018-105/2009 MINISTRSTVO ZA šOLSTVO IN šPORT, LJUBLJANA

Številka: 018-105/2009-7

SKLEP

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja - ZRPJN-UPB5 (Uradni list RS, št. 94/07; v nadaljevanju: ZRPJN), ob uporabi 5. odstavka 98. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP-UPB3 (Uradni list RS, št. 73/07 in 45/08), v senatu članice Sonje Drozdek šinko, kot predsednice senata in članov mag. Nataše Jeršič in Jožefa Kocuvana, kot članov senata, ob sodelovanju višje svetovalke Zlate Jerman, v reviziji postopka oddaje javnega naročila "Izgradnja žičniške naprave NC Planica", začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je v imenu ponudnikov v skupnem nastopu CESTNO PODJETJE KRANJ, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d., Jezerska cesta 20, Kranj in R-INGO, d.o.o., Rent inženiring, gradbena operativa, trgovina, Ljubljanska cesta 12 f, Trzin vložil Odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA šOLSTVO IN šPORT, Masarykova 16, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 9. 6. 2009 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo z dne 7. 5. 2009 se zavrže.

2. Predlog naročnika za izdajo sklepa po 1. odstavku 11.a člena ZRPJN, da vloženi zahtevek za revizijo vlagatelja ne zadrži sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila, se zavrže.

3. Zahteva pooblaščenca vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 16. 2. 2009, pod št. 4300-99/2009-1, sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za "Izgradnja žičniške naprave NC Planica".

Naročnik je dne 28. 4. 2009 sprejel Obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 4300-99/2009/15, na podlagi katerega je predmetno javno naročilo oddal ponudniku SGP TEHNIK, d.d., Stara cesta 2. škofja Loka.

Odvetnik Zmago Marovt iz Ljubljane je v imenu vlagatelja z vlogo z dne 7. 5. 2009 pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, s katerim je predlagal razveljavitev odločitve naročnika o dodelitvi predmetnega javnega naročila.

Naročnik je dne 26. 5. 2009, pod št. 4300-99/2009-33 sprejel sklep, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo vlagatelja.

Naročnik je z vlogo z dne 28. 5. 2009 Državni revizijski komisiji predlagal izdajo sklepa po 1. odstavku 11.a člena ZRPJN, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži sklenitve pogodbe o oddaji predmetnega javnega naročila.

Odvetnik Zmago Marovt je v imenu vlagatelja z vlogo z dne 1. 6. 2009 naročnika obvestil o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z vlogo z dne 2. 6. 2009 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila in pred njim vodenem revizijskem postopku.

Odvetnik Zmago Marovt je v imenu vlagatelja z vlogo z dne 4. 6. 2009 podal mnenje v zvezi z naročnikovim predlogom za izdajo sklepa po 1. odstavku 11.a člena ZRPJN.

Državna revizijska komisija je še pred meritorno obravnavo zahtevka za revizijo, na podlagi 5. odstavka 3. člena ZRPJN, ki določa, da se v reviziji postopkov oddaje javnih naročil glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja, smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravdni postopek, najprej opravila predhodni preizkus zahtevka za revizijo, ob uporabi 274. člena ZPP.

Ob tem je Državna revizijska komisija ugotovila, da je zahtevek za revizijo pravočasen, vendar pa vložnik zahtevka za revizijo, odvetnik Zmago Marovt ni predložil ustreznega pooblastila vlagatelja za zastopanje oziroma za vložitev zahtevka za revizijo.

Kot izhaja iz ponudbe vlagatelja, sta v obravnavanem primeru ponudbo predložila partnerja v skupnem nastopu, in sicer družba Cestno podjetje Kranj, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj in družba R-INGO, d.o.o., Rent inženiring, gradbena operativa, trgovina, Ljubljanska cesta 12 f, Trzin. Zato je potrebno v revizijskem postopku upoštevati določbo 3. odstavka 9. člena ZRPJN, ki določa, da lahko v primeru, da vložijo zahtevek za revizijo osebe, ki so ali nameravajo predložiti skupno ponudbo, zahtevek za revizijo vložijo le vse osebe skupaj.

Državna revizijska komisija je po vpogledu v izvirnik zahtevka za revizijo, datiran dne 7. 5. 2009, ki ga je naročnik odstopil v dokumentaciji z vlogo z dne 2. 6. 2009, ugotovila, da je kot vlagatelj zahtevka za revizijo naveden: "Skupni ponudnik Cestno podjetje Kranj, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj v skupnem nastopu s partnerjem R-INGO, d.o.o., Rent inženiring, gradbena operativa, trgovina, Ljubljanska cesta 12 f, Trzin, ki ga zastopa odv. Zmago Marovt, Rozmanova 12, 1000 Ljubljana".

Zahtevku za revizijo sta bili priloženi dve pooblastili v izvirniku, obe datirani dne 7. 5. 2009. Na enem od pooblastil je kot pooblastitelj naveden "Iztok Tonejec po pooblastilu direktorja CP, Kranj, d.d.", kot pooblaščenec: "Odvetnik Zmago Marovt", s posebnim pooblastilom za: "zastopanje v postopku revizije javnega naročila izgradnje žičniške naprave NC Planica". Na drugem pooblastilu pa je kot pooblastitelj naveden "direktor Marta Hudnik Turšič", kot pooblaščenec: "Odvetnik Zmago Marovt", s posebnim pooblastilom za: "zastopanje v postopku revizije javnega naročila izgradnje žičniške naprave NC Planica".

Državna revizijska komisija je po vpogledu v iPRS - Poslovni register Slovenije pri Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: iPRS), za subjekt Cestno podjetje Kranj, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj z matično št. 5143802000, ugotovila, da je kot oseba, pooblaščena za zastopanje vpisan direktor Branko Žiberna, ki družbo zastopa samostojno in brez omejitev. Za subjekt R-INGO, d.o.o., Rent inženiring, gradbena operativa, trgovina, Ljubljanska cesta 12 f, Trzin, z matično št. 1294393000, pa je kot oseba, pooblaščena za zastopanje, vpisana direktorica Marta Turšič Hudnik, ki družbo zastopa samostojno.

Državna revizijska komisija je v zvezi s pooblastilom direktorice Marte Turšič Hudnik, ki je ob upoštevanju dejstva, da je družba R-INGO, d.o.o., gospodarska družba, ki je kot pravna oseba skladno z Zakonom o gospodarskih družbah - ZGD-1 (Uradni list RS, št. 42/06, 10/08, 68/08 in 42/09) organizirana v obliki družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), zakonita zastopnica družbe, ugotovila, da je pooblastilo ustrezno. Skladno z 32. členom ZGD-1 družbo zastopajo osebe, ki so določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi družbe na podlagi zakona (zakoniti zastopniki). Družbo z omejeno odgovornostjo skladno s 515. členom ZGD-1 zastopajo poslovodje (direktorji), slednji pa lahko za opravljanje posameznih dejanj pooblastijo drugo osebo (pooblaščenca), kar izhaja tudi iz splošnih obligacijskih pravil. Zato je v obravnavanem primeru pooblastitelj Marta Turšič Hudnik pravilno pooblastila odvetnika Zmaga Marovta za zastopanje v postopku revizije, oziroma za vložitev zahtevka za revizijo in je mogoče šteti, da je zahtevek za revizijo vložen v imenu družbe R-INGO, d.o.o.

Državna revizijska komisija pa je v zvezi s pooblastilom Iztoka Tonejca ugotovila, da slednji ni imel ustreznega pooblastila za nadaljnje pooblastilo odvetniku Zmagu Marovtu. Družba CP Kranj, d.d., je organizirana v obliki delniške družbe, kar izhaja iz vpogleda v iPRS in vpogleda v Statut delniške družbe Cestno podjetje Kranj, d.d. (čistopis z dne 4. 9. 2008), ki je prav tako dostopen preko iPRS. Delniško družbo skladno z 266. členom ZGD-1 zastopa in predstavlja uprava. V čistopisu statuta družbe CP Kranj, d.d. je v 32. členu določeno, da je uprava družbe direktor, ki zastopa in predstavlja družbo. Kot je že bilo zgoraj ugotovljeno, lahko direktor za opravljanje posameznih dejanj pooblasti drugo osebo, pri čemer se obseg pooblastil pooblaščenca presoja ob upoštevanju vsebine pooblastila (akta o podelitvi pooblastila) in materialnopravnih določb obligacijskega prava.

V obravnavanem primeru je v register kot direktor vpisan Branko Žiberna, kateremu je bilo pooblastilo za zastopanje dano dne 1. 7. 2004. Vložnik zahtevka za revizijo odvetnik Zmago Marovt, ki naj bi vložil zahtevek za revizijo v imenu družbe CP Kranj, d.d., pa je zahtevku za revizijo priložil pooblastilo Iztoka Tonejca, ki naj bi odvetnika pooblastil po pooblastilu direktorja CP, Kranj, d.d.

Iz vpogleda v priloge k zahtevku za revizijo izhaja, da je bil zahtevku za revizijo priložen tudi izvirnik notarsko overjenega pooblastila direktorja Branka Žiberna, s katerim je slednji na podlagi 80. člena Obligacijskega zakonika (OZ-UPB1, Uradni list RS, št. 97/07), 64.a člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 132/07) in v skladu s Statutom delniške družbe Cestno podjetje Kranj, d.d., pooblastil Iztoka Tonejca, vodjo operativnega sektorja, da v odsotnosti direktorja zastopa družbo ter sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle. V pooblastilu je bilo dalje izrecno navedeno, "da pooblaščenec ne sme brez posebne pooblastitve skleniti pogodbe o poroštvu, o poravnavi, o odtujitvi ali obremenitvi nepremičnin, se spustiti v spor ali skleniti arbitražni sporazum in se tudi ne brez povračila odpovedati kakšni pravici". Pooblastilo je pričelo veljati z dnem notarske overitve podpisa direktorja, to je dne 7. 5. 2009.

Ob upoštevanju slednje vsebine pooblastila in skladno z 80. členom OZ (pooblastilo po zaposlitvi), po katerem imajo osebe, ki na podlagi pogodbe z gospodarsko družbo opravljajo tako delo, da je z njimi zvezano sklepanje ali izpolnjevanje določenih pogodb, s tem pravico skleniti in izpolniti take pogodbe, je Državna revizijska komisija ugotovila, da pooblaščenec Iztok Tonejec ni imel ustreznega posebnega pooblastila spustiti se v spor. Po mnenju Državne revizijske komisije pa revizija postopkov oddaje javnih naročil, ki se začne z vložitvijo zahtevka za revizijo, nedvomno predstavlja spor med naročnikom in vlagateljem zahtevka za revizijo. Slednje izhaja tudi iz 1. člena ZRPJN, ki določa, da se z ZRPJN ureja pravno varstvo ponudnikov in javnega interesa v postopkih oddaje javnih naročil, ki se izvaja z revizijo postopkov oddaje javnih naročil. Zato Iztok Tonejec ni imela pooblastila za vložitev zahtevka za revizijo. Zgolj zakoniti zastopnik lahko prenese pooblastilo za zastopanje pravne osebe na drugo osebo (pooblaščenca), medtem, ko bi pooblaščenec sicer lahko prenesel pooblastilo za zastopanje na drugega pooblaščenca, vendar le v primeru, ko bi za takšno dejanje imel izrecno pooblastilo zakonitega zastopnika (tako tudi v odločitvi Državne revizijske komisije, št. 018-67/2009). Slednje izhaja tudi iz splošnih pravil obligacijskega prava, ki določajo, da je pooblastitveno razmerje načeloma zaupne narave, zato pooblaščenec danega pooblastila ne more prenesti na novega pooblaščenca, razen če to dovoljuje zakon ali pogodba (71. člen OZ). Takšen zaključek pa izhaja tudi iz procesnih pravil, saj mora skladno s 96. členom ZPP pooblaščenec, ki ni odvetnik, imeti vselej izrecno pooblastilo za prenos pooblastila na drugega.

Državna revizijska komisija je zato ob ugotovljenem zaključila, da vložnik zahtevka za revizijo, odvetnik Zmago Marovt ni predložil ustreznega pooblastila za zastopanje družbe CP Kranj, d.d., t.j. pooblastila zakonitega zastopnika, direktorja Branka Žiberne, oziroma ni predložil ustreznega pooblastila s strani Iztoka Tonejca, iz katerega bi izhajalo upravičenje za zastopanje in prenos pooblastila.

Ker ZRPJN ne ureja vprašanj, povezanih z vložitvijo zahtevka za revizijo po pooblaščencu, se glede slednjih vprašanj na podlagi 5. odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabljajo določbe ZPP. Določba 1. odstavka 86. člena ZPP dovoljuje, da smejo stranke opravljati pravdna dejanja osebno ali po pooblaščencu. Skladno s 1. odstavkom 98. člena ZPP mora pooblaščenec predložiti pooblastilo ali izkazati pooblastilo, dano pravni osebi, pri prvem pravdnem dejanju. Skladno s 5. odstavkom 98. člena ZPP sodišče ne dovoli odvetniku, da začasno opravlja pravdna dejanja za stranko, če vlogi ni predložil pooblastila, ampak tožbo ali pravno sredstvo zavrže.

Ker pooblaščenec odvetnik Zmago Marovt ni predložil (ustreznega) pooblastila za zastopanje družbe CP Kranj, d.d., oziroma za vložitev zahtevka za revizijo (pri prvem pravdnem dejanju), Državna revizijska komisija ob uporabi 5. odstavka 98. člena ZPP ni dovolila odvetniku, da začasno opravlja pravdna dejanja za družbo CP Kranj, d.d., ampak je zahtevek za revizijo, z dne 7. 5. 2009 posledično zaradi pomanjkanja aktivne legitimacije (3. odstavek 9. člena ZRPJN), skladno s 1. alinejo 1. odstavka 23. člena ZRPJN zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Naročnik je na podlagi 1. odstavka 11.a člena ZRPJN Državni revizijski komisiji predlagal sprejem sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži sklenitve pogodbe o oddaji predmetnega javnega naročila. Državna revizijska komisija je upoštevaje temeljna načela iz 3. člena ZRPJN, predvsem načelo hitrosti, pa tudi interes naročnika, da Državna revizijska komisija o zahtevku za revizijo odloči čim prej, s tem sklepom odločila o zahtevku za revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrgla, ker niso bile izpolnjene procesne predpostavke za odločanje, je s tem odpadel pravni interes naročnika za izdajo sklepa po 1. odstavku 11.a člena ZRPJN.

Zato je Državna revizijska komisija predlog naročnika za izdajo sklepa po 1. odstavku 11.a člena ZRPJN zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Pooblaščenec je v revizijskem postopku zahteval tudi povračilo stroškov vlagatelja, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrgla, 3. odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov vlagatelja, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zahtevo pooblaščenca vlagatelja za povračilo stroškov revizijskega postopka (ki vključujejo tudi stroške za pripravo mnenja v zvezi z naročnikovim predlogom za izdajo sklepa po 1. odstavku 11.a člena ZRPJN) kot neutemeljeno zavrniti.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 9. 6. 2009


Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA šOLSTVO IN šPORT, Masarykova 16, Ljubljana
- Odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana
- CESTNO PODJETJE KRANJ, d.d., Jezerska cesta 20, Kranj
- SGP TEHNIK, d.d., Stara cesta 2, škofja Loka
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana