018-106/2009 Univerzitetni klinični center Maribor

Številka: 018-106/2009-6

SKLEP

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v senatu članice mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter članov Jožefa Kocuvana in Vide Kostanjevec kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "informatizacija, digitalizacija - dobava, namestitev, dopolnitev in vzdrževanje programske in strojne opreme za delovanje PACS sistema ter implementacija posebne programske in strojne opreme", na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika AUREMIANA d.o.o., Partizanska cesta 109, Sežana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Zmago Marovt, Rozmanova 12/1, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje pooblaščenega naročnika Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni naročnik), dne 11.6.2009 soglasno

ODLOČILA

Postopek revizije oddaje javnega naročila "informatizacija, digitalizacija - dobava, namestitev, dopolnitev in vzdrževanje programske in strojne opreme za delovanje PACS sistema ter implementacija posebne programske in strojne opreme", ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 4.5.2009, se ustavi.

Obrazložitev

Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana, je dne 28.1.2008 sprejelo sklep o začetku oddaje predmetnega javnega naročila po odprtem postopku. Z istim sklepom je Ministrstvo za zdravje na podlagi četrtega odstavka 16. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08; v nadaljevanju: ZJN-2) za izvedbo postopka oddaje predmetnega javnega naročila pooblastilo Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor. Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 5.12.2008 pod številko objave JN10220/2008 in v Uradnem glasilu ES dne 9.12.2008 pod številko 2008/S 239-317861. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb z dne 28.1.2009 je razvidno, da je pooblaščeni naročnik prejel štiri pravočasne ponudbe. Dne 23.4.2009 je pooblaščeni naročnik izdal dokument "Obvestilo o oddaji javnega naročila" št. NK-401/09, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral družbo INTEREXPORT d.o.o., Dunajska cesta 139, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z vlogo z dne 4.5.2009 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, zaradi česar bi jo moral naročnik izločiti iz postopka oddaje javnega naročila. Vlagatelj zato zahteva razveljavitev odločitve o oddaji naročila.

Naročnik je dne 20.5.2009 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen.

Po prejemu vlagateljevega obvestila, da bo nadaljeval revizijski postopek (vloga z dne 25.5.2009), je naročnik z dopisom z dne 1.6.2009 Državni revizijski komisiji odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo.

Kot je razvidno iz dokumentacije, je vlagatelj naročnika in Državno revizijsko komisijo z vlogo z dne 27.5.2009 obvestil, da zahtevek za revizijo v predmetni zadevi umika.

ZRPJN v 4. alineji prvega odstavka 23. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, ko pred sprejemom odločitve prejme pisno obvestilo o umiku zahtevka za revizijo, izda sklep, s katerim postopek za revizijo ustavi. Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi 4. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 11.6.2009predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:

- Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor
- Odvetniška pisarna Zmago Marovt, Rozmanova 12/1, 1000 Ljubljana
- INTEREXPORT d.o.o., Dunajska cesta 139, 1000 Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana