018-098/2009 Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo

Številka: 018-098/2009-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednice Vesne Cukrov kot predsednice senata ter članov mag. Nataše Jeršič in Jožefa Kocuvana kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Metke Čretnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "študija upravičenosti za novo elektrificirano progo za mešani promet Ljubljana - Kranj - Jesenice z navezavo na letališče Jožeta Pučnika Ljubljana" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki sta ga vložila ponudnika v skupnem nastopu Prometni institut Ljubljana d.o.o., Kolodvorska 11, Ljubljana in SŽ-Projektivno podjetje Ljubljana, d.d., Jurčkova cesta 229, Ljubljana, ki ju zastopa odvetnik Andrej Kac, Partizanska 11/I, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, Kopitarjeva ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 8.6.2009 soglasno

ODLOČILA

1. Zavrže se vlagateljeva zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo za tisti del zahtevka za revizijo, kateremu je naročnik s sklepom z dne 13.5.2009 že ugodil in razveljavil Odločitev o oddaji naročila št. 430-1/2009-121 z dne 10.4.2009.

2. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 24.4.2009 se v presežku nad delom, v katerem mu je ugodil že naročnik s sklepom z dne 13.5.2009, zavrne kot neutemeljen.

3. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se delno ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 847,22 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki pričnejo teči naslednji dan po izteku roka, določenega v tej točki. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 2.2.2009 sprejel sklep o pričetku predmetnega postopka oddaje javnega naročila. Javni razpis je naročnik dne 5.2.2009 objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod oznako JN781/2009, dne 7.2.2009 pa v Uradnem listu EU, in sicer pod oznako 2009/S 26-037800.

10.4.2009 je naročnik izdal dokument "Odločitev o oddaji javnega naročila", št. 430-1/2009-121, iz katerega izhaja, da je naročnik izbral ponudbo skupnega ponudnika Ing. - Buro dipl.ing. VOSSING GmbH & VEPRO Verkehrsbau Projekt GmbH & Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Na vlagateljevo zahtevo z dne 20.4.2009 je naročnik 28.4.2009 izdal dodatno obrazložitev Odločitve o oddaji javnega naročila.

Vlagatelj je z vlogo z dne 24.4.2009 vložil zahtevek za revizijo. V njem naročniku očita, da je kršil postopek oddaje javnega naročila s tem, ko je kot ustrezno in najbolj ugodno izbral ponudbo izbranega ponudnika, čeprav naj bi slednja vsebovala več pomanjkljivosti, ki jih v nadaljevanju vlagatelj tudi našteje in pojasni. Vlagatelj predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija odloči, da se razveljavi postopek za predmetno javno naročilo in da naročnik vlagatelju povrne priglašene stroške postopka z zakonskimi zamudnimi obrestmi od poteka 15 dni od prejema odločbe do plačila.

Naročnik je 13.5.2009 izdal sklep, s katerim je vlagateljevemu zahtevku za revizijo delno ugodil tako, da je razveljavil Odločitev o oddaji naročila št. 430-1/2009-121 z dne 10.4.2009. V preostalem delu je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V stroškovnem delu je naročnik vlagatelju priznal sorazmerni del stroškov, nastalih z revizijo. Iz obrazložitve naročnikovega sklepa izhaja, da je naročnik ugotovil, da so vlagateljeve revizijske navedbe glede napak pri podpisih referenčnih izjav izbranega ponudnika in nekaterih dodatnih pomanjkljivosti ponudbe izbranega ponudnika utemeljene.

Vlagatelj je naročnika z vlogo z dne 15.5.2009 obvestil, da želi nadaljevati postopek revizije pred Državno revizijsko komisijo, zato je naročnik slednji 21.5.2009 odstopil dokumentacijo v predmetni zadevi.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb strank je Državna revizijska komisija, na podlagi 22. in 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval razveljavitev postopka oddaje predmetnega javnega naročila, saj naj bi naročnik le-tega kršil z izbiro ponudbe izbranega ponudnika kljub njenim pomanjkljivostim, ki jih vlagatelj v zahtevka za revizijo tudi zatrjuje. Naročnik je v sklepu z dne 13.5.2009 za nekatera izmed dejstev, ki jih je za utemeljitev predloga za razveljavitev predmetnega postopka oddaje javnega naročila v zahtevku za revizijo navajal vlagatelj, ugotovil, da so resnična, druga pa zavrnil kot neutemeljena, in na tej podlagi vlagateljevemu zahtevku za revizijo delno ugodil in razveljavil Odločitev o oddaji naročila št. 430-1/2009-121 z dne 10.4.2009, v preostalem delu pa ga je zavrnil. V zahtevi za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo je vlagatelj zapisal le, da zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, iz česar gre zaključiti, da slednji v celoti vztraja pri zahtevku za revizijo in zahteva, da se predmetni postopek oddaje javnega naročila razveljavi.

Postavlja se vprašanje, ali ima vlagatelj pravni interes za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo v tistem delu zahtevka za revizijo, v katerem mu je naročnik že ugodil. Namreč, iz določbe 274. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 in 45/08; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s 5. odst. 3. člena ZRPJN med drugim izhaja, da sodišče zavrže tožbo, če ugotovi, da ni podana pravna korist tožeče stranke za vložitev tožbe.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v delu, v katerem je naročnik njegovemu zahtevku za revizijo ugodil in razveljavil Odločitev o oddaji javnega naročila št. 430-1/2009-121 z dne 10.4.2009, z nadaljevanjem pred Državno revizijsko komisijo v tem delu ne bi mogel doseči kaj več ali kaj drugega, kot mu je priznal že naročnik. Dejstva, ki jih vlagatelj navaja v zahtevku za revizijo in ki se v celoti nanašajo na pomanjkljivosti ponudbe izbranega ponudnika, tudi, če bi se vsa izkazala za resnična, ne bi utemeljevala razveljavitve celotnega postopka oddaje javnega naročila, ampak še vedno le razveljavitev Odločitve o oddaji javnega naročila št. 430-1/2009-121 z dne 10.4.2009 (pri čemer odločitev o oddaji naročila predstavlja del postopka, katerega razveljavitev je zahteval vlagatelj, zato razveljavitev le-te predstavlja odločitev v mejah postavljenega zahtevka). Slednjo pa je vlagatelj dosegel že, ko je o njegovem zahtevku za revizijo odločal naročnik. Zato vlagatelju v tem delu ni mogoče priznati pravnega interesa za nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija je iz navedenih razlogov vlagateljevo zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo za tisti del zahtevka za revizijo, kateremu je naročnik s sklepom z dne 13.5.2009 že ugodil, zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija je pri obravnavi vlagateljevega zahtevka za revizijo v presežku nad delom, v katerem je njegovemu zahtevku za revizijo ugodil že naročnik, ugotovila, da ta ni utemeljen. Kot že zgoraj rečeno, so bile vse vlagateljeve navedbe v zahtevku za revizijo namenjene ugotavljanju pomanjkljivosti ponudbe izbranega ponudnika in kršitev naročnika, ko je izbral ponudbo, ki ni bila popolna, te kršitve pa so bile odpravljene že z razveljavitvijo Odločitve o oddaji naročila št. 430-1/2009-121 z dne 10.4.2009. Vlagatelj pa v zahtevku za revizijo ni navedel nobenih drugih razlogov, ki bi utemeljevali razveljavitev predmetnega postopka oddaje javnega naročila v celoti, zato je Državna revizijska komisija njegov zahtevek za revizijo z dne 24.4.2009 v presežku nad delom, v katerem mu je ugodil že naročnik, v skladu s trditveno-dokaznim bremenom (7. in 212. člen Zakona ZPP v povezavi s 5. odst. 3. člena ZRPJN) zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v predmetnem revizijskem postopku zahteval tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo. Vlagatelj je priglasil naslednje stroške: 5.000,00 EUR za vplačano takso, 4.127,50 EUR za sestavo zahtevka za revizijo in 20% DDV.

Državna revizijska komisija je vlagatelju na podlagi 6. odstavka 22. člena ZRPJN in skladno z določili 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) in 13. člena ZOdvT vlagatelju kot potrebne priznala naslednje stroške, nastale z revizijo: strošek v višini 5.000,00 EUR za takso za revizijo in odvetniško nagrado za revizijski postopek v višini 800,00 EUR, povečano za 20% DDV (skupaj 960,00 EUR), kar skupaj znaša 5.960,00 EUR.

Ker je vlagateljev zahtevek za revizijo delno utemeljen, je Državna revizijska komisija na podlagi 6. odstavka 22. člena ZRPJN ter 154. in 155. člena ZPP v povezavi s 5. odst. 3. člena ZRPJN po skrbni presoji vseh okoliščin odločila, da se vlagatelju v sorazmerju z njegovim doseženim uspehom povrnejo potrebni stroški v višini 2.980,00 EUR.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v sklepu z dne 13.5.2009 vlagatelju že priznal povrnitev sorazmernega dela stroškov, nastalih z revizijo, pri čemer je vlagatelju priznal stroške v višini 2.132,78 EUR, zato je Državna revizijska komisija vlagatelju priznala še nadaljnjih 847,22 EUR potrebnih stroškov, nastalih z revizijo.

Naročnik mora tako skupaj vlagatelju povrniti stroške v višini 2.980,00 EUR. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 8.6.2009


Predsednica senata:
Vesna Cukrov, univ.dipl.prav.
predsednica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, Kopitarjeva ulica 5, Maribor
- Odvetnik Andrej Kac, Partizanska 11/I, Maribor
- Vossing GmbH, Brunnerstrasse 29-31, 40223 Dusseldorf, Germany
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana