018-102/2009 Občina Cirkulane

Številka: 018-102/2009-7

SKLEP

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po članici Vidi Kostanjevec, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "šolski prevozi Oš Cirkulane za leto 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012", na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika VEOLIA TRANSPORT šTAJERSKA d.d., Cesta k Tamu 7, Maribor, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Zmago Marovt, Rozmanova 12/1, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Cirkulane, Cirkulane 40a, Cirkulane (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 8.6.2009

ODLOČILA

Postopek revizije oddaje javnega naročila "šolski prevozi Oš Cirkulane za leto 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012", ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 5.5.2009, se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je dne 6.4.2009 sprejel sklep o začetku oddaje predmetnega javnega naročila po odprtem postopku, javno naročilo pa je objavil na portalu javnih naročil dne 10.4.2009 pod številko objave JN2876/2009.

Vlagatelj je z vlogo z dne 4.5.2009 vložil zahtevek za revizijo.

Državna revizijska komisija je dne 29.5.2009 od vlagatelja prejela obvestilo o nadaljevanju postopka revizije na podlagi drugega odstavka 16. člena ZRPJN, v katerem je vlagatelj navedel, da v roku 20 dni od dne, ko je naročnik prejel njegov zahtevek za revizijo, ni prejel odločitve o slednjem.

Z vlogo z dne 4.6.2009 je vlagatelj Državno revizijsko komisijo obvestil, da zahtevek za revizijo v predmetni zadevi umika.

ZRPJN v 4. alineji prvega odstavka 23. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, ko pred sprejemom odločitve prejme pisno obvestilo o umiku zahtevka za revizijo, izda sklep, s katerim postopek za revizijo ustavi. Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi 4. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 8.6.2009
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Občina Cirkulane, Cirkulane 40a, 2282 Cirkulane
- Odvetniška pisarna Zmago Marovt, Rozmanova 12/1, 1000 Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana