018-083/2009 Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste

Številka: 018-83/2009-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice Sonje Drozdek-šinko kot predsednice senata, članice mag. Nataše Jeršič in članice Vide Kostanjevec kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Njives Prelog postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "Postavitev in vzdrževanje sanitarnih objektov ob državnih cestah v RS za l. 2009/2010", začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba ADCO & DIXI d.o.o., Meljska cesta 130, Maribor, ki jo po pooblastilu zastopa odvetnik Andrej Kac, Partizanska 11/I, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika RS, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 12.6.2009

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrže.

2. Zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 2.2.2009 sprejel sklep, da se predmetno javno naročilo "Postavitev in vzdrževanje sanitarnih objektov ob državnih cestah v RS za l. 2009/2010" izvede po odprtem postopku. Naročnik je Obvestilo o predmetnem javnem naročilu objavil, dne 3.2.2009, na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN709/2009 in v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti 2009/S 24. Dne 30.3.2009 je naročnik izdal odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje Vigrad d.o.o., Kocbekova cesta 30 A, Ljubečna (v nadaljevanju: izbrani ponudniki).

Vlagatelj je zoper naročnikovo odločitev dne 14.4.2009 vložil zahtevek za revizijo, v katerem ugovarja naročnikovi odločitvi. Pri tem vlagatelj izpostavlja, da je iz priloge zahtevka z naslovom "Popis del s količinami", ki je sestavni del razpisne dokumentacije, jasno razvidno, da je razpisno dokumentacijo pripravljal izbrani ponudnik. Na omenjeni prilogi je namreč kot kraj in datum sestave vloge naveden kraj Ljubečna, ki je sedež izbranega ponudnika. Poleg tega je naročnik kršil določbe ZJN-2, ker javnega naročila naj ne bi objavil v glasilu Evropske skupnosti, čeprav bi glede na ocenjeno vrednost naročila to moral storiti. Vlagatelj v nadaljevanju še izpostavlja, da je cena njegove ponudbe veliko nižja od ponudbe izbranega ponudnika. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se razveljavi postopek javnega naročila, ter da se mu povrne stroške postopka.

Naročnik je dne 24.4.2009 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil. Naročnik v tem zvezi pojasnjuje, da v obravnavanem primeru ni bilo kršeno načelo enakopravnosti, saj je razpisno dokumentacijo pripravil naročnikov pogodbeni konzultant DDC Svetovanje inženiring d.o.o. iz Ljubljane. Pri čemer je slednji pri pripravi dokumentacije za potrebe počivališč uporabil redno poročilo, ki ga mora pogodbeni izvajalec del posredovati naročniku ob vsaki spremembi stanja. Tako je bilo tudi za predmetno javno naročilo za del, v katerem je podan seznam lokacij sanitarnih objektov, kot podlaga uporabljeno poročilo trenutnega izvajalca del. Objava je bila objavljena na portalu TED od 5.2.2009 dalje pod št. 2009/S 24-034760. Glede vlagateljevega očitka, da je bila njegova ponudba cenovno ugodnejša, naročnik pojasnjuje, da vlagateljeva ponudba ne izpolnjuje pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije, in sicer 3.1.4 točke Kadrovske zmogljivosti. Vlagatelj naj bi za odgovorno vodjo del navajal vseh referenčnih poslov skupaj v vrednosti 40.600,00 EUR, od katerih je bila vrednost najvišjega naročila 15.800,00 EUR in ne 83.195,70 EUR, kot je to v razpisni dokumentaciji to zahtevano. Za reference gospodarskega subjekta pa vlagatelj navaja vrednost referenčnih poslov samo v višini 9.000,00 EUR. Skladno z razpisno dokumentacijo bi namreč vlagatelj moral v zadnjih treh letih izvesti en istovrsten posel v vrednosti 83.195,70 EUR. Na podlagi navedenega je naročnik zato izločil vlagateljevo ponudbo, na podlago česar je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 4.5.2009, postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 6.5.2009, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 6.5.2009, skladno z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji. Po pozivu Državne revizijske komisije je naročnik spisovno dokumentacijo dne 26.5.2009 ustrezno dopolnil.

V obravnavanem primeru je med strankama sporno, ali je vlagatelj glede na postavljena merila najugodnejši ponudnik.

Po pregledu celotne dokumentacije o predmetnem javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika, vpogleda v vlagateljevo ponudbo, ponudbo izbranega ponudnika, je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 1. alineje 1. odstavka 23. člena ZRPJN, ter skladno z določilom 6. odstavka 22. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Zakon o javnem naročanju (Ur.l. št. 128/06 z nadaljnjimi spremembami, v nadaljevanju ZJN-2) v 1. odstavku 78. člena določa, da mora naročnik po pregledu in ocenjevanju ponudb v razumnem roku, ki ne sme biti daljši od 60 dni, sprejeti odločitev o oddaji naročila. Svojo odločitev mora obrazložiti in navesti ugotovitve in razloge zanjo. V kolikor odločitev o oddaji naročila ne vsebuje: razlogov za zavrnitev ponudbe ponudnika, ki ni bil izbran in prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudnika, ki ni bil izbran, lahko ponudnik, ki ni bil izbran, vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, v kateri mora jasno navesti o čem mora naročnik podati obrazložitev (3. odstavek 79. člena ZJN-2). Seveda mora naročnik pred sprejemom omenjene odločitve v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom tega zakona najprej izločiti vse ponudbe, ki niso popolne (1. odstavek 80. člena ZJN-2).

Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru ni sledila vlagateljevim zatrjevanjem, da je sporno, da pri predmetnem naročilu ni bil izbran kot najugodnejši ponudnik glede na postavljeno merilo, in sicer najnižjo ceno. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb sicer izhaja, da je vlagateljeva ponudbena cena veliko nižja od cene ponudbe izbranega ponudnika. Vendar pa je bil vlagatelj seznanjen z naročnikovo odločitvijo in razlogi zanjo, in sicer da je od vseh prejetih popolnih ponudb ravno ponudba izbranega ponudnika najugodnejša. Na podlagi česar bi vlagatelj lahko vedel oz. bi moral vedeti, da je bila njegova ponudba kot nepopolna izločena iz postopka nadaljnjega ocenjevanja ponudb. Tako je iz poročila o oddaji naročila razvidno, da je naročnik vlagateljevo ponudbo izločil, ker slednja naj ne bi izpolnjevala razpisnih pogojev iz 3.1.4 točke (Kadrovske zmogljivosti) in iz 3.1.5. točke (Reference) razpisne dokumentacije. Pri tem pa gre ugotoviti, da vlagatelj na podlagi 3. odstavka 79. člena ZJN-2 ni izkoristil pravice do dodatne obrazložitve in od naročnika ni zahteval dodatna pojasnila glede razlogov za zavrnitev svoje ponudbe, oz. možnosti da bi se natančneje seznanil s svojim pravnim položajem. V obravnavanem primeru gre tako ugotoviti, da vlagatelj ni zatrjeval niti dokazoval nasprotnega dejstva, in sicer da omenjene pogoje izpolnjuje in da je naročnik kršil določbo 1. odstavka 80. člena ZJN-2, ker je vlagateljevo ponudbo kot nepopolno izločil. Glede na to, da je vlagateljeva ponudba nepopolna, vlagatelj v obravnavanem primeru ni izkazal, da bi s pravico do pravnega varstva oz. z vložitvijo zahtevka za revizijo lahko dosegel spremembo svojega pravnega položaja. Namreč zahtevek za revizijo lahko vloži le oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali da bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila (1. odstavek 9. člena ZRPJN), česar pa vlagatelj v obravnavanem primeru ni storil. Državna revizijska komisija je na podlagi navedenega odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Vlagatelj je priglasil stroške, in sicer za plačilo takse 5.000 EUR, sestavo revizijskega zahtevka 1.959,10 EUR, povečano za 20% DDV. Ker v vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 12.6.2009
Sonja Drozdek-šinko, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- odvetnik Andrej Kac, Partizanska 11/I, Maribor,
- RS, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
- Vigrad d.o.o., Kocbekova cesta 30 A, Ljubečna,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne, službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana.