preostalem se zahtevek za revizijo zavrne.

2. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju zahtevka za revizijo stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 662,00 EUR, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 25.02.2009 sprejel sklep o začetku postopka za oddajo predmetnega javnega naročila po postopku zbiranja ponudb. Naročnik je prejel dve ponudbi. Naročnik je dne 06.05.2009 sprejel Odločitev o oddaji naročila JN-B0261, s katero je predmetno javno naročilo oddal v izvedbo ponudniku KONUS KONEX d.o.o., Mestni trg 18, Slovenske Konjice (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 12.05.2009 zahteval vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Vpogled v (celotno) ponudbo izbranega ponudnika je bil opravljen dne 15.05.2009, o čemer je sestavljen zapisnik (istočasno je izbrani ponudnik vpogledal v vlagateljevo ponudbo).

Vlagatelj je dne 15.05.2009 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj navaja, da je naročnik pozval izbranega ponudnika, da predloži certifikate pristojnih institucij, in sicer VTT ali Fiatec. Izbrani ponudnik, nadaljuje vlagatelj, zahtevanih certifikatov ni predložil, temveč je predložil certifikate D.I.A. Institut fuer Umwelttechnik, slednji pa se ne ujemajo z njegovo ponudbo, zaradi česar bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika izločiti.
Poleg tega, še navaja vlagatelj, je izbrani ponudnik v ponudbo priložil Euroventov certifikat, za katerega obstoji sum, da je ponaredek certifikata (vlagatelj v ta namen prilaga verodostojni certifikat Eurovent). Ob upoštevanju navedenega, nadaljuje vlagatelj, obstoji sum, da so podani zakonski znaki kaznivega dejanja ponarejanja listin, odločitev o oddaji javnega naročila pa tako temelji na nezakoniti listini.
Vlagatelj še zatrjuje, da se izbrani ponudnik očitno poslužuje tudi nelojalne konkurence, saj je v svoji ponudbi ponudil Ekofil FP-F6-610 za ceno 0,07 EUR. Navedena cena, zatrjuje vlagatelj, ni realna in resnična, saj na trgu takšnih (originalnih) proizvodov ni mogoče kupiti za manj kot 22 EUR.
Vlagatelj predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi ter se postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavi. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov, ki so mu nastali v zvezi z revizijo, po priloženem stroškovniku.

Naročnik je s sklepom, z dne 01.06.2009, zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev revizijskih stroškov.
Naročnik navaja, da je v povabilu k oddaji ponudbe zapisal, da morajo ponudniki predložiti certifikate ustreznosti za standardne dimenzije filter vreč FV za območje filtrirnega razreda: G4, F5, F6, F7, izdane od pristojnih institucij. Vlagatelj zatrjuje, da izkazovanje tehnične ustreznosti na opisan način predvideva 45. člen Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/08 in 34/08; v nadaljevanju: ZJN-2), ki določa, da lahko gospodarski subjekti izkazujejo izpolnjevanje tehnične sposobnosti s certifikati, ki jih izdajajo uradne pooblaščene ustanove ali pristojne agencije za nadzor kakovosti, s katerimi se potrdi skladnost izdelkov s tehničnimi specifikacijami ali veljavnimi standardi.
Naročnik še navaja, da je kot primer pristojnih institucij navedel VTT in Fitec, pri čemer so ponudniki lahko predložili tudi certifikate katerihkoli drugih pristojnih institucij. Izbrani ponudnik, ugotavlja naročnik, je predložil certifikate D.I.A. Institut fuer Umwelttechnik, ki je prav tako ena izmed pristojnih institucij za izdajanje certifikatov
Naročnik še navaja, da je izbrani ponudnik ponudil najnižji skupni ocenjevani vrednosti iz obrazca Predračun ter ponudil za 20% višji popust (na uradni veljavni cenik artiklov) od vlagatelja.
V zvezi z Euroventovim certifikatom, ki ga je v ponudbo priložil izbrani ponudnik, naročnik zatrjuje, da ga ni upošteval, zato vlagateljeve navedbe v tem delu revizijskega zahtevka ni presojal.
Naročnik še navaja, da je pri merilih za izbiro najugodnejšega ponudnika zapisal, da bo ocenjeval celotni vrednosti obrazca predračuna, zato se ni mogel spustiti v oceno realnosti posamezne postavke znotraj predračuna izbranega ponudnika (naročnik se v zvezi s tem sklicuje na odločitev Državne revizijske komisije št. 018-76/2009-6).

Vlagatelj je dne 04.06.2009 naročnika obvestil, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je dne 08.06.2009 Državni revizijski komisiji v pristojno odločanje odstopil zahtevek za revizijo skupaj z vso dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je zaradi razjasnitve nekaterih dejanskih vprašanj, dne 17.06.2009 opravila sestanek z naročnikom in vlagateljem. Na sestanku je bilo ugotovljeno, da je posamezni ponudnik, s predložitvijo certifikatov za zgolj eno standardno dimenzijo vreč (za območje štirih filtrirnih razredov: G4, F5, F6 in F7), ravnal v skladu z naročnikovo zahtevo iz III. točke razpisne dokumentacije (Dokazila o tehnični ustreznosti ponujenega materiala). Ravno tako sta si bili stranki edini v tem, da bi v primeru, če bi izbrani ponudnik ponudil filtrirne vreče nemškega proizvajalca Volz, z naknadno predloženimi certifikati v celoti izpolnil naročnikovo zahtevo iz razpisne dokumentacije. Na sestanku je naročnik tudi pojasnil, da je iz ponudbe sicer lahko razbral, da izbrani ponudnik ponuja filtrirne vreče proizvajalca Konus oziroma produkte Kofil, ni pa bilo slednje razvidno tudi iz Obrazca predračuna, saj naročnik ni zahteval naj se vanj vpišejo tudi podatki o proizvajalcih. Vlagatelj pa je pojasnil, da se naknadno predloženi certifikati nanašajo na proizvode (proizvajalca Volz), ki v ponudbi niso bili ponujeni.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter po preučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik izbranega ponudnika (ustno) pozval k dopolnitvi ponudbe (v smislu 78. člena ZJN-2) in v ta namen zahteval predložitev certifikatov za standardne dimenzije (ponujenih) filter vreč. Sama naročnikova odločitev o tem, da izbranega ponudnika (ustno) pozove k navedeni dopolnitvi ponudbe med strankama ni sporna in ni predmet obravnavanega revizijskega zahtevka. Jedro spora med strankama v predmetnem revizijskem postopku je namreč v tem, ali certifikati, ki jih je (tekom postopka dopolnjevanja ponudb) predložil izbrani ponudnik, ustrezajo naročnikovi zahtevi iz razpisne dokumentacije oziroma, ali se naknadno predloženi certifikati nanašajo na proizvode, ki jih je ponudil v svoji ponudbi. Medtem, ko naročnik zatrjuje, da je izbrani ponudnik s predložitvijo certifikatov zahtevo iz razpisne dokumentacije izpolnil, pa vlagatelj zatrjuje, da temu ni tako, saj se certifikati nanašajo na filter vreče, ki niso navedene (že) v ponudbi.

V obravnavanem primeru je iz razpisne dokumentacije razvidno, da je naročnik pogoje za udeležbo v predmetnem postopku oddaje javnega naročila (med drugim) navedel tudi v Obrazcu ponudba 1. Sporni pogoj je eden izmed pogojev v smislu 45. člena ZJN-2 (tehnična in/ali kadrovska sposobnost), torej pogojev, s katerimi naročnik preverja tehnično in/ali kadrovsko sposobnost ponudnikov. Iz druge alineje točke j) drugega odstavka 45. člena ZJN-2 izhaja, da gospodarski subjekti lahko izkažejo izpolnjevanje tehničnih pogojev, v zvezi s proizvodi, ki jih je potrebno dobaviti "s certifikati, ki jih izdajajo uradne pooblaščene ustanove ali pristojne agencije za nadzor kakovosti, s katerimi se potrdi skladnost izdelkov s tehničnimi specifikacijami ali veljavnimi standardi".

Naročnik je v razpisni dokumentaciji, in sicer v III. točki Obrazca ponudba 1 - javno naročilo po postopku zbiranja ponudb št. JN-B0261 postavil naslednjo zahtevo (naročnik je citirano zahtevo v identičnem tekstu ponovil tudi v Obrazcu predračuna):

"Ponudnik mora k ponudbi predložiti certifikate ustreznosti za standardne dimenzije vreč FV za območje filtrirnega razreda: G4, F5, F6, F7, od pristojnih institucij (VTT, Fiatec)."

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da so vse filter vreče, ki jih ponuja, njegovi lastni proizvodi (torej so produkti proizvajalca Konus Konex d.o.o., Slovenske Konjice, blagovna znamka Kofil). Navedeno izhaja iz več dokumentov, ki jih je predložil v svojo ponudbo.

Ceniki, ki jih je v ponudbo priložil izbrani ponudnik, se v zvezi s ponudbo filter vreč nanašajo na standardne vreče Kofil, na nestandardne filter vreče Kofil ter na Kofil filter vreče brez okvirjev. Navedeni ceniki se sicer ne nanašajo na ponudbo tistih filter vreč, ki so zajete v obrazcu predračuna (naročnik je filter vreče specificiral v dvanajstih postavkah Obrazca predračuna), kažejo pa na dejstvo, da izbrani ponudnik ponuja lastne produkte oziroma filter vreče blagovne znamke Kofil. Naročnik si je namreč v razpisni dokumentaciji pridržal pravico, da bo v okviru predmetnega javnega naročila kupoval tudi blago, ki ga ni zajel v predračun, v ta namen pa so mu morali ponudniki predložiti trenutno veljavni cenik vseh artiklov, ki jih imajo v svojih prodajnih programih in se nanašajo na predmet tega javnega naročila ter niso zajeti v Obrazcu predračuna.

Izbrani ponudnik je v ponudbo priložil tudi prospekt (Kofil - Prostorska filtracija), iz katerega izhaja tabela Kofil filtrov in podatki o filter materialih Kofil, kasetnih filtrih Kofil, filter vrečah Kofil in absolutni filtrih Kofil. Čeprav naročnik v razpisni dokumentaciji prospektov ni zahteval, pa jih je izbrani ponudnik vseeno predložil, in sicer (zgolj) za blagovno znamko Kofil, med artikli pa so predstavljene tudi filter vreče.

Zlasti pomembni za presojo obravnavnavanega očitka pa so v ponudbo izbranega ponudnika priloženi tehnični listi, ki jih je izdal izbrani ponudnik in se nanašajo na filter vreče znamke Kofil (Kofil FV-45 592x592x630 F5, Kofil F 5/100, Kofil FV-65 592x592x635 F6, Kofil FV-35 592x592x630 G4, Kofil F 20/250 M, Kofil F 20/400 in Kofil F 15/200M in Kofil FV-35 K 592x592x98 G4) ter Euroventov certifikat št. 07.02.333, ki se ravno tako nanaša na blagovno znamko Kofil. Navedeno dokumentacijo je izbrani ponudnik priložil v dokaz izpolnjevanja zgoraj citiranega pogoja iz III. točke Obrazca ponudba 1. Ker predmetni dokumenti niso ustrezali naročnikovi zahtevi (za Euroventov certifikat vlagatelj celo trdi, da je ponarejen, naročnik pa je navedel, da ga sploh ni upošteval), je naročnik pozval izbranega ponudnika naj mu predloži certifikate ustreznosti za standardne dimenzije vreč FV za območje filtrirnega razreda: G4, F5, F6, F7, od pristojnih institucij (VTT, Fiatec). V ta namen mu je izbrani ponudnik predložil štiri certifikate inštituta D.I.A. Institut fuer Umwelttechnik (vsak izmed njih se je nanašal na enega izmed štirih območij filtrirnih razredov), ki je sicer ena izmed pristojnih institucij za izdajanje certifikatov (kar med strankama v tem postopku ni sporno), vendar pa se slednji nanašajo na filter vreče proizvajalca Volz, torej na proizvode, ki jih nedvomno prvotno ni ponudil. Na drugačno stališče ne more vplivati niti dejstvo (kot nasprotno trdi naročnik), da ponudniki podatkov o proizvajalcih (in blagovnih znamkah) za razpisane artikle v Obrazec predračuna niso bili dolžni vpisati. Ostaja namreč dejstvo, da se naknadno priloženi certifikati (kot zatrjuje vlagatelj) "ne ujemajo s ponudbo".

Ob tako ugotovljenem dejanskem stanju je potrebno ugotoviti, da izbrani ponudnik ponudbe bodisi ni ustrezno dopolnil bodisi jo je spremenil v delu, ki se nanaša na sam predmet javnega naročila. V primeru, če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni, jo mora naročnik, skladno s prvim odstavkom 78. člena ZJN-2, izločiti. Sprejeti naknadno predložene in glede na prvotno ponujene artikle neustrezne certifikate, pa bi po drugi strani povzročilo nedopustno spremembo ponudbe izbranega ponudnika in bi pomenilo, da lahko ponudnik tudi po poteku roka za predložitev ponudb spreminja ponudbo v delih, ki se nanašajo na sam predmet javnega naročila, takšno ravnanje pa drugi odstavek 78. člena ZJN-2 izrecno prepoveduje.

Ker je Državna revizijska komisija pri presoji utemeljenosti zahtevka za revizijo ugotovila, da naročnik spornih certifikatov ne bi smel šteti kot ustrezen dokaz o izpolnjevanju pogoja iz III. točke Obrazca ponudba 1, je skladno s tretjo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa. Ker ponudbe izbranega ponudnika, zaradi neizpolnjevanja naročnikove zahteve ni mogoče šteti kot pravilne v smislu 19. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 oziroma popolne v smislu 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2, Državna revizijska komisija ni vsebinsko obravnavala vlagateljevih navedb, ki se nanašajo na domnevno ponarejen Euroventov certifikat in na domnevno nerealno ceno za artikel Ekofil FP-F6-610. Presoja navedenih očitkov namreč ne more več v ničemer vplivati na status ponudbe izbranega ponudnika in s tem na (njegov) drugačen položaj v postopku oddaje predmetnega javnega naročila.
Državna revizijska komisija pa je ob upoštevanju dejstva, da je do ugotovljene kršitve prišlo šele v fazi pregleda in ocenjevanja obeh prejetih ponudb, sklenila, da je potrebno razveljaviti odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila, da pa ni mogoče slediti vlagatelju, ki predlaga, naj se postopek oddaje javnega razpisa v celoti razveljavi, zato je predlog vlagatelja v tem delu zahtevka za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Odločitev o stroških temelji na tretjem odstavku 22. člena ZRPJN. Ker je vlagatelj z zahtevkom za revizijo, glede na postavljen revizijski predlog, delno uspel, je Državna revizijska komisija glede na dosežen uspeh v revizijskem postopku sklenila, da je naročnik dolžan vlagatelju povrniti polovico potrebnih stroškov, nastalih z revizijo. Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso v višini 700,00 EUR ter skladno z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu - ZOdv-C (Uradni list RS, št. 35/09) nagrado za revizijski postopek v višini 500,00 EUR, katero je določila skladno s 13. členom Zakona o odvetniški tarifi - ZOdvT (Uradni list RS, št. 67/08) po pravičnem preudarku, ob upoštevanju vseh okoliščin primera, izdatke v višini 20,00 EUR (Tar. št. 6002 ZOdvT) in 20% DDV na nagrado in izdatke v višini 104,00 EUR (Tar. št. 6007 ZOdvT), vse skupaj v znesku 1.324,00 EUR. Naročnik je tako vlagatelju dolžan povrniti polovico vseh potrebnih stroškov - to je 662,00 EUR. Državna revizijska komisija je višjo stroškovno zahtevo vlagatelja zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 22.06.2009


Sonja Drozdek šinko, univ.dipl.prav.
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA, Kolodvorska 2, Ljubljana
- odvetnik Velimir Cugmas, Liptovska 6a, Slovenske Konjice
- KONUS KONEX d.o.o., Mestni trg 18, Slovenske Konjice
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana