018-099/2009 Mestna občina Celje

Številka: 018-99/2009-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvanu, ob sodelovanju svetovalke Njives Prelog, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "izdelavo projektne dokumentacije za odpravljanje posledic naravnih nesreč-plazov, v fazi PGD, PZI" začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba IBE d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, Hajdrihova 4, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 9.6.2009

ODLOČILA

Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo v višini 2.520,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po izteku roka določenega v tej točki. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je Obvestilo o predmetnem javnem naročilu "izdelavo projektne dokumentacije za odpravljanje posledic naravnih nesreč-plazov, v fazi PGD, PZI" objavil, dne 31.3.2009, na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN2509/2009. Dne 15.4.2009 je naročnik izdal odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje PUH team d.o.o., Hajdrihova ulica 28, Ljubljana (v nadaljevanju izbrani ponudnik).

Zoper omenjeno odločitev je vlagatelj dne 30.4.2009 vložil zahtevek za revizijo, v katerem izpodbija pravilnost ponudbe izbranega ponudnika. Vlagatelj v zvezi s tem pojasnjuje, da je obrazec "dokazilo končnega naročnika", ki naj bi ga potrdil Studio šilc, Igor šilc s.p. za Zdravilni gaj Tunjice v nasprotju z zahtevami iz razpisne dokumentacije le barvna fotokopija vključno z žigom. Poleg tega vzorec pogodbe v nasprotju z razpisno dokumentacijo ni podpisan s strani pooblaščene osebe izbranega ponudnika. V nadaljevanju vlagatelj izpostavlja, da je izbrani ponudnik predložil izjavno banke, ki ne ustreza obrazcu razpisne dokumentacije, saj v izjavi banke po vlagateljevih navedbah ni navedeno, da bo banka izdala bančno garancijo brez zadržkov. Po vlagateljevih navedbah iz poslovnega registra ni razvidno, da izbrani ponudnik opravlja katerokoli dejavnost pod klasifikacijsko oznako 71 Standardne klasifikacije dejavnosti: Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnična preizkušanja in analiziranje. Poleg tega izbranega ponudnika ni v seznamu projektivnih podjetij, ki ga vodi Inženirska zbornica Slovenije. Vlagatelj zaključuje, da iz navedenih dejstev izhaja, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije naročnika, saj ne izkazuje finančne in poslovne sposobnosti, ne razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi in nima zakonsko predpisanih poklicnih klasifikacij. Poleg tega je izbrani ponudnik podal izjavo, da dodeljenega javnega naročila ne bo prenesel na drugega izvajalca, zaradi česar po vlagateljevih navedbah izbrani ponudnik sam ne more izvesti predmetnega javnega naročila. Izbrani ponudnik tudi ne izpolnjuje pogojev, da je v zadnjih treh letih izdelal vsaj tri primerljive projekte, saj ni ustrezno izkazal svojih referenc. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se naj razveljavi naročnikova odločitev, njegova ponudba izbere kot najugodnejša in mu povrne nastale stroške postopka.

Naročnik je dne 14.5.2009 sprejel sklep, s katerim je zahtevku za revizijo ugodil in razveljavil Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika ter zavrnil zahtevo za povrnitev stroškov revizijskega postopka. Naročnik v obrazložitvi sklepa priznava, da dodatna pogoja, ki sta za izdajo bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti navedena v izjavi banke, ki jo je k ponudbi predložil izbrani ponudnik in manjkanje besedila "brez zadržkov", predstavljata bistveno spremembo vzorca izjave. Naročnik je na podlagi navedenega presodil, da je utemeljen vlagateljev očitek, da je izbrani ponudnik predložil izjavo banke o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki ne ustreza obrazcu v razpisni dokumentaciji. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodil, v nadaljevanju pa je zavrnil vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, ker vlagatelj naj ne bi opredeljeno navedel stroškov.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 20.5.2009, postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo, v katerem ugovarja naročnikovi odločitvi glede povrnitve stroškov revizijskega postopka in nadaljnjih stroškov.

Naročnik je z dopisom, z dne 22.5.2009, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 25.3.2009, skladno z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Med strankama je sporno, ali je vlagatelj upravičen do povračila stroškov.

V zvezi s tem 3. odstavek 22. člena ZRPJN določa, da če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Stranki morata v zahtevi opredeljeno navesti stroške, za katere zahtevata povračilo. Povrnitev stroškov je mogoče zahtevati do sprejema odločitve naročnika oziroma Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo (5. odstavek 22. člena ZRPJN).

V obravnavanem primeru je med stranka nesporno, da je naročnik revizijskemu zahtevku ugodil, zaradi česar je vlagatelj na podlagi 3. odstavka 22. člena ZRPJN oz. po načelu uspeha tudi upravičen do povračila potrebnih stroškov, nastalih z revizijo. Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo ugotavlja, da je vlagatelj v revizijskem zahtevku specificiral oz. dovolj opredeljeno navedel stroške, nastalih z revizijo, in sicer za plačano takso, fotokopije v višini 20 EUR in poštnino v višini 10 EUR. Prav tako je vlagatelj priglasil povrnitev stroškov v Obvestilu o nadaljevanju postopka za revizijo, in sicer v višini 15 EUR za fotokopije in10 EUR za poštnino.
Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je naročnik dolžan vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso v višini 2.500,00 EUR, za fotokopije in poštnino pa skupaj v višini 20 EUR.

Na podlagi navedenega je naročnik vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 2.520,00 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).V Ljubljani, 9.6.2009 Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
Član Državne revizijske komisije
Vročiti:
- IBE d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, Hajdrihova 4, Ljubljana,
- Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne, službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana.